До председателя на национално бюро за правна помощДата22.07.2016
Размер80.1 Kb.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ

за предоставяне на правна помощ по реда на чл. 21, т. 1 и т. 2 от ЗПП

От ……………………………………………………………………………… с ЕГН: ……………….(име, презиме, фамилия)

л.к. № ……………. издадена от ……………………. на ……………….. г.

Постоянен адрес гр./с.……………………………, община …………………. , област……………………

ж.к./ ул.……………………………………….№………ет………ап.…………………………………


На основание чл.25, ал.2 от ЗПП, моля за Вашето решение да ми бъде предоставена правна помощ, изразяваща се в консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводство или за завеждане на дело/ подготовка на документи за завеждане на дело.


ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Прилагам един от следните документи:


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заповед на директора на Дирекция „СП” гр. …………, удостоверяваща, че получавам месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане . 1. Удостоверение от директора на Дирекция „СП” гр……………, че отговарям на условията за получаване на месечни социални помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 2. Съдебно решение за настаняване на дете по реда на Закона за закрила на детето.

 3. Договор за предоставяне на социални услуги – сключен с Дом за възрастни хора или Център за рехабилитация и възстановяване на хора с увреждания и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

 4. Удостоверение за настаняване в Център за бездомни хора.

Моля след преценка на обстоятелствата, заявени в настоящата молба-декларация, да бъде издаден надлежен акт по чл. 25,ал. 3 от ЗПП за предоставяне на правна помощВъв връзка с горното искане

Д Е К Л А Р И Р А М

че към днешна дата семейното ми положение и имущественото ми състояние е следното:


І. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ


1. …………………………… / женен, неженен, омъжена, неомъжена, вдовец (вдовица), разведен(а) /
2. Съпруг(а) ....……………..........................................................................................................
3. Брой деца до 18 години, спрямо които упражнявам родителски права и/или издържам -

……………………………………………………………………………………………………ІІ. ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ 1. недвижими имоти

Вид

Площ

местонахождение

Ид. части

Акт за собственост

Тежести-да/не
 1. движимо имущество, в т.ч. МПС, с единична стойност над 1000 лв.


Вид

марка

Рег.№

Год. на произв.
 1. ценни книжа, дялове в дружество


Вид ценни книжа или дялове

брой

Обща номинална стойност

Процент от капитала на дружеството
 1. парични средства по банкови сметки


Банка

Вид на сметката

/депозитна, разплащателна,спестовна,друга/Сума

Валута

ІІІ. ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ДОХОДИ
ДА / НЕ

Месечен доход в лв.

 1. Работя по трудов договор;


 1. Работя по служебно правоотношение;


 1. Работя по правоотношение, възникнало по специален закон:

/Закон за съдебната власт; Закон за МВР; Закон за отбраната и въоръжените сили ; друг закон/ 1. Упражнявам трудова дейност като член-кооператор, земеделски производител или тютюнопроизводител; 1. Работя по договор за управление или контрол на търговско дружество;


 1. Упражнявам свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация;


 1. Упражнявам трудова дейност като едноличен търговец, собственик или съдружник в търговско дружество; 1. Полагам труд без трудово правоотношение и получавам месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата; 1. Получавам /придобил съм право на/ пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране; 1. Получавам /придобил съм право на/ друг вид пенсия


 1. Работя на изборна длъжност и получавам доход за тази дейност;


 1. Получавам други доходи от ………………………………………………………………

/нем, аренда, пожизнена рента, хонорари, услуги с личен труд и др./
Д Е К Л А Р И Р А М

1. Че съм съгласен Националното бюро за правна помощ и органите чл. 25,ал. 1 от ЗПП да извършват проверки и изискват информация от държавни и общински органи относно декларираните по-горе обстоятелства.


2. Че ми е известно задължението по чл. 27, ал. 1 от ЗПП да уведомя незабавно съответния орган по 25,ал.1 от ЗПП за промени в декларираните по-горе обстоятелства, на които се основава искането ми за правна помощ, както и с последиците по чл.27,ал.3 от ЗПП.


Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ПРИЛАГАМ:.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(описват се накратко документите които се прилагат към декларацията)

Дата …… месец ……… год. …………. …………………………………….


Гр. ……………………………………… (подпис на декларатора)
Каталог: dokum
dokum -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokum -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokum -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokum -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokum -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokum -> Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"
dokum -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница