До председателя на научно жури определено със заповедДата26.10.2018
Размер148.5 Kb.
#99819

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАУЧНО ЖУРИ

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД

Nо 3-215/ 07.07.2016 г.

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ –ЕАД

СТАНОВИЩЕ

ОТ

Проф. Д-р Росен Дребов, дм, Началник клиника по детска хирургия при УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”, София, Национален конcултант,

специалист по обща, детска и гръдна хирургия, спешна медицина,

член на Научното жури
ОТНОСНО: конкурс за „професор” по научната специалност „Онкология”, с шифър 03.01.46 в Област на висше образование 7, „Здравеопазване и спорт” и Професионално направление 7.1 „Медицина”, за нуждите на Отделение по "Гръдна хирургия" към "Торакална клиника" на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София, обявен в ДВ, бр. 31/ 19.04.2016 г., на основание Правилника на СБАЛО за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.  1. Кратки биографични данни

Доц. д-р Георги Калайджиев завършва висшето си образование по медицина във ВМИ "И.П. Павлов", гр. Пловдив през 1984 г. със златна значка на МНП. Има придобити специалности по "Обща хирургия" (1990г.), „Гръдна хирургия” (1993г.) и „Онкология” (2000г.) – приложени дипломи. През 1998 г. защитава дисертационен труд на тема „Възможности на видеоасистираната торакоскопска хирургия за диагностика и лечение на някои заболявания на торакалните органи” и придобива научната и образователна степен „Доктор”. През 2003 г. му е присъдено научното звание "доцент". От 2001 г. до сега е началник на отделение "Гръдна хирургия" към Торакална клиника в СБАЛО -ЕАД.

Доц. д-р Калайджиев работи в областта на гръдната хирургия и паралелно с клиничната дейност непрекъснато усъвършенства квалификацията си. Завършил е редица национални и международни специализирани курсове. Уаствал е в редица научни конференции и семинари по линия на Европейското училище по онкология и др. Неговите научни интереси са в областта на диагностиката и лечението на белодробния карцином, хирургично поведение при белоддробни метастази и мини инвазивната видеоторакоскопска хирургия.


  1. Научна активост.

Кандидатът е член е на Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова

хирургия, Национално хирургическо дружество, International Association for the study of Lung Cancer и Съюз на учените в България. Също така и на редакционната колегия на списание „Онкология” и „МедикАрт”, и отговорен редактор по гръдна хирургия на списание „Българска гръдна, сърдечна и съдова хирургия”. Рецензент е на два научни проекта.

От 2007 до 2014 год. доц. д-р Калайджиев е член на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност „Гръдна хирургия” в СБАЛББ "Св. София".

От 2001-2008 г. е консултант по гръдна хирургия на Националната здравно-осигурителна каса, а от 2010-2013 г. е член на Национален експертен борд "Поведение при белодробен карцином " МОРЕ 2010 и МОРЕ 2013; 2011-2015 През 2000 г. той получава награда от Българското хирургическо дружество за най-добра статия в сп. "Хирургия" на тема: "Видеоасистирано торакоскопско лечение на спонтанния пневмоторакс - нашия опит с 42 болни".

Участвал е в три научни журита за присъждане на научната и образователна степ ен „Доктор”, в четири за присъждане на академичната длъжност „професор.


3.Учебно-преподавателска дейност

-Участие в практическото обучение на лекари от специализирани курсове по СДО на СБАЛО.

-Средногодишната преподавателска натовареност на доц. д-р Г. Калайджиев е 240 академични часа годишно, като ръководител в обучението на 15 лекари-специализанти по модул „Торакална онкология” за придобиване на специалност „Гръдна хирургия”.

-Понастоящем, доц. д-р Г. Калайджиев е избран за научен ръководител на докторант от Клиника по гръдна хирургия на ВМА София.


4.Научни публикации
В настоящият конкурс, за академичната длъжност "професор", доц. д-р Калайджиев участва с общ брой: 129 публикации и отпечатани резюмета в български и международни списания, монографии, учебници, клинични ръководства и участия в научни събития, обхващащи периода 1993-2016 г. от тях:


  • един дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен „Доктор”.

  • За обявения конкурс, нандидатът е единствен и представя за рецензиране 65 заглавия, от които: 30 публикации (24 в български и 6 в международни научни списания), 19 участия в монографии, ръководства и учебни помагала и 16 отпечатани резюмета (11 от национални научни форуми и 5, от международни).

Доц. д-р Калайджиев е първи автор в 22, втори в 18 и е член на научни колективи в 24 от публикациите и отпечатаните резюмета.


Общия импакт фактор е 23,127, от които 3,806 от публикации в пълен такст и 19,321 от публикувани резюмета в чужди списания.
Цитирания: 74 български и 62 чуждестранни автори.
5.Актуалност на тематиките
Представените научни разработки са изключително съвременни като обект на наученият интерес от страна на обността на гръдните онкохирурзи и имат голям практически принос. В тях доц. д-р Калайджиев показва задълбочени научни и практически познания и способност за синтез и обобщаване. Темататиките са базирани върху сложни и актуални за страната ни медико-социален проблеми.
Основните насоки на научно-изследователската дейност на разработките, са свързани с:

- приложението на иновативни технологии за хирургично поведение при органите в гръдния кош.

- значението на диагностиката и лечението на онкологичните заболявания. Научните направления са главно в две насоки: в областта на видео - торакоскопската хирургия, в гръдната онкохирургия.

- създадени са технологични и методологични условия за създаване на специализиран екип за организация на приложението на видео-асистираната торакоскопска хирургия.

- разработеа е програма завнедряване методиката у нас.

- кандидатът сравнява получените собствени резултати с международния опит и световните стандарти.

- предлага се нова схема за определяне на индикациите за VATS-лечение при първи епизод на спонтанен пневмоторакс.

- идвършва се убедително научно потвърждениние на ролята на VATS-лечението при персистиращ и рецидивиращ спонтанен пневмоторакс като „метод на избор”.

- прилага се нов вариант на метода за механична плевродеза при видеоторакоскопското лечение на спонтангия пневмоторакс – „торакоскопска линеарна плевротомия”. Чрез проспективно проучване е доказана неговата ефективността. Доказано е, че методът е оригинален в национален и международен аспект.

- за пръв път у нас е приложено VATS-лечение на подостри плеврални емпиеми, чрез т.нар. „ранна декортикация”.

- за пръв път се прилага и VATS – торакална симпатектомия с диференциран подход при различни нозологични. Приложението на този метод дава възможност за улесняването на стадирането на белодробния карцином, което също е иновативно у нас.

- отчита се нов прогностичен фактор – цитологично изследване на течност от плеврален лаваж.

- проучени са - диагностиката, лечението и преживяемостта на болни с белодробен карцином, с установена фактическата преживяемост и са систематизирани пропуските в диагностично-лечебния процес, полезни за практиката.

- задълбочено са анализирани и обсъдени въпросите, свързани със съвременната диагностика, стадиране и възможности за лечение на пациенти с рак на белите дробове; като специално внимание е отделено на бронхиоло-алвеоларния хистологичен вариант. - за пръв път в страната е публикувана международно признатата карта на лимфните възли в гръдния кош с описание на границите между различните нива.

- изследвани са първичните белодробни саркоми и карциносаркоми, както и резултатите от хирургичното им лечение.

- потвърдена е ролята на перфузионната сцинтиграфия при оценка разпространението на белодробния карцином със по отношение на ангажирането на медиастинума.

- проучено е влиянието на индуктивната (неоадювантна) химиотерапия върху оперативната болестност и смъртност при хирургично лечение на пациенти с белодробен карцином.

- със съществен научен и практически принос са разработките за хирургичното поведение при първични и метастатични доброкачествени и злокачествени тумори на гръдната стена и методите за нейното възстановяване след оперативно нарушаване на целостта на костния скелет на гръдния кош.

- разработки по отношение на хирургичното лечение на малигнените плеврални изливи.

- хирургично поведение при белодробни метастази.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на гореизложеният анализ, съм убеден, че доц. д-р Георги Калайджиев е перфектен специалист по гръдна хирургия и онкология, както и изграден учен. В неговото научно творчество са изпълнени всички необходими изисквания и критерии и количествени наукометрични показатели по правилата на Правилника на СБАЛО за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности за придобиване на академичната длъжност "професор"!


09.08.2016 г. Дал становище: .............................................
/Проф. д-р Росен Дребв, дм/
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница