До председателя на научното жури, определено със заповедДата27.10.2018
Размер82 Kb.
#101662


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

ОПРЕДЕЛЕНО СЪС ЗАПОВЕД

№ 3-РК-244/ 03.05.2018 г.

НА РЕКТОРА

НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
рецензия

От: проф. д-р Здравка Гърдева Василева-Валерианова, дм,

Ръководител на Българския национален раков регистър

в УСБАЛ по онкология - ЕАД, гр. София,

Професионално направление - 7.1. "Медицина",

Член на Научното жури
Относно: Провеждане на процедура за защита на докторска дисертация на кандидат Бойка Валериева Петкова, докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма "Германски езици (английски и немски език)", Нов български университет (НБУ), професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Германски езици (английски и немски език), за получаване на образователна и научна степен "доктор". Тема на дисертационния труд: "Семантични и структурни особености на онкологичната терминология на английски език в съпоставка с българския език". Научен ръководител: Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова, НБУ, професионално направление - 2.1. "Филология".

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми членове на Научното жури,
Бойка Валериева Петкова е придобила дипломи за: Бакалавър по икономика от УНСС София, 1999‒2003 г.; Магистър по публична администрация от УНСС София, 2003‒2005 г. и Магистър по чуждоезиково обучение (филология) от НБУ София, 2006‒2009 г. Работи последователно като: преподавател по английски и френски език в УЦ "Интеграция" София, 2005‒2007 г.; преподавател по английски ези в УЦ "Еврика", 2008 г.; хоноруван преподавател по английски език в МУ София, 2009-2012 г., преподавател по английски език в МУ София, 2012‒2015 г.; старши преподавател по английски език в МУ София от 2015 г. и понастоящем. От 2012 г. води курсове по английски език на преподаватели от Медицински Факултет, Факултет по Обществено Здраве и Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“. Участва в комисии за провеждане на изпити по английски език за докторанти и кандидат- асистенти в МУ - София. Ежегодно участва в организирането и провеждането на Универсиадата по Английски Език за студенти на МУ - София. Член е на Българската Асоциация на Преподавателите по Английски Език (БАПАЕ). Притежава сертификати за преподаване на деца и възрастни от Университета в Кеймбридж, за участие в годишните конференции на БАПАЕ (6 броя) и сертификати за участия в национални (4 броя) и международни (7 броя) конференции. През периода 2012‒2018 г. участва активно, като лектор, в редица национални и международни конференции. Това спомага за израстването на Бойка Петкова не само като професионалист - филолог, но и като перспективен и надежден млад научен работник - изследовател.

Бойка Петкова е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка за разработване на дисертационен труд на тема: "Семантични и структурни особености на онкологичната терминология на английски език в съпоставка с български език" в департамент "Германски езици (английски език)" със заповед на ректора на НБУ от 15.02.2016 г. и отчислена с право на защита на 13.12. 2017 г.

Представеният ми за рецензиране научен труд е в електронен вариант и съдържа 175 страници, от които: Уводна част - 6 стр.; Първа глава: Терминология, терминознание, термин - 23 стр.; Втора глава: Анализ на онкологичната терминология; Характеристики и дефиниции - 11 стр.; Трета глава: Структурни аспекти на българските и английските онкологични термини- 87 стр.; Четвърта глава: Педагогически методи на преподаване на онкологичната терминология, Примерен модел на урок по онкологична терминология - 9 стр.; Заключение - 2 стр.; Приложение: Корпус - 24 стр.; Бибилиография - 10 стр.

Дисертантката си е поставила амбициозната задача да въведе основните понятия и предмета на думите - термин, терминообразуване, терминология и терминознание, използвани в областта на онкологията и да съпостави тяхното приложение в съвременната българска и английска лингвистична наука. Използването на единна терминология, като начин на общуване между студенти, преподаватели и медицински професионалисти, работещи в една и съща област, е от съществено значение за добрата комуникация и най-вече за правилното и точно описание на болестта с нейните характеристики, особености и поведение. Онкологията, както и терминознанието са интердисциплинарни науки, които се развиват динамично. Всички сме свидетели на почти ежедневното навлизане и използване на различни термини и словосъчетания - стари и нови в различни области на науката. Това важи в голяма степен за медицината и по-специално за онкологията. Именно поради това, изучаването на проблемите на терминологията, начините на образуване и използване на единни онкологични термини и словосъчетания заемат важно място в езикознанието и са от приоритетно значение за онкологичната наука и практика. Впечатлена съм от професионалните и научни интереси на дисертантката в областта на онкологията и практическото приложение на уеднаквената терминология при обучението на студенти по медицина, специализанти и практикуващи лекари, които са анализирани задълбочено в представения ми за рецензиране дисертационен труд. Намирам научната разработка на Бойка Петкова за значима, актуална и навременна и първата по рода си с практически принос. Надявам се, че направените оценки, изводи и препоръки ще намерят своето приложение в онкологичната наука и практика.

Идейният замисъл на дисертационния труд е намерил отражение в правилното и точно формулиране на предмета и основната цел на изследването, които отговарят на неговата тематика. Задачите са кратки, в съответствие с поставената цел и формулирани в следните насоки - събиране на корпус от термини и извличане на техните номинативни характеристики в онкологичната терминосистема; специфика на терминообразуването; определяне на основните области и източници на онкологичните термини; закономерности при формирането на онкологичните термини.

Методите са в зависимост от поставената цел и задачи и са адекватно подбрани. Те включват описание на обекта на изследване (българската и английска терминология) с неговите основни характеристики - терминологичните единици (специални термини, интердисциплинарни термини и професионализми) в областта на онкологията. Тяхното умело използване е намерило отражение при установяване на определени закономерности, зависимости и достоверност на направените аналитични оценки. Материалът и използваните методи позволяват да се формулират точни и конкретни изводи и да се очертаят приносите на дисертационния труд.

В уводната част се определя актуалността на темата, посочени са използваните фундаментални научни трудове на водещи автори в областта на терминологичната наука, на изследователи в областта на лексико-семантичните особености на медицинските термини, а също така на учебници и научни трудове по онкология и патоанатомия на български и английски език. Всички те са послужили за основа на собствените анализи на дисертанката и направените изводи в последващите глави на научния труд. Формулирани са теоретичните и практическите значимости и приноси на изследването на Бойка Петкова, които приемам и оценявам положително.

Формулираните в уводната част задачи на проучването се развиват в последствие като отделни глави на дисертационния труд.

В Първа глава се въвеждат, съпоставят и анализират думите терминология, терминознание и термин. Прави се исторически преглед и характеристика на съвременната терминологична наука и терминознание, определят се техния предмет, теория, методология и същност. Дават се примери с използването на специфични термини и терминологични словосъчетания в областта на онкологията. Разглежда се значението на терминологиите и техните системи и подсистеми от гледната точка на различни автори, като се правят собствени анализи и заключения. Прави се паралел на използваните онкологични термини на латински, български и английски език. Онкологичната терминология се представя по един достъпен за усвояване начин. Дават се конкретни примери с използването на термините като съществителни имена и глаголи в онкологичната наука и практика.

Във втора глава Бойка Петкова прави характеристика, дава дефиниции и анализира спецификата на медицинската и онкологична терминология. Още в самото начало дисертантката определя три основни групи термини, а именно: анатомична и хистологична номенклатура, която е в основата на образуванията; клинична терминология, използвана в различните медицински специалности и включваща наименованията на болести, патологични състояния, симптоми и синдроми на методите на изследване и лечение; фармацевтична терминология, към която се отнасят лекарствените форми и лекарствените средства. Тук проличават задълбочените познания на изследователя в областта на медицинската терминология и умението за правилното използване на отделните медицински термини. Прави се логичния извод, че съвременната медицинска терминология е съставена от богати и сложни терминологии по отношение на понятия и съдържание. Тя включва унифицирани нозологични единици и понятия от латински и гръцки (старогръцки) произход, което прави нейното използване и разбиране от медицинските професионалисти в целия свят. Унифицираната терминология намира своето приложение в медицинската наука и практика и най-вече служи за общуване между хората от различни народи и медицински специалности. Дисертантката прави обстоен анализ на същността на онкологичния термин, като езиков знак, с който се назовават предмети и явления. Отново следва логичния извод, че дифузността в значението на термините за конкретни предмети се отразява в терминологичните дефиниции и създава спецификата на дефинирането в областта на онкологията, изразяващо се в структурното разнообразие на дефиниращите текстове.Един от съществените приноси, според мен, на дисертационния труд е, че едновременно с разглеждането на различните медицински дефиниции и дефинитивни текстове (номинални, конвенционални номинални, реални, дифузни, контекстови) се прави обогатяване на определенията с множество примери от онкологичната наука и практика. Това прави възприемането на строго специфичната, трудна и разнообразна онкологична терминология достъпна за изучаване, разбиране и употреба от студенти, специализанти, преподаватели и лекари.

Третата глава на дисертационния труд е най-обемиста по съдържание и обхваща структурните аспекти на българските и английските онкологични термини, с техния лексико-семантичен, лексико-морфологичен, лексико-синтактичен терминообразувателен начин; заемането на термини в онкологията, структурна характеристика и семантични аспекти на онкологичните термини. Тази глава в най-голяма степен отразява същността на научната разработка на Бойка Петкова. Тук проличава умението на дисертантката да синтезира и обобщава собствените анализи и изводи и да ги съпоставя с тези на други автори. Бих отбелязала, че за мен, това е най-силната част от нейната дисертация. Логично се обосновава необходимостта от даването на ясни определения за начина на образуването, названието и значението на отделните онкологични термини на български и английски език, както и тяхното практическо приложение в ежедневното общуване на работещите в тази област. Съществен е направеният извод, че специализацията на термините е един от най-важните терминообразувателни начина на общоупотребимите съществителни имена на онкологични обекти, тъй като чрез нея са създадени редица български и английски термини за цели онкологични обекти, техните съставни части и съставки. Обърнато е внимание на термините-метафори като продуктивни лексикални средства за постигане на точност и яснота на израза при общуването на български и английски език и се прави извода, че метаморфозата /трансформацията/ показва богатите изразни възможности на тези езици. С множество примери от медицинската и специализираната онкологична наука е разгледано голямото практическо приложение на сложните прилагателни, които описват произхода или причината на феномена, връзките и отношенията между феномените, метода или инструмента при търсенето на причините за здравните проблеми, тяхното разрешаване и описанието на нови методи на лечение. Задълбочено е разгледан въпроса за начините на образуване на многокомпонентните термини "словосъчетания" и тяхната честа употреба при обхващане на всички страни на онкологичните понятия и явления. Дисертантката правилно обръща внимание на използването им като терминообразувателни образци, тъй като голямата дължина на формата затруднява комуникацията и прави изреченията тежки, тромави и неясни. С научно и практическо приложение е описанието на асимилацията или побългаряването на терминологичните заемки в онкологията и тяхната точност и употребата при откриване на нови лекарствени средства, нова апаратура или нови методи за диагностика и лечение на онкологичните заболявания. Обръща се серизно внимание при използването на новите думи в българския и английския език "по инерция", което може да доведе до неправилното разбиране на техния смисъл, тълкуване и предназначение. В тази част на научната разработка е направена и обстойна структурна характеристика на онкологичните "термини думи", "термини словосъчетания" и "термини епоними" и тяхното разделяне в категорията "части на речта", което спомага за по-лесното им изучаване и разбиране. Четвърта глава завършва с разглеждане на различните семантични аспекти на онкологичните термини - предназначението и правилното използване на антоними, синоними, полисемията, ононими и пароними при обучението на студенти по медицина, специализанти по онкология и общуването между медицинските професионалисти.

С най-голямо практическо приложение и иновативна научна стойност, за мен, са представените в Четвърта глава различни педагогически методи на преподаване на онкологичната терминология и разработения примерен модел на урок по онкологична терминология.

Заключението е синтетично описание на научната разработка и неин естествен завършек.

Приложеният Корпус съдържа над 500 терминологични единици в медицината и онкологията, подредени по азбучен ред.

Библиографията включва 171 автори, авторски колективи и електронни сайтове, също подредени по азбучен ред. 150 от използваните литературни източници и препрадки са на кирилица и 21 на латиница.

В цялостното изложение на дисертационния труд правят впечатление задълбочените теоретични познания на Бойка Петкова при използването на термините и терминознанието, като наука, в областта на медицината и онкологията и способността ѝ за провеждане на самостоятелни научни изследвания.

В критичен аспект бих искала да отбележа следното: 1. Представеният ми за рецензиране дисертационен труд е в електронен .docx формат, вместо .pdf формат, което затруднява много четенето на материала и намирането на съответните части от дисертацията на обозначените в Съдържанието страници; 2. В цялата разработка има грешки от техническо естество - правописни и пунктуационни грешки (сливане на думи, залепено за първата дума тире, грешно изписани думи, поставяне на две точки една до друга и т.н.); 3. При дефиниране на поставената цел е по-точно и научно обосновано да се формулира "да се направи анализ на спецификата на терминообразуването ...", вместо "да се направи описание на спецификата на термообразуването ...", тъй като описанието е един от етапите на изготвяне на анализа; 4. В Първа глава се дискутира различието между "злокачествен" и "малигнен", без да се дават ясни авторски интерпретации на тези термини. Използването на термините "малигнизирам" и "канцерогенизирам" са възможни, но не се употребяват. Дисертантката трябва да го отбележи, тъй като те са стилистично маркирани; 5. На стр. 30 дисертантката употребява два термина, които са възможни граматически, но са некоретно употребени в 1 л. ед. ч. - "малигнизирам" и "канцерогенизирам"; 6. На стр. 34 е определено значението на историческия период "Възраждане", но вероятно авторката е имала предвид периода на "Ренесанса"; 7. В Трета глава част от материала е систематизиран в точки и подточки, а друга част не. Същото се отнася и за останалите глави от дисертацията. Какво е имала предвид дисертантката?; 8. В същата глава са използвани съкращения, като е описано тяхното значение в началото на използването им, без да се изведат като самостоятелен раздел в началото или приложение в края на дисертацията (например: (A-B)-X, A+S, DNA, A+A+A+S и др.), което води до объркване при четенето и тълкуването на материала; 9. Изводът на стр. 123 е верен по отношение на синонимите като явление по принцип. Трябва да се акцентира за стратегии, при които да се избегне синонимиката при поставяне на диагноза, което би могло да има отношение към лечението на съответния пациент. Частен случай е регистрацията на онкологичните заболявания и тяхното кодиране при използването на МКБ-10; 10. В Четвърта глава не е обърнато внимание на характера на обучаваните студенти, т.е. каква е тяхната лингивстична компетентност спрямо Европейската езикова рамка А1, А2, В1, В2, С1 и С2. Не са изяснени средния брой студенти във всяка група; 11. При изписване на Библиографията не е маркирано издателството на монографиите и учебниците, както и броя страници на отделните научни трудове.

Във връзка с дисертационния труд са направени 4 публикации в български научни списания и годишници. Всички те са свързани с разработения научен труд и съдържат основните методологични постановки и изводи.

Авторефератът съдържа 57 страници и включва основните части на дисертационния труд.

Направените забележки и препоръки се отнасят до структурата на дисертацията или имат уточняващ характер и в никакъв случай не омаловажават достойнствата и качествата на научната разработка.


В заключение мога да кажа, че темата е дисертабилна, използваните методи са адекватни за постигане на поставената цел и задачи, изводите са значими и добре отразени, научните и практически приноси са съществени. Представената ми за рецензиране научна разработка "Семантични и структурни особености на онкологичната терминология на английски език в съпоставка с българския език" на Бойка Валериева Петкова притежава всички необходими качества на дисертационен труд. Оценявам положително предложената ми за рецензиране дисертация и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват единодушно за присъждане на Бойка Валериева Петкова на образователната и научна степен "Доктор".

29.06.2018 г. Рецензент:


(проф. д-р Здр. Валерианова, дм)


Каталог: download -> departamenti -> romanistika-i-germanistika -> doktoranti
departamenti -> От проф д-р Благой Никитов Видин
departamenti -> Конкурс за професор в професиоално направление История на дъжавата и правото за д-р Екатерина Михайлова
departamenti -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
departamenti -> За цитиране и описание на цитираната литература
departamenti -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име гл ас д-р Александър Андреев Андреев Академична длъжност
departamenti -> Департамент „Право
departamenti -> До Научното жури по процедурата за професор по История на държавата и правото
departamenti -> Запишете краткото заглавие на статията, за да се появява на всяка страница
doktoranti -> Фразеологизмите в обучението по съвременен гръцки език за българи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница