До Председателя на Общински съвет Самоков д о к л а д н а з а п и с к аДата10.02.2018
Размер109.17 Kb.
До
Председателя

на Общински съвет

Самоков


Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от Владимир Владимиров Георгиев

кмет на Община Самоков

Относно:Приемане на промени в Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков и утвърждаване на разпределението на средствата за

субсидии за провеждане на състезания под егидата на община Самоков през 2012 г.Уважаема госпожо Председател,

Уважаеми госпожи и господа съветници,
В изпълнение на Решение № 106 по протокол № 5/17.02.2012 г. на Общински съвет и на основание чл. 21, ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с протокол от работна среща на експертната комисия по спорта с вх. № 94-01-177/ 13.03.2012 г. предлагам на Общински съвет:

I. Да утвърди следното разпределение на средствата от общинския бюджет за субсидии за провеждане на състезания под егидата на община Самоков и за домакинства на престижни национални състезания през 2012 г.:

СПОРТНИ КЛУБОВЕ

СУМА

СНЦ СК "РИЛСКИ АТЛЕТ"САМОКОВ за купа „Самоков”

 2 000 лв.

БК "РИЛСКИ СПОРТИСТ"- за купа „България”

 15 000 лв.

СКИ КЛУБ „РИЛСКИ СКИОР" САМОКОВ – за купа „Попангелов”

 5 000 лв.

СНЦ СКИ КЛУБ "ЧАМКОРИЯ"- за купа „Чамкория”

 5 000 лв.

КЛУБ ПО БОРБА „РИЛСКИ СПОРТИСТ" САМОКОВ- за купа „Самоков”

 4 000 лв.

СНЦ КЛУБ ПО БИАТЛОН "РИЛСКИ СПОРТИСТ"- за купа „Самоков”

 2 000 лв.

МОТОРСПОРТ РИДО САМОКОВ 93- за купа „Самоков”

 2 000 лв.

ОБЩО:

35 000 лвII. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет- Самоков да промени Правилника за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, като:

1. В Раздел I на Глава втора, чл. 3, ал. 1, чл. 11, ал. 3, т. 1, в раздел II на Глава трета, чл. 14, ал. 3., т.1 и в Приложение № 4 към чл. 11, ал. 4, т. I замени думите „Държавната агенция за младежта и спорта” с „Министерство на физическото възпитание и спорта”.
2. Променя текста на чл. 11, ал. 1 и ал. 2:

Било: „Чл. 11. /1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия в срок до 15 февруари в годината на финансиране.

/2/. Десет дни след приемане на общинския бюджет, Общинската експертна комисия за спорта предлага на Кмета на Община Самоков, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове.”Става: „Чл.11. /1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. До два месеца след приемане на общинския бюджет, Общинската експертна комисия за спорта предлага на Кмета на Община Самоков, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове.”


3. Променя текста на чл. 14, ал. 1 и ал. 2:

Било: „Чл.14. /1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия в срок до 31 януари в годината на финансиране.

/2/. Десет дни след приемане на общинския бюджет Общинската експертна комисия за спорта предлага на Кмета на Община Самоков, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за подпомагане възстановяването, управлението и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения.”Става: „Чл.14. /1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. До два месеца след приемане на общинския бюджет, Общинската експертна комисия предлага на Кмета на община Самоков списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за подпомагане възстановяването, управлението и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения.”


4. Допълва текста на чл. 18:

Било:”Чл.18. Спортните клубове и техните обединения, получили финансови средства по този правилник, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата по предназначение. Те се отчитат с междинни отчети и финален отчет /приложение № 3/ и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.”

Става: „Чл.18. Спортните клубове и техните обединения, получили финансови средства по този правилник, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата по предназначение. Те се отчитат с междинни отчети и финален отчет /приложение № 3/ и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството в срок до 15 януари на годината следваща периода, за който е получено финансиране.
5. Променя текста на чл. 19, ал. 2:

Било:”Чл. 19 /2/. Комисията се състои от девет члена: Председател - Зам.кмет отговарящ за спорта, секретар - длъжностно лице от общинска администрация, отговарящо за спорта, и членове: двама общински съветника, избрани с Решение на Общинския съвет, главния счетоводител на общинска администрация и четирима представители на спортните клубове.”

Става: „Чл.19. /2/. Комисията да се състои от до тринадесет члена: Председател – зам.кмет, отговарящ за спорта, секретар – длъжностно лице от общинска администрация, отговарящо за спорта, до двама представители на Дирекция „Финансово-стопански дейности” на Общинска администрация и членове до петима общински съветника, избрани с Решение на Общински съвет, и четирима представители на спортните клубове. В Комисията може да бъдат включени като резервни членове и до четирима представители на спортни клубове, с право на съвещателен глас. Заседанията на Комисията са публични.


6. Създава нов член 23 към Правилника:

Чл. 23. /нов/. Не се сключват договори, не се изплащат средства и не се допускат до разглеждане от общинската експертна комисия за спорт, проекти на сдружения с нестопанска цел- спортни клубове които имат зъдължения към община Самоков или не са изпълнили задълженията си по чл.11, ал.1, чл.14 ,ал.1 и/или чл.18 от настоящия Правилник.”7. В Приложение № 1 към чл. 2. променя Списъка на основните спортове с престижни и социални функции за субсидиране от община Самоков:

Било:

СПИСЪК
на основните спортове с престижни и социални функции за субсидиране от община СамоковСПОРТСПОРТ

1

Ски алпийски и бегови дисциплини

11

Мотокрос

2

Борба

12

Волейбол

3

Баскетбол

13

Сноуборд

4

Биатлон

14
5

Футбол

15
6

Лека атлетика

16
7

Ориентиране

17
8

Ски- скок

18
9

Шахмат

19
10

Хокей на трева

20

Става:

СПИСЪК
на основните спортове с престижни и социални функции за субсидиране от община СамоковСПОРТСПОРТ

1

Ски алпийски и бегови дисциплини

11

Мотокрос

2

Борба

12

Волейбол

3

Баскетбол

13

Сноуборд

4

Биатлон

14

Спортна аеробика

5

Футбол

15

Бокс

6

Лека атлетика

16
7

Ориентиране

17
8

Ски- скок

18
9

Шахмат

19
10

Тенис на маса

20

8. В Приложение № 4 към чл. 11, ал. 4. Методика за разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане на дейността спортните клубове:

8.1. Добавя нова подточка 4 към т.I.:

“/Нова/ 4. От общата сума на средствата за спорта се заделя резерв в размер до 3 %, който се разпределя, по предложение на Общинската експертна комисия, на базата на проекти от спортните клубове за текуща (през годината) дейност.”8.2. Добавя нова подточка 5 към т. II:

“/Нова/ 5. За младежки олимпийски игри – 50 % от сумите по т. 1.”


8.3. Променя текста на точка III, както следва:

Било: „III. За лицензирани спортни клубове, които участват в Държавния спортен календар, но не получават държавна субсидия от ДАМС, средствата се определят както следва:

3.1. За спортните клубове, развиващи дейност футбол, средствата се определят като средноаритметична стойност от субсидиите на първите шест по размер на субсидия от ДАМС спортни клуба, при условие че имат:

-отбори във всички възрастови групи (от деца до юноши включително), както и представителен отбор в официалните държавни първенства.3.2. За спортни клубове в спорта футбол, които имат отбори във всички възрастови групи, но без представителен отбор и участват в Държавния спортен календар, получават субсидия от общинския бюджет, която е равна на средната аритметична стойност от субсидиите на останалите спортни клубове извън първата шестица по размер на субсидия от ДАМС.

В случай че съответният клуб няма отбори във всички възрастови групи, участници в Държавния спортен календар, той ще получи до 70 % от средствата, изчислени по цитирания в настоящата точка способ.3.3. Спортни клубове в спорта мотокрос получават субсидия от общинския бюджет, която е равна на средната аритметична стойност от субсидиите на вторите шест по размер на субсидия от ДАМС спортни клуба, когато е изпълнено следното условие:

- имат участници в Държавните първенства във всички класове.

В случай че условието не е изпълнено, съответният клуб ще получи 80 % от средствата, изчислени по цитирания в настоящата точка способ.”
Става: „III. За лицензирани спортни клубове, които участват в Държавния спортен календар, но не получават държавна субсидия от Министерство на физическото възпитание и спорта, средствата се определят както следва:

3.1. Спортните клубове, развиващи дейност футбол, получават част от общата база, както следва:

3.1.1. за представителен мъжки отбор, участващ в най-горната аматьорска група:

3.1.1.1. при крайно класиране до 3-то място: 4%

3.1.1.2. при крайно класиране след 3-то място: 3%

3.1.2. за представителен мъжки отбор, участващ във втората по ранг аматьорска група:

3.1.2.1. при крайно класиране до 3-то място: 1.5 %

3.1.2.2. при крайно класиране след 3-то място: 1 %

3.1.3. за отбори-подрастващи, участвали в предвидените според календара мачове и турнири (за всеки участващ отбор):

3.1.3.1. при класиране до 3-то място на Държавния шампионат: 2.5%

3.1.3.2. при класиране до 16-то място на Държавния шампионат: 2 %

3.1.3.3. при класиране до 32-ро място на Държавния шампионат: 1.5 %

3.1.3.4. при участие само в първа фаза на Държавния шампионат: 1 %

3.2. Спортните клубове в спорта мотокрос получават част от общата база, както следва:

3.2.1. за класиране на отбор - подрастващи, в отделните класове (отборно класиране за всеки отделен клас):

3.2.1.1. при крайно класиране до 3-то място: 1%

3.2.1.2. при крайно класиране след 3-то място: 0.5%

3.2.2. за индивидуално класиране на участници - подрастващи, в отделните класове:

3.2.1.1. при крайно класиране до 3-то място: 0.5%

3.2.1.2. при крайно класиране след 3-то място: 0.1%.
8.4. В точка IV. заменя съкращението ДАМС с Министерство на физическото възпитание и спорта:

Било: „IV. Критерият за разпределение на средствата за подпомагане на дейността на спортните клубове е постигнати резултати от съответния клуб през годината, предхождаща годината на субсидиране.

Изчисленията за всеки отделен клуб се правят на база абсолютна сума на начислените средства за субсидия от ДАМС. Всеки клуб получава същия процент от общата общинска субсидия, останала след разпределянето на средствата по т. I, II и III от настоящата методика, какъвто процент представлява неговата субсидия от ДАМС спрямо общата сума от субсидии от ДАМС, получени от всички спортни клубове от общината.Става: „IV. Критерият за разпределение на средствата за подпомагане на дейността на спортните клубове е постигнати резултати от съответния клуб през годината, предхождаща годината на субсидиране.

Изчисленията за всеки отделен клуб се правят на база абсолютна сума на начислените средства за субсидия от Министерство на физическото възпитание и спорта. Всеки клуб получава същия процент от общата общинска субсидия, останала след разпределянето на средствата по т. I, II и III от настоящата методика, какъвто процент представлява неговата субсидия от МФВС спрямо общата сума от субсидии от МФВС, получени от всички спортни клубове от общината.”


9. Всички останали разпоредби остават непроменени.
ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Самоков

Съгласувал:

Васил Сайменов- зам. кмет
Изготвил:

С. Шехтанова- директор „ФСД”Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница