До ”солар ентърпрайз” оод (Бенефициент- наименование)Дата30.11.2018
Размер139.5 Kb.
#106878


ДО

”СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД

(Бенефициент- наименование)


гр. София 1404, район Триадица, ж.к.

Стрелбище, ул. "Твърдишки проход" № 15,

офис № 2

(Адрес на бенефициента)
О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и материали по проект № BG16RFOP002-1.002-0196-C01, с три обособени позиции

(наименование на предмета на процедурата)

за изпълнител на Обособена позици 3: Доставка на Преносим компютър - 4 броя.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и материали по проект № BG16RFOP002-1.002-0196-C01, с три обособени позиции”

(наименование на предмета на процедурата)

за изпълнител на Обособена позици 3: Доставка на Преносим компютър - 4 броя.

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.


Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД (наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:
Доставка на Преносим компютър - 4 броя.
Минимални технически и функционални характеристики:

 • Процесор: не по малко от 2.9 GHz dual-core;

 • Екран: не по малко от 13-inch Retina;

 • Оперативна памет: не по малко от 8 GB DDR3 Memory;

 • Графичен процесор: Graphics 6100;

 • Пространство: не по малко от 512 GB;

 • Камера: вградена FaceTime HD;

 • Говорители: вградени стереоговорители;

 • Микрофон: вграден.

 • Изход за слушалки и колонки: вграден 3.5 mm аудиожак;

 • Вход за карти памет: вграден SDXC слот;

 • Други входове: не по малко от 2 х USB 3.0 и не по малко от 2 х Thunderbolt 2 ports, не по малко от 1 x 802.1 lac Wi-Fi , не по малко от 1 x Bluetooth 4.0.
 • Размери:

- височина - 0.71 cm или по-висока;

- дължина – най-малко 30 cm;

- тегло: най-много 3 kg.


 • Процесор: не по малко от двуядрен високопроизводителен;

Входно-изходни устройства: вградени FaceTime HD камера, стереоговорители, микрофон, 3.5 mm аудиожак, SDXC слот за карти, два входа USB 3.0, един вход за кабелен интернет, два високоскоростни Thunderbolt 2 порта, високоскоростна Wi-Fi връзка, приемник Bluetooth 4.0.

Марка: ..............................................

Модел: .............................................

Производител: .................................
Минимални технически и функционални характеристики:
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

Срок на гаранционната поддръжка: най-малко 24 месеца след въвеждане в експлоатация и подписан на двустранен приемо-предавателен протокол.Гаранцията включва:

Безплатна доставка на резервни части и ремонт на място в ”СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД.

Безплатен транспорт (при необходимост) до и от оторизиран сервиз, отстраняване на производствени дефекти и/или повреди в компоненти или отделни части на активите.
Време за реакция при повреда: най-много 72 часа след подаване на сигнал за повреда.
Осигуряване на следгаранционно обслужванена на активите– обект на допълнително споразумение.

Следгаранционното обслужване започва да тече след изтичане на гаранционния срок.


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

Доставчикът/ Изпълнителят е длъжен да предостави активите със следните документи: 1. ръководство за експлоатация/ паспорт/ лиценз и техническа спецификация, издадени от производителя или доставчика на оборудването и

 2. гаранционна карта.

Описаните документи следва да бъдет представени на български език или да бъдат преведени на български език.


Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти.

Не е приложимо.
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Доставчикът/ Изпълнителят трябва да предложи за своя сметка обучение на персонала на дружеството за работа с активите.


Стойността на обучението не може да бъде включвана в стойността на активите.
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента.

Не е приложимо.
Други:

 1. Доставчикът/ Изпълнителят гарантира, че доставеното оборудване е ново и неизползвано (гарантира се на съответното място в техническата оферта и се потвърждава при подписване на двустранен приемо – предавателен протокол).

 2. Изпълнителят трябва да осигури присъствие на упълномощен негов представител при доставка, приемане и въвеждане в експлоатация на оборудването.

 3. Инсталирането на активите/ оборудването следва да бъде извършено от компетентно лице, определено от Изпълнителя. Инсталацията е за сметка на Изпълнителя.

 4. Изпълнителят следва да извърши 72 часова проба за функционалност на оборудването преди подписване на приемо-предавателен протокол.При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

Доставка на Преносим компютър.
Марка: .........................................

Модел: .........................................

Производител: ............................


4 брой
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

 1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

 4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

 5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

 6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

 7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие/ Публичната покана.

ДАТА: __________2017 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ”СОЛАР ЕНТЪРПРАЙЗ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


Каталог: sites -> default -> files -> documents
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Закон за кадастъра и имотния регистър в сила от 01. 01. 2001 г
documents -> Състояние на морската и речна индустрии в контекста на интегрираната морска политика
documents -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
documents -> Ценово предложение до Район „Централен”
documents -> Адрес за кореспонденция
documents -> Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
documents -> Закон за устройството на черноморското крайбрежие в сила от 01. 01. 2008 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница