До висш съдебен съвет гр. София уважаеми дами и господа членове на висш съдебен съветДата05.02.2018
Размер92.1 Kb.
А П Е Л А Т И В Е Н С Ъ Д - В А Р Н А

9000 ВАРНА тел./052/ 686 506

пл. «Независимост» 2 факс /052/ 607 798

E-mail: vnaps@mbox.contact.bg

Изх.№ ИП – 0235

Дата: 14.04.2014 г.ДО

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ГР. СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Във връзка с някои твърдяни като съществуващи неясноти в администрирането на дела в Гражданско отделение на Окръжен съд Варна, четими в концепцията на един от участниците в обявения от ВСС конкурс за административен ръководител на Окръжен съд Варна, представям следния фактологичен анализ:


І. Относно специализацията в Гражданско отделение.

Ръководители на Гражданско отделение са били заместник-председателите съдия Светла Пенева - за периода от 12.10.2004г. до 14.10.2009г., както и съдия Милен Славов - за периода от 14.10.2009г. до 24.03.2014г.

Обособяването на отделни първоинстанционни и въззивни състави в Гражданско отделение на Окръжен съд Варна е от 2008г. Това се е наложило предвид следните обстоятелства:

- структурата на постъпленията на делата преимуществено второинстанционни дела;

- липсата на съдебни зали – за цялото Гражданско отделение и тогава, и понастоящем е налице една съдебна зала.

През периода до 2008г. в Гражданско отделение на Окръжен съд Варна е използвана и друга организация на работа – всеки съдия да разглежда, както първоинстанционни, така и второинстанционни дела, но практиката е показала, че единствената съдебна зала не е достатъчна за осигуряване на заседателни дни на всички съдии от отделението /при това тяхната численост е била по-малка от настоящата, която е 22 съдии и при предстоящо увеличение на числеността на отделението след провеждане на конкурс през 2014г. – с още трима съдии/. Структурата на постъпленията през всичките години /включително и след влизането на ГПК от 01.03.2008г., който предвиди обезпечения на бъдещи искове и пред окръжен съд, както и повече граждански дела, подсъдни на окръжен съд като първа инстанция/ винаги е била преимуществено второинстанционни и с тенденция през годините за спад на първоинстанционните дела и увеличение на второинстанционните. Това е видно както от доклада на Окръжен съд Варна, в частта за Гражданско отделение, за 2013г., така и от докладите за предходните години относно постъпленията на дела в Гражданско отделение:

- за 2009г. – 709бр. постъпили дела първа инстанция и 1980 дела втора инстанция;

- за 2010г. – 603бр. постъпили дела първа инстанция и 2021 дела втора инстанция;

- за 2011г. – 546бр. постъпили дела първа инстанция и 2149 дела втора инстанция;

- за 2012г. – 520бр. постъпили дела първа инстанция и 3201 дела втора инстанция;

- за 2013г. – 520бр. постъпили дела първа инстанция и 3171 дела втора инстанция.
Имайки предвид тази структура /както и че делата за допускане на осиновявания нарастват/, в Гражданско отделение на Окръжен съд Варна са обособени от 2008г. следните състави:

- Състави, в които съдии разглеждат само първоинстанционни дела;

- Състав, в който съдия от въззивен състав разглежда делата за допускане на осиновявания;

- Въззивни състави, които разглеждат/разглеждаха преимуществено административни дела /към 01.01.2008г. в Окръжен съд Варна има за разглеждане 1542 бр. административни дела/;

- Въззивни състави.

Този е бил и подхода /след анализ на структурата на постъпленията като брой и видове дела и наличния персонален съдийски състав/ за организация на работа и в Търговско отделение на ВОС, където пък постъплението на първоинстанционни дела е било винаги с тенденция на увеличаване за сметка на второинстанционните дела, но при сравнителна съпоставимост на постъпленията от двата вида /така за 2011г. постъпили са 1484 първоинстанционни и 1733 второинстанционни търговски дела; за 2012г. – 1570 първа инстанция и 1515 втора инстанция и за 2013г. – 1281 бр. първа инстанция и 1138 втора инстанция/. Последното е предопределило и разглеждането на всички дела от всички съдии.


ІІ. Относно разглеждането на делата за допускане на осиновяванията от един съдия.

Тези дела от 2004г. и до настоящия момент се разглеждат само от съдия Св. Пенева, която организация е създадена със заповед на председателя на Окръжен съд Варна. Мотивите са били, че това е охранително производство, което изисква кратки срокове за насрочване и произнасяне /включително и през съдебната ваканция/, има специфика на материята и изисква нарочна организация, вкл. и по отношение участието на представител на прокуратурата.Относно организация на работата в ГО на ВОС е налице проверка на Инспектората към ВСС, обхващаща периода от 01.01.08г.-31.12.08г. и от 01.01.09г. – 31.05.09г. Тази проверка е завършила с Акт с резултати от извършената проверка, изх. № 3425/16.11.09г., изготвен от инспектор Милка Итова, в който единствената препоръка за ГО на ВОС е да се анализира и обобщи практиката на съда при постановяване на решенията по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, а иначе се препоръчва на председателя на ВОС да продължи и за в бъдеще много добрата организация на работа, създадена в съда.
ІІІ. Относно делата по ЗОИПДППД /отм./ и по ЗОПДНПИ, включително и по молбите за обезпечения на бъдещи искове по тези закони.

Като първоинстанционни дела, същите се разпределят между първоинстанционните състави. До 16.11.09г. всички тези дела са се разпределяли само в един от първоинстанционните състави /на съдия Д. Христова/, но по предложение на зам. председателя М. Славов /след поставянето му от съдия Д. Христова за обсъждане от ръководството на съда/, със Заповед № РД-0900/16.11.09г. на председателя на ВОС е разпоредено висящите дела по искови молби на КУИППД да се разпределят в равен брой измежду всички четири първоинстанционни състави, което да стане чрез програмата за случайно разпределение на делата и да се състави протокол за това. Това е изпълнено в същия ден.

Със заповед № РД-0096/31.01.12г. на Председателя на ВОС е разпоредено всички висящи производства по граждански дела, образувани по ЗОИПДППД /отм./, разпределени на съдия Нейко Димитров като докладчик, да се преразпределят с програмата за случайно разпределение на делата между останалите съдии на ГО, разглеждащи първоинстанционни граждански дела и съдия Нейко Димитров да бъде изключен от програмата за случайно разпределение на делата за дела с посочения предмет, а за всички дела, разглеждани от ГО, първа инстанция, същият да бъде със 110% натовареност. Заповедта е мотивирана с констатациите в Заповед № РД-0037/16.01.12г. на Председателя на ВОС за наличието на основание за предприемане на административни действия в организация на работата на отделението. С последната е отчетено, че всички определения на съдия Нейко Димитров, с които са прекратени дела по искове по ЗОИПДППД /отм./ или са отхвърлени искания за допускане на обезпечения на бъдещи искове по този закон, са отменени от АпС-Варна. Един от основните аргументи на съдия Н. Димитров при мотивиране на горните актове е свързан с въпроса относно причинната връзка на извършена от ответника престъпна дейност с предходните факти на придобиване на описаното в иска/искането имущество. Имайки предвид, че по поставения въпрос е образувано тълкувателно дело № 7/2013г. на ОСГК на ВКС, то след постановяване на решение по същото, в доклада за 2013г. зам. председателя Милен Славов е направил предложение да се прецени необходимостта от отпадане на предприетите мерки по цитираната по-горе заповед и делата по ЗОИПДППД /отм./ и по ЗОПДНПИ да се разпределят между всички първоинстанционни граждански съдии.

Разпределение на постъпленията на дела по посочения специален закон, считано от влизането му в сила през 2006г. е, както следва:  • за 2006 г. общ брой граждански дела на КУИППД/КОНПИ – 2 бр., от тях обезпечения – 2 бр., резултат: 2 определения на съдия Светла Пенева;

  • За 2007 г. общ брой граждански дела на КУИППД/КОНПИ – 16 бр., от тях обезпечения – 14 бр., искови молби – 2 бр., резултат от исковите производства: 1 решение на съдия Даниела Христова; 1 решение на съдия Нейко Димитров;

  • За 2008 г. общ брой граждански дела на КУИППД/КОНПИ – 39 бр., от тях обезпечения – 29 бр., искови молби – 10 бр., резултат от исковите производства: 3 решения на съдия Даниела Христова; 3 решения на съдия Каролина Неделчева; 2 решения на съдия Наталия Неделчева; 2 решения на съдия Нейко Димитров;

  • За 2009 г. общ брой граждански дела на КУИППД/КОНПИ – 27 бр., от тях обезпечения – 17 бр., искови молби – 10 бр., резултат от исковите производства: 3 решения на съдия Наталия Неделчева; 3 решения на съдия Даниела Христова и 1 спряно дело; 1 решение на съдия Татяна Вълчева и 1 спряно дело; 1 решение на съдия Атанас Славов;

  • За 2010 г. общ брой граждански дела на КУИППД/КОНПИ – 26 бр., от тях обезпечения – 18 бр., искови молби – 8 бр., резултат от исковите производства: 1 решение на съдия Даниела Христова и 1 прекратено дело; 1 решение на съдия Каролина Неделчева; 2 решения на съдия Татяна Вълчева и 2 спрени дела; 1 решение на съдия Атанас Славов;

  • За 2011 г. общ брой граждански дела на КУИППД/КОНПИ – 35 бр., от тях обезпечения – 23 бр. /7бр. – съдия Наталия Неделчева, 6 бр. – съдия Даниела Христова и по 5 бр. съдиите Каролина Неделчева и Нейко Димитров/, искови молби – 12 бр., резултат от исковите производства: 2 решения на съдия Даниела Христова и 5 бр. спрени дела; 2 бр. спрени дела на съдия Атанас Славов; съдия Татяна Вълчева – 1 насрочено дело и 2 бр. спрени дела;

  • За 2012 г. общ брой граждански дела на КУИППД/КОНПИ – 25 бр., от тях обезпечения – 18 бр. /съдия Атанас Славов – 2, съдия Наталия Неделчева – 4бр., съдия Каролина Неделчева – 5 бр., съдия Даниела Христова – 6 бр. и съдия Светла Пенева – 1 бр./, искови молби – 7 бр., резултат от исковите производства: съдия Татяна Вълчева – 3 бр. спрени дела; съдия Даниела Христова – 1 спряно дело; съдия Атанас Славов – 3 бр. спрени дела;

  • За 2013 г. общ брой граждански дела на КУИППД/КОНПИ – 21 бр., от тях обезпечения – 14 бр. /съдия Атанас Славов – 5 бр., съдия Даниела Христова – 4 бр. и съдия Татяна Вълчева – 5 бр./, искови молби – 7 бр., резултат от исковите производства: съдия Даниела Христова – 1 спряно дело и 1 дело без движение; съдия Татяна Вълчева – 1 спряно дело, 1 насрочено дело и 1 дело без движение; съдия Атанас Славов – 2 спрени дела.

Горното сочи, че постъпленията по посочените дела, които действително се отличават с висока фактическа /и в не такава степен правна/ сложност, не са големи по обем и са равномерно разпределяни между първоинстанционните съдии /без Н. Димитров от началото на 2012г. по посочените по-горе причини/ с програмата за случайно разпределение на делата.
ІV. Няма създаден „либерален режим” „без законово основание” за ползването от съдия Нейко Димитров на втори заседателен ден, извън утвърдения график на заседанията на съставите от Гражданско отделение на Окръжен съд Варна. Действително със Заповед № РД-0017/06.01.11г. на председателя на ВОС, на съдия Нейко Димитров е разрешено насрочването и разглеждането на дела в петъчни дни, сутрешни заседания, извън утвърдения му график, в заседателната зала на Търговско отделение. С оглед създадената организация на работа на този съдия, горното е било необходимо, за да не се забавя графика за разглеждане на насрочените за съответните часове дела, което е и в изпълнение на молба на Адвокатски съвет Варна. Искания и предложения от другите първоинстанционни съдии за допълнителни заседателни дни не са постъпили, а и от проведените заседателни дни от същите е видно, че не се оползотворяват всички възможни определени им дати от месеца за открити с.з.
V. За организацията на работа в Гражданско отделение на Окръжен съд Варна за времето на съдебните ваканции, са одобрявани по предложение на зам. председателя на съда и със заповеди на председателя на Окръжен съд Варна графици за работа по всички дела. Те в максимална степен са удовлетворявали индивидуалните заявки за ползване на платения годишен отпуск на съдиите, работещи в отделението. В тези графици никога първоинстанционни съдии не са замествали въззивни съдии за работа по въззивни дела, а същевременно създаваната организация е осигурявала поне двама първоинстанционни съдии с оглед осигуряването на случайно разпределение на делата по чл. 390 от ГПК. При справка за постъпленията на молби за обезпечение на бъдещ иск по време на съдебните ваканции, както и тяхното разпределение между съдиите, също не се установява неравномерност на натоварването, нито неспазване на принципа за случайно разпределение на делата. Изразено в конкретни цифри горното изглежда през последните 3 години така:

- при постъпили за 2011г. общо 99бр. молби за обезпечение на иск, през съдебната ваканция са постъпили 15бр., разпределени както следва: съдия Наталия Неделчева – 4бр., съдия Каролина Неделчева – 4 бр., съдия Даниела Христова – 5 бр. и съдия Нейко Димитров – 2 бр.;

- при постъпили за 2012г. общо 90бр. молби за обезпечение на иск, през съдебната ваканция са постъпили 15бр., разпределени, както следва: съдия Наталия Неделчева – 2бр., съдия Атанас Славов – 2 бр., съдия Каролина Неделчева – 1 бр., съдия Даниела Христова – 7 бр., съдия Нейко Димитров – 3 бр.; съдия Константин Иванов – 1 бр. и съдия Светла Пенева – 1 бр.

- при постъпили за 2013г. общо 87бр. молби за обезпечение на иск, през съдебната ваканция са постъпили 13бр., разпределени, както следва: Т. Вълчева – 2бр., Д. Христова – 6 бр., Н. Димитров – 4 бр. и Кр. Василев – 1 бр.Следва да се има предвид, че съдия Даниела Христова по свое желание е ползвала платения си годишен отпуск извън периода на съдебната ваканция, което е рефлектирало и върху разгледаните само през съдебната ваканция повече обезпечения. В рамките на годината броят на обезпеченията между всички първоинстанционни съдии е относително равен /разлика от 2-3 бр./


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
Моля да публикувате изпратените от мен фактологични уточнения на сайта на Висш съдебен съвет, в раздел „Избор на административни ръководители”, в графата „Становища и въпроси/Отговори”.

С УВАЖЕНИЕ,

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАпС:

/В. АРАКЕЛЯН/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница