До всички заинтересовани лица уважаеми дами и господаДата23.07.2016
Размер297.25 Kb.
#2240
ПГТЕ „Хенри Форд” - София

ул. „Хайдут Сидер” №8

ПУБЛИЧНА – ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.14, ал.4, т. 2 от Закона за обществени поръчки и чл.101а , 101б от глава осма а” от ЗОП, Писмо № 9106-28/11.10.2013г. за одобрените за финансиране училища по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” и в изпълнение на заповед №РД16(1)-61/29.10.2013 г. на директора на ПГТЕ «Хенри Форд», кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по избор на изпълнител на договор с предмет, както следва:
Предмет на поръчката: Доставка на 40 бр. терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” .

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

СЪГЛАСНО ОБЩ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV)

30230000 Компютърно оборудванеПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ – 32500 лв. със ДДС
Детайлно описание на оборудването, което следва да бъде доставено е посочено в Приложение № 1 към настоящата покана.
Приложение 1

Работно място

Технически изисквания

Спецификация на терминалния клиент (ТК)

Избраните крайни устройства за терминални решения следва да са с минимални физически размери (обем не повече от 0,0015 м3) или интегрирани в монитора. Те не бива да имат собствен твърд диск или някакви движещи части (заради изисквания за отказоустойчивост и ниско ниво на шума).

ТК да работи във VDI (Virtual Desktop Infrastructure), като поддържа протокол оптимизиран за графика и видео, например Remote FX или подобен.Съвместимост с HD1080p и физическа поддръжка на минимум 720Р (1280 Х 720) разделителна способност във видео режим.

Интерфейси

Връзка с монитор, клавиатура и оптична мишка, конектори за слушалки (колонки) и микрофон, както и да имат минимум 2 свободни USB порта (min USB 2.0), извън тези, които се ползват за стандартните му функции (монитор, мишка, клавиатура, мрежа), които да позволяват включване на принтер/скенер/ интерактивна дъска/ четци на карти и др.

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Връзка със сървъра

Мин. един LAN интерфейс

Връзка с монитора

Един (или повече) от четирите типа – VGA, HDMI, DVI, DP

Монитор (диагонал)

Мin. 22-inch

Раздел. способност

В съответствие с максималната разделителна способност на ТК, но не по-малка от 1600х900

Време за реакция

Мax. 5ms

Контраст

Мin. статичен контраст 1000:1

Яркост

Мin. 250 cd/m2

Ел. консумация на комбинацията от терминал и монитор

Не повече от 60W обща консумация.

Гаранция на всички компоненти

Мin. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение). Максимален срок за ремонт/подмяна на място на дефектирало устройство – до края на следващия работен ден.Спецификации на сървър/сървъри

Технически изисквания

Процесор

Минимум един четириядрен XEON или еквивалентен процесор в зависимост от сайзинга на съответното решение.

Памет

Мин. 32GB RAM DDR3 1600MHz, с възможност за разширение до поне 192GB - подходяща за предлагания брой работни станции. 2 GB RAM следва да се предвидят за всяко работно място.

За решения базирани на Remote fx (напр. WMS 2012) за работа във VDI режим е необходима и по една видео карта (GPU) от клас ATI Firepro или подобен на всеки 12 работни места, които ще обслужва сървъра. При решения, при които поддържат същата функционалност с друг протокол, който няма изисквания за подобна видео карта, присъстваща на сървъра, такава не е необходимо да се оферира, но доставчикът на решението следва писмено да потвърди тази функционалност (т.е. че протоколът е оптимизиран и работи в графичен и видео режим без GPU на сървъра, като изпълнява посочените изисквания към работните места), както и да демонстрира едновременна работа на всички станции във VDI режим преди приемане на резултата от поръчката.Твърд диск-сървърен тип (enterprise type)

Мин. 2 х 500GB SATA III в RAID 1 и 2 x 500GB SATA III в RAID 0, като поне по 25GB следва да се заделят за обезпечаване на всяко терминално работно място и поне 100 GB да остават за сървърни приложения

Окомплектовка

Станцията следва да има монитор с описаните по-горе характеристики

Оптично устройство

DVD +/- RW SATA

Входно/изходни портове

Достатъчно на брой за да обезпечат всички основни функции - връзка с монитор, клавиатура, мишка, мрежа, както и мин. 2 свободни USB (мин. USB 2.0.) порта за свързване на външна памет и принтер/скенер

Мрежа

10/100/1000 Mbit/s LAN Ethernet

Клавиатура

PS/2 или USB кирилизирана

Мишка

PS/2 или USB оптична мишка със скрол

Софтуер

Необходимият за работата на системата софтуер включва сървърна ОС, Access CALs, RDS CALs (или подобен), виртуализационен софтуер (VM Ware, Citrix или подобен), VDA (Virtual Desktop Access) лиценз за използване на Windows OS на работните места.
MOН ще предостави на училищата:

 • MS Windows Server (актуална версия) или MS Windows Multipoint Server (актуална версия);

 • съответните Access и RDS CALs за всички терминали;

 • VDA лиценз за всеки терминал, платим на годишна база.


Забележка: Всички други софтуерни продукти необходими за коректното лицензно ползване на решението се включват задължително в офертата и при поръчка се заплащат от училищата. В случай, че някой от продуктите е безплатен, това трябва да се укаже в писмен вид в офертата към съответното училище.

Гаранция и поддръжка на всички компоненти

Мin. 36 месеца при ангажимент на доставчика за сервиз/доставка или подмяна на място в случай на дефектирали устройства, по причини, които не са по вина на Възложителя (т.е. не са вследствие на неправилна експлоатация или съхранение), както и обновяване на версиите на предоставения с офертата софтуер до най-актуалните налични от производителя.Допълнителни устройства

Технически изисквания

Непрекъсваемо токозахранващо устройство

Да бъде доставено и инсталирано непрекъсваемо токозахранващо устройство, достатъчно да осигури време за не по-малко от 10 минути автономна работа и автоматичен shut down на сървърите без загуба на информация. Конструктивът на непрекъсваемото токозахранващо устройство трябва да кореспондира с този на сървъра т.е. настолно или изпълнение за вграждане в 19“ шкаф.Изисквания към работните места

Технически изисквания

Функционалност

Всички потребителски работни места трябва да могат да работят във режим VDI едновременно. Всяко потребителско работно място следва да разполага с делегирана за него виртуална машина. Системата трябва да позволява безпроблемна едновременна работа на всички терминални работни места с интернет и/или стандартни офис продукти (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint 2010 или следващи), както и с графични пакети в 2D, мултимедиен софтуер и др. Системата трябва да е оразмерена така, че да позволява и едновременно използване на живо видео на поне половината терминали, включени към един сървър, с качество минимум 720Р и съвместимост за възпроизвеждане на HD 1080P, докато на останалите работни места едновременно се работи с офис приложения и/или Интернет. Задължителна е възможността за ползване на аудио с високо качество на всички работни места.

На всяко работно място да има възможност за работа както с различни ОС на Microsoft, така и с Linux.Софтуер за управление на залата

Технически изисквания

Функционалност


Осъществяване на контрол върху потребителските акаунти

Отдалечено отключване и заключване на учебните терминали

Контрол на достъпа до Интернет от всеки терминал

Извеждане на екрана на преподавателя върху учебните компютри

Отдалечено наблюдение или управление на един или няколко терминала

Управление на права за достъп до различни директории и файлове от страна на учениците, водене на журнали на събитията за всеки активен потребител с цел проследяване работата на учениците

Възможност за комуникация с определено работно място - чрез споделяне на екрани и/или писане на съобщения и др.

Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно

Възможност за рестрикции и права върху приложения (локални и web)

Контрол на групи от работни места (в зависимост от нуждата)

Наблюдение на работните сесии и възможност за редактирането им в реално време за всички или избрани потребители с цел контрол на учебния процес

Изнасяне на интерактивни лекции чрез поддържане на функция от типа „whiteboard“, стандартни офис приложения или web базирани решения

Предлаганият софтуер трябва да е с меню и с ръководство за употреба на български език (вкл. на хартиен носител)


Място на изпълнение на поръчката: франко склада на получателя – ПГТЕ “Хенри Форд”, град София , ул. “Хайдут Сидер” №8.

Срок за изпълнение на доставката: маскимум 40 календарни дни от датата на сключване на договора. Предложения надхвърлящи този срок ще бъдат отстранени от участие поради несъответствие с условията на възложителя.

Начин на заплащане на поръчката: Плащането се извършва в срок до три работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол и представена оригинална данъчна фактурата от страна на изпълнителя.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
І. Изисквания към обекта на поръчката в съответствие с изискванията на МОН:

 1. Всички терминални работни места, да работят във виртуална среда (Virtual Desktop Infrastructure (VDI))  едновременно, като за използване на Windows приложения се изисква лицензиране чрез VDA (Virtual Desktop Access) такса, платима от МОН.

 2. Протоколът за обмен, както и цялата система, да са оптимизирани за графични и видео приложения.

 3. Тестовете за едновременно видео, да вървят на цял екран !!!

 4. Предложената техника следва да се достави, инсталира, конфигурира и пусне в употреба от участника, като офертата включва всички необходими разходи.

 5. Офертата следва да включва и обучение на отговорните за съответните кабинети лица, както и всички разходи по неговото обезпечаване.

 6. Офертите следва да включват и всички разходи за лицензиран софтуер, необходим за функционирането на системата, извън софтуера, който се осигурява от МОН.

 7. Офертата следва да има подробна ценова разбивка за всеки отделен компонент - хардуер, софтуер (ако не е осигурен от МОН), инсталация и обучение, като в рамките на гаранционния период при необходимост от допълнително заявяване на даден компонент (например повреда на монитор по вина на Възложителя) Изпълнителят не следва да оферира по-високи цени от тези в офертата!

 8. В офертата следва да се упоменат и всички видове и бройки лицензиран софтуер, които са нужни за да функционира кабинета съгласно изискванията, като за осигурените лицензи от МОН не се упоменава цена, а само се отбелязва „осигурени от МОН“!

 9. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 36 месеца, вкл. ремонт и подмяна на място.

 10. Срок за инсталация на оборудването и извършване на обучение: до 45 дни от сключването на договор.

ІІ. Изисквания към участниците:
 1. Квалификационни изисквания към кандидатите: Копие от удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър.

 2. Валиден сертификат за качество ISO 9001:2008 на участника.

 3. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост.

 4. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент.

 5. Писмо от производителя на терминалния клиент (ТК), адресирано до МОН, в което еднозначно се дефинира дали участникът е оторизиран да предлага съответния продукт за целите на НП "ИКТ в училище" или коя фирма има право да оторизира участници за участие в НП "ИКТ в училище", като в този случай, фирмата участник представя оригинал за оторизация от упълномощената фирма.

 6. Информация за инсталирани от участника решения от предложения тип, включващ в себе си: име на организацията, точен адрес, телефон и лице за контакт, както и евентуални референции.

 7. Писмо от доставчика на решението във връзка с необходимостта от използване или не на GPU за работа във VDI режим (с цитиран официален източник на производителя на протокола или на виртуализационната платформа с подобна информация).

Подробности за всички изисквания към изпълнението на поръчката са публикувани на посочения адрес: www.pgtehford.com

ІІI.. Изисквания към лицето, определено за изпълнител на поръчката:

1. При сключване на договора, определеният за изпълнител трябва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.


Място и срок за подаване на оферти: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч.до 16.00 ч. в канцеларията на ПГТЕ „Хенри Форд” до 05.11.2013 г.

Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 20 (двадесет) календарни дни от датата на подаване на офертата.

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в ПГТЕ «Хенри Форд» на 6 ноември 2013 г. в 10.30 ч.

Критерии за извършване на избора на изпълнител: “Икономически най-изгодна оферта” .
ОЦЕНКА НАОФЕРТИТЕ

1. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

№ по ред

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКАТеглови коефициент

1

Цена за доставка на оборудването, съгласно техническото задание

0,5

2

Техническа оценка

0,5

2.1.

Оценявани технически параметри (подпоказатели), точки с теглови коефициент =1/6 от техническата оценка:

-комуникационен протокол (Т1)

*платен (изисква софтуерен лиценз от Microsoft)-0

* безплатен – 1

-софтуер за виртуализация (Т2);

*платен – 0

* безплатен – 1


 • възпроизвод на живо видео на цял екран с 720p - (Т3):

* на половината терминали едновременно 0,5

* на 0,75 или повече терминали едновременно -1 • номинална консумация на терминалния клиент- (Т4);

* над 5 W – 0

* до 5W – 1 • обем на терминалния клиент – (Т5);

*до 0,0015м3 – 0

*до 0,001м3 – 1 • възможност за възпроизвод на живо видео на цял екран с разделителна способност 1440Х900 или по-добра - (Т6).

*на няколко терминала едновременно - 0

*на повече от 0,5 (половината) терминали едновременно -1
1/6

2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в Таблица 1 и съответните им стойност получени по формулата:


Оi = 0,5.Цi + 0,5.Тi
Където Цi е оценката за цената на i-тия участник, а Тi е техническата оценка на i-тия участник.

Забележка: Получената оценка за цената се закръглява с точност до 0.01.
Оценка на цената за доставка на обoрудването, съгласно техническото задание

Оценката по този показател се изчислява по формулата:Ц мин.

Цi = ─────

Ц тi

Ц мин. е най-ниската предложена цена;

Цтi е текущата цена на i –тия участник.
Забележка: Предложената цена от участник е общата сума за изпълнение на всички дейности, включени в Техническото задание. Минимално предложената цена е тази с най-ниска стойност.

Техническата оценка на i-тия участник- Тi= (Тi1+Тi2+Тi3+Тi4+Тi5+ Тi6)/6


Класирането на офертите се извършва по получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка (максималната възможна оценка е =1).

Забележка За всяка подадена оферта се изготвя комплексна оценка, която става неразделна част от протокола на комисията.

 • Всеки кандидат може да участва за една, или всички обособени позиции. Участниците в процедурата следва да направят предложения по една или всички обособени позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъци с асортименти към тази покана.

Изисквания към офертата :

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и позиция/и за коя/и се отнася.

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език, а ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника.

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти , които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя. Оферта , за която е налице поне едно от следните обстоятелства , не се приема и се връща незабавно на участника :

 • Представената оферта е постъпила в незапечатан плик;

 • Представената офирта е постъпила с нарушена цялост;

 • Представената оферта е постъпила след изтичането на крайния срок.

Настоящата покана да се качи на сайта на ПГТЕ «Хенри Форд».

30.10.2013 г. Директор:….......................

инж. Т. Стойчев
ДО

ДИРЕКТОРА ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД”

Г-Н ТАНЬО СТОЙЧЕВ

СОФИЯ,
З А Я В Л Е Н И Е
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


За участие в процедура по реда на глава осма „а”за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка на ... броя терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.
Разплащателна сметка:

BIC :___________________;

IBAN______________________________________________________;

банка: _______________________ ;

град/клон/офис: _______________;
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Декларираме, че сме разгледали документацията и приложения списък с артикули за участие и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Предлагаме срок за валидност на офертата за изпълнение на предмета на процедурата ........ календарни дни/месеца, считано от датата на отваряне на офертата.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:


 1. Декларация за отсъствие на обстоятелства;

 2. Документи за регистрация и удостоверение за актуално състояние, респективно декларация за ЕИК (свободен текст);

 3. Парафиран проект на договор без попълнени данни на кандидата или предложения за изпълнение на поръчката;

 4. Техническа оферта по образец на възложителя;

 5. Ценова оферта по образец на възложителя ;ДАТА: _____________ г. Подпис и печат:______________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
Долуподписаният/-ата

_________________________________________________________,

(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на ______________

(дата на издаване)

от МВР – гр. _______________, адрес:____________________________________________________,

(място на издаване) (постоянен адрес)


В качеството си на ____________________________________________________________________

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –

напр. Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.)
на ____________________________________________________________, вписано в търговския

(наименование на кандидата)


регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № ________________ със седалище ____________ и адрес на управление ______________________________________, тел.: _____________, факс: __________________, - кандидат в процедура за определяне на изпълнител на доставка с предмет: Доставка на ... броя терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” обявена чрез публикуване на публична покана от 30.10.2013 г. в сайта на ПГТЕ „Хенри Форд”,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :


 1. не съм осъждан за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс:

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

б) подкуп;

в) участие в организирана престъпна група;

г) престъпления против собствеността;

д) престъпления против стопанството;


 1. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;

 2. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

 3. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се намира в аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен /регистриран (отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);

 4. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност;

 5. Аз и представляваният от мен кандидат нямаме парични задължения към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

 6. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

 7. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 8. Не съм/сме сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 9. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим доказателства за декларираните по т. 1 – 6 обстоятелства преди сключването на договора;

 10. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно представител на ПГТЕ „Хенри Форд”

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

____________ 20____г. ДЕКЛАРАТОР : _______________

(дата)
ДОДИРЕКТОРА ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД”

Г-Н ТАНЬО СТОЙЧЕВ

СОФИЯ,

Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)За участие в процедура по реда на ГЛАВА осма „а” от ЗОП за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка на ...... броя терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето представяне нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним ____________________________________________ на процедурата.

(посочва се за кои обособени позиции се кандидатства)
Предлагаме срок за изпълнение на доставката по:
Приложение № 1 от __________________________, но не повече от срока указан в обявата,

(работни дни.)

в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата
Относно изискванията и условията за качество, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното (участникът копира в отделни таблици техническата спецификация за всяка обособена позиция, за която кандидатства и посочва съответните обстоятелства, удостоверяващи качеството на предлаганите стоки/продукти):Обособена позиция № __________
Артикул

Предложение на кандидата за удостоверяване качеството на стоката/продукта

Забележка

1.


2.Обособена позиция № _______
Артикул

Предложение на кандидата за удостоверяване качеството на стоката/продукта

Забележка

1.


2.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
Приложения: Доказателства за качество на предлаганите стоки/продукти

ДАТА: ________________г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________

______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
ДО

ДИРЕКТОРА ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД”

Г-Н ТАНЬО СТОЙЧЕВ

СОФИЯ,

Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________(наименование на кандидата)
За участие в процедура по реда на глава осма „а” ЗОП за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка на ..... броя терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени (участникът копира отделни таблици за всяка обособена позиция, за която кандидатства, попълвайки съответните данни):
Обособена позиция № ______
Артикул

Мярка

Количество/брой

Единична цена

Обща цена без ДДС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Общо без ДДС:За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на по обособена позиция № _________ възлиза на:__________________________

Словом:___________________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


При несъответствие между предложените единични цени на артикулите и сумата на общата цена по съответната обособена позиция, валидни ще бъдат единичните цени, като общата цена се коригира съответно. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена по съответната обособена позиция в съответствие с единичните цени на артикулите, посочени от нас в офертата ни.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


ДАТА: ________________г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________

______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА – задължителни за участниците:
1. ВАЖНО: Последователността на всеки артикул в приложението към ценовата оферта приложение-1 е точно определена. Участниците нямат право да променят така определената последователност.
2. Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга валута се отстраняват.
3. Цените трябва да бъдат с точност до два знака след десетичната запетая.
3. Участниците трябва да представят ценова оферта, която задължително включва цени за всички артикули, уточнени по вид и брой, съгласно техническата спецификация - приложение № 1
4. Цената предложена от участника трябва да включва стойността на предлаганите артикули и всички разходи на участника за изпълнение на договора (с изключение на ДДС), включително разходите за опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други до мястото за доставка. В случай, че се дължи освобождаване от митница на доставката - предмет на конкретен договор, освобождаването е за сметка на участника.
5. Общата цена на предмета на поръчката се формира, както следва: единичната цена на всеки артикул се умножава по броя на прогнозното количество от съответния артикул за срока на договора, след което получените общи суми за всички отделни артикули се събират.
6. Единичните цени в ценовата оферта на участника трябва да бъдат за 1 брой артикул, независимо от броя им в съответната опаковка/пакет/кутия, освен за артикулите, за които изрично е упоменато, че се изисква определен брой комплекти, опаковки или пакети от дадения артикул. В последния случай участникът трябва да оферира цена за 1 комплект, опаковка или пакет.
7. Представилите непълно или неотговарящо на изискванията на тези указания предложение, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.

Д О Г О В О Р
_____________/ _______ г.
Днес .................... 2013 г., в гр. София, между:

ПГТЕ „Хенри Форд”, София, ул. „Хайдут Сидер” №8, БУЛСТАТ 130077053, представлявано от инж. Таньо Стойчев Стойчев – директор и Димитър Денков Миланов гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и от друга страна
“.....................................................................................................................” , с адрес на управление гр. ......................................................................................., представлявано от .................................................................., - на длъжност ................................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.14, ал.4, т. 2 от Закона за обществени поръчки и чл..101а , 101б от глава осма «а» от ЗОП

се сключи настоящият договор за следното:


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на договорената цена, съгласно приложена оферта на изпълнителя, неразделна част от този договор, да осъществи Доставка на ... броя терминални работни места “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ“ по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” по Приложение 1.

..................................лв. без ДДС. (........................................................................................) без ДДС;

съгласно подробно описани в оферта на изпълнителя срокове, технически параметри и цени, както и съгласно техническите спецификации, зададени от Възложителя – също неразделна част от този договор.

(2) Поръчката се счита за изпълнена при окончателна доставка на всички материали, описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предмет на договора и съставяне на приемно - предавателния протокол.

(3) В общата цена се включват всички разходи по извършване на доставката по чл. 1 франко адреса на осъществяване на дейността на Възложителя (гр. София, ул. „Хайдут Сидер” № 8), за целия период на договора.

Количество артикули, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави за срока на изпълнение на този договор, е съгласно поканата. Конкретните количества се определят в зависимост от конкретните нужди на ИНДИВИДУАЛНИЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съобразно посоченото в конкретна заявка и в рамките на бюджетните му средства.Включените в Обобщената спецификация на видовете и количествата материали, артикули не са изчерпателни по отношение на възможните видове материали, които ще бъдат доставени по договора. В обхвата на договора се считат за включени и може да бъдат възложени и доставени по изключение други разновидности на материали, по заявка на възложителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Чл. 2. Заплаща цената на доставката съгласно чл.1 от този договор и приложената оферта в размера, в срока и по начина, уговорени в настоящия договор.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема доставката по чл. 1 от този договор с фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани недостатъци при приемането, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол.

Чл.4 . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява всички условия, необходими за работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на монтажа, доставката, настройките и изпитанията (което е приложимо) на материалите /консумативите/стоките.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на дейностите и качеството на доставяните артикули по всяко време, без да пречи с това на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като своевременно го уведомява за забелязани недостатъци.

Чл. 6. При наличието на явни недостатъци и дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е знаел при подписването на договора има право на една от следните възможности:

1. да поиска замяна на дефектните артикули или части от тях с нова/нови;

2. да направи отбив от цената;

3. да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.да иска при липса на заявен артикул нов съгласно писмена промяна между страните

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Чл. 7. С грижата на добър стопанин и при съблюдване добро качество извършва предвиденото в т. 1 от този договор и приложената оферта като доставя посочените артикули, не по-късно от ................ дни, считано от датата на посписването на договора.

Чл. 8. Извършва доставката в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд”.

Чл. 9. Договорът се счита за изпълнен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и фактура по чл. 3, ал.1 без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПЛАЩАНИЯ:
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор въз основа на направените доставки, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка “............................................”, IBAN: ........................................................................., BIC: ....................... в тридневен срок след подписването на приемо-предавателен протокол и издаване на съответната фактура.

(2) Приемането и предаването на доставката се изпълнява с подписване на приемо – предавателен протокол от МОЛ на училището и предоставяне на фактура.


НЕУСТОЙКИ:
Чл. 11. При неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора.

Чл. 12. (1) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

(2) При забавяне на съобщения по платежни операции извън установените срокове, страните изясняват причината за забавянето, виновността и санкциите.

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е обезщетил третите лица в случаите по предходната алинея, той има право на регрес срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При виновна забава на една от страните, продължила повече от 15 (петнадесет) дни, другата страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.

Чл. 13. (1) Договорът се прекратява:

1. С изпълнението на всички задължения на всяка от страните;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.(2) Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие при пълно неизпълнение, частично, лошо или забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ на техническите пособия и материали:
Чл. 14. Срокът за гаранционното обслужване е 24 месеца и започва да тече от деня на подписване на приемо-предавателния протокол за извършена доставка.

Чл. 15. (1) Дефекти в доставените материали се констатират задължително в присъствието на упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В срок до 10 работни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да подмени установена дефектна стока или материали с друга/и.

Чл. 16. Гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпадат, когато дефектите са в резулта от неспазване на описаните в гаранционната документация условия на експлоатация и на предписанията от производителя, както и когато са извършени конструктивни изменения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, несъгласувани писмено от двете страни по договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 17. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 18. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по чл.1 от договора преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо-предавателния протокол по чл .3 .

Чл. 19. За всички неуредени въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото гражданско законодателство.

Чл. 20. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред компетентния съд.

Чл. 21. Никоя от страните по настоящия Договор няма право да възлага или прехвърля на друго лице свои права или задължения по Договора.

Чл. 22. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята :

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София, ул. „Хайдут Сидер” №8
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..............................................................................................
(4) При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

Чл. 25. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра, от които три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Гл. счетоводител: Управител: ...................................................

/Д. Миланов/

..
Директор:

/инж. Т. Стойчев/ Декларацията се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница