До всички заинтересовани лицастраница1/5
Дата23.10.2018
Размер0.56 Mb.
  1   2   3   4   5


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
П О К А Н А
за избор на Изпълнител на обществена поръчка със стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с предмет: ”Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на въглероден двуокис (СО2) за срок от една година”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
„Национална Електрическа Компания” ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ Ви отправя покана за избор на Изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти.
I. Предмет на поръчката: ”Абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на въглероден двуокис (СО2) за срок от една година”, подробно описана в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).
ІІ. Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

III. Технически изисквания към изпълнението на поръчката:

3.1. Поръчката ще се изпълни при спазване изискванията на Възложителя, посочени в раздел ІV на Техническата спецификация (Приложение № 1 към поканата).


3.2. Място за извършване на услугата: обектите на Възложителя, подробно описани в Приложение № 1 към Техническата спецификация.
IV. Възлагането на поръчката ще се извърши въз основа на критерий „най – ниска цена”.
V. Срокoве:

5.1. Срок за представяне от Изпълнителя на график за посещение на обектите за одобрение от Възложителя – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

5.2. Срокът за изпълнение на услугата е една година, считано от датата на влизане на договора в сила.

5.3. Гаранционният срок на извършеното абонаментно сервизно обслужване е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на последните двустранно подписани протоколи без забележки.


Сроковете са съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1 към поканата).

VI. Документи, представяни от участника:

Варианти в офертата не се допускат.

Всеки участник в обществената поръчка представя следните документи:

6.1.Техническо предложение на участника (Приложение № 2 към поканата), в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.

6.2.Ценово предложение на участника, изготвено съгласно образеца на Възложителя (Приложение № 3 към поканата) с приложена ценова таблица към него (Приложение № 3-1 към поканата);

6.3. Административни сведения за участника по образец на Възложителя (Приложение № 4 към поканата);

6.4. Декларация съгласие за проучване по реда на чл. 40 от ППЗДАНС (Приложение № 7 към поканата);

6.5. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението й. В списъка да са посочени квалификационните им групи по безопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (минимум трета квалификационна група).

6.6. Списък на техническите средства и съоръжения за извършване на абонаментната сервизна техническа поддръжка: транспортни, технически средства (инструменти, приспособления и работно оборудване) и екипировка.

6.7. Разрешение от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР във връзка с чл. 129, ал.2, т. 1-5 от ЗМВР за поддържане и  обслужване на системи за управление на дим и топлина на територията на Р. България.


Забележки:

 • Предлаганата цена следва да бъде в лева, без ДДС;

 • При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена, ще се вземе предвид изписаната с думи обща цена.

 • Навсякъде, където в техническата спецификация е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, конкретен модел, търговска марка, патент, източник, специфичен процес, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено „или еквивалентно/и“.

 • Начин на плащане – абонаментната такса за тримесечното сервизно обслужване на всеки обект се заплаща от Възложителя по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на получаване на оригинална данъчна фактура, придружена с общ двустранно подписан констативен протокол за всички обекти.

 • След извършване на класиране с избрания изпълнител се сключва договор. Приложеният договор към поканата е проект и преди двустранното му подписване Възложителят има право да извърши корекции в окончателния договор.

 • Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 55, ал. 1, т.1 и т.4 от ЗОП.

 • Офертата трябва да бъде представена на български език в съответствие с чл.101, ал.6 от ЗОП.

 • Ако участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.


VII. Подаване на оферти на хартиен носител:

1. Всеки участник оформя и подава своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: „ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: …………………………., върху която се посочват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), правно-организационната му форма, адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес.
Наименование на участника

Адрес за кореспонденция:

ул. ……….. №

гр. ……….. – п.к.

тел:

e-mail / факс:
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………………………………………………………………”НЕК ЕАД П ВЕЦ

ул. „Васил Левски” № 244

гр. Пловдив - 4003
Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представляващо участника или писмено упълномощено друго лице, като за същото задължително се прилага пълномощното в оригинал или заверено копие.
2. Всички представени ксерокопия да се заверят с гриф „вярно с оригинала”, мокър печат и подпис.
3. Офертите се представят от участника или от писмено упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, всеки работен ден за Възложителя от 0830 до 1600 часа в деловодството на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ – гр. Пловдив, ул. В. Левски 244.

4. Прогнозна и максимална стойност на поръчката:

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 16 000,00 лева (шестнадесет хиляди лева) без ДДС.
Общата прогнозна стойност следва да се счита и за максимална.
Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за отстраняване от участие.
5. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
6. Когато комисията установи липса на изискуеми документи (с изключение на техническото предложение, ценовото предложение и приложенията към тях) и/или несъответствия с изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности и/или друга нередовност, в т.ч. фактическа грешка и в случай, че техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, в т.ч. на техническата спецификация, комисията писмено уведомява съответния участник за констатираните обстоятелства и в определен от нея срок, който не може да бъде по-кратък от 2 (два) работни дни, дава възможност да замени и/или да представи допълнително нови документи, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя изисквания.
7. Краен срок за представяне на оферти – до 16:00 ч. на 02.05.2018 г.
8. Достъп до стратегически/нестратегически обекти:

8.1. По отношение на нестратегическите обекти:

За изпълнение на поръчката, достъпът до тях се осигурява от Предприятие „Водноелектрически централи“. Изпълнителят следва да подаде Заявка за еднократен достъп по образец (Приложение № 5) на e-mail: upravlenie@vec.nek.bg или факс: 032/954 046 в срок минимум 2 работни дни преди предвидената за посещението дата. Допускането в обектите се разрешава от Управителя на Предприятие „Водноелектрически централи”, за което изпълнителят получава информация.


8.2. По отношение на стратегическите обекти:

На основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС на персонала на избрания изпълнител се издава разрешение за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности. За получаване на разрешение, Изпълнителят следва в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на договора да изпрати писмо до НЕК ЕАД – гр. София със списък на физическите лица, които пряко ще участват в изпълнението на поръчката, придружен с тяхно изрично писмено съгласие за извършване на проверка. Списъкът трябва да съдържа пълните имена на лицата и идентифициращи данни от документите им за самоличност (единният граждански номер, личен номер на чужденец, рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява. За всеки един от специалистите се представят и следните документи: попълнен въпросник, свидетелство за съдимост; документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер и удостоверителен документ за липса на психични заболявания.


9. При подписването на договор, Изпълнителят, обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е 5 (пет) на сто от стойността на договора. Гаранцията се представя в една от следните форми:

- парична сума, може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ в банка „Уникредит Булбанк” АД IBAN: BG 69UNCR70001522754880; BIC: UNCRBGSF.


- банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант, то същата следва да бъде издадена съгласно образец на Възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В случаите, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
10. Преди подписване на договора Изпълнителя представя попълнена: Декларация за действителен собственик по чл. 6, ал. 2 ЗИМП – Приложение № 9 към поканата.

VIII. Валидност на офертата

Офертата следва да е валидна 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.


IX. Лица за контакти:

По документацията: Матилда Тянкова – тел: 032 90 4370;

По техническите въпроси: инж. Владимир Мирчев – тел.: 0885 010 164.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение;

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение;

Приложение № 3-1 – Образец на Ценова таблица;

Приложение № 4 – Административни сведения за участника;

Приложение № 5 – Заявка за осигуряване на достъп в нестратегически обект/и;

Приложение № 6 – Заявка за еднократен достъп в стратегически обект;

Приложение № 7 – Декларация за проучване по реда на чл. 40 от ППЗДАНС;

Приложение № 8 – Проект на договор;

Приложение № 9 – Декларация за действителен собственик по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;

Приложение № 10 – Банкова гаранция за изпълнение.НИКОЛАЙ ГАЙТАНДЖИЕВ

Управител на Предприятие „Водноелектрически централи”

Пълномощник на ИД на НЕК ЕАД,

Упълномощен с пълномощно № 4156/15.06.2017 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

инж. Пламен Козарев

Главен инженер
инж. Марияна Деянова

Ръководител отдел ФБИА


инж. Веселин Симеонов

Ръководител отдел КЕЗБУТ


Ванина Петрова

Юрисконсулт


Изготвил:

Матилда Тянкова

Експерт, обществени поръчки

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО: ”Абонаментно сервизно обслужване на аварийносмукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на въглероден двуокис (СО2) за срок от една година.”
І. ВЪВЕДЕНИЕ

Обектите на Предприятие „Водноелектрически централи“ се намират на територията на цялата страна. По-голямата част от тях се намират извън населени места в отдалечени планински райони. В обектите има инсталирани различни системи, работещи за защита на здравето и живота на работещите в обектите хора.ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящата обществена поръчка обхваща извършване на абонаментно сервизно обслужване на аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на въглероден двуокис (СО2) на обектите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи” за срок от една година. Обемът на системите, подлежащи на обслужване и отговорните лица са подробно описани в Приложение 1.ІІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Във водноелектрическите централи на Предприятие ВЕЦ там, където има инсталирани системи за пожарогасене с газ СО2, обектите са оборудвани с аварийно смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация за наличието на газ СО2. Системите служат за защита на живота и здравето на персонала на ВЕЦ/ПАВЕЦ при изпълнение на нормалната експлоатация и при възникването на аварийни и извънредни ситуации.ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. Абонаментното сервизно обслужване на смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на въглероден двуокис се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на стандартите, упоменати в тях.2. Абонаментното сервизно обслужване да се извършва с позволени от производителя методики и инструменти за проверка (за газсигнализиращите датчици, за пневмоавтоматиката и др.) и контрол. Материалите, използвани за тестване на газсигнализиращите датчици да са позволени от производителя, да не замърсяват и не повреждат датчиците (газ тестери и др.) и да не замърсяват околната среда.

3. В обема на абонаментното сервизно обслужване на смукателни вентилационни системи и системи за контрол и сигнализация на въглероден двуокис се включва:3.1. За смукателните вентилационни системи

 1. периодични прегледи в съответствие с изискванията на стандартите, веднъж на три месеца по предложен от Изпълнителя график, одобрен от Възложителя;

 2. външен оглед на цялата система– смукателни вентилатори, въздуховодите, табла за управление, пускови и стопиращи устройства, светлинна и звукова сигнализация;

 3. проверка на изправността и почистване на огнезащитните устройства на системата (противопожарни клапи с електрическо задвижване);

 4. проверка и почистване на вентилаторите и задвижващите ги електрически двигатели в ръчен и автоматичен режим, в съответствие с действащите норми за изпитване на електрически машини и заводските инструкции (измерване на изолационното съпротивление и др.);

 5. пробно задействане на смукателната вентилационна система в ръчен и автоматичен режим;

 6. диагностика на възникнали дефекти в рамките на 1 /един/ работен ден от уведомяването от страна на Възложителя;

 7. отстраняване на възникнали повреди и дефекти и възстановяване работоспособността на дефектиралата система;

 8. документиране на извършеното поддържане, обслужване и ремонти в съответствие с изискванията на стандартите, приложими за дейността и тази техническа спецификация.

3.2. За системите за контрол и сигнализация на СО2:

 1. периодични прегледи в съответствие с изискванията на инструкциите на производителя, но не по-рядко от един път на три месеца по предложен от Изпълнителя график, одобрен от Възложителя;

 2. проверка изправността на всички газсигнализиращи датчици, като веднъж на всеки шест месеца се тестват със специални еталонни газове;

 3. проверка на централата и на газсигнализиращото табло;

 4. проверка на автоматичното включване на вентилаторите от датчиците за контрол на СО2;

 5. принудително задействане на системата съвместно със смукателната вентилационна система;

 6. диагностика на възникнали дефекти в рамките на 1 /един/ работен ден от уведомяването от страна на Възложителя;

 7. отстраняване на възникнали повреди и дефекти и възстановяване работоспособността на дефектиралата система;

 8. документиране на извършеното поддържане, обслужване и ремонти в съответствие с изискванията на стандартите, приложими за дейността и това техническо задание.

4. При констатиране на повреди и дефекти по системите и апаратите обект на поръчката, установени по време на проверките или техническото обслужване, които изискват подмяна на части и/или ремонт се действа по следния начин:

  • Изпълнителят описва в констативен протокол повредата и необходимите работи за отстраняването й, както и изготвя количествена сметка, най-късно до 3 /три/ работни дни след установяването на повредата, които документи се представят на отговорното лице по договора;

 • отговорното лице по договора от страна на Възложителя в зависимост от вида на повредата и необходимите работи за отстраняването й, взема решение относно извършването на ремонта, за което уведомява писмено Изпълнителя със запис в констативния протокол; Резервните части се предоставят от Възложителя;

 • разрешените от отговорника по договора ремонти се извършват от Изпълнителя в срокове, определени от Възложителя след предаване на резервните части.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Една част от обектите на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ са стратегически, а друга част нестратегически. За изпълнението на работите в тези обекти е необходимо Изпълнителят да има издадено разрешение за достъп до стратегически/нестратегически обекти на НЕК ЕАД.

5.1.СРОКОВЕ

5.1.1.Срок за представяне от Изпълнителя на график за посещение на обектите за одобрение от Възложителя – не повече от 20 /двадесет/ календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

5.1.2.Срокът за изпълнение на услугата е една година, считано от датата на влизане на договора в сила.

5.2. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Дейностите по абонаментното сервизно обслужване на системите трябва да бъдат изпълнявани с качество, гарантиращо надеждната и сигурната им експлоатация в съответствие с изискванията на производителя и Наредба 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

5.3. ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА УСЛУГА

5.3.1. Тримесечното отчитане от Изпълнителя на извършеното сервизно обслужване се осъществява до 5-то число на следващия месец с двустранно подписани протоколи за всеки обект без забележки. Същите се съгласуват с отговорното лице/а по договора за съответния обект и се одобряват от отговорното лице по договора от страна на Възложителя в Управлението на Предприятие „Водноелектрически централи”. За извършеното тримесечно абонаментно обслужване на всички обекти се подписва общ двустранен констативен протокол.
VІ. ГАРАНЦИИ

Гаранционният срок на извършеното абонаментно сервизно обслужване е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на последните двустранно подписани протоколи без забележки.VІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Справка за системите, включени в обема на услугата.Приложение 1 към ТС

Таблица -1 АВАРИЙНО - СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА (АСВС)

Списък на АСВС по местонахождение и прилежащите им технически средства:


ВЕЦ, ПАВЕЦ /

ОТГОВОРНО ЛИЦЕБРОЙ АВАРИЙНО – СМУКАТЕЛНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ)ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА (АСВС)

Генератор-ни шахти

Турбинен етаж

Подтур-бинен етаж

Шибърно помещение

Дроселно помещение

Помпено помещение

ВИД

БРОЙ

1

БАТАК
Петър Пейчинов

0887 872 6734

1

- Центробежни вентилатори BV 19/19

4

- Центробежен вентилатор BV 28/28

1

- Противопожарни клапи с ел. управление

5

2

ПЕЩЕРА
Иван Гюров

0887 674 9545
1


-Центробежни вентилатори BV 19/19

5

- Центробежен вентилатор BV 28/28

1

- Противопожарни клапи с ел. управление

6

3

АЛЕКО
Георги Ташев

0886 441 2603

1

+

1 в ЗРУ
- Вентилатори тип ВЦСН 2,5 - 4

3

- Вентилатори тип ВЦСН 4,5 - 4

1

- Осев вентилатор, тип ОВ 5-4

1

- Противопожарни клапи с ел. управление

4

4

ТЕШЕЛ
Николай Феодоров

0888 735 27021- Центробежни вентилатори BV 19/19

2

- Центробежен вентилатор 3 BV 33/33 Т4

1

- Противопожарни клапи с ел. управление за ГШ

3

5

ЦАНКОВ КАМЪК
Владо Бояров

0889 07 57 472, които имат и смукателни тръби, съот-ветно към турбинни шахти и дроселен етаж
Центробежен вентилатор Тур- EF 865/H4A/A90/A22

1

Противопожарни клапи с ел. управление Trox technik M 466 DR6/AF230-S TR

4


6

ДЕВИН
Васил Стайков

0887 576 2282


1
- Центробежни вентилатори BV 19/19

2

- Центробежен вентилатор

BV 33/33 Т41

- Противопожарни клапи с ел. управление за ГШ

3

7

ОРФЕЙ
Аврам Попов

0887 226 6114


1- обща за дроселно и турбинно помещение
- Канални центробежни вентилатори 3000 м3/ч, 650 Ра, 4,1 кW, 1340 об/мин, трифазни

4


- Радиален вентилатор 8000 м3/ч, 400 Ра, 4,75 кW, 1355 об/мин, трифазен

1

- Противопожарни клапи с

двигателно управление 500/800 мм4

- Подвижна жалузийна решетка с двига-телно управление 700/700 мм

1

- Подвижна жалузийна решетка с двигателно управление 1000/1000 мм

1

8

КРИЧИМ
Eмил Гетов

0886 671 7972

1

- Центробежни вентилатори BV28/28/3000

2

- Центробежен вентилатор BV28/28/5000

1

- Противопожарни клапи с ел. управление за ГШ

3

9

ВЪЧА – 1
Eмил Гетов

0886 671 7972 в генера-торно по-мещение1- Центробежни вентилатори BV25/20

2

- Центробежен вентилатор BV33/33

1

- Противопожарни клапи с ел. управление

3

- Подвижна жалузийна решетка тип - КРКМ 1000/1000 18 Nm

2


10

ВЪЧА – 2
Eмил Гетов

0886 671 7972 в генера-торно по-мещение


1
Центробежни вентилатори BV25/20

2

- Центробежен вентилатор BV19/19

1

- Противопожарни клапи с ел. управление

3

- Подвижна жалузийна решетка тип - КРКМ 1000/1000 18 Nm

2

11

КЪРДЖАЛИ
Делчо Митев

0889 808 7374


1
- Центробежни вентилатори BV28/28/М6 -

4


- Центробежен вентилатор BV33/33/М6

1


- Противопожарни клапи с ел. управление за ГШ

5


Подвижна жалузийна решетка тип - КРКМ 1000/1000 18 Nm

2

12

СТ. КЛАДЕНЕЦ

стара част

ХГ1 – ХГ4
Владимир Стоилов

0888 913 408
4


1
- Центробежни вентилатори BV28/28/Т4

4


- Центробежен вентилатор BV33/33/Т4

1

- Противопожарни клапи с ел. управление за ГШ

4


- Клапа двупътна в дроселно помещение

1
СТ. КЛАДЕНЕЦ

нова част

ХГ5 – ХГ6
Владимир Стоилов

0888 913 408


- Центробежен вентилатор 3000 м3/ч, 1,5 кW (на междинен етаж)

1


- Центробежен венти латор 6000 м3/ч, 4 кW (на междинен етаж)

3


- Решетка АС-Р 600/200 (на въздуховодите)


2


- Фасадни решетки НЖР

1

- Противопожарна клапа с ел. управление Ф 315 (преди вентилаторите)


1

13

ИВАЙЛОВГРАД
Атанас Чанков

0888 908 5573 в генера-торно по-мещение


1
- Центробежни вентилатори BV28/28/М6

3

- Центробежен вентилатор BV33/33/М6


1


- Противопожарни клапи с ел. управление за ГШ


4


- Подвижна жалузийна решетка тип - КРКМ 1000/1000 18 Nm

2

14

ЧАИРА
Борис Петракиев

0886 737 2822

2 бр. във външна ком. сграда

- Смукателни вентилатори

4

- Спирателна ПП клапа с ел. задвижващ механизъм

7

15

БЕЛМЕКЕН
Стоил Попов

0884 322 025


5

1

- Вентилатор - тип СВР 9/7 – машинна зала и монтажна площадка4

16

СЕСТРИМО
Иван Нонев

0889 075 29022- Вентилатори

- генераторни шахти тип CASALS BV 28/282

- шибърен етаж тип CASALS BV 33/33

1

- помещение СО2 тип ОВ -4-4

1

17

М. КЛИСУРА


Ангел Богданов

0886 407 955
2


- Вентилатори тип – АР 315/4 – 3кw2

- АР 280/4 - 2,2 кwв ген. етаж

клапи


3
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница