До всички заинтересованиДата13.03.2017
Размер172.15 Kb.
#16829
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т1000 София Администрация – тел./факс 980-76-32, Счетоводство – тел./факс 986-77-34

ул. Екзарх Йосиф, 12

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ЛИЦАП О К А Н А

Висш съдебен съвет, в качеството си на Възложител, на основание чл.101б, ал.1 във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Заповед № 95-00-096/05.06.2012г. на представляващия Висш съдебен съвет, отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферти, които съдържат техническо и финансово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и медицински застраховки за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и придружаващи ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина”.

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията на поръчката и възлагането, определени в пълния текст на настоящата покана.


I.Обектът на поръчката включва:
1.Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания на членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на ВСС и придружаващи ги лица в страната и чужбина;

2.Осигуряване при необходимост на хотелско настаняване на членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на ВСС и придружаващи ги лица при служебните пътувания в чужбина и при организирани мероприятия в страната;

3. Осигуряване при необходимост на медицински застраховки на членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на ВСС и придружаващи ги лица при служебни пътувания.
II. Изисквания към участниците:
1. Технически възможности и/или квалификация на участника.

а) Участникът трябва да е регистриран съгласно чл. 17 от Закона за туризма. Доказва се със заверено от участника копие на документа за регистрация;

б) Участникът трябва да бъде сертифициран по ISO 9001:2000 или еквивалентно с предмет, сходен с предмета на поръчката. Доказва се със заверено от участника копие на сертификата;

в)Участникът трябва да притежава документ, удостоверяващ членство или акредитация в ІАТА. Доказва се със заверено от участника копие от съответния документ;

г) Участникът да има офиси, акредитирани от IATA. Доказва се с декларация – списък с притежаваните от участника акредитирани от IATA офиси, с посочване на адрес ;

д)Участникът да има оторизация за работа с BSP, валидна за периода на настоящата поръчка. Доказва се със заверено от участника копие от съответния документ за оторизация;

е)Участникът трябва да има договор и/или удостоверение за работа с глобална резервационна система („Амадеус” или друга). Доказва се със заверено от участника копие на договора и/или удостоверението;

III. Изисквания към изпълнението:
1. Самолетните билети следва да включват превоз на пътник и багаж (включения по билет и за кратък и за презокеански полет), летищни и други такси, както и услугите по резервация и доставка на самолетния билет до адреса на Възложителя;

Всички разходи за услугите по т. 1 следва да бъдат включени в единичната цена на самолетния билет. Качеството на предоставените услуги по т. 1 следва да отговаря на действащата нормативна уредба.

2. Предлаганите от участника маршрути за пътуванията трябва да са директни, а при невъзможност с минимален брой подходящи връзки за съответните дестинации и с възможно най-ниски тарифи на авиокомпаниите към датата на пътуването съобразно заявката на възложителя. Предоставяне на възложителя на информация за стойността, на която получава билетите от превозвача и такса обслужване, както и осигуряване на самите билети, съобразени с всички валидни към датата на пътуването промоции на авиокомпаниите (при седмичен престой, уикенд правило или други промоции) при наличието на свободни места.

3. Пътуванията следва да се извършват в икономична класа, а при невъзможност в бизнес такава.

4.Участникът в процедурата трябва да разполага с представителство на територията на гр. София и да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки от 8:30 до 17:00ч. всеки работен ден, а при извънредни обстоятелства да осигури възможност за обслужване по всяко време на денонощието, включително в извънработно време, почивни и празнични дни.Посочват се точни адреси, стационарни и мобилни телефони, факсове и e-mail за връзка.

5. Участникът трябва да декларира възможността си при заявка за резервации на самолетни билети да предоставя отговор на възложителя чрез електронната поща до 1 (един) час след подаване на заявката. Отговорът на изпълнителя трябва да съдържа всички възможни директни маршрути, за реализиране на пътуването, а при невъзможност всички маршрути с подходящи връзки, като се представят при възможност най-малко три варианта (маршрути и превозвачи). Всички предложени резервационни варианти трябва да са придружени със съответните им разпечатки/извадки от резервационна система „Амадеус” или друга. Възложителят си запазва правото да избере съответен вариант (маршрут и превозвач), като потвърди заявката, или да откаже възлагането на заявката, в случай че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка.6. Участникът трябва да декларира възможността си при заявка за хотелска резервация да предоставя отговор до възложителя чрез електронната поща до 1 (един) час след подаване на заявката. Отговорът до възложителя по всяка индивидуална заявка за осигуряване на хотелско настаняване трябва да съдържа най-ниските налични на пазара цени за хотелско настаняване, съобразени с всички валидни към датата на пътуването промоции на предложените хотели към момента на представянето му. Отговорът на изпълнителя трябва да бъде съобразен с размера на квартирните суми, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната и да съдържа при възможност поне два варианта на хотелско настаняване съобразени с изискванията на Възложителя в подадената от него заявка. Възложителят си запазва правото да потвърди заявката, или да откаже възлагането й, в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка.

7. Срок за изпълнение на заявките – до 1 (един) работен ден от потвърждението на заявката от страна на възложителя. Изпълнителят предоставя на възложителя протокол, съдържащ информация за стойността, на която получава билетите от превозвача и размера на такса обслужване.

8.Участникът трябва да декларира възможността си при заявка от възложителя да осигури медицински застраховки за членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на ВСС и придружаващи ги лица при служебни пътувания.
IV. Цена и условия на плащане
1. Цената на самолетните билети се формира от цената, на която изпълнителят получава билета от конкретната авиокомпания през резервационната система, съобразена с всички промоции на авиокомпанията, увеличена с такса обслужване, предложена от изпълнителя съгласно Приложение № 1 – Ценово предложение.

2. Цените на билетите включват дължимите летищни такси, такси сигурност и други такси, установени от местните законодателства.

3. Цените на хотелското настаняване, предложени от изпълнителя трябва да са съобразени с размера на квартирните суми, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната.

4. Цените на самолетните билети и хотелското настаняване включват и разходите за доставката им във ВСС.

5. Изпълнителят изготвя и предоставя на възложителя протокол с пълно описание на цените, на които получава самолетните билети и такса обслужване.

6. Плащането се извършва след издаване и предоставяне на фактура или друг първичен счетоводен документ от изпълнителя, както и протокол съгласно предходната точка.

7. Плащането на закупените самолетни билети, хотелски резервации, медицински застраховки и други услуги се извършва в лева по банков път по сметка на изпълнителя в срок до 5 (пет) работни дни по курса на БНБ за деня на плащането, определен до втория знак след десетичната запетая.
V. Критерий за оценка на офертите: най – ниска цена

За оценката ще се взема сумата за “такса обслужване” – надценка над базовата цена на конкретната авиокомпания, чийто полет ще се ползва, посочена в „Ценовото предложение. „Такса обслужване” трябва да е една и съща за издаване на самолетни билети за всички заявени от възложителя дестинации. „Такса обслужване” на самолетните билети трябва да е фиксирана за периода на действие на договора – 12 (дванадесет) месеца.


Най – ниска цена е тази, за която е предложен най – нисък размер на „такса обслужване” за издаване на самолетните билети.
Важно: предложената от участниците „такса обслужване” за издаване на самолетните билети следва да е положително число и да е посочена без ДДС.
При еднаква предложена „такса обслужване” от двама или повече участника, изпълнителят ще бъде определен чрез провеждане на жребий.
VI.Условия и срок за изпълнение на поръчката:

1. Самолетните билети и придружаващите ги документи, а също фактури и други документи, свързани с изпълнението на поръчката се доставят в сградата Висш съдебен съвет на адрес: гр. София, ул.”Екзарх Йосиф” №12, дирекция "Международна дейност" или по електронен път на e-mail адрес, посочен в заявката на възложителя.

2. Поръчката е за срок от 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора или до достигане на стойностните прагове по чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП
VII.Срок на валидност на офертата: 30 /тридесет/ календарни дни от крайния срок за приемане на офертите.
VIII.Съдържание на офертата: Участниците трябва да представят следните документи:
1. Техническо предложение, съгласно техническите изискванията на Възложителя от настоящата покана /Приложение 2/.

2. Финансово предложение, съгласно изискванията на Възложителя /Приложение1/.

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединения с чуждестранни юридически лица задължително се представят документ за съдебна регистрация (или еквивалент) и удостоверение за актуално състояние. Указаните документи, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да са придружени от официален превод на български език.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица включени в състава на обединения, представят документ за самоличност.

Документите следва да бъдат издадени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето му;4. Валидно удостоверение за регистрация като туристически агент, съгласно разпоредбите на Закона за туризма. Доказва се със заверено от участника копие на документа за регистрация.

5. Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 с обхват предемета на настоящата услуга или еквивалентен сертификат, в превод на български език.

6. Заверено от участника копие от документ, удостоверяващ членство или акредитация в IATA (превод на български език).

7. Заверено от участника копие от документ, удостоверяващ оторизация за работата за работа в системата BSP валидна за периода на настоящата поръчка (превод на български език).

8. Заверено от участника копие от договор и/или удостоверение за работа с резервационна система за продажба на билети (Амадеус или друга такава);

9. Декларация-списък с притежаваните от участника акредитирани от IATA офиси, с посочване на адрес.

11. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки /Приложения 3 и 4/.

12. Декларация за възможност и готовнот за покриване на всички заявени от Възложителя дестинации на територията на целия свят.

13. Срок на валидност на офертата – 30 /тридесет/ календарни дни, считано от крайния срок за приемане на офертите.

14. Пълномощно на лицата подписали офертата, в случай че нямат представителни функции.

Участници, които нямат всички изискуеми сертификати и документи се отстраняват от участие в процедурата.

IX. Представяне на офертите: Краен срок за получаване на офертата - 18.06.2012 г. до 16:00 часа в деловодството на ВСС на адрес гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12, ет.1. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен от него представител в запечатан непрозрачен плик, като върху него изрично се отбелязва предмета на процедурата по ЗОП, името на подателя, адрес, телефон, факс и e-mail. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. След изтичане на горепосоченият срок оферти няма да се приемат.

Лице за контакти: Диляна Янкова

Телефон: 930 49 46
Дата на публикуване:06.06.2012г.

Приложение № 1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и медицински застраховки за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и придружаващи ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина”.


От ________________________________________________________________________

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Предлагаме „такса обслужване” в размер на ..................... (............) лева без ДДС.
Такса обслужване е една и съща за издаване на самолетни билети за всички заявени от възложителя дестинации.

Такса обслужване на самолетните билети е фиксирана за периода на действие на договора – 12 (дванадесет) месеца.


Посочената такса включва и евентуални разходи за издаване на хартиен билет, когато е необходимо.
По време на изпълнението, при подадена от възложителя индивидуална заявка за осигуряване на самолетни билети се задължавам да предлагам най-ниските налични на пазара цени, предлагани от авиокомпании към момента на представяне на отговорите ми за съответната заявка на възложителя.
"Таксата обслужване" на самолетен билет винаги се отразява в протокола за издаване на самолетен билет.

Правно обвързващ подпис:


Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________Длъжност

__________________________Приложение № 2


Техническо предложение

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и медицински застраховки за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и придружаващи ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина”.
От________________________________________________________________________

/изписва се името на участника/

Уважаеми Госпожо/Господине,
След запознаване с настоящата публична покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, хотелски резервации и медицински застраховки за членове на Висшия съдебен съвет, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на Висшия съдебен съвет и придружаващи ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина” предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническите изисквания, неразделна част от поканата за участие при следните условия:


  1. Представляваният от мен участник има .... (....) представителства в гр. София с

адреси:

  1. .........................., телефони за контакт:............................, факс:..................., e-mail:…………

  2. .........................., телефони за контакт:............................, факс:..................., e-mail:…………

  1. Декларирам, че имам възможност за приемане и изпълнение на заявки от възложителя в рамките на работното време на последния от 8:30 до 17:00 часа, както и по всяко време на денонощието, включително извънработно време, почивни и празнични дни при необходимост.

3. Декларирам, че при заявка за резервации на самолетни билети ще предоставя отговор на възложителя чрез електронната поща до ....... (..........) минути (но не повече от 1 (един) час след подаване на заявката.

Декларирам, че отговорът ми до възложителя ще съдържа информация за размера на такса обслужване и стойността, на която получавам билетите от превозвача, съобразена с всички валидни към датата на пътуването промоции на авиокомпаниите (при седмичен престой, уикенд правило или други промоции) при наличието на свободни места. Отговорът ми ще съдържа всички възможни директни маршрути за реализиране на пътуването, а при невъзможност всички маршрути с подходящи връзки за съответните дестинации и с възможно най-ниски тарифи на авиокомпаниите към датата на пътуването съобразно заявката на възложителя. Всички предложени резервационни варианти ще са придружени със съответните им разпечатки/извадки от резервационна система „Амадеус” или друга. Предоставените самолетни билети ще са икономична класа, като при възможност ще представям най-малко три варианта (маршрути и превозвачи); Възложителят си запазва правото да потвърди заявката, или да откаже възлагането й, в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка.

4. Декларирам, че при заявка от възложителя за хотелска резервация ще предоставя отговор на последния чрез електронната поща до 1 (един) час след подаването на заявката. Декларирам, че отговорът ми до възложителя по всяка индивидуална заявка за осигуряване на хотелско настаняване ще съдържа най-ниските налични на пазара цени за хотелско настаняване, съобразени с всички валидни към датата на пътуването промоции на предложените хотели към момента на представянето му. Отговорът ми ще бъде съобразен с размера на квартирните суми, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната и ще съдържа при възможност най-малко три варианта на хотелски резервации. Възложителят си запазва правото да потвърди заявката, или да откаже възлагането й, в случай, че нито един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка.

5. Декларирам, че срокът за изпълнение на заявка е до 1 (един) работен ден от потвърждението й от страна на възложителя. Ще предоставям на възложителя протокол, съдържащ информация за стойността, на която получавам билетите от превозвача и размера на „такса обслужване”.

6. Считаме се за обвързани от задълженията и условията поети с офертата за срок от 30 (тридесет) календарни дни от крайния срок за приемане на офертата.

6. Декларирам, че при заявка от възложителя ще осигурявам медицински застраховки на членове на ВСС, магистрати от органите на съдебната власт, съдебни служители от администрацията на ВСС и придружаващи ги лица при служебни пътувания.

7. Самолетните билети и придружаващите ги документи, а също фактури и други документи, свързани с изпълнението на поръчката ще се доставят в сградата на Висш съдебен съвет, ул.”Екзарх Йосиф” №12, дирекция „Международна дейност или по електронен път на e-mail адрес, посочен в заявката на възложителя.


Правно обвързващ подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________Длъжност

__________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1,т.1, ал.2, т.2, т.5 и ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /ната/ __________

с лична карта № , издадена на от __________

с ЕГН: , в качеството ми на __________________ (посочете длъжността) на _________(посочете фирмата на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:____ _ __________

( посочете наименованието на поръчката)
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.

3. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Не съм свързано лице с (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2012 г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)


* Декларацията се подписва задължително:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 6 - и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1,т.2, т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3 и т.4 и ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ната/ __________

с лична карта № , издадена на от __________

с ЕГН: , в качеството ми на __________________ (посочете длъжността) на _________(посочете фирмата на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

____ _ __________

( посочете наименованието на поръчката)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник(посочете фирмата на участника)

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове.

3. Не е в открито производство по несъстоятелност;

4. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

5. Не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

6. Неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

7. Не е осъждано за неизпълнения по договор за обществена поръчка, включително по отношение по сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП

8. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията* или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

9. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 /пет/ години.10. Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.


2012 г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)
* Декларацията се попълва само от представляващия по закон участника или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.

*При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията по т.8 се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация
Каталог: news
news -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
news -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
news -> Тема: здравеопазване
news -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
news -> Списък на училищата, които имат ученици с ниски резултати от външно оценяване след 5 клас по съответните предмети
news -> Уважаеми колеги, Лятото е при нас и ето, че е време да помислим къде ще прекараме лятната отпуска
news -> Новости в програмен продукт Заплати – версия 12
news -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
news -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница