До зорница маркова в-к „капитал” Уважаема г-жо МарковаДата28.02.2017
Размер55.4 Kb.
#15913

ДО

ЗОРНИЦА МАРКОВА

В-К „КАПИТАЛ”
Уважаема г-жо Маркова,
Изпращаме Ви отговорите на зададените от Вас въпроси във връзка с Декларацията по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


 1. Какви са причините тази година да има промяна в начина, по който се подава декларацията?

Здравето и безопасността на работното място днес са една от най-важните и напреднали области на социалната политика на Европейския съюз. Като изпълнителен орган на съюза Европейската комисия контролира транспонирането и правилното прилагане на европейското законодателство в тази област.

За да гарантира установяването на минимални изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа, Комисията извършва систематичен надзор и изготвя доклад за практическото прилагане на европейските директиви на базата на националните доклади на страните членки на съюза.

В тази връзка на всеки 5 години министърът на труда и социалната политика представя единен доклад относно прилагането на: • Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12.06.1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване на безопасността и здравето на работещите на работното място;

 • Специалните директиви по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работните места, с работното оборудване, при работа с видеодисплеи, ръчна работа с тежести, временни и подвижни работни площадки и др.;

 • Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25.06.1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

 • Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31.03.1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове;

 • Директива 94/33/ЕИО на Съвета от 22.06.1994 г. за закрила на младите хора на работното място;

 • Директива 983/477/ЕИО на Съвета от 19.09.1983 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа.

С оглед информационното осигуряване на процеса на изготвяне на доклада, в края на 2008 г. беше променен текстът на чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в настоящата си редакция той задължава работодателите да декларират веднъж годишно, в срок до 30 април на следващата година, изпълнението на основни задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа и състоянието на условията на труд в предприятията.

Самата декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) е с нов формат и съдържание, структурирана е в четири раздела, чрез които се осигурява информация за работодателя, за предприятието, за организацията и управление на безопасността и здравето при работа и данни за условията на труд, свързани с осъществяваната дейност. Декларацията е сравнително обемна и съдържа около 400 полета.

Формата, съдържанието, редът и начинът на подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ са определени с наредба на министъра на труда и социалната политика (Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина на подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ, бр. 19 от 09.03.2010г.).

Съгласно наредбата декларация подават юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, както и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. Тя се подава ежегодно в териториалната дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление. Съгласно §4б от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЗБУТ, срокът за подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ за 2009 г. е удължен до 30 юни 2010 г.(ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.) и са изключени лицата, които работят сами за собствена сметка.


 1. Колко фирми приблизително трябва да подадат декларации?

Между 200 000 и 300 000 е очакваният брой фирми, които трябва да подадат декларация.
 1. Колко време отнема приемането и обработването на данни от всяка една декларация?

Приемането на декларацията на място в териториалните дирекции би следвало да отнема не повече от 3-5 минути, като в това време се включва и работата със софтуерния модул (тази операция отнема по-малко от една минута).


Изпращането на подписана с универсален електронен подпис декларация чрез Интернет изисква не повече от една минута.
Що се отнася до обработването на подадената декларация, това зависи до голяма степен от коректността при попълване на данните - предвидени са над 300 логически правила, гарантиращи коректността на въведените данни. Като цяло обработката на една декларация би следвало да трае между една и три минути и тъй като няма да се извършва в присъствието на подаващото декларацията лице, това няма да води до допълнително забавяне на работодателите или техните представители.

Ако въпросът включва и времето, необходимо за попълване на декларацията със софтуера, това зависи от дейността и специфичните условия на труд при съответния работодател. В различните случаи работодателят попълва различни по обем и вид секции с информация. Средно за един работодател попълването на декларацията отнема между 15 и 30 минути, включително генерирането на електронния файл и отпечатването.
 1. Колко човека във всяка една от инспекциите на ГИТ са отговорни за приемането и обработването на декларациите?

Във всяка от териториалните дирекции има минимум две лица, специално обучени за работа със софтуера, освен тези, които изпълняват функции на администратори на системата в съответната Д „ИТ”. При необходимост, има готовност да се включат и други служители, в т.ч. и инспекторите по труда.


 1. Кой изготвя софтуера и как беше избран?

Разработването на софтуера бе възложено на външен изпълнител, определен чрез събиране на три оферти по чл.2, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
 1. Кога софтуерът трябваше да е готов (по предварително задание)?

В договора с изпълнителя, сключен на 19.12.2009 г., крайният срок за изпълнение на поръчката бе определен на 15.02.2010г. Същевременно, приемането на Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина на подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд се забави значително спрямо предварителните очаквания - наредбата бе обнародвана в «Държавен вестник» едва на 09.03.2010г. и влезе в сила от 13.03.2010 г. Поради тази причина посоченият краен срок обективно не можеше да бъде спазен.
 1. Защо се забави изготвянето и пускането му?

След публикуване на първата версия на софтуера с цел гарантиране коректността на данните и улесняване на работодателите се разработиха допълнителни правила за коректност на данните, които са заложени в актуалната версия на софтуера.

Съгласно Наредба № 3 от 32.02.2010 г. на МТСП при непълноти и нередовности на подадената декларация, тя се връща на работодателя за отстраняването им, в срок до 30 работни дни от датата на подаване. Със заложения допълнителен комплект правила за коректност на данните, се намалява до минимум възможността за подаване на декларации с непълноти и нередности, което в голям брой случаи елиминира необходимостта от повторно подаване на декларацията. Това спестява време и ресурси както на работодателите, така и на Дирекциите „Инспекция по труда”.
8. Може да се очаква, че подаването на декларациите ще предизвика опашки и напрежение. Има ли и каква е допълнителната подготовка на ГИТ, за да облекчи опашките?
Както вече бе посочено, лицата, които ще са ангажирани пряко с приемането и обработването на декларациите, са специално обучени за работа със софтуера, но при необходимост е предвиден вариант да се включат и други служители на инспекциите, както и такива от централната администрация. За целта във всяка от териториалните дирекции са оборудвани достатъчно на брой работни места с инсталиран софтуер за обработване на декларациите. Времето до 30 юни 2010г. е напълно достатъчно и ако има едно сравнително ритмично подаване на декларациите, не би трябвало да се налага предприемането на допълнителни мерки, но при необходимост имаме готовност да го сторим.

На Интернет страницата на ИА „ГИТ” е обявен телефон, на който непрекъснато се дават консултации относно попълването и подаването на декларацията и е-мейл на който работодателите могат да задават своите въпроси.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
РУМЯНА МИХАЙЛОВАСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница