Добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино“ – находище Китница“


III. Местоположение на инвестиционното предложениестраница11/22
Дата24.09.2016
Размер2.61 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

III. Местоположение на инвестиционното предложение

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите,природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.


На посочените по-долу фигури е показано местоположението на находище „Китница, спрямо най-близко разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията от тях.

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях са: • от участък Чернигово до с. Чернигово – 300 m

 • от участък Чернигово до с. Дедино – 250 m

 • от участък Чернигово до с. Търна – 250 m

 • от участък Мировец до с. Мировец – 1400 m

 • от участък Мировец до с. Китница – 1500 m

 • от участък Мировец до яз. Кърджали - 700 m

Най-близко разположените водни обекти, източници на питейно-битово водоснабдяване в района на ИП са на около 2200 м югозападно от т.8 на контура на находище «Китница» (Приложение 1) се намират два извора на с. Горно Прахово, общ. Ардино, обл. Кърджали, които се стопанисват от «В и К»-Кърджали.


Фиг. III.1.1 Най-близките разстояния от находище „Китница“ до някои населени места и обектиФиг. III.1.2 3D модел на находище „Китница“ – участък „Чернигово“ в етапа на експлоатация и на външното насипище.Фиг. III.1.3 – Нарушени терени при разработване на участък „Чернигово“ от находище „Китница“ в етапа на експлоатация

Участък „Чернигово“ е разположен на покрития с храсти и рядка гора северен склон, непосредствено северно от едноименната махала, отнасяща се към село Долно Прахово, община Ардино. Достъпът до него е добър с използване на главния асфалтов път Кърджали-Ардино, асфалтовото отклонение Кобиляне-Долно Прахово и черни горски пътища.

Участък „Мировец“ е на горист север-северозападен рид, наклонен на север към р. Арда, до второстепенния асфалтов път между селата Боровица и Китница. Той попада в землището на село Боровица. Достъпът до него е чрез главния асфалтов път Кърджали-Ардино, асфалтово отклонение Кобиляне-Боровица и 3 км черен път до махала Мировец и участъка.

Територията, на която се предвижда да се реализира ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Както е посочено в писмо на РИОСВ- Смолян с изх.№ КПД-14-305-(13)/20.11.2013 г., дадено в Приложение 2, най-близко разположените, приблизително на около 700 m, защитени зони са: • BG0001031 “Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение №66/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.85/2007) и

 • BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2015 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.47/2010 г.), граничещи със северната част на находището.
Фиг. III.1.4 Местоположение на ИП на находище «Китница», в участък „Чернигово“ и участък „Мировец“

спрямо ЗЗ BG0001031 «Родопи-Средни»

Фиг. III.1.4 Местоположение на ИП - участък „Мировец“

спрямо ЗЗ BG0002073 „Добростан“

Предоставената информация показва, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от „Натура 2000“, включително върху посочените по-горе най-близко разположените защитени зони, поради следните мотиви:


 • При реализиране на ИП няма да бъдат унищожени, увредени или фрагментирани природни местообитания и местообитания по видове, предмет на опазване, тъй като разработването на находището е свързано с усвояване на площи извън защитената зона;

 • Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0001031 “Родопи-Средни“ и BG0002073 „Добростан“;

 • Предвид обстоятелството, че територията, в която се предвижда реализацията на ИП се намира изцяло извън обхвата на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, няма вероятност да се окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

По собственост на земите, територия на инвестиционното предложение в участък „Чернигово“ се разпределя в следните групи: • Общинска собственост – 5,424 dka

 • Държавна собственост – 115,613 dka

 • Частна собственост – 11,387 dka

Земите в у-к Чернигово са използвани предимно за производство на дървесина (116,548 dka). Общата площ на селскосторанските земи е 15,876 dka, от които пасищата заемат площ от 12,124 dka, ливадите са 2,141 dka и ниви – 1,611dka.

При реализиране на ИП ще се промени начина на трайно ползване на земите, като след рекултивацията на рудника ползването на земите ще се осъществява в зависимост от настъпилите промени в собствеността и проведените начини на рекултивация.

По собственост на земите територия на инвестиционното предложение за насипище на минни отпадъци в участък „Чернигово“ се разпределя в следните групи:


 • Общинска собственост – 10,049 dka

 • Държавна собственост – 26,860 dka

 • Частна собственост – 36,092 dka

Земите в насипище за минни отпадъци в у-к Чернигово са използвани за производство на дървесина (26,860 dka) и за селскосторански цели (46,141 dka) от които естествените ливади заемат площ от 43,720dka и пасища – 2,421dka.

При реализиране на ИП ще се промени начина на трайно ползване на земите, като след рекултивацията на насипището ползването на земите ще се осъществява в зависимост от настъпилите промени в собствеността и проведените начини на рекултивация.

По собственост на земите територия на инвестиционното предложение в участък „Мировец“ се разпределя в следните групи:


 • Общинска собственост – 10,753 dka

 • Държавна собственост – 15,484 dka

 • Частна собственост – 11,347 dka

В зависимост от собствеността, земите в у-к „Мировец“ са използвани предимно за пасища и производство на дървесина. Относително по-малка част са ниви и ливади. Залесената горска територия е 15,484 dka, а селскостопанските площи са 22,100 dka.

При реализиране на ИП ще се промени начина на трайно ползване на земите, като след рекултивацията на рудника ползването на земите ще се осъществява в зависимост от настъпилите промени в собствеността и проведените начини на рекултивация.

Земите в предвиденото насипище за хумус са държавна собственост, като цялата площ (2,600 dka) се използва за производство на дървесина. При реализиране на ИП временно ще се промени начина на трайно ползване на земите, като след рекултивацията на насипището за хумус може отново да се възстанови залесената горска територия.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница