Добри практики в системата на таксите в БелгияДата20.04.2017
Размер371.52 Kb.


Добри практики в системата на таксите в Белгия
ИдентификацияДоговор №:

MC – 77/20.07.2012

Договарящ орган:

Администрация на Министерски СъветИзпълнител/Консултант:

Дружество по ЗЗД „Екорис Адвайзърс”

бул. „Черни връх» №1

Тел. 8155 684

Факс: 981 60 32

E-mail: EcorysSEE@ecorys.com
Директор на проекта:

Мариана Стефанова

Тел. 8155 684

e-mail: Mariana.Stefanova@ecorys.com


Име на доклада:

Добри практики в системата на таксите в Белгия


Дата на издаване на доклада:

06.12.2012

Проект

„Предоставяне на консултантски услуги за разработване на нова политика за таксите“ в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление“ реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Съдържание


Обща информация 4

Обща информация 4

1.1. Определение за такси 4

1.2. Цели на таксите 5

Да регулират и контролират дейностите на икономическия сектор. Основната цел е да предоставят на икономическите сектори някакъв знак за качество, който те могат да използват впоследствие, за да се развиват и популяризират (като например FAVV – вж. по-долу за повече информация). Това е по-приложимо за таксите на федрално ниво. 5

Да стимулират обществото към промяна на някои от своите навици. Например в някои общини гражданите трябва да платят такса, ако искат боклука им да бъде извозен до централните сметища. Целта е хората да бъдат накарани сами да извозват боклука си. 5

Това, обаче е повече теоретична отколкото практическа цел, защото ако стойността на таксата е реалната стойност на услугата (тя не трябва да е по-висока от реалната стойност според определението за такса (вж. по-горе), гражданите ще заплащат само действителните разходи на публичната услуга и няма да имат никакъв стимул да коригират поведението си в една или друга насока. По дефиниция е трудно една такса наистина да има възпираща функция. 51.Структура на политиката за такси в страната 6

1.Структура на политиката за такси в страната 6

2.1. Законодателна и институционална рамка на националната/ регионалната политика за такси 6

2.2.1. Законодателство 6

2.2.2. Създаване на такси на федерално и регионално ниво 8

2.2.3. Създаване на такси на общинско ниво 9

2.2.4. Начини за плащане на общинско ниво 9

2.2.5. Управление на спорове на общинско ниво 10

2.2. Определяне и класификация на таксите 12

2.2.1. Такси на федерално ниво 12

2.2.2. Такси на регионално ниво 20

2.2.3. Такси на общинско равнище 22

2.3. Определяне размера на таксата на общинско равнище 242.Заключение и препоръки. Обобщение на най-добрите практики 26

2.Заключение и препоръки. Обобщение на най-добрите практики 26

3.Най-добра практика: Федералната агенция за безопасност на хранителната верига (FASFC) 28

3.Най-добра практика: Федералната агенция за безопасност на хранителната верига (FASFC) 28

4.1. Въведение 28

4.2. Произход на FASFC 28

4.3. Задачи и отговорности 29

4.4. Глобално финансиране 30

4.5. Подробности за стойността на таксите 32

4.6. Резултати от Агенцията по храните 34

Обща информация

 1. Определение за такси

Според определението, което съществува в Белгия, таксата е компенсаторно плащане, което има следните характеристики:
 • Не се заплаща от всеки, а само този, който доброволно е поискал определена публична услуга (това е основната разлика с данъците).
 • Размерът на плащането, трябва да бъде пряко свързан с реалната стойност на услугата. Стойността на дадена такса понякога се влияе от политически цели, които целят да увеличат или да намалят използването на определена публична услуга чрез увеличаване / намаляване на стойността на таксите. Ако, обаче тази стойност е твърде висока в сравнение с реалната стойност на услугата, тогава всеки гражданин може да поиска таксата да бъде преуредена като публичен данък (посредством друго законодателство и т.н.).
 • Таксите не се използват в сферата на обществената безопасност, обществения ред или използването на обществената пътна мрежа.
 1. Цели на таксите

Целите на таксите са следните:
 • От политическа и стратегическа гледна точка:
  • Да регулират и контролират дейностите на икономическия сектор. Основната цел е да предоставят на икономическите сектори някакъв знак за качество, който те могат да използват впоследствие, за да се развиват и популяризират (като например FAVV – вж. по-долу за повече информация). Това е по-приложимо за таксите на федрално ниво.  • Да стимулират обществото към промяна на някои от своите навици. Например в някои общини гражданите трябва да платят такса, ако искат боклука им да бъде извозен до централните сметища. Целта е хората да бъдат накарани сами да извозват боклука си.

Това, обаче е повече теоретична отколкото практическа цел, защото ако стойността на таксата е реалната стойност на услугата (тя не трябва да е по-висока от реалната стойност според определението за такса (вж. по-горе), гражданите ще заплащат само действителните разходи на публичната услуга и няма да имат никакъв стимул да коригират поведението си в една или друга насока. По дефиниция е трудно една такса наистина да има възпираща функция.
 • От финансова гледна точка: да компенсира частично или изцяло стойността на публичната услуга. 1. Структура на политиката за такси в страната

 1. Законодателна и институционална рамка на националната/ регионалната политика за такси

 1. Законодателство

Белгийската система на такси се основава на чл. 173 и 170 Конституцията.


Основните принципи, които трябва да споменем са следните:


 • На федерално ниво: в противовес на системата на данъците, таксите не трябва да бъдат одобрявани от законодателната власт, а само от изпълнителната власт (правителството). Затова те могат да се прилагат много по-лесно от данъците.

 • На общинско ниво: таксите трябва да бъдат законово одобрени, което прави тяхното приложение относително по-трудно отколкото на федерално ниво.

 • Прилага се правилото/принципа на субсидиарност, което означава, че има ясно разграничение между правомощията на изпълнителната власт на федерално, регионално и общинско ниво. Властите на всяко от тези нива на управление могат да въвеждат такси за определени услуги, но само съгласно предвидените в закон правомощия. Например една община не може да поиска такса за контрол на храните, което е федерално правомощие.

Понастоящем таксите се събират на различни административни нива:   • федерално (национално) ниво;

   • регионално ниво (Валония, Фландрия, Брюксел);

   • общинско ниво.
    • Не съществуват ограничения за броя на таксите, които държавните органи могат да въвеждат, щом е спазен принципът на субсидиарността.

    • Нормативните разпоредби относно таксите не е необходимо да бъдат ежегодно официално одобрявани (от правителството, Съвета на кмета и областните управители), за разлика от законите и наредбите относно данъците.

Някои общи коментари: • Начинът, по който се изчисляват таксите е различен за различните такси. Наистина е невъзможно да се намери общ метод за изчисление на таксите. Всичко, което може да се каже е, че стойността включва преките и непреките (административни) разходи свързани с услугата.

 • Приходите, генерирани от такси се събират с общите приходи на администрацията. Не е задължително да бъдат преразпределени към същия административен отдел или за специфична цел.

 • При анализ на таксите администрирани на различните нива на управление, се откроява фактът, че таксите на федерално и регионално равнище се заплащат от фирми (юридически лица), а повечето от таксите на общинско равнище от физически лица.


 1. Създаване на такси на федерално и регионално ниво

Таксите се въвеждат официално чрез декрет на федералното или регионалното правителство, наречен KoninklijkBesluit (холандски), Arrêté Royal (френски), or KöniglicherErlass (немски).


Той се издава от член на правителството (министрите или държавния секретар) и носи формалният подпис на краля. Изпълнението му обикновено започва от деня на обнародването му в белгийския държавен вестник.
В повечето случаи тези декрети трябва да бъдат допълнително узаконени от Държавния съвет, Генералния финансов инспекторат или друг орган.

 1. Създаване на такси на общинско ниво

Състои се от четири фази: 1. Изработване на правна норма. В този случай текстът трябва да се състои от три части:

  1. Oбосноваване на необходимостта от въвеждане на таксата

б) Посочване на съществуващото законодателство, на което се основава

в) Обяснение на начина, по който ще се изчислява и прилага таксата, към кого е насочена, изключенията, начина, по който ще бъдат събирани приходите и т.н. 1. Нормативния текст трябва да бъде одобрен от общинския съвет (законодателна власт на общинско равнище).

 2. Веднъж одобрен на общинско равнище, текстът трябва да бъде изпратен на по-високо ниво на управление (регионално ниво) за последващо законово одобрение.

 3. След одобряване и на регионално ниво, текстът трябва да бъде обнародван за да влезе в сила. 1. Начини за плащане на общинско ниво

Съществуват четири начина за плащане на такси:       1. Авансово - чрез електронно банкиране.

       2. Плащане в брой, в самата администрация.

       3. На по-късен етап, при получаване на фактура.

       4. Плащане директно на съдия-изпълнител (вж. по-долу). 1. Управление на спорове на общинско ниво

 • Всички спорове свързани с таксите трябва да следват разпоредбите на гражданското право. Съдията се произнася какво да бъде решението на всеки спор.

 • С развитие на законодателството, на общините се предоставя възможността събират дълговете си от задължените (по фактура) лица, само ако дългът им е „платим“, „фиксиран“ и „установен“1. В този случай трябва да се преминава през следните етапи:2

   • Кредиторът на дълга трябва да докаже, че таксата (фактурата) не е платена на време;

   • Трябва да се изпрати препоръчано писмо до длъжника, в което се упоменава, че ще бъде съставен изпълнителен лист, ако дължимата сума не се изплати в рамките на нов период от време (например месец);

   • Изпълнителният лист се изпраща на длъжника, заедно с информация за законовото основание на таксата, описание на услугата, за която се дължи таксата, датата и размера на сумата (по фактура), датата на препоръчаното писмо и препратки към съответното законодателство;

   • Междувременно трябва да се провери дали не са постъпили жалби относно фактурата;

   • Бордът на кмета и градските съветници взема окончателното решение дали да се съберат вземанията по изпълнителния лист

   • Съдия-изпълнител изпълнява решението борда.

 • В повечето случаи, когато плащанията се бавят, администрацията иска финансови наказания (като например лихва за забавяне).

Някои общи забележки:
 • Моля да отбележите, че не е възможно да се оспорва официалната нормативна регламентация на таксите, която е гласувана демократично от общинския съвет и утвърдена на регионално ниво. И напротив възможно е да се оспорва такса, когато тя е приложена неправилно. Жалбите се разглеждат и оценяват от гражданския съд.

 • Интересно е да се отбележи, че размерът на таксите се одобрява от местния „Борд на кмета и градските съветници”, който е пряко отговорен за населението. Ако той одобри прекалено голям размер, това е много вероятно да има политически последици на следващите избори. Следователно може да се каже, че е с „вързани ръце” по отношение на определяне размера на таксите.

При анализ на ситуацията в глобален план се стига до интересното заключение, че система, в която таксите се определят на местно равнище е добра, защото определеният размер на таксите за гражданите е възможно най-нисък. Много е вероятно той да бъде по-висок, ако се определя от федералната администрация, която не е пряко и политически отговорна за населението.


 1. Определяне и класификация на таксите

 1. Такси на федерално ниво3


Министерство

Услуги, за които се плаща такса

Кой плаща

Сума / Приходи за държавата4


Служба по митата и акцизите и по-специално агенцията Fapetro

(Фонд за анализ на петролните продукти)
Такси за контрол на газьола, използван за газово отопление
Целта е грижа за качеството на нефтените продукти в Белгия. Услугите се състоят в осъществяване на контрол над :


 • Качеството на пътните горива, предлагани на бензиностанциите и частните места за продажба;

 • Качеството на газта, използвана за газово отопление и предлагана на местата за разпространение и доставка.От практическа гледна точка Агенцията извършва около 11 000 проби за контрол на качеството годишно.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/energie/Energie_Non-renouvelable_Petrole/Fapetro/

Таксите се плащат от доставчиците на газ и гориво.


Понастоящем стойностите са следните:
 • Гориво за моторни превозни средства: 0,25 евро/1 л.;

 • Газо-дизел за моторни превозни средства:  0,25 евро/1 л.;

 • Течно гориво и газьол за отопление: 0,25 евро/1 л.Отражение върху федералния бюджет (2009 г.): 44 332 988 евро.

Министерство на общественото здраве, безопасността на храните и околната среда

Такси за медицински проверки, утвърдени от O.M.S.E.-S.S.A
Таксите се изискват за определени медицински проверки, които се нуждаят от одобрението на комисия по етичните въпроси.
Повече информация може да бъде намерена на: http://www.erasme.ulb.ac.be/page.asp?id=9519&title=AR%2015/07/2004


Медицински центрове (изследователски)

Размерът на таксите варира между 100 евро и 2 000 евро в зависимост от всеки вид проверка и от вида на необходимия комитет по етични въпроси.

Отражение върху федералния бюджет (2009 г.): 1 461 713 евро.Такси за услуги на Федералната агенция по безопасност на храните
Тези услуги се състоят в:


 • Издаване на сертификати (например за фитосанитарни проверки при вноса на цветя, картофи, пшеница и др.);

 • Дейности, които трябва да бъдат класифицирани (например контрол над клането на животни, домашни птици и зайци); също и вносът на риба или откриването на специфични бактерии;

 • Класифициране на лаборатории;

 • Одит (при поискване);

 • Етикетиране на пръскачките (използвани в селскостопанския сектор).Повече информация може да бъде намерена на:


  http://www.favv.be/jaarverslagen/_documents/2012-06-26_AV2011Nl_S.pdfТаксите се плащат от компаниите в икономическите сектори, които са контролирани от Федералната агенция по храните.

 • Размерът за всеки сектор е различен и зависи от производителната способност и броя на заетите лица в този сектор.

 • Забележка: таксите не са единственият начин за финансиране на Агенцията. Съществуват също данъци за финансиране на дейността на Агенцията (които обаче се събират от всички компании в сектора).Отражение върху федералния бюджет (2009 г.): 40 215 000 евро.

Такси за въвеждане на химически и биологически продукти на пазара
Тези продукти трябва да бъдат подложени на проверка и таксата трябва да плати тези проверки.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://www.health.fgov.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/
Biocids/17508556?ie2Term=biocides&ie2section=83&fodnlang=nl

Частни компании

 • 125 евро за всеки продукт

Такси за пренос на електроенергия
Тези такси трябва да заплащат публични услуги като тези извършвани от Комисията за регулация на електроенергията и газта (CREG), която е публичен регулатор на цените на енергията в Белгия. Следователно съществува непряка връзка: компаниите, които използват инфраструктурата за пренос на електроенергия, плащат такса, за да може да има официално регулиране на цените на енергията.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://www.creg.be/fr/cotfede1.html

Таксите се заплащат на ELIA (http://www.elia.be/en) от управителите на електроенергийната мрежа и на доставчиците на електроенергия (които прехвърлят таксата към крайния потребител).


Размерът на таксите e намаляващ в зависимост от консумацията. Максималният размер е около 250 000 евро на потребител.


Отражение върху федералния бюджет (2009 г.): 2 825 448 млн. евро.Министерство на икономиката, МСП, самонаетите и енергетиката


Такси, свързани с концесиите за добив на пясък и дребен чакъл при използване пясъчни драги върху континенталния шелф на Белгия и териториалните и води
Тези такси трябва да се плащат, за да се финансират постоянните публични анализи на въздействието на тези дейности върху утаечните слоеве и местните биотопи.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://economie.fgov.be/fr/binaries/BrochurePlateauContinental_fr_tcm326-31127.pdf

Компании притежатели на договор за концесия


Размерът на таксите зависи от обема пясък/чакъл, който е извлечен. Минималната сума е 18 592 евро. Това се равнява на около 0,54 евро/м³ пясък и 1,14 евро/м³ чакъл (за определени зони е около 0,35 евро/м³ за пясък).


Отражение въху федералния бюджет (2009 г.): 903 037 евро.


Министерство на движението и транспорта

Такси за превоз на хора
Компаниите, които се занимават с превоз на хора, трябва да получат разрешително. Таксата трябва да плати всички необходими проверки.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://www.transportenlogistiekvlaanderen.be


Компании превозващи хора

Отражение въху федералния бюджет (2009 г.): 233 691 евро


Такси за услуги, предоставени от Агенцията за морска инспекция
Тази агенция осъществява контрол на/и издава разрешителни за кораби, екипажи и т.н. (съгласно Корпоративното управление на държавата на флага в Белгия).
Повече информация може да бъде намерена на:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&
la=F&cn=2000053150&table_name=loi

Притежатели и ползватели на кораби


Отражение въху федералния бюджет (2009 г.): 1 093 690 евро


Такси, изисквани от центровете за контрол на автомобилния транспорт
Таксите се събират за всички дейности свързани с контрола, извършван от центровете за контрол на автомобилния транспорт.
Повече информация може да бъде намерена на:


  http://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf
  &
  MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=50332352Граждани

Отражение въху федералния бюджет (2009 г.): 619 151 евро

Такси за използване на железопътните трасета
Таксата се плаща на Infrabel (държавно дружество) за използването на съответното железопътно трасе (на белгийската железопътна инфраструктура). По този начин стойностите на таксите непряко се регулират от държавата.
Потребителската такса съдържа 4 елемента:


 • Такса Train path-Line фактурирана за достъп до и използване на директни линии.

 • Такса Train Path-Installation фактурирана за употреба на перонни гарови коловози и някои коловози за пристигащи и отпътуващи влакове.

 • Такса за манипулации за достъп до и употреба на съоръженията за създаване на влакова композиция.

 • Административна такса създадена, за да покрива административните такси за обработване на искания за капацитет.Повече информация може да бъде намерена на:
http://www.infrabel.be/en/rail-operators/becoming-customer/user-fees

Железопътни компании


Infrabel определя стойностите, издава фактурите и събира потребителските такси. Механизмът за определяне на стойността се основава на различни обективни параметри, като например тежестта на влака, изминатото разстояние, приоритети на движението и т.н.
Министерство на правосъдиетоТакси за предварителни проверки при одобрението на хазартни игри
Министерството е един от органите отговарящи за извършването на проверки, които предшестват одобрението на хазартните игри от Комисията по игрите. То оценява съответствието на хазартните игри с контролен протокол описващ съответните актуални технически изисквания. Използването на игрални автомати става след получаването на лиценз, който се предоставя от Комисията по игрите.
Условие за издаване на лиценз е да се получи типово одобрение от Министерството на икономиката в съответствие с процедурите.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/reglementation_de_marche/Metrologie/
metrologie_legale/jeux_de_hasard/

Игрални зали


Отражение върху федералния бюджет (2009 г.): 44 332 988 евро


Такси за охранителни фирми
Охранителните фирми (например G4S и др.), които искат да получат официално разрешение да охраняват транспорта на стоки или да имат право да охраняват строителни обекти, компании и др. се нуждаят от удостоверение, за което трябва да платят такса. Изисква се и официална такса за обучение на персонала и за удостоверяване на неговото обучение.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=
1999020834&
table_name=loi


Охранителни фирми

Около 500 евро на охранителна фирма и 13 евро за всяка лична карта. Също по 500 евро на човек за всяко обучение.
Отражение върху федералния бюджет (2009 г.): 4 657 441 евро

Такси за услуги за предотвратяване на ядрени катастрофи
Федералната агенция за ядрен контрол осъществява правен контрол върху всички дейности, които е възможно да имат въздействие върху хората.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=9621&appLang=nl&wettekstLang=nl

Всички компании, които искат тези дейности да бъдат разрешени, регистрирани, одобрени


Таксите трябва да се плащат ежегодно.Отражение върху федералния бюджет (2009 г.): 3 528 004 евро
Такси за притежание на оръжие
За притежание на оръжие е необходимо разрешение, което трябва да се подновява на всеки 5 години.
Повече информация може да бъде намерена на:


  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr
  &
  la=F&cn=1997091631&table_name=loi
Хора, които искат да държат оръжие в дома си

Понастоящем стойностите варират между 95 евро и 110 евро за лиценз и между 150 и 350 евро за легализация.

Министерство на финансите

Такса за използване на публични територии5
Компаниите, които използват публични територии, за да транспортират газ и електроенергия, трябва да плащат такса.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn
=1933120430&
table_name=loi

Ползватели на публична територия.

Отражение върху федералния бюджет (2009 г.): 1 569 511 евро
 1. Такси на регионално ниво


Министерство

Услуги, за които се плаща таксата

Кой плаща

Сума / Приходи за държавата


Околна среда


Такси за използване на електроенергия от производители
В Белгия има възможност сам да произвеждаш електроенергия (например, благодарение на слънчева енергия) и да я въведеш на пазара (и да получиш заплащане за това – „зелени сертификати“). За да се продава, е необходимо да се заплати такса.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://www.levif.be/info/actualite/belgique/certificats-verts-une-redevance-imposee-aux-producteurs-d-energie-verte/article-4000111993095.htm

Всяко лице, което внася зелена енергия на пазара.


Около 0,50 евро/MWhФинанси

Такси за използване публична регионална територия
Телекомуникационните компании използват публична регионална територия, за да развиват своята мрежа.
Повече информация може да бъде намерена на:
https://www.law.kuleuven.be/icri/publications/91120070221_Gent%2015%20sept%202006
_
graafrechten_annotatie%20Valcke%20Stevens_finaal.pdf?where=


Телекомуникационни компании

/

Селско стопанство / Икономика

Такси за създаване на нов вид растения или селскостопански продукти
Когато се създават нов вид растения или селскостопански продукти, са необходими някои проверки/разрешения.
Повече информация може да бъде намерена на:
http://lv.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/ALV%20KWA%2061%
20
Indexering%20retributies%20pootgoed.pdf

Земеделци, фермери, учени

От 220 евро за молба за издаване на лиценз до 1 600 евро за изследване на продуктите.


 1. Такси на общинско равнище 6Услуги, за които се плаща такса

Информация за стойността на таксата

Административни документи

Между 0-50 евро


Управление на отпадъциСъбиране на индустриални отпадъци

Между 50 и 110 евро за м³


Събиране на битови отпадъци

Между 30 и 50 евро за м³


Продажба на чували за отпадъци

Между 0,15 и 0,75 евро за чувал (в зависимост от размера и вида на отпадъците)


Събиране на контейнери

Между 15 и 35 евро за контейнер на ден


Свързване към каналзационната система

Около 400 евро за свързване


Лицензи

Лиценз за упражняване на търговска дейност на продажбено място на местните пазари

Между 5 и 10 евро за продажбено мястоЛиценз за упражняване на търговска дейност на панаирни щандове, сергии и карнавални коли


В зависимост от събитието между 50 и 500 евро за щанд и за употреба на електричество

Лиценз за упражняване на търговска дейност на будка за вестници, хранителен щанд, т.н.


Между 30 и 80 евро на ден

Разрешителни за заемане на книги от градската библиотека


Около 10 евро/година за възрастен; 0,1 на ден за книга

Лиценз за използване на спортна инфраструктура, къмпинги и други публични (предназначени за празненства) пространства


Варира в зависимост от вида инфраструктура

Лиценз за използване на публични пространства за специфични събития (улици, площади и т.н.)


Варира в зависимост от вида публично пространство

Разрешение за паркиране в близост до пътищата


Между 1,5 и 3,5 евро на час

Използване на сграда като декор за снимки, филми и т.н.

Между 500 и 1000 евро на ден (в зависимост от това дали общинският декор е публичен или частен)


Разрешителни

Разрешително за установяване и функциониране на химически комбинат SEVESO на територията на общината


ВарираРазрешителни за преустройство на дома / разрешителни за строеж


Варира

Такси за специфични услуги на държавно съдействие
Пожарникарска намеса

Между 35 и 95 евро/час/пожарникар в зависимост от значимостта на интервенцията. Употребата на специфична екипировка също трябва да бъде заплатена.


Поставяне на означения по пътищата

Около 50 евро


Сватбена церемония

Около 130 евро за сватба


Погребение, разпръскване на праха, погребение в колумбарий + концесии, изкопни работи


Около 500 евро за гробищно място / за урна (за 25 години).

Държавна детска ясла

Между 20 и 40 евро за дете на ден

Посочените по-горе стойности са показателни за стойностите на таксите в Белгия. Повече информация за стойностите на таксите на общинско равнище може да бъде намерена на следните интернет адреси:
 • За Антверпен: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/81/72/671.html

 • За Льовен: http://www.leuven.be/leven/belastingen-retributies/retributies.jsp
 1. Определяне размера на таксата на общинско равнище


Няма официални документи с правила за изчисление на размера на таксите. За целите на този доклад се обърнахме към общината на гр. Льовен и получихме следния отговор:


 • Повечето такси не са пряко свързани с реалната цена на услугата, която често е по-висока от стойността на таксата. В повечето случаи таксите със символичен и исторически характер. Например входната такса за басейн не покрива разходите за изграждане на сградата и поддържката на басейна.
 • Има обаче и примери, които в по-голяма степен са базирани на цената, като например таксата за торбите за смет. За тях се имат предвид следните параметри:

  • В общи линии сметта в торба с обем 60 литра, тежи средно 8 кг.;

  • Обработването на 1 кг. отпадъци струва около 0,16 евро (за изгаряне и усвояване на енергията цената е около 160 евро за тон). Тази цена е пряко свързана с доставчика, който управлява отпадъците (което означава, че цената може да варира във времето в зависимост от техническото развитие);

  • Събирането на 1 кг. отпадъци струва 0,09 евро. Тази цена включва разходите за персонал и логистика (купуване и поддържане на коли за събиране на отпадъци). Тази цена се актуализира всяка година в съответствие с промяната в индекса на цените;

  • Самата торба струва 0,1 евро за брой.

Всичко това означава, че цялостното управление на една осемкилограмова торба струва около 2,1 евро. Това е официалната цена в магазините за продажба на дребно.


Общината на Льовен има предвид, че не всички семейства могат да си позволят да платят такава сума за една торба. Ето защо около 6 000 семейства в Льовен получават безплатно 20 торби за отпадъци годишно. Тези разходи не се отразяват цената на другите торби.


 • Освен това общината на Льовен се опитва да вземе предвид практически параметри, като например цената на торбите за смет в съседните общини. Те се опитват да са в синхрон с тези цени, за да предотвратят възможността жителите на общината да се изкушат да прехвърлят отпадъците си в друга община (ако цената в съседната община е по-ниска, хората ще оставят боклука си в нея). 1. Заключение и препоръки. Обобщение на най-добрите практики


На основата на този анализ могат да бъдат направени следните заключения:

 • В повечето случаи таксите са фиксирани суми за предоставянето на федерални услуги.

 • Част от приходите:

  • На общинско равнище: анализът е направен за някои малки общини (където е възможно да се направи разграничение между приходите от такси и данъци). Изглежда, че при тях частта от приходите от такси в сравнение с общия размер на приходите (без регионалните субсидии) варира между 1 и 10 %.

  • На федерално равнище: както показва счетоводството на федeралния бюджет, данъчните приходи са около 85 млрд. евро през 2009 г. Сборът на всички такси (идентифицирани във федралния бюджет) е около 144 млн. евро, което означава 0,17% от федералните данъчни приходи. Така че можем да приемем, че влиянието им е незначително.

 • На национално равнище:

  • Таксите в Белгия се събират основно, за да се контролират икономическите сектори с цел предотвратяване на всякакви рискове за потребителите и за белгийския гражданин като цяло. Повечето от тези такси се плащат от юридически лица(частни компании).

 • На регионално равнище:

 • Понастоящем таксите не са така развити, както тези на федерално или на общинско равнище (това положение вероятно се дължи на сложната институционална система в Белгия).

 • На общинско равнише:

 • Таксите се събират основно от физическите лица (в сравнение с федералните такси, които се събират основно от фирми).

 • Тези такси са много разнообразни и е почти невъзможно да се класифициран на базата на някаква специфична логика.

 • Въпреки че не съществува официален таван на размера на таксите, изглежда че таксите не се различават много в различните градове. Това се обяснява частично с официалната процедура, която изисква от Регионите (Валония, Фландрия, Брюксел) да одобрят нормативните текстове за таксите, създадени на общинско равнище. По този начин те могат да сравнят стойностите им преди да преценят дали да ги одобрят. Освен това законодателството позволява на гражданите да поискат обосновка на размера на таксите. Като цяло процедурата ограничава възможностите да се събират много различни по размер такси за една и съща услуга. 1. Най-добра практика: Федералната агенция за безопасност на хранителната верига (FASFC)

 1. Въведение


В Белгия Федералната агенция за безопасност на хранителната верига (FASFC) е еталон за добре функционираща федерална агенция. Благодарение на системата за сигурност и висококачествените стандарти, наложени от Агенцията по храните на всички активни производители и доставчици в Белгия, днес страната е известна с производството и доставката на най-надеждните хранителни продукти в света. Това има недвусмислено отражение върху износа на храна, който се увеличава. Гаранциите от страна на държавата за нивото на всяка сертифицирана продукция, стимулира компаниите в този сектор да плащат такси.
Понастоящем Агенцията по храните се финансира самостоятелно. Повече информация може да бъде намерена на следния адрес: http://www.favv.be, откъдето е взета и предоставената по-долу информация.
 1. Произход на FASFC


Федералната агенция за безопасност на хранителната верига е създадена като отговор на редица кризи в хранителния сектор в Европа и в Белгия и особено кризата с диоксина. Според финансовите данни на Агенцията, финансовите загуби възлизат на общо 437,5 млн. евро.
Вредата нанесена от диоксиновата криза, обаче съвсем не е ограничена до чисто финансови загуби. Що се отнася до търговията, вниманието на международните медии към проблема, сериозно навреди на имиджа на белгийските хранителни продукти. Последиците са криза в доверието и търговските отношения с някои трети страни и то с дълготрайни последствия..
Като отговор е сформирана парламентарна анкетна комисия, която разработва препоръки за организацията и функционирането на управлението на безопасността на храните. FASFC взима предвид тези препоръки, като се отдава голямо значение на комуникацията, преговорите с всички заинтересовани страни (бизнес сектори и потребители) и прозрачността.
 1. Задачи и отговорности


FASFC обединява в единен орган всички служби по контрол и инспекция на хранителната верига. Задачата на FASFC е да осигурява безопасността на хранителната верига и качеството на храната, да закриля здравето на индивидите, животните и растенията. FASFC попада под прякото ръководство на министъра на общественото здраве и изпълнява своите контролни функции напълно независимо. Четирите главни направления са: безопасност на храните, болести по животните, болести по растенията и хуманно отношение към животните.
В частност проверките, анализите и контролът на хранителните продукти и техните суровини на всички етапи от хранителната верига, както и контролът на участниците в продукцията, складирането, транспорта, търговията, вноса и износа на хранителни продукти и на местата, където се извършват тези дейности, представляват ключовите задачи на Агенцията.
Отговорностите на Агенцията по храните са много обширни: от формулиране на оперативни наредби (установяващи стандарти) до основан на рискa надзор на определени сегменти от хранителната верига (производство и производствен процес) чрез инспекции, проверки и одити и организиране на идентификацията и регистрацията на животни и проследимостта на храните. Освен това FASFC се занимава с одобрението, разрешението и регистрацията на субектите, които оперират в хранителната индустрия, както и със сертификацията на износа, определянето на превантивни мерки и мерки за повишаване на информираността и с одобрението на „трети“ лаборатории.
Агенцията може също така да сключва договори, с които приема други (например икономически) контролни функции.
 1. Глобално финансиране


Финансовите ресурси на Агенцията по храните се състоят главно от:

 • Средствата отпускани ежегодно от федералното правителство (годишно разпределение)

 • Вноските и таксите плащани от производителите в хранителната индустрия

 • Приходи от Европейския съюз

 • Връщане на административни глоби

 • Доброволни или договорни вноски (като например постъпления от лабораториите).

Бюджетът за 2011 г. възлиза на 187,7 млн. евро. Сумата отпусната от федералното правителство съставлява 57% от финансовите средства на Агенцията по храните. Делът на сектора във финансирането на Агенцията възлиза на 16,0 % вноски и 21,4 % компенсации.


Вноските трябва да се плащат от всеки производител в хранителната индустрия на годишна база. Те трябва да се разглеждат като усилие разходите за общата програма за контрол да бъдат поети от цялата хранителна верига на солидарна основа. Таксите трябва да се плащат за услугите, които предоставя Агенцията по храните.
Делът на Европейския съюз възлиза на 1,8% и се състои главно в съфинансиране на програми, свързани със здравето на животните и растенията. Всички останали източници заедно съставляват 2,7% от бюджета.
Размерът на вноските, които трябва да се плащат, варира съгласно системата „бонус-малус“, която се основава на наличието или отсъствието на сертифицирана или узаконена система за самоконтрол на бизнес равнище.
Разпределението на всички, приблизително 180 000, производители в хранителната индустрия в различните сектори е както следва:

 • Сектори снабдяващи селското стопанство - 900

 • Селскостопански сектор - 50 000

 • Обработване - 15 000

 • Търговия на едро - 8000

 • Търговия на дребно - 41 000

 • Хотели, ресторанти, клубове - 62 000

 • Транспорт - 4000

 • Общо +/- 180 000 1. Подробности за стойността на таксите

Размерът на таксите за FASFC е описан в детайли в следния регионален правителствен указ:“KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffenderetributiesbepaaldbijartikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FederaalAgentschapvoor de Veiligheid van de Voedselketen.”
Тук ще намерите връзка към този документ:

http://www.favv.be/basiswetgeving/_documents/KBretributies_geconsolideerdeversie_NL_index2012.pdf
Основните принципи, които трябва да бъдат споменати са следните:

 • Член 2: списък на всички дейности, за които се изисква такса:

  • проверки по поискване на производител в хранителната индустрия

  • проби на месо и риба

  • проверки при вноса храни

  • разкриване на остатъчни вещества в храните

  • задължителна инспекция на пръскачки
 • Член 3: за проверки по искване на производител в хранителната индустрия цената е 23,95 или 33, 52 евро за 30 минути (в зависимост от квалификациите на лицето, което е повикано, плюс 50% за работа, извършена в нощните часове).

 • Членове от 4 до 10: нормативна уредба за начините и сроковете за плащане на сметката.

 • Приложение 1:

 • 1. Стойността на всеки сертификат за извършване на фитосанитарни проверки при внос (както може да се предположи, стойността варира според вида „материал“ и теглото; понякога съществуват максимални стойности, друг път – не).

 • 2. Други сертификати: стойността се изчислява с тарифа на час.

 • Приложение 2: такси за клане на животни

  • Глава 1: Обяснение на различните единични цени, които се изискват съобразно вида на кланицата

  • Глава 2:

   • “RETRIBUTIES VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN ONDERWORPEN AAN HET KEURINGSTARIEF”. Единичната цена е различна в зависимост от теглото и вида на животните.

   • “RETRIBUTIES VERBONDEN AAN DE CONTROLE BIJ INVOER”. Цени на проверките при внос на храни. Има цени за килограм, за вид животно.

 • Глава 3:

   • “Retributiesverbondenaan het opsporen van residuen”. Съществуват различни цени за тон и вид хранителен продукт (животни, яйца и др.).

 • Приложение 3: Цените се определят от вида на пробата.

 • Приложение 4: Задължителна инспекция на пръскачки

  • Глави 1, 2 и 3: Цените се различават според работния обхват (метър) на пръскачките и според вида пръскачка.
 1. Резултати от Агенцията по храните


 • Специфични и надеждни компютърни информационни центрове за проследяване на хранителните проверки/качеството на храните;

 • Единна контактна точка за всички въпроси и оплаквания;

 • Множество брошури, публикации за информиране на хранителните сектори и клиентите;

 • Обучения за ХоРеКа, МСП и др.;

 • Разработване на системи за самоконтрол за компании;

 • По-малко човешки болести предавани чрез храните;

 • По-малко болести по животните;

 • Ефективно управление на кризи (птичи грип, диоксин в мазнините използвани за храна);

 • Износът на храни се увеличава;

 • В общи линии относително висока удовлетвореност на компаниите от хранителния сектор.1 В законодателството: “Gemeentedecreet”, Artikel 94, 2°.

2 За повече информация, моля виж http://binnenland.vlaanderen.be/belasting-en-retributie/belasting-en-retributie

3Всички такси, изброени в този списък, са ясно упоменати във федералния бюджет. Списъкът трябва да е изчерпателен.

4Източник: https://www.ccrek.be/docs/167e_b_opm_c_obs_fed_Volume1.pdf&https://www.ccrek.be/docs/167e_b_opm_c_obs_fed_Volume2.pdf.

5Таксата се изисква на всички нива: федерално, регионално и общинско.

6Това е резюме на най-често изискваните такси на обшинско ниво. Изключения могат да съществуват на местно равнище, но те са изключения.

България

София 1421

бул. „Черни връх” 1


Телефон: +359 2 815 5680

Факс: +359 2 981 6032http://www.ecorys-see.com
Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница