Доц. Д-р Анелия Илиева Кътова І. Научни публикации : 36 научни, 4 научно-популярниДата21.09.2016
Размер104.01 Kb.
ТипАвтореферат
Доц. Д-р Анелия Илиева Кътова

І. Научни публикации :

Публикации : 36 научни, 4 научно-популярни - общо 40 научни труда в областта на селeкцията на многогодишни житни треви, от които отпечатани в научни списания:

  • Растениевъдни науки – 6; Животновъдни науки - 1; Journal of Mountain Agriculture on the Balkan – 10; Екология и бъдеще – 1; Herbologia – 1;

  • В сборници от Международни конференции в чужбина – 10;

  • В сборници от Конференции с международно участие в България – 6.

1. Кътова, А. (2005) Проучване на морфологични признаци, биологични свойства и стопански качества на растителна генплазма от вида пасищен райграс (Lolium perenne L.) с оглед на селекцията, Автореферат на дисертация за получаване на образователна и научна степен ”доктор”, Плевен, 44с.

1.a. Katova, A. (2005) Study of morphological traits, biological properties and agricultural value of plant germplasm of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) with a view to breeding, Abstract of Thesis for Doctor (PhD), Pleven, 44p.

2. Katova A., P.Tomov, E. Van Bockstaele, L. Carlier (1998) Dry matter content and productivity of diploid and tetraploid varieties and populations of perennial ryegrass (Lolium perenne L.), Plant Science, Sofia , 35, 9, 699- 701.

3. Томов П., Й. Найденова, А. Кътова, (1998) Вътрепопулационно вариране на някои признаци и свойства, обуславящи качеството на фуража І. Ежова главица, Растениевъдни науки , 35, 9, 695 – 698.

4. Jelyazkov T., I. Krachunov, I. Katerov, A. Katova (2000) Application of Near Reflectance Spectroscopy (NIRS) for estimation of Agropyron spp. forage composition and digestibility Int. NIRS Conf. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 4, 462-469.

5. Naydenova Y., A. Katova, P. Tomov (2000) Analysis and prediction by Near Infrared Reflectance Spectroscopy of forage quality of perennial ryegrass (Lolium perenne L.), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 5, 609- 619.

6. Reheul, D.; Baert, J.; Boller, B.; Bourdon, P.; Cagas, B.; Eickmeyer, F.; Feurstein,U.; Gaue,I.; Ghesquiere, A.; Grass, M.C.; Hoks, I.; Katova, A.; Lellbah, H.; Matzk, F.; Muylle, H.; Oliveira, J.A., Pronszuk,M.; Roldan- Ruiz,I.; Thorogood, D.; Vanbellinghen, C.; van Hee, F.; Van Wijk, A.; Visscher, J.; Vijn, R.; Wolters, L. (2001) Crown rust, Puccinia coronata Corda: recent developments, In: Proceedings of the 3th Conference of Harmful and Beneficial Microorganisms in Grassland, Pastures and Turf (26.09.2000) Paderborn, Germany, 17- 28.

7. Радева, В.; Кътова, А.; Илиева, А. (2001) Проучване и издирване на форми Agropyrum толерантни към засушаване, Сб. ”Постижения и перспективи на водния режим и минералното хранене на растенията в България”, София, Национална конференция по физиология на растенията (09.10.2001), том 2, 41 – 44.

8. Naydenova, Y., Katova, A., Tomov, P. (2002) Biochemmical comperative characteristics for forage quality evaluation of genus Agropyon species and varieties, 5th Conf. with Int.participation “Ecological problems in mountain agriculture “, 30 – 31 May 2002, Troyan, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 5, 2, 144 - 154.

9. Найденова,Й., Кътова, А., Томов, Р. (2003) Биохимични сравнителни характеристики за оценка качеството на фураж при селекцията на пасищен райграс (Lolium petrenne L.), Сборник "Юбилейна научна сесия 120 год. Земеделска наука в Садово", 21 – 22 Май 2002, Садово-Пловдив, Ред. Рада Коева, т.3, 5 – 12.10. Katova, A., Baert, J., Tomov, P. and Van Bockstaele, E. (2003) Comparison of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) varieties and populations for dry matter productivity and ecological stability, Proc. 12th Symposium of EGF, Pleven, Bulgaria, 26 – 28 May, 2003 “Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment”, Eds: A.Kirilov, N.Todorov, I. Katerov, ISBN 954 – 8456 – 54 – D, 130 – 133.

11. Radeva, V., Katova, A. and Tomov, P. (2003) Comparative study of the biological characteristics and productivity of some Bulgarian and introduced grasses under in sufficient water supply, Proc. 12th Symposium of EGF, Pleven, Bulgaria, 26 - 28 May, 2003 "Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment", Eds: A.Kirilov, N.Todorov, I. Katerov, ISBN 954 - 8456 - 54 - D, 89 - 91.

12. Naydenova,Y., Pavlov, D. Katova, A. and Day, P. (2003) Estimating of chemical composition and digestibility of perennial grasses by regression equations, Proc. 12th Symposium of EGF, Pleven , Bulgaria, 26 - 28 May, 2003 "Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment", Eds: A.Kirilov, N.Todorov, I. Katerov, ISBN 954 - 8456 - 54 - D, 211 - 214.

13. Найденова, Й.; Кътова, А; Томов, П.; Павлов, Д. (2003) Оценка на хранителната стойност на фураж от сортове и популации пасищен райграс (Lolium petrenne L.), Сборник Научна Конференция Стара Загора, 5 – 6 юни, ISBN : 954 - 8180 - 88 -x , v.1, part 1, 803 - 808.

14. Радева, В.; Кътова, А. (2003) Подбор на житни треви, подходящи за съвместно отглеждане с люцерна при недостатъчна водообезпеченост, "Екология и бъдеще", год.ІІ, № 2, 47 - 49.

15. Katova, A. and Ilieva, A. (2004) Evaluation of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) local populations in Bulgaria - Forage quality, Plant Science, 41, 457 – 460, Vol. XLI, № 5

16. Katova, A. (2005) Evaluation of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Local Populations: Forage and Seed Productivity, Plant Science, 42, 80– 85, Vol. XLII, № 1

17. Кътова, А. (2005) Проучване влиянието на междуредовото разстояние върху семепроизводството на пасищен райграс и житняк, Растениевъдни науки, 42, 156 – 159, Vol. XLII, № 2).

18. Найденова, Й., Кътова, А. и Томов, П. (2005) Оценка на хранителната стойност на фураж от видове и сортове от род Agropyron, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 8, 1,61-69.

19. Найденова, Й., Павлов, Д. и Кътова, А. (2005) Предвиждане смилаемостта на многогодишни житни като фураж за преживни животни чрез химичния им състав, Животновъдни науки, vol. XLII., 5, 114 – 120.

20. Кътова, А и Томов, П. (2005) Проучване на нови тревнофуражни многогодишни житни видове, толерантни на неблагоприятни условия I. Биологични свойства, Известия на съюза на учените – Русе, Серия 3 “ Аграрни и ветеринарномедицински науки, том 5, 65-69.

21. Katova, A., Hristov, K., Baert, J. and Van Bockstaele, E. (2006) Ecologo-genetical estimation of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) European cultivars and local populations in Bulgaria, In: Sustainable Grassland Productivity – Proceedings of the 21st General Meeting of the EGF, Badajoz, Spain, 3-6 April 2006, Eds: Lloveras, J., Gonzalez – Rodriguez, A., Vasquez-Yanez, O., Pineiro, J., Santamaria, O., Olea, L. and Poblaciones, M.J., 158 – 160.

22. Кътова, А., Томов, П. (2006) Проучване на нови тревнофуражни многогодишни житни видове,толерантни на неблагоприятни условия, II . Морфологични признаци, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol. 9, 1, 149 - 166.

23. Найденова, Й. и Кътова, А. (2006) Смилаемост in vitro на сухото вещество като скрининг тест за оценка на сортове пасищен райграс (Lolium perenne L.), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol. 9, 6, 997 – 1004.24. Katova, A. (2007) Agricultural values of new untraditional warm- season forage grass species tolerant in marginal ecological conditions, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol. 10, 1, 82 – 93.

25. Katova, A. (2007) Species and varieties of perennial grasses for high quality forage in Bulgaria, 14th Meeting of the FAO – CIHEM mountain pastures network, 30 May to 1 June, Troyan, Bulgaria,“Adapting management to the new challenges of European mountain grasslands” Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), 156 – 161.

26. Katova, A., Baert, J., Hristov, K. and Van Bockstaele, E. (2007) Ecologo-genetic approach to perennial ryegrass breeding, In: Proceedings of the 14th Symposium of the European Grassland Federation, Ghent, Belgium, 3 – 5 September 2007 "Permanent and Temporary Grassland Plant, Environment and Economy", Eds; De Vliegher, A. and L. Carlier, Grassland Science in Europe, Vol. 12 pp: 86 – 89.

27. Katova, A. (2007) Biological properties of varieties and populations of perennial ryegrass, In: Proceedings, Ed. A. Kirilov “ Sheep production in Europe : State and perspectives, 7-8 September 2006, Pleven, Bulgaria, 149 – 158.

28. Katova, A. and Ilieva, A., (2007) Chemical composition and digestibility of forage from perennial ryegrass, In: Proceedings, Ed. A. Kirilov “ Sheep production in Europe : State and perspectives, 7-8 September 2006, Pleven, Bulgaria, 139 – 148.

29. Кътова, А. (2008) Проучване на видове и сортове многогодишни житни треви за декоративни цели, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol.11 , 4, 744 – 757.

30. Katova, A., Ilieva, A., Baert, J. Hristov, K. and Van Bockstaele, E. (2008) Importance of the polyploidy for forage and seed productivity and forage quality of perennial ryegrass, In: Proceedings of the 22nd General Meeting of EGF, 9-12 June 2008, Uppsala, Sweden, Eds. A. Hopkins, T. Gustafsson, G. Dalin, N. Nilsdotter – Linde, E. Spörndly, Biodiversity and Animal Feed Future Challenges for Grassland Production, Vol.13 Grassland Science in Europe, 254 – 256.

31. Katova, A. (2008) Estimation of Adaptive Ability and Stability of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Genotypes and Differentiative Ability of Environment, Proceedings of 70 yaers anniversary of the Institute of Field and Vegetable Crops, International Conference “Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops, Breeding08, 24-27.11.2008, Novi Sad, Serbia, 340-343.

32. Naydenova,Y., Katova, A. (2008) Effect of the environments on in vitro dry matter digestibility evaluation for perennial ryegrass (Lolium perenne L.) , Proceedings of 70 yaers anniversary of the Institute of Field and Vegetable Crops, International Conference “Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops, Breeding08, 24-27.11.2008, Novi Sad, Serbia, 504-508.33. Katova, A. (2009) Study of new untraditional forage grass species tolerant to marginal ecological conditions III. Agricultural values, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol.12 , 2, 319 – 328.

34. Katova, A. (2009) Polyploidy and polyploidization of perennial forage grasses, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol.12, 3, 523 – 535.

35. Dimitrova, Ts. , Katova, A. (2010) Effect of growing conditions and weed control on the seed productivity of perennial ryegrass (Lolium perenne L.), Herbologia, vol.11, 1.

36. Найденова, Г., Митев, Д., Катова, А. (2010) Изпитване на селекционни популации червена детелина и пасищен райграс в смески, Растениевъдни науки, vol.XLVII , 4.

Научно-популярни публикации:

1. Кътова А., (1996) Английският райграс – ценна трева, Животновъдство бр.10 – 12 , 19 – 20.

2. Кътова А., (1998) – Английският райграс – ценен вид при създаването на изкуствени пасища , сп. Земеделие плюс – 8 , 12 - 13.

3. Кътова А., П. Томов, (1999) – Отглеждане на пасищен райграс за семепроизводство, сп. Земеделие плюс – 12 , 9 – 10.

4. Кътова, А. (2005) Пасищният райграс – за фураж и декоративни цели, сп. Агроном, април, 2005, 26-27.

Популярни публикации:

1. Кътова А., (1999) - Английският райграс – ценен пасищен вид , в – к Стопанин, бр. 32 (388) , 29.07 – 04.08 1999 г.

Цитируемост:

I. В международни и чуждестранни научни списания, дисертации: 16 цитата

1. Reheul, D, Baert, J., Boller, B., Bourdon, P., Cagas, B., Eickmeyer, F., Feierstein, U., Ghesquiere, A., Gras, M.C., Hoks, I., Katova, A., Lellbach, H., Matzk, F., Muylle, H., Oliveira, J.A., Pronczuk, M., Roldan-Ruiz, I., Thorogood, D., Van Bellinghen, C., Van Wijk, A., Visscher, J., Vijn, R. & Wolters, L. (2001). Crown Rust, Puccinia coronata Corda: Recent developments. Proceedings 3rd Conference on Harmful and Beneficial Micro-organisms in Grassland, Pastures and Turf. Paderborn, 17- 28.

Цитирана в дисертация в Белгия от:

1.1. Muylle, H. (2003), PhD in Applied Biological Sciences, Genetic analyses of crown rust resistance in ryegrasses ( Lolium spp.) using molecular markers, p.9

Цитирана в Белгия от:

1.2. Vanbellinghen C. and H. Maraite (2003) Ameliration de la qualite phytosanitaire des preries, UCL, p.71

Цитирана в сп. Heredity от:

1.3. Roderick, H.W., Morgan, W.G., Harper, J.A. and Thomas, H.M. (2003) Introgression of crown rust (Puccinia coronata) resistance from meadow fescue (Festuca pratensis) into Italian ryegrass (Lolium multiflorum) and physical mapping of the locus, Heredity, 91, 396 – 400.

Цитирана в сп. Vortrage fur Pflanzenzuchtung, Еucarpia meeting от:

1.4. Boller, B. et al. (2003) The Eucarpia multisite rust evaluation – results 2001, FAL, Braunschweig, Germany, 22-25 September, 2002, Vortrage fur Pflanzenzuchtung, 59, 198 – 207.

1.5. Roderick, H.W., Humphreys, M.O., Turner, L., Armstead and Thorogod, D. (2003) Isolate specific quantitative trait loci for resistance to crown rust in perennial ryegrass, FAL, Braunschweig, Germany, 22-25 September, 2002, Vortrage fur Pflanzenzuchtung, 59, 244 – 247.

1.6. Czembor, E. (2007) Resistance of Lolium perenne introgression lines to Puccinia spp. and Fusarium spp. Proceedings of 26th Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses Section and 14th Medicago spp. Group joint Meeting, Eds. D. Rosellini and F. Veronesi, Breeding and seed production for conventional and organic agriculture, 3-7 September 2006, 162 – 165.

2. Naydenova, Y., D. Pavlov, A. Katova and P. Day (2003) Estimation of chemical composition and digestibility of perennial grasses by regression equations. Proceedings of the 12 Symposium of the European Grassland Federation, Pleven, Bulgaria, 26 – 28 May, pp: 211 – 214.

Цитирана от:

2.1.Tuna, C., L. Coscontuna and F. Koc, (2004) Determination of Nutritional Value of Some Legume and Grasses, Pakistan Journal of Biological Sciences 7(10): 1750 – 1753.

2.2. Zimkova, M., Kirilov, A., Rotar, I. and Stypinski, P. (2007) Production and quality of seminatural grassland in South-eastern and Central Europe, In: Proceedings of the 14th Symposium of the European Grassland Federation, Ghent, Belgium, 3 – 5 September 2007 "Permanent and Temporary Grassland Plant, Environment and Economy", Eds; De Vliegher, A. and L. Carlier, Grassland Science in Europe, Vol. 12 pp: 15 – 26.

2.3. Naydenova, Y. A., Pachev, I.D. Pavlov, D.H. (2008) Protein feeding value estimation of Ukrainian varieties of forage pea (Pisum sativum L.), Plant Genetic Resources (Ukraina, Harkov), No5, 86-91.

2.4. Bumane, S. (2009) Optimization of mineral fertilizers for ryegrass seed production in mineral soils, Doctoral Thesis Paper. Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU. 151p.3. Katova, A., Baert, J., Tomov, P. and Van Bockstaele, E. (2003) Comparison of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) varieties and populations for dry matter productivity and ecological stability, Proc. 12th Symposium of EGF, Pleven, Bulgaria, 26 – 28 May, 2003 “Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment”, Eds: A.Kirilov, N.Todorov, I. Katerov, ISBN 954 – 8456 – 54 – D, 130 – 133.

Цитирана от:

3.1. Bumane, S. (2009) Optimization of mineral fertilizers for ryegrass seed production in mineral soils, Doctoral Thesis Paper. Latvia University of Agriculture. Jelgava: LLU. 151p.

4. Radeva, V., Katova, A. and Tomov, P. (2003) Comparative study of the biological characteristics and productivity of some Bulgarian and introduced grasses under in sufficient water supply, Proc. 12th Symposium of EGF, Pleven , Bulgaria, 26 - 28 May, 2003 " Optimal Forage Systemsfor Animal Production and the Environment", Eds: A.Kirilov, N.Todorov, I. Katerov, ISBN 954 - 8456 - 54 - D, 89 - 91.

Цитирана от:

4.1. Vasilev, E. (2005) Intertolerance and productivity of crested wheatgrass (Agropyron cristatum L.) in pasture mixture with white clover, Proc. of EGF 2005 ” Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity” Eds: R. Lillak, R. Viiralt, A. Linke, V. Geherman, Vol.10, 348-351.

5. Katova, A. (2005) Evaluation of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Local Populations: Forage and Seed Productivity, Plant Science, 42, 80– 85, Vol. XLII, № 1

Цитирана от:

5.1.Vasilev, E. and Vasileva, V. (2007) Botanical composition and crude protein content of sainfoin swards under a frequent cutting regime Proc. of the Final Meeting 30th August – 3rd September, 2006 Gumpenstein, Austria Eds. A. Helgadottir, E.M. Potsch., Quality Legume – Based Forage Systems for Contrasting Environments, printed by: Wallig- Ennstaler Druckerei und Verlag GmbH, 2007, 235-238.

5.2. Vasilev, E. (2008) Dry mass yield from sainfoin in binary mixtures with ryegrass and cocksfoot, Proceedings of the 12th Meeting of the Sub-network on Mediterranean Forage Resources of the FAO-CIHEAM Inter – regional Cooperative Research and Development Netwoon Pastures and Fodder Crops Sustainable Mediterranean Grasslands and their Multi-Functions, Eds. Porqueddu, C. and M.M. Tavares De Sousa, Options mediterranéennes, Seria A: Seminaires Mediterranéens, No 79, 241-244.6. Кътова, А. (2005) Проучване на морфологични признаци, биологични свойства и стопански качества на растителна генплазма от вида пасищен райграс (Lolium perenne L.) с оглед на селекцията, Дисертация за получаване на образователна и научна степен ”Доктор”, Плевен, 141с.

Цитирана от:

6.1. Goranova, G. (2007) Ecotypic Selection for Forage Grass Breeding , Journal of Balkan Ecology, vol.10, No 2, 147-153.

7. Naydenova Y., A. Katova, P. Tomov (2000) Analysis and prediction by Near Infrared Reflectance Spectroscopy of forage quality of perennial ryegrass (Lolium perenne L.), Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 5, 609- 619.

Цитирана от:

7.1. Naydenova, Y. (2008) Spectral NIR approaches in forage perennial grass breeding, Proceedings of 70 yaers anniversary of the Institute of Field and Vegetable Crops, International Conference “Conventional and Molecular Breeding of Field and Vegetable Crops, Breeding08, 24-27.11.2008, Novi Sad, Serbia, 499-503.

II. В наши реферирани научни списания, сборници и дисертации: 17 цитата

1. Кътова, А. и П. Томов, (1999) Отглеждане на пасищен райграс за семепроизводство, Земеделие плюс, 12, 9 – 10.

Цитирана от :

1.1. Стоева, К., (2005) Изпитване на местни и интродуцирани сортове пасищен райграс за семена, ЮНК 60г. АУ – Пловдив “Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Научни трудове, т. L, кн. 5, 241 – 246.

1.2. Димитрова, Ц. (2002) Селективност на някои хербициди към пасищен райграс (Lolium perenne L), Растениевъдни науки, 39, 72-76.

1.3. Стоева, К. (2010) Странджа – нов сорт пасищен райграс, Растениевъдни науки, vol. XLVII, 2, 190 - 192.

2. Naydenova, Y., A. Katova, P.Tomov. (2000). Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) forage quality analysis and prediction by near infrared reflectance spectroscopy, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 3, 5, p. 609- 619.

Цитирана от :

2.1. Цончев, Н. (2006) Цитогенетични проучвания на мутационната изменчивост индуцирана с химични мутагени при люцерна, пасищен райграс и житняк във връзка с мутационната селекция при многогодишни многооткосни треви, Дисертация за образователна и научна степен “Доктор”, София, 149с.

3. Naydenova, Y., A. Katova, P.Tomov. (2002). Biochemical comparative characteristics for forage quality evaluation of genus Agropyrum species and varieties, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 5, 2, p. 144- 154.

Цитирана от :

3.1. Цончев, Н. (2006) Цитогенетични проучвания на мутационната изменчивост индуцирана с химични мутагени при люцерна, пасищен райграс и житняк във връзка с мутационната селекция при многогодишни многооткосни треви, Дисертация за образователна и научна степен “Доктор”, София, 149с.

4. Katova, A. (2005) Evaluation of Perennial Ryegrass (Lolium perenne L.) Local Populations: Forage and Seed Productivity, Plant Science, 42, 80– 85, Vol. XLII, № 1

Цитирана от :

4.1. Василев, Е. (2006) Добив суха маса от еспарзета в двойни смески с пасищен райграс и ежова главица, Field Crop Studies, Dobrich, vol.III, № 4, 571- 575.

4.2. Василев, Е. (2008) Ботаничен състав и добив суров белтък от еспарзета в двойни смески с пасищен райграс и ежова главица , Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol. 11, 4, 684 - 693.5. Кътова, А. (2005) Проучване на морфологични признаци, биологични свойства и стопански качества на растителна генплазма от вида Пасищен райграс (Lolium perenne L.) с оглед на селекцията, Автореферат на дисертация за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”, с. 40-43

Цитирана от :

5.1. Цончев, Н. (2006) Цитогенетични проучвания на мутационната изменчивост индуцирана с химични мутагени при люцерна, пасищен райграс и житняк във връзка с мутационната селекция при многогодишни многооткосни треви, Дисертация за образователна и научна степен “Доктор”, София, 149с.

6. Katova, A. (2005) Study of new herbaceous forage perennial grasses tolerant to unfavorable conditions. I. Biological properties. Proceedings of the Union of Scientists – Ruse. Series 3 “Agrarian and veterinary medical sciences”, vol.5, 65 – 69.

Цитирана от :

6.1. Vateva, V., K. Stoeva, P. Todorova (2009) Influence of ecological factors on the survival of some cereal grasses cultivated in the Sakar Mountains, Agricultutal Science and Technology, pilot edition, 1st volume, 27- 29.

7. Кътова, А., Томов, П. (2006) Проучване на нови тревнофуражни многогодишни житни видове, толерантни на неблагоприятни условия, II. Морфологични признаци, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol. 9, 1, 149 - 166.

Цитирана от :

7.1. Стоева, К. и Вътева, В. (2007) Специфика на промените в ботаническия състав и плътността на тревостоя от многогодишни житни треви, отглеждани в Странджа-Сакар, Международна научна конференция-Ст. Загора, 7-8 юни, 2007, том I, Растениевъдство, Технологични въпроси в растениевъдството, генетика и селекция, плевели, болести и неприятели, СУБ, 166-171.

8. Katova, A. (2007) Agricultural values of new untraditional warm- season forage grass species tolerant in marginal ecological conditions, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol. 10, 1, 82 – 93.

Цитирана от :

8.1. Стоева, К. и Вътева, В. (2007) Специфика на промените в ботаническия състав и плътността на тревостоя от многогодишни житни треви, отглеждани в Странджа –Сакар, Международна научна конференция-Ст. Загора, 7-8 юни, 2007, том I, Растениевъдство, Технологични въпроси в растениевъдството, генетика и селекция, плевели, болести и неприятели, СУБ, 166-171.

9. Naydenova, Y., D. Pavlov, A. Katova and P. Day (2003) Estimation of chemical composition and digestibility of perennial grasses by regression equations. In: Proceedings of the 12 Symposium of the European Grassland Federation, Vol.8, Optimal Forage Systems for Animal Production and Environment, Eds. A. Kirilov, N. Todorov, I. Katerov, Pleven, Bulgaria, 26 – 28 May, pp: 211 – 214.

Цитирана от :

9.1. Й. Найденова, Р.Тодорова, Д. Павлов (2008) Соя (Glycine max (L.) Meer.) за фураж при сортове от различни групи на зрялост- състав и смилаемост през вегетацията, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), vol. 11, 6,1101 – 1123.

9.2. Kirirlov, A., Vasilev, E. and Naydenova, Y. (2009) Nutritive characteristics of grasses and legumes, In: Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 291 – 293.

9.3. Naydenova, Y. and D. Pavlov (2009) NEAR infrared spectroscopy analysis and prediction of amino acids in orchardgrass (Dactylis glomerata L.) In: Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 296 – 301.

10. Найденова, Й., Павлов, Д. и Кътова, А. (2005) Предвиждане смилаемостта на многогодишни житни като фураж за преживни животни чрез химичния им състав, Животновъдни науки, vol. XLII., 5, 114 – 120.

Цитирана от :

10.1. Naydenova, Y. and D. Pavlov (2009) NEAR infrared spectroscopy analysis and prediction of amino acids in orchardgrass (Dactylis glomerata L.) In: Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 296 – 301.

11. Томов П., Й. Найденова, А. Кътова, (1998) Вътрепопулационно вариране на някои признаци и свойства, обуславящи качеството на фуража І. Ежова главица, Растениевъдни науки , 35, 9, 695 – 698.

Цитирана от :

11.1. Naydenova, Y. and D. Pavlov (2009) NEAR infrared spectroscopy analysis and prediction of amino acids in orchardgrass (Dactylis glomerata L.) In: Proceedings IV Balkan Conference of Animal Science BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 296 – 301.

12. Katova, A. (2007) Species and varieties of perennial grasses for high quality forage in Bulgaria, 14th Meeting of the FAO – CIHEM mountain pastures network, 30 May to 1 June, Troyan, Bulgaria,“Adapting management to the new challenges of European mountain grasslands” Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, (JMAB), 156 – 161.

Цитирана от :12.1. Найденова, Й. (2009) Анализ и оценка качеството на фураж при селекцията на многогодишни житни треви, Изследвания върху полските култури, Том V – 2, 357-375.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница