Доц д-р Трифон Б. Трифонов Доц д-р Венелина Г. Трифонова д-р Силвия Т. ТрифоноваДата02.02.2018
Размер183.56 Kb.
#53718
Доц. д-р Трифон Б. Трифонов

Доц. д-р Венелина Г. Трифонова

Д-р Силвия Т. Трифонова

Корпоративни финанси

Първо изданиеСЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
Първа част

Финансовото управление и неговото информационно осигуряване
Глава 1. Финансовата система и финансовото управление на корпорацията

1. Науката за корпоративните финанси

2. Финансовата система

3. Публичното дружество като корпоративна фирма

4. Видове публични дружества, органи на управлението им и особености на учредяването им

5. Същност и функции на финансовото управление на корпоративната фирма

6. Цел на корпоративното финансово управление

Използвана литература


Глава 2. Финансово изследване на корпоративната дейност в светлината на нейното счетоводно-информационно осигуряване

1. Финансово и счетоводно изследване на движението на стойността

2. Сфери на приложение на финансовото и счетоводното изследване в единния модел за стойностното измерване

3. Учения, които са обусловили оценката на стойността на публичното дружество

3.1. Меркантилна (счетоводна) школа

3.2. Финансовата (индустриалната) школа

3.2.1. Паралелно възникване и развитие на актюерната и финансово-счетоводната наука

3.2.2. “Политикономическото направление” в развитието на теорията на финансовия анализ

3.2.3. Макроикономическо направление в развитието на теорията на финансовия анализ

4. Интегриране на методите на дисконтовия анализ за целите на финансовото изследване

5. Съвременни методологични различия между фи­нан­со­вото и сче­то­вод­но изследване на корпоративната дейност

5.1. Финансово срещу счетоводно състояние на корпоративната единица

5.2. Финансовото парично изплащане срещу счетоводното парично възникване

5.3. Финансовата пазарна стойност срещу счетоводната историческа стойност

5.4. Па­рич­ни сре­щу непарични раз­хо­ди

5.5. Финансовият анализ на разходите според обема на дейността срещу счетоводния им анализ по елементи и видове дейности

5.6. Финансовият срещу счетоводния модел за съпоставяне на приходите и разходите

5.6.1. Микроикономически аспекти на финансовия модел

5.6.2. Структурни особености на финансовия и счетоводния модел за приходно-разходно съизмерване

Използвана литература


Глава 3. Счетоводните отчети като информационни източници, тяхната интерпретация и анализ на паричните потоци

1. Основни направления на финансовия анализ

2. Структура на активите и пасивите в сче­то­вод­ния ба­ланс

2.1. Принципи за струк­ту­ри­ра­не на ак­ти­ви­те и па­си­ви­те

2.2. Изходна ба­лан­со­ва струк­ту­ра на сто­пан­с­ка­та еди­ни­ца

3. Видове дълготрайни активи

3.1. Дълготрайни материални и нематериални активи

3.2. Дългосрочни инвестиции и вземания

3.2.1. Същност на дългосрочните инвестиции

3.2.2. Характеристика на участията

3.2.3. Видове участия като дългосрочни инвестиции

3.2.4. Дългосрочни вземания

3.2.4.1. Вземания от свързани лица

3.2.4.2. Вземания по предоставени търговски заеми

3.2.5. Нови видове активи, породени от системата на участията

3.2.5.1. По­куп­ка на обик­но­ве­ни­те ак­ции на дъ­щер­на фирма по ба­лан­со­ва стойност, което осигурява контролно участие

3.2.5.3. По­куп­ка на обик­но­ве­ни­те ак­ции на дъ­щер­на фирма по ба­лан­со­ва стойност, което осигурява значително участие

3.2.5.3. По­куп­ка на обик­но­ве­ни­те ак­ции на дъ­щер­на фирма по ба­лан­со­ва стойност, което осигурява възникването на репутация

4. Видове краткотрайни активи

4.1. Краткотрайни материални активи и краткосрочни вземания

4.2. Краткосрочни инвестиции, парични средства и разходи за бъдещи периоди

5. Основни зависимости в балансовата структура

5.1. Основни зависимости, които изразяват дъл­гос­роч­но­то финансово със­то­яние на публичното дружество

5.2. Основни зависимости, които изразяват крат­кос­роч­но­то

финансово със­то­яние на публичното дружество

6. Направления на финансово-счетоводното изследване на корпоративната дейност

6.1. Обща характеристика

6.2. Исторически аспекти на изследването на счетоводните отчети

6.3. Фактори за изменението на капитала

6.4. Финансови показатели на ефективността

6.4.1. Особености на измерването на ефективността

6.4.2. Показатели на ефективността

6.4.2.1. Ефективност към инвестирания капитал

6.4.2.2. Ефективност към собствения капитал

6.4.2.3. Ефективност към приходите от продажбите

6.5. Финансови показатели за използването на ресурсите

6.5.1. Проблемът за оборота при изчисляването на обращаемостта на активите

6.5.2. Обращаемост на съвкупните активи

6.5.3. Обращаемост на краткотрайните материални активи

6.5.4. Обращаемост на вземанията

6.5.5. Обращаемост на оборотния капитал

6.6. Финансови показатели за платежоспособността

6.6.1. Оборотният капитал и финансовата “Долина на смърта”

6.6.2. Функционалната финансова логика или за връзката между оборотен капитал, потребностите от него и ковчежничеството

6.6.3. Видове показатели на платежоспособността

6.7. Счетоводни измерители на финансовата задлъжнялост

6.7.1. Съотношението “Финансова задлъжнялост : Инвестиран капитал”

6.7.2. Покритие на лихвите

6.7.3. Покритие на финансовите разходи

6.8. Показатели за пазарната оценка

6.9. Единна система на счетоводните измерители - системата Дюпон

7. Паричните потоци и финансовия анализ

7.1. Ви­до­ве па­рич­ни по­то­ци за це­ли­те на ин­вес­ти­ци­он­ния ана­лиз

7.1.1. На­ча­лен, опе­ра­ти­вен и кра­ен па­ри­чен по­ток

7.1.2. Пре­ки и неп­ре­ки па­рич­ни по­то­ци

7.1.3. Обик­но­вен и сло­жен па­ри­чен по­ток

7.2. Паричните потоци срещу счетоводното съизмерване на приходите и разходите за установяване на печалбата

7.2.1. Влияние на амортизацията върху нетната печалба

7.2.2. Отложени данъци

7.2.3. Влияние на други фактори върху паричния поток

7.2.4. Обобщение

8. Същност и основания на финансовия анализ по паричния поток

8.1. Икономически основания на анализа по паричния поток

8.2. Отчетът на паричния поток и изясняване на неговото съдържание

8.2.1. Съдържание на отчета за паричния поток

8.2.2. Показателят за паричния поток

Използвана литература


Втора част

Фундаментални концепции на финансовия анализ
Глава 4. Лихвата, рискът и корпоративното подоходно облагане в процеса на финансовото управление

1. Норми на лихвата и изисквана норма на дохода

1.1. Лихвата като икономическа категория

1.2. Норми на лихвата

1.2.1. Реална норма на лихвата

1.2.2. Очаквана инфлация и премия на падежа

1.3. Времева структура на нормите на лихвата и премия срещу банкрут

1.4. Премия за риска

1.5. Изисквана норма на дохода, финансовите решения и цените на акциите

2. Риск, доход и пазарна ефективност

2.1. Риск и изисквана норма на дохода

2.2. Ефективен капиталов пазар

3. Корпоративнно подоходно облагане

3.1. Характеристика и световен опит

3.2. Корпоративно подоходно облагане у нас

Използвана литература


Глава 5. Стойност на парите във времето

1. Характеристика на стойността на парите във времето

2. Финансовите изчисления при анализа на индивидуални парични потоци

2.1. Настояща и бъдеща стойност

2.2. Сравнение на настоящата и бъдещата стойност

3. Финансовите изчисления при анализа на множествени парични потоци

3.1. Настояща стойност на анюитет с еднакви суми

3.2. Настояща стойност на анюитет с различни суми

3.2.1. Настояща стойност на анюитет с изцяло различни суми

3.2.2. Настояща стойност на анюитет с частично различни суми

3.3. Бъдеща стойност на обик­но­вен аню­итет

3.4. Бъдеща стойност на дължим анюитет

4. Настояща стойност на перпетюитет

5. Определяне на нормите на лихвата

5.1. Нормата на лихвата при индивидуални парични потоци

5.2. Нормата на лихвата при анюитети

5.3. Нормата на лихвата при анюитети с различни парични потоци

6. Приложения на методите за определяне на настояща и бъдеща стойност в корпоративното финансово управление

6.1. Определянето на нормата на растежа на приходите

6.2. Изчисляване на акумулирането на бъдещи плащания

6.3. Амортизация на заеми

6.4. Ефективни норми на лихвата

6.4.1. Сложнолихвени интервали

6.4.2. Номиналните срещу ефективните норми на лихвата

6.4.3. Брой на приетите дни в годината

7. Съвременни аспекти на теорията за настоящата стойност

Използвана литература
Глава 6. Стойностна оценка на корпоративните ценни книжа

1. Оценки и възвращаемостт от об­ли­га­ци­ята

1.1. Стойностни оцен­ки на об­ли­га­ци­ята

1.2. Нормите на лих­ва­та и це­на­та на об­ли­га­ци­ята

1.2.1. Същностна ха­рак­те­рис­ти­ка

1.2.2. Влияние на очак­ва­на­та ин­ф­ла­ция

1.2.3. Рискът по нор­ма­та на лих­ва­та и пре­ми­ята до па­де­жа

1.2.4. Премиите по банкрута, лик­вид­нос­т­та и за спе­ци­фич­ни ха­рак­те­рис­ти­ки на об­ли­га­ци­ите при еми­ти­ра­не­то

1.3. Доход от об­ли­га­ци­ята до па­де­жа

1.3.1. Определяне на до­хо­да от об­ли­га­ци­ята до па­де­жа

1.3.2. Оценка на об­ли­га­ци­ите при по­лу­го­диш­ни лих­ви

2. Стойностна оцен­ка на ак­ци­ите

2.1. Същностна ха­рак­те­рис­ти­ка

2.2. Оценка на обик­но­ве­ни­те ак­ции на ос­но­ва­та на ди­ви­ден­ти­те

2.2.1. Базисен мо­дел за стойнос­т­на оцен­ка чрез ди­ви­ден­ти­те

2.2.2. Оценка на ак­ци­ите без на­рас­т­ва­не на ди­ви­ден­ти­те

2.2.3. Оценка на ак­ци­ите с пос­то­ян­но на­рас­т­ва­не на ди­ви­ден­ти­те

2.2.4. Оценка с про­мен­ли­во на­рас­т­ва­не на ди­ви­ден­ти­те

2.2.4. Оценка на ак­ции без из­п­ла­ща­не на ди­ви­ден­ти­те

3. Привилегировани акции

3.1. Характеристика на привилегированите акции

3.2. Видове привилегировани акции

3.2.1. Ку­му­ла­тив­ни и не­ку­му­ла­тив­ни при­ви­ле­ги­ро­ва­ни ак­ции

3.2.2. При­ви­ле­ги­ро­ва­ни ак­ции с учас­тие

3.2.3. При­ви­ле­ги­ро­ва­ни ак­ции с кла­уза за об­рат­но из­ку­пу­ва­не

3.2.4. Кон­вер­ти­ру­еми при­ви­ле­ги­ро­ва­ни ак­ции

4. Стойностната оценка на ценн­ите книжа и фи­нан­со­во­то уп­рав­ле­ние

Използвана литература


Глава 7. Риск и ефективност

1. Обща характеристика на риска

2. Измерване на риска по инвестирането в ценни книжа

2.1. Очакваната норма на дохода

2.2. Стандартно отклонение

3. Риск за портфейл от ценни книжа и неговата диверсификация

3.1. Доходи от портфейла от капиталови активи

3.2. Характеристика на риска за портфейл от ценни книжа

3.3. Портфейл от два вида ценни книжа

3.3.1. Риск за портфейл от ценни книжа при напълно положителна корелация между доходите от тях

3.3.2. Риск за портфейл от ценни книжа при напълно отрицателна корелация между доходите от тях

3.3.3. Риск за портфейл от ценни книжа при ненапълно положителна корелация между доходите от тях

3.4. Стандартното отклонение и промените в степента на корелация

4. Ефективната граница

5. Систематичен и несистематичен риск

6. Модел за оценка на капиталовите активи

6.1. Линия на капиталовия пазар

6.2. Коефициентът ““ като измерител на риска

6.2.1. Характеристика на коефициента 

6.2.2. Коефициентът „” за портфейл от ценни книжа

6.2.3. Линия на пазарната ценна книга

6.3. Използване на модела за оценка на капиталовите активи

6.4. Равновесно състояние на модела за оценка на капиталовите активи

7. Хипотезите за ефективния пазар и фундаменталния счетоводен анализ

7.1. Хипотезите за ефективния пазар

7.2. Фундаменталният анализ срещу анализа на капиталовия пазар

Използвана литература

Трета част

Дългосрочни инвестиционни решения
Глава 8. Методи на капиталовото бюджетиране

1. Капиталовото бюджетиране и стойността на публичното дружество

1.1. Същност на капиталовото бюджетиране

1.2. Класификация на инвестиционните проекти

1.3. Критерият за максимизацията на стойността

1.4. Източници и фактори за положителната нетна настояща стойност от инвестиционните проекти

2. Процесът на капиталовото бюджетиране

2.1. Характеристика на етапите на капиталовото бюджетиране

2.2. Оценка на паричните потоци

3. Избор на методите на капиталовото бюджетиране

3.1. Метод на възстановителния период

3.2. Метод на апроксимативната норма на дохода и показателят за доходността

3.3. Метод на нетната настояща стойност

3.4. Метод на вътрешната норма на дохода

4. Избор измежду методите на нетната настояща стойност и вътрешната норма на дохода

4.1. Множествени вътрешни норми на дохода

4.2. Проблемът за подреждането на методите на капиталовото бюджетиране

4.3. Постигане на съответствие между метода на нетната настояща стойност и метода на вътрешната норма на дохода

5. Допълнителни въпроси на капиталовото бюджетиране

Използвана литература


Гла­ва 9. Решения по заместването, парични потоци и рационалното управление на капитала

1. Решения по заместването на активи

1.1. Същност на пределните парични потоци

1.2. Особености при определянето на пределните парични потоци

1.2.1. Алтернативни разходи

1.2.2. Окончателни разходи

1.3. Пределните парични потоци в процеса на заместването на активи

2. Взаимосвързани инвестиционни проекти

3. Взаимноизключващи се проекти с нееднакъв срок на тяхното използване

4. Особености на стойностната оценка в процеса на паричното измерване

4.1. Инфлация и дизинфлация

4.2. Изоставяне на инвестиционни проекти

4.3. Финансовите разходи при капиталовото бюджетиране

4.4. Обобщена схема на паричните потоци

4.5. Рационално използване на капиталовите ресурси

Използвана литература


Глава 10. Рискът и капиталовото бюджетиране

1. Рискът и стратегическите решения

1.1. Рискът и стратегическите решения

1.2. Особености на риска при стратегическите решения

2. Изискваните доходи при решения по капиталовото бюджетиране

2.1. Изисквани доходи за публичното дружество, неговите подразделения и за инвестиционните проекти

2.2. Проблемът по използването на единствена норма на дисконта

3. Информационното осигуряване на риска за инвестиционни проекти

3.1. Финансов анализ на чувствителността

3.2. Финансов анализ на критичната точка

3.2.1. Финансов анализ на критичната точка на основата на настоящите стойности

3.2.2. Финансов анализ на критичната точка на основата на еквивалентни парични потоци

3.2.3. Общо сравнение на финансовата и счетоводната критична точка

4. Еволюция на финансовия анализ по критичната точка

5. Анализ на критичната точка на основата на финансовия модел за съпоставяне на приходите и разходите

5.1. Методи за установяване на критичната точка

5.1.1. Алгебричен метод, метод на пределния доход и графичен метод

5.1.2. Несъвършенства на финансовия анализ на критичната точка

5.2. Показатели за финансовата сигурност и относителния пределен доход

5.3.  Обобщаване на анализа по критичната точка и концепцията за сигурността при финансовия модел за съпостовяне на приходи и разходи

5.3.1. Критична точка и показатели за сигурността при финансовия модел

5.3.2. Факторен анализ на резултатите от прилагането на финансовия модел за съпоставяне на приходите и разходите

5.3.2.1. Влияние на промените в обема на продажбите

5.3.2.2. Влияние на промените в цената

5.3.2.4. Влияние на промените в постоянните разходи

5.4. Точка на фактическото равновесие и влияние на данъка върху печалбата

5.4.1. Точка на паричното равновесие

5.4.2. Влияние на данъка върху печалбата върху критичния обем

6. Финансовият анализ на критичната точка в пасивите на корпоративната фирма

6.1. Влияние на капиталовата структура върху финансовите резултати

6.2. Финансова критична точка - аналитично и графично изразяване

7. Обобщаваща схема и финансово-счетоводната концепция за риска

Използвана литература
Четвърта част

ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ
Глава 11. Осигуряване на дългосрочното финансиране и обикновени акции

1. Осигуряване на външно дългосрочно финансиране на публичното дружество

2. Характеристики на способите за акумулиране на капиталови ресурси

2.1. Видове способи за продажба на ценни книжа

2.2. Особености на продажбата на ценни книжа чрез подписка с ползване на услуги на инвестиционен банкер

3. Характеристики на обикновените акции

3.1. Оторизирани акции, акции в обращение и в запас

3.2. Номинална и счетоводна оценка на акциите

3.3. Класове обикновени акции

4. Финансиране чрез обикновените акции

4.1. Емитирането на акции и стойността на дружеството

4.2. Стойностна оценка на акциите от нова емисия

4.2.1. Метод на константните дивиденти

4.2.2. Сравнителен метод на показателя “Цена/Печалба за една акция”

5. Права на привилегировано придобиване

5.1. Брой на необходимите права

5.2. Цената на акциите и привилегированите права

5. Регистриране на акциите на борсата

Използвана литература
Глава 12. Управление на облигационните заеми

1. Характеристика на дългосрочната финансова задлъжнялост на публичното дружество

2. Същ­ност и осо­бе­нос­ти на об­ли­га­ци­он­ните заеми

3. Ви­до­ве об­ли­га­ции в световната финансова практика

3.1. Сигурност и старшинство при облигациите

3.1.1. Осигурени облигации

3.1.1.1. Ипотечни облигации

3.1.1.2. Облигации с доверителен сертификат

3.1.2. Неосигурени облигации

3.2. Видове облигации според провизиите за тях

3.2.1. Сериини облигации

3.2.2. Срочни облигации

3.2.3. Трансформируеми облигации

4. Финансиране чрез дългосрочните облигации

4.1. Стойностна оценка и продажба на облигации

4.2. Рейтинг на облигациите и влияние на финансовата задлъжнялост върху стойността на публичното дружество

4.2.1. Рейтинг на корпоративните облигации

4.2.2. Финансовата задлъжнялост и стойността на публичното дружество

4.3. Облигации с нулева купонна лихва

4.3.1. Обща характеристика

4.3.2. Приходи от облигации с нулева купонна лихва

4.3.3. Изменение на цената на облигациите с нулева купонна лихва при промени в пазарните лихви

4.3.4. Изменение на цената на облигациите с нулева купонна лихва при промени в падежния срок

4.3.5. Променливи норми на лихвата

4.3.6. Международно финансиране чрез облигации

5. Теория и практика на емитирането на облигации в България

5.1. Нор­ма­тив­ни изис­к­ва­ния по еми­ти­ра­не­то на об­ли­га­ции

5.2. Видове облигации в българската практика

5.2.1. Държавни (съкровищни) облигации

5.2.1.1. Обща характеристика

5.2.1.2. Съкровищни бонове

5.2.1.3. Съкровищни облигации

5.2.1.4. Особености на търговията с ценни книжа

5.2.2. Държавни ценни книжа - облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити

5.2.3. Общински облигации

5.2.4. Корпоративни облигации

5.2.5. Брейди-облигации

5.3. До­ход от об­ли­га­ци­ите

Използвана литература
Глава 13. Изискваните доходи и инвестиционните проекти

1. Същност на изискваната норма на дохода

1.1. Идентичност на среднопретеглените разходи на капитал и изискваната от фирмата норма на дохода от инвестициите

1.2. Определения и изчисление на среднопретеглените капиталови разходи

2. Изчисление на капиталовите разходи и пропорционалните величини

2.1. Капиталови разходи по облигационните заеми

2.2. Капиталови разходи по привилегированите акции

2.3. Капиталови разходи по обикновените акции

2.3.1. Стойностна оценка на дивидентите

2.3.2. Модел за оценка на капиталовите активи

2.3.3. Метод на дохода от облигациите плюс очакваната премия за риска

2.4. Емитирането на нови обикновени акции и текущите разходи по емитирането

2.4.1. Адаптиране на нормата на капиталовите разходи

2.4.2. Текущите разходи по емитирането на нови обикновени акции

2.4.3. Финансовите пропорции

3. Среднопретеглените разходи на капитал

3.1. Изчисление на среднопретеглените разходи на капитал и влиянието на растежа на индивидуалните капиталови разходи

3.2. Съчетание на разходите за капитал и съвкупността от инвестиционни проекти

4. Изисквани норми на дохода за подразделенията на дружеството и за отделни инвестиционни проекти

4.1. Изисквани норми на дохода от подразделенията на дружеството

4.2. Изисквани норми на дохода от отделни инвестиционни проекти

Използвана литератураПета част

Капиталова структура и дивидентна политика
Глава 14. Капиталова структура на публичното дружество

1. Рискът и капиталовата структура

1.1. Характеристика на капиталовата структура

1.2. Видовете риск и капиталовата структура

1.2.1. Общи положения за риска и капиталовата структура

1.2.2. Стопански риск

1.2.2.1. Измерване на стопанския риск

1.2.2.2. Причини за съществуването на стопанския риск

1.2.3. Финансов риск

2. Терия на капиталовата структура

2.1. Необходимост от разбирането на теорията за капиталовата структура

2.2. Основни концепции за капиталовата структура

2.2.1. Моделът “Ф.Модилиани-М.Милър” без корпоративното подоходно облагане

2.2.2. Моделът “Ф.Модилиани-М.Милър” с корпоративно подоходно облагане

Използвана литература

Глава 15. Интерпретация на оптималната капиталова структура без корпоративно подоходно облагане

1. Еднаквата корпоративна стойност при капиталови структури без и със задлъжнялост

2. Корпоративната стойност и финансовата критична точка

3. Инвестирането при условията на корпоративен и собствен ливъридж

4. Независимост на капиталовата структура от съотношението между финансовата задлъжнялост и собствения капитал

5. Обобщаване за хипотезите при моделирането на капиталова структура

Използвана литература
Глава 16. Видове ливъридж, корпоративното подоходно облагане и допълнителни фактори за формирането на капиталовата структура

1. Стопански, финансов и общ ливъридж

1.1. Стопански ливъридж

1.2. Финансов ливъридж

1.3. Общ ливъридж

2. Корпоративното подоходно облагане

2.1. Корпоративното подоходно облагане и доходите на инвеститорите при различните капиталови структури

2.2. Стойностен размер на данъчния щит и на дружеството с ливъридж

2.3. Очакваният доход и капиталовата структура с ливъридж при корпоративното подоходно облагане

2.4. Цените на акците и капиталовата структура с ливъридж при корпоративното подоходно облагане

Използвана литература

Глава 17. Капиталовата структура: ограничения за използването на финансовата задлъжнялост

1. Други фактори във връзка с формирането на капиталовата структура

1.1. Видове други фактори, които влияят върху капиталовата структура

1.2. Разходи по финансовата нестабилност

1.3. Агентни разходи

1.4. Асиметрична информация

2. Целева капиталова структура и последователно използване на капиталовите източници

3. Определяне на съотношението между финансовата задлъжнялост и собствения капитал

3.1.1. Анализ на зависимостта между печалбата на една акция и печалбата преди лихвите и данъците

3.1.2. Други методи за изследване на капиталовата структура

3.2. Правила за установяване на показателя “Финансова задлъжнялост/Собствен капитал”

3.3. Перспективното планиране и ролята на международната капиталова структура

Използвана литература
Глава 18. Печалбата на една акция и капиталовата структура

1. По­ка­за­те­лят за пе­чал­ба на една ак­ция и видовете капиталови структури

2. При­ви­ле­ги­ро­ва­ни­те ак­ции и печалбата на една акция

2.1. При­ви­ле­ги­ро­ва­ни­те ак­ции и печалбата на една акция

2.2. Обратното изкупуване на акции и печалбата на една акция

3. Раздробяване на стойността на акциите и печалбата на една акция

3.1. Обща характеристика

3.2. Финансова концепция за печалбата на една акция при раздробяването на стойността на акциите

3.3. Печалба на една акция при конвенционално изчисление на сред­ноп­ре­тег­ления брой на ак­циите

3.4. Печалбата на една акция при раздробяване на номиналната стойност

3.5. Печалбата на една акция при изплащане на дивиденти под формата на предоставяне на нови акции

4. Сложните капиталови структури и печалбата на една акция

4.1. Двуяко представяне на печалбата на една акция

4.2. Установяване на печалбата на една акция

4.2.1. Опции, варанти и права при определянето на печалбата на една акция

4.2.2. Конвертируемите ценни книжа при определянето на печалбата на една акция

Използвана литература
Глава 19. Дивидентна политика на публичното дружество

1. Дивидентите и финансирането на публичното дружество

2. Ролята на дивидентната политика

2.1. Теория за остатъчните дивиденти

2.2. Фактори за влиянието на дивидентната политика върху стойността на акциите

2.2.1. Висок коефициент на изплащане на дивидентите

2.2.1.1. Отстраняване на несигурността в инвеститорите

2.2.1.2. Информиране за бъдещи парични потоци

2.2.1.3. Желание за текущ доход

2.2.2. Нисък коефициент на изплащане на дивидентите

2.2.2.1. Текущи разходи по емитиране на нови ценни книжа

2.2.2.2. Транзакционни разходи

2.3. Други фактори за влиянието на дивидентската политика

3. Дивидентите и обратното изкупуване на акции

4. Дивидентите и раздробяването на стойността на акциите

4.1. Обща характеристика

4.2. Раздробяването на стойността на акциите и дивидентите - финансова концепция

5. Изводи за дивидентната политика

6. Алтернативи на дивидентната политика

6.1. Текуща дивидентна политика: изплатените дивиденти са равни на паричните потоци

6.2. Нова дивидентна политика: изплатените дивиденти превишават паричните потоци

6.3. Безразличието към дивидентната политика

6.3.1. Индиферентност на акционерите към корпоративната политика в областта на дивидентите

6.3.2. Взаимовръзка между дивиденти от два отчетни периода или за собствената дивидентна политика от акционерите

7. Изводи за дивидентната политика

Използвана литератураПриложения
Каталог: books
books -> Тайнствената сила на пирамидите Богомил Герасимов Страхът на времето
books -> В обятията на шамбала
books -> Книга се посвещава с благодарност на децата ми. Майка ми и жена ми ме научиха да бъда мъж
books -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
books -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
books -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
books -> Книга 2 щастие и успех предисловие
books -> Превръщане на числа от една бройна система в друга
books -> Тантриското преобразяване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница