Договор за предоставяне на услуги чрез кабелна далекосъобщителна мрежаДата23.07.2016
Размер28.68 Kb.

К и Г УНИСАТ-ТВЛинк+” ООД

ДОГОВОР

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ КАБЕЛНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА
Днес.................20123г. в гр. Стара ЗагораМомчилград между:

К и Г УНИСАТ-ТВЛинк+” ООД с ЕИК 123022262108517755 със седалище и адрес на управление: гр.Стара ЗагораМомчилград, кв.''Казански'',бл.16, ап.140ул.Георги Бенковски 22, представлявано от управителя Господин Атанасов ЖЕрджан елевАбдулазис Бекир, наричан по-долу «ОПЕРАТОР»,

и от друга страна

...........................................................................................................................ЕГН.………...................адрес.............................................................................................................................., телефон…………....................., наричан по-долу за краткост «ПОТРЕБИТЕЛ» се подписа настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ОПЕРАТОРА приема и се задължава срещу заплащане да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ на адрес .................................................... чрез своята Кабелна далекосъобщителна мрежа (КДМ), наричана по-долу за краткост МРЕЖАТА следните услуги:

1.1. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства - телевизионни и/или радиоприемници -.....................................................................

1.2. достъп до Интернет – услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават достъп до глобалната Интернет мрежа посредством ЛАН КАБЕЛ или МОДЕМ;

2. За нуждите на изпълнението на този договор Потребителя получава за ползване и отговорно пазене следните устройства собственост на ОПЕРАТОРА, а именно:


Вид и описание на крайното устройство и сериен номер

Брой устройства

Единична цена3. Потребителят дължи заплащането на еднократна такса »включване» за активиране на услугите по точка 1, както и месечно възнаграждение за ползване на услугите както следва:


  • При ползване на услугата по т.1.1. - ...........лева

  • При ползване на услугата по т.1.2. – ..........лева

  • При едновременно

ползване на услугата по т.1.1. и т.1.2. - ............. лева

административни сгради и други

обществени места - ........ ...лева за всяко устройство  • Такса включване - ...........лева

3. Всички дължими суми се заплащат по банкова сметка на ОПЕРАТОРА в ТБ “Алианц БългарияСИБАНК” АД с IBAN BG9861BUIN79031056037216 BUIB1006074403 или в брой, не по-късно от 30 число на месеца, предхождащ месеца, за който се отнасят.

4. Настоящият договор обвързва страните за срок от една/две години /вярното се подчертава/ като ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен договора да влезе в сила незабавно.

5. Потребителят се задължава да ползва услугите за целият договорен срок, а от своя страна Операторът се задължава да не преустановява предоставянето им преди изтичането на договорения срок. При неизпълнение на тези си задължения неизправната страна дължи неустойка в размер на цената на услугите за неизпълненият срок на договора.

6. С подписването на настоящия договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с Общите условия за взаимоотношенията с крайните потребители на ОПЕРАТОРА в сила от........... 02.01.2013г. като за всички неуредени с този договор въпроси, се прилагат Общите условия.

7. Промени в условията на настоящия договор могат да се извършват по инициатива на двете страни, с писмено споразумение към този договор.

8. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по-един за всяка от страните, както следва:


Оператор:…………………… Потребител:………………………
Каталог: public -> documents
documents -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
documents -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
documents -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
documents -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
documents -> Няма спасителен план за ктб от акционерите До 15. X. трябва да дадем отговор на Брюксел за гарантираните депозити, казва Калин Христов
documents -> Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазари
documents -> Прессъобщение 17 май 2004 г
documents -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
documents -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
documents -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница