Доизграждане на европейското пространство на правосъдие — кажете ни какво още трябва да се направи!Дата29.03.2017
Размер69.02 Kb.
#18050

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 октомври 2013 г.Доизграждане на европейското пространство на правосъдие — кажете ни какво още трябва да се направи!

Поглед в бъдещето: каква ще бъде политиката на ЕС в областта на правосъдието през 2020 г.? Това е темата на общоевропейски дебати, открити от Европейската комисия днес. Отправната точка на дискусията е пакет от пет документа за обсъждане, представен от Комисията, който се отнася до европейското гражданско, наказателно и административно право, както и до върховенството на закона и основните права в ЕС. Тези документи поставят началото на дебати относно това какво може да се направи през идните години в сферата на политиката на ЕС в областта на правосъдието, за да се укрепят основите, върху които се гради Европейският съюз, и да се доизгради европейското пространство на правосъдие в интерес на европейските граждани и предприятия. Сред предложените идеи са предприемането на допълнителни мерки за укрепване на взаимното доверие в областта на гражданското правосъдие, подсилването на процесуалните права във връзка с връчването на документи, както и по-нататъшното използване на незадължителни режими на европейско материално право и нов механизъм, чрез който да се улесни разрешаването на всякакви бъдещи кризи по отношение на върховенството на закона в държавите членки.

Всички заинтересовани могат да участват в дебатите и да допринесат за оформянето на бъдещите политики в областта на правосъдието. Комисията отправи покана за предоставяне на становища и материали до края на 2013 г., с възможност за изпращане на предварителни становища и материали до 11 ноември. Документите за обсъждане на Комисията и предварителните становища и материали след това ще бъдат обсъдени на Европейския форум за бъдещето на политиката на ЕС в областта на правосъдието на 21 и 22 ноември в Брюксел (вж. програмата в приложението). В него ще вземат участие изтъкнати оратори, сред които национални министри, членове на Европейския парламент, съдии от Съда на Европейския съюз и от националните върховни съдилища, представители на академичните среди и водещи представители на юридическата професия. Тази проява е открита също така за журналисти, които могат да се регистрират, като изпратят електронно писмо до Joshua.Salsby@ec.europa.eu.

За кратък период от време изминахме дълъг път в развитието на европейското пространство на правосъдие. Политиката в областта на правосъдието излезе на преден план като сфера на висока активност на европейско равнище, сравнима с вътрешния пазар през 90-те години на миналия век. Има обаче още работа в тази област, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието.Трябва да изградим завършено и солидно европейско пространство на правосъдие. Гражданите и предприятията ще могат да се възползват пълноценно от вътрешния пазар на ЕС само ако са спокойни, че правата им са защитени навсякъде. Става въпрос за взаимно доверие в правосъдните системи на всички държави членки и ние трябва да продължим да градим това доверие.“

Събраните становища и материали ще допринесат за разработването от Комисията на политиката на ЕС в областта на правосъдието след Стокхолмската програма. Както председателят на Комисията Барозу посочи в писмото си от 11 септември 2013 г. до председателя на Европейския парламент Мартин Шулц, през пролетта на 2014 г. Европейската комисия ще представи съобщение относно бъдещите инициативи по политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи, което ще бъде обсъдено по време на Европейския съвет през юни 2014 г. Изпратените становища и материали ще допринесат за свързаната с правосъдието част от това съобщение.

В петте документа, които Комисията оповести днес, са изложени идеите ѝ в следните области:


 • Гражданско право:

  ЕС се стреми да изгражда връзки между националните гражданскоправни системи, като се грижи за това съдебните решения на съдилищата на всяка държава членка да се признават автоматично в другите държави членки, като закриля предприятията при трансгранични дела за несъстоятелност и като спомага за изясняването на компетентността при разводи, наследявания и бракове с трансграничен елемент. В документа на Комисията на преден план се поставят допълнителните области, в които може да се окаже необходимо да се предприемат действия, за да могат гражданите, потребителите и предприятията да се възползват в пълна степен от европейското пространство на правосъдие, когато се местят със семействата си в друга държава членка или желаят да оползотворят максимално възможностите, които им дава единният пазар. Предвидените действия включват усъвършенстване на правилата за връчването на документи, подобряване на изпълнението на съдебните решения и предприемане на мерки за насърчаване на растежа, чрез които да се премахнат различията между националните законодателства в областта на несъстоятелността и да се съобрази нормативната уредба с пазарните и технологичните новости, като например се разгледат договорните въпроси, свързани с т.нар. изчисления в облак. • Наказателно право:

  Гражданите очакват животът им, основните им права и безопасността им да бъдат закриляни в целия ЕС. С влизането в сила на Договора от Лисабон Съюзът вече може да предприема нови действия в областта на наказателното право, като хармонизирането на определенията на различните видове тежки престъпления, въвеждането на общи стандарти за защита на лицата, заподозрени или обвинени в извършването на престъпление, и гарантирането на важащи за целия ЕС стандарти за защита на жертвите на престъпления, както и внасянето на предложение за нова система за наказателно преследване на съюзно равнище с цел защита на бюджета на ЕС от измами. В документа на Комисията се разглежда въпросът по какъв друг начин могат да се използват нововъведенията, направени с Договора от Лисабон, например като се консолидират и стандартизират някои инструменти, като решенията за конфискация и обезпечаване. • Административно право:

  ЕС разчита в значителна степен на националните администрации за ефективното правораздаване във връзка с правото на ЕС и по този начин за обезпечаване на правилното му прилагане. Поради това за гражданите и предприятията е особено важно тази част от системата на ЕС също да функционира добре. В документа на Комисията се разглеждат допълнителни възможности, като укрепването на административнопроцесуалните права и засилването на сътрудничеството между административните органи. • Върховенство на закона:

  Опитът показва, че би било полезно да се подобри способността на ЕС за справяне с кризи в областта на върховенството на закона. За тази цел ще е полезно да се предвиди специален механизъм във връзка с върховенството на закона в ЕС (вж. SPEECH/13/677). В документа на Комисията се посочва, че е желателно получаването на мнения за това как може да бъде създаден такъв механизъм.

 • Основни права:

  ЕС вече е постигнал много в насърчаването на култура на спазване на основните права — Хартата на основните права на ЕС е компасът на Съюза, указващ посоката за всяко предложение. В документа се съдържат идеи за това как да се подобри съответствието с Хартата както на дейностите на институциите на Съюза, така и на тези на държавите членки при прилагане на законодателството на ЕС.Контекст

Политиката на ЕС в областта на правосъдието претърпя дълбока промяна през последните няколко години. Още през 2010 г., в началото на мандата на настоящата Европейска комисия, беше създаден отделен портфейл за правосъдието. Оттогава Комисията е предложила над 50 инициативи в тази област, с които положи основите на истинско европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие в служба на гражданите на Европа — една от основните цели на Европейския съюз, залегнала в Договора от Лисабон.Само за няколко години бяха предприети редица важни стъпки: ЕС предостави нови права на жертвите на престъпления (IP/12/1200), улесненото признаване на съдебните решения (IP/12/1321) подобри достъпа до правосъдие, а предложенията на Комисията в областта на защитата на личните данни имат за цел да укрепят основните права и цифровия единен пазар (MEMO/13/39). Освен това с инициативи като тази за информационното табло на ЕС в областта на правосъдието (IP/13/285) се подчертава, че ефективните правосъдни системи и политики са изключително важни за икономическото развитие.

Понастоящем целта е да се направи равносметка за постигнатия напредък и да се определят основните предизвикателства, с които предстои да се борим. За тази цел на 21 и 22 ноември Комисията организира дискусионен форум на тема „Assises de la Justice“. Той е под формата на двудневна конференция, на която ще се съберат съдии, адвокати, учени, политици и представители на стопанските среди от цяла Европа.

С цел започване на широки дебати относно ролята на правосъдието в Европейския съюз Комисията отправя към всички заинтересовани страни покана за представяне на идеи за това как да бъдат задоволени очакванията на гражданите и предприятията и да се изгради истинско европейско пространство на правосъдие. Изпращайте предварителните си становища и материали до 11 ноември на електронен адрес JUST-ASSISES@ec.europa.eu и се присъединете към дебатите в социалните медии с хаштаг #EUJustice.

За повече информация:

Петте документа за обсъждане:http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/discussion_papers_en.htm

Европейска комисия — конференция „Assises de la Justice“http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/index_en.htm

Присъединете се към дискусията в Twitter: #EUJustice

Уебсайт на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEUЗа контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Приложение

Assises de la Justice: Annotated provisional agenda

Thursday 21 and Friday 22 November 2013 in Brussels (Belgium), European Commission, Charlemagne building.DAY ONE

09:30 – 10:00 OPENING

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner10:00 - 10:55 INTRODUCTORY STATEMENTS

Mr J. Bernatonis (LT), Minister of Justice of the Republic of Lithuania

Mr R. Badinter (FR), Lawyer, former Minister of Justice and former President of the Constitutional Council of the French Republic

Mr J. Rozenberg (UK), Commentator in legal matters and journalist11:15 - 13:00 EFFECTIVE JUSTICE SYSTEMS IN THE EU AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Ms P. Teixeira da Cruz (PT), Minister of Justice of the Portuguese Republic

Mr K. Lenaerts (BE), Vice-President of the Court of Justice of the European Union

Mr P. Justice Gilligan (IE), President of the European Network of Councils for the Judiciary

14:30 - 16.00 INDEPENDENCE OF JUSTICE AND THE EU JUSTICE SCOREBOARD

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr V. Skouris (EL), President of the Court of Justice of the European Union

Ms P. Koskelo (FI), President of the Supreme Court of the Republic of Finland, Vice-President of the NPSJC

Mr M. Barendrecht (NL), Professor of Law, Tilburg University, Director of Hiil

Mr E. Tsouroulis (EL), President of the Council of Bars and Law Societies of Europe

Mr R. Müller (DE), Journalist

16:30 - 18.00 TOWARDS A NEW RULE OF LAW MECHANISM

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission

Mr A. Shatter (IE), Minister of Justice, Equality and Defence of Ireland

Mr R. Tavares (PT), Member of the European Parliament, Vice-Chair CRIM

Mr J.M. Sauvé (FR), Vice-President of the Conseil d'État of the French Republic, President of ACA

Mr G. Buquicchio (IT), President of the Venice Commission, Council of EuropeDAY TWO

09:00 - 13:00 TOWARDS A MORE INTEGRATED EUROPEAN AREA OF JUSTICE BASED ON MUTUAL TRUST

Moderator: Ms F. Le Bail, Director-General for Justice, European Commission9:00 – 10:20 Criminal law

Mr J.F. López Aguilar (ES), Member of the European Parliament, Chair LIBE

Mr K. Tolksdorf (DE), President of the Bundesgerichtshof of the Federal Republic of Germany, Vice-President of the NPSJC

Mr J.C. Marin (FR), General Prosecutor, Cour de cassation of the French Republic

Ms M. McGowan QC (UK), Barrister, Chairman of the Bar Council of England and Wales

10:20 – 11:40 Civil and commercial law

Mr K. Lehne (DE), Member of the European Parliament, Chair JURI

Lord Justice Mance (UK), Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Mr M. Szpunar (PL), former Deputy Minister of Foreign Affairs, lawyer11:40 – 13:00 Administrative law

Mr L. Berlinguer (IT), Member of the European Parliament

Mr Z. Kühn (CZ), Judge at the Supreme Administrative Court of the Czech Republic

Mr S. Cassese (IT), Judge at the Constitutional Court of the Italian Republic13:00 – 13:30 CONCLUSIONS

Ms V. Reding, Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

IP/13/919

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница