Доклад № / дд. Мм. Гг. Резултати от собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източнициДата26.07.2017
Размер27.4 Kb.
#26610
ТипДоклад
ДОКЛАД № ......../ ДД. ММ. ГГ.
Резултати от собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
1. Данни за обекта:

1.1. Име на обекта: ………………………………………………………………....................

1.2. Адрес: ……………………………………………………………………….....................

1.3. Собственик или ползвател (фирма на юридическо лице, ЕТ или физическо лице) …………………………………....................................................................................................

1.4. Лице за контакти, длъжност: ……………………………………………......................

1.5. Телефон ………………......, факс ……………........, .e-mail: ………………................


2. Описание на неподвижените източници на емисии /подобекти/:

2.1. Наименование на източниците (подобектите):

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………………………

2.2. Тип: горивен (котел) или технологичен (инсталация)

2.3. Година на въвеждане в експлоатация:…………………………………........................

2.4. Номинална мощност / капацитет: ………………………………………......................

2.5. Вид на горивата (суровините): ………………………………………….......................
3. Информация относно измерванията на неподвижните източници:

3.1. Установен технологичен режим на работа /% номинална мощност за периода на измерванията/:.....................................................................................................;

3.2. Параметри на изпусканите газови потоци:

3.2.1. Обемен дебит (Nm3/h)..............................................................;

3.2.2. Температура на газовете в газохода ( C ): ……….................;

3.2.3. Средна скорост на газа (m/s): .................................................;

3.2.4. Налягане или вакуум в газохода(mmHg): .............................;

3.2.5. Разреждане в пробовземната апаратура (mmHg):.................;

3.2.6. Кислородно съдържание в отпадъчните газове (об.%):.........;

3.2.7. Влага (об.%): .............................................................................;


4. Крайни резултати от собствените периодични измервания – Протокол от изпитване № ……. от ………….г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на Акредитирана Регионална Лаборатория- .................... към .....................................

Протоколите от изпитване са приложени към Доклада и са неразделна част от него


4.1.Емисии от NOx /стойностите от 3бр. измервания – усреднена (mg/Nm3) /: ……......;

4.2.Емисии от SO2 /стойностите от 3бр. измервания – усреднена (mg/Nm3) /: ………...;

4.3.Емисии от СO /стойностите от 3бр. измервания – усреднена (mg/Nm3) /: ………....;

4.4.Емисии от прах /стойностите от 3бр. измервания – усреднена (mg/Nm3) /: ………..;

4.5. Други..................;

  1. Използваните методи и средства за измерване /производител, вид и основни

технически характеристики, метод на пробовземане /:  1. Състояние и ефективност на пречиствателните съоръжения към неподвижния източник:7. Вид, количество и състав /характеристики/ на използваните при емисионните измервания- горива, суровини и материали:


8. Име и адрес на акредитираните лица и/или лаборатории извършили измерванията:

Лице за контакти- телефон, факс:

9. Копие или пореден номер на атестат/сертификат, издаден от БСА удостоверяващ акредитацията на лабораторията извършваща емисионния контрол:

10. Дата на провеждане на измерванията: дд. мм. гг.

11. Режим на работа на неподвижният източник:
часове средномесечно:
часове годишно:

Забележки:

1. Докладът се представя в РИОСВ- Враца не по-късно от 1месец след извършване на емисионния контрол;

2. Докладът се представя едновременно на хартиен /2бр./ и магнитен носител.

Изготвил: .........................................../ име и фамилия- длъжност /

подпис и печат


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница