Доклад № фи 1 Бс-0018/14. 10. 2011г. За извършена финансова инспекция на община поморие град помориестраница1/6
Дата28.11.2017
Размер1.23 Mb.
#35607
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ


АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ДОКЛАД

ФИ 1 Бс-0018/14.10.2011г.


ЗА ИЗВЪРШЕНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

ГРАД ПОМОРИЕ

Проверени задачи:

 1. Проверка за законосъобразност относно сключването на договор пред 1999 г.с „Мегалит-СТ" ЕООД гр.София за изграждане на Читалищна сграда срещу отстъпено право на строеж, както изпълнението, разплащането и счетоводното отчитане на договора.

 2. Проверка за законосъобразност при провеждането на „открита процедура" по ЗОП през 2010 г. с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване за „Кинотеатър Поморие"/Читалищна сграда/, както изпълнението и отчитането на сключения договор и начина на финансиране на обекта.

 3. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършените разходи за строителство, доставки и услуги за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.

 4. Проверка и анализ на сключените договори за доставки и услуги и строителство, в т.ч.поети въз основа на тях задължения, счетоводното им отразяване и изпълнение за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.

Проверка и анализ на задълженията на общината, в т.ч. просрочените към 31.12.2010 г. и към 31.07.2011 г.

Установени нарушения (общо брой 15) на:

-чл. 16, ал. 8 от ЗОП - 3 бр. • чл. 3, ал. 2 от НВМОП - 9 бр.

чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП - 3 бр.

Брой проверени ОП

24

Стойност на проверените ОП

6 535 438

Брой установени непроведени / неоснователно проведени ОП

15

Стойност на непроведените/ неоснователно проведени ОП

2 354 930

Брой съставени АУАН

13

Брой несъставени АУАН

2

Установени вреди

-

Брой съставени актове за начет

-

Проверено европейско финансиране (да / не)

Не

I. ВЪВЕДЕНИЕ

В изпълнение на заповед № ФК-10-815/24.06.2011г., изменена със заповед №ФК-10- 950/22.07.2011 година, спряна и възобновена със заповеди №№ФК-10-972/28.07.2011 г. и ФК- 10-1053/19.08.2011 г., изменена със заповед № ФК10-1192/26.09.2011 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, Маргарита Данева Апостолова - държавен финансов инспектор и Минка Костадинова Василева - старши финансов инспектор от отдел първи „Северозападен и югоизточен район за планиране-области Видин, Враца, Монтана, Бургас, Ямбол, Сливен", дирекция "Организация и извършване на инспекционната дейност" към Агенцията за държавна финансова инспекция, извършихме финансова инспекция на Община Поморие, гр. Поморие.

Финансовата инспекция е възложена на основание чл.5, т.1 от Закона за държавна финансова инспекция във връзка с постъпил сигнал вх.№94И000030/03.06.2011 г.

Община Поморие попада в обхвата на държавната финансова инспекция като организация по смисъла на чл. 4 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция.

Община Поморие е бюджетна организация първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и адрес на управление гр. Поморие, ул." Солна " № 5.

Организацията се представлява по периоди както следва:

1.от 01.01.1997г. до06.11.2003 г. инж.Георги Петров Трухчев- кмет на Община Поморие.

2.от 07.11.2003 г. до инж.Петър Георгиев Златанов - кмет на Община Поморие.

През проверявания период главен счетоводител е Неделчо Василев Тенекеджиев.

Предметният обхват на държавната финансова инспекция е със следните задачи:По заповед №ФК-10-815/24.06.2011 г.

 1. Проверка за законосъобразност, относно сключването на договор пред 1999 г.с „Мегалит-СТ" ЕООД гр.София за изграждане на Читалищна сграда срещу отстъпено право на строеж, както изпълнението, разплащането и счетоводното отчитане на договора.

 2. Проверка за законосъобразност при провеждането на „открита процедура" по ЗОП през 2010 г. с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване за „Кинотеатър Поморие"/Читалищна сграда/, както изпълнението и отчитане на сключения договор и начина на финансиране на обекта.

По заповед №ФК-10-1053/19.08.2011 г.

  1. Проверка за законосъобразност, свързана с прилагане на режима за възлагане на обществени поръчки, във връзка с извършените разходи за строителство , доставки и услуги, за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.

  2. Проверка и анализ на сключените договори за доставки и услуги и строителство, в т.ч.поети въз основа на тях задължения, счетоводното им отразяване и изпълнение, за периода от 01.01.2010 г. до 31.07.2011 г.

  3. Проверка и анализ на задълженията на общината, в т.ч.ч просрочените към 31.12.2010г. и към 31.07.2011 г.

Финансовата инспекция се извърши за 66 работни дни, като започна на 27.06.2011 година и приключи на 14.10.2011 год.

Направените констатации обхващат всички задачи, поставени в заповедта за възлагане и отразяват обективно установените факти и обстоятелства.

Общината е възложител на обществени поръчки на основание чл.7, ал.1, т.1 от ЗОП.

Приложение от № 1 до № 5


II. КОНСТАТАЦИИ

1. Проверка за законосъобразност, относно сключването на договор пред 1999 г.с „Мегалит-СТ" ЕООД гр.София за изграждане на Читалищна сграда срещу отстъпено право на строеж, както изпълнението, разплащането и счетоводното отчитане на договора, се установи:

1.1.Извърши се проверка по отношение реда и начина на учредяване на правото на строеж и възникналите взаимоотношения между Община Поморие и „Мегалит - СТ" ЕООД гр.София

На свое заседание Общински съвет/ОбС/ Поморие по Протокол №5 с Решение №159/20.06.1997 г.,т.6, дава съгласие за продажба чрез конкурс на обект „Лятно кино" в гр.Поморие със запазване предмета на дейност/закрит киносалон/ и гарантирана част за общината. Съгласно Акт №46 от 10.10.1997 г. за частна общинска собственост „Лятното кино" се стопанисва и управлява от Община Поморие.

На основание чл.70,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПСУРОИ/ със заповед № РД-16-493/30.10.1997 г. инж.Георги Трухчев е назначил комисия, която да проведе конкурс по оферти за обект: „Лятно кино" на 30.10.1997 г.

Комисията е заседавала на 30.10.1997 г. и за работата си е съставила протокол, от който е видно, че е подадена само една оферта и в изпълнение изискванията на чл.72,ал.З от НРПСУРОИ следва да се насрочи нов конкурс.

На основание протокола на комисията и чл.72,ал.З от НРПСУРОИ със заповед № РД-16- 508/03.11.1997г. Кметът е насрочил повторен конкурс на 06.11.1997 г.

В определения срок е подадена само една оферта от кандидата, подал оферта при първоначално насрочения конкурс „Мегалит-СТ" ЕООД гр.София, представлявано от Богдан Георгиев Танев- управител, чрез пълномощника си Щерион Георгиев Сариев - изпълнителен директор. За работата си комисията е съставила Протокол №2/06.11.1997 г.

Със заповед №РД-16-513/11.11.1997 г. на основание чл.79,ал.1 от НРПСУРОИ, инж. Трухчев е определил за спечелил конкурса за обект: „Лятно кино" - „Мегалит-СТ" ЕООД гр.София при условията на чл.30,ал.1,т.1 от НРПСУРОИ.

Фирмата е представила проект за изграждане на жилищна сграда като на първия етаж от сградата фирмата да построи киносалон за сметка на отстъпеното право на строеж.

След обсъждане на представения проект с докладна записка изх.№18/20.11.1997 г. до председателя на ОбС-Поморие, настоятелството на Читалище „Просвета" гр.Поморие, изразява становище, че така предвидената зрителна зала не отговаря функционално и не може да изпълнява предназначението си като зала за културна дейност. Отнема се възможността читалището да бъде обособено като самостоятелен дом със зрителна зала, гримьорни, репетиционна, библиотека и помещения за школи и клубна дейност.

Читалищното настоятелство предлага зрителната зала и прилежащите към нея части да бъдат обособени в една самостоятелна сграда, построена върху място, собственост на Читалище „Просвета", със средства на инвеститора и запазена част/зрителната зала/ за Общината.

С писмо изх.№55/17.11.1997 г. инвеститора предлага втори вариант, като срещу отстъпеното право на строеж на терена на лятното кино за жилищна сграда, да построи сграда състояща се от:

-киносалон за около 200 седящи места, заедно с фоайе,каса, гримьорни, сцена и др.

-репетиционна зала- 60-70 кв.м.

-кафе - 40 кв.м.

-фото клуб - 40 кв.м.

Предвид обема на строителните работи и оскъпяването им с превръщането на киносалона в самостоятелен обект, инвеститора предлага сградата да бъде предадена без вътрешните довършителни работи.

На свое заседание Общинския съвет по Протокол №9 с Решение №211 /05.12.1997г.,т. 1, приема по принцип предложението на Читалище „Просвета" гр.Поморие и възлага на кмета на Общината да проведе конкурс за изработване на застроително регулационен план/ЗРП/ за

централната градска част и съвместно с читалищното настоятелство да изработи техническо задание за изграждане на киносалона и читалищния блок.

На 22.12.1997 г. е подписан Предварителен договор за отстъпване право на строеж рег.№ 53-00-336/22.12.1997 г.

С Решение №262/16.06.1998 г. по Протокол №4, Общинския съвет, допълва Решение

№159/20.06.1997 г. ,т.6 със следния текст: „ Лятно кино Поморие да отстъпи право на

строеж на фирмата спечелила конкурса за изграждане на жилищна сграда в кв.6, им.пл.№758 и им.пл.№756 и 757 от същия квартал срещу изграждане на читалищна сграда срещу одобрен проект, като двете сгради се строят паралелно.

На основание чл.79, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за териториално и селищно устройство/ППЗТСУ/ във връзка с чл.32,ал.1,т.3 от Закона за териториално и селищо устройство/ЗТСУ/ инж.Г.Трухчев със заповед № РД-16-535/13.07.1998 г. одобрява частичното изменение на ЗРП.

С Протокол № 5,Решение №295/02.10.1998 г., Общинския съвет приема предложения проект за ЗРП зона „Център" и възлага на арх.В.Димов да изготви служебен проект за ситуиране на читалищната сграда и след изготвянето му в най-кратък срок да се свика извънредна сесия на ОбС-Поморие за приемане на варианта.

С Решение № 302/20.11.1998 г. ОбС- Поморие, приема принципно местоположението на сградата и определя изискване при допускане на проектиране да се предоставят най-малко три варианта, като единият вариант е така предложения от арх.Димов, като обем и функции, а другите варианти са предложение от фирма „Мегалит - СТ" ЕООД гр.София, като завършен вид без вътрешно обзавеждане.

По т.8 от Протокол №7/29.12.1998 г. с Решение №322 ОбС -Поморие взема следните решения:

приема вложената инвестиция от Фирма „Мегалит - СТ" ЕООД гр.София за изграждане на читалищната сграда да е в размер на 200 000 германски марки преки разходи;

- срока за изпълнение на строителството да бъде 24 месеца след издаване на строителното разрешение;

упълномощава кмета да сключи договор за отстъпено право на строеж/ОПС/ с инвеститора съгласно приетите условия и предходните решения на ОбС-Поморие;

в срок от 30 дни след сключване на договора на отстъпено право на строеж/ОПС/ да бъдат представени идейните варианти за сграда на читалището.

В изпълнение на горните решения на ОбС-Поморие, г-н Георги Трухчев - кмет на община Поморие е подписал договор рег.№ 92-00-02/12.01.1999 г. за отстъпване право на строеж върху общинска земя по реда на глава VIII от Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПСУРОИ/ на ОбС- Поморие.

Съгласно чл.1 от договора: • Община Поморие отстъпва възмездно право на строеж върху дворно място, находящо се в гр.Поморие, съставляващо парцел II, отреден за имоти с пл.№№№ 758,757 и 756, в кв.6 по плана на гр.Поморие, одобрен със Заповед № РД-16-535/13.07.1998 г. за частично изменение на регулационно застроителния план/ЧИРЗП/ с обща площ 906,61 кв.м.

 • Срещу отстъпеното право на строеж „Мегалит - СТ" ЕООД се задължава да изгради със собствени средства и материали за сметка на общината читалищна сграда, включваща киносалон и читалищен блок, чието ситуиране е прието по принцип Решение №302/20.11.1998 г. на ОбС-Поморие.

 • Степента на завършеност на читалището/вида в който ще бъде предадена сградата от „Мегалит - СТ" ЕООД като етажност, квадратура, обем, разгъната и застроена площ/ ще бъдат уточнени с допълнително споразумение - Анекс между страните, съгласно одобрен от ОбС - Поморие, идеен проект, както е предвидено в гореописаното решение и съобразно условията на търга проведен по реда на чл.30,ал.1,т.1 от НРПСУРОИ.

Размерът на вложената инвестиция /стойността на извършените СМР/ от страна на „Мегалит - СТ" ЕООД, която сума се приема за цена на отстъпеното право на строеж, съгласно Решение №302/20.11.1998 г. на ОбС-Поморие за изграждане на читалищната сграда, е левовата

равностойност на 200 000 германски марки/200 000 000 неденом.лв./преки разходи/т.е. разходи

за проектиране; авторски надзор; материали; труд; транспорт; амортизационни отчисления и др.признати от законодателството и присъщи според обичайната практика в строителството разходи/, без начисляване на печалба.

Съгласно чл.2 от договора „Мегалит - СТ" ЕООД е длъжен да построи в отстъпеното дворно място жилищна сграда по одобрен проект в срок от две години от датата на протокола за строителна линия и ниво

Съгласно чл.З от договора „Мегалит - СТ" ЕООД е длъжен да построи читалищната сграда, според условията описани в т.1 от договора, по одобрен архитектурен проект в двегодишен срок от издаване на строителното разрешение.

Съгласно чл.4 от договора „Мегалит - СТ" ЕООД се задължава да строи двете сгради /жилищна и читалищна/, представляващи предмет на настоящия договор, паралелно.

В чл.5 и 6 от договора са договорени обезщетения и лихви при неизпълнение на клаузите по договора.

Съгласно изискванията на чл.чл.8 и 9 от договора Прехвърлителят Община Поморие се задължава да изготви допълнително споразумение - анекс и да представи идеен проект за изграждане на читалищната сграда съгласно чл.1 от настоящия договор в тримесечен срок от датата на представяне на идейните проекти от страна на Приобретателя-инвеститор „Мегалит - СТ" ЕООД.

На третото си заседание, проведено на 05.05.1999 г. ОбС - Поморие след обсъждане на договора между Община Поморие и фирма „Мегалит - СТ" ЕООД предлага корекции на чл.6,ал.1 и 2 .

Подписан е Анекс към договора с per. №53-00-277/31.05.2000 г., в който са отразени посочените от ОбС-Поморие, корекции по чл.6,ал.1 и 2 от договора като освен лихви са включени и неустойки при неизпълнение на договорните задължения.

С Решение, взето с Протокол №112/12.05.2003 г. Общото събрание на фирма „Мегалит - СТ" ООД прехвърля правата и задълженията по Договор №92-00-02/12.01.2001 г. с Община Поморие на фирма „Телемах" ЕООД гр.София.

На основание чл.102 от ЗЗД е подписан договор за прехвърляне на правата и задълженията по договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя на 15.07.2003 г. между Община Поморие, „Мегалит - СТ" ООД и „Телемах" ЕООД гр.София.

Във връзка с актуването на изпълнените СМР е подписан Анекс per.№53-00- 277/31.05.2004 г., с който е създаден нов чл.4а, в който са определени основните параметри по които ще се актуват СМР на обект „Читалищна сграда и кинотеатър", както и реда по който ще се актуват СМР за които няма УСН и ТСН,- чрез анализи по посочените основни параметри.

Приложение от №6 до №26

1.2. Извърши се проверка относно изпълнението на договора, извършените разплащания и счетоводното отчитане на същия.

Проекта е одобрен от главния архитект на Община Поморие на 17.12.2003 г.

На инспекцията се предостави Разрешение за строеж №14/06.02.2004 г. издадено от главния архитет на Община Поморие г-н С. Рашков на основание чл.148,ал.1,2 и 4 от ЗУТ.

На 08.04.2004 г. е подписан Протокол за приемане и предаване на одобрения проект и разрешението за строеж за изпълнение на обекта.

Видно от предоставените Протоколи строителна площадка е открита на 09.04.2004 г. и строителната линия и ниво на строежа е определено на 09.04.2004 г.

В изпълнение на чл.2 от Договора за отстъпено право на строеж „Кинотеатъра" следваше да се построи в срок от 24 месеца или до 08.04.2006 г.

Съгласно предоставените 5 бр. Протокол обр.19 през 2003 г. са актувани изпълнени СМР на стойност 664 807.14 лв. и под формата на аванси са изплатени 564 580.00 лв. с ДДС. Не става ясно по какви правила и по какви проекти са извършвани тези СМР тъй като одобрения проект е предаден на 08.04.2004 г. Също така кой е осъществявал строителен и авторски надзор по изпълнение на обекта.

Акт обр.6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените работи е съставен на 12.04.2004 г.

Съгласно предоставените 26 бр. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция такива дейности са приемани от 16.04.2004 г. и след това, като първия е съставен за ниво /-2,20 и./ на 16.04.2004 г. а последният на 14.03.2005 г..

Видно от даденото обяснение от г-н Златанов, строителството на обекта е започнало още през лятото на 2003 г., преди той да е встъпил в длъжност, без да е одобрен проекта и издадени всички изискуеми строителни документи.

Впоследствие са издадени всички документи и е окомплектовано досието на обекта, а също така и одобрен проекта.

Реално строителството на обекта е започнало още през лятото на 2003 г. и изпълнените СМР са актувани по надлежния ред.

С Акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството съставен на 01.11.2004г./дата е поправена на 01.09.2005 г./ строителството на обекта е спряно. Като причина за спиране на строителството е посочено „спиране финансирането на строежа".

С Протокол обр.19 № 9/20.10.2006 г. е актувано възнаграждение и осигуровки на пазачи за периода 01.09.2004 г.- 30.09.2006 г. в размер на 7692.53 с ДДС.Освен това последен, преди спирането на строителството, е Протокол №8/10.12.04г. за актуване на изпълнените СМР. Следващия Протокол е №9 от 20.10.2006 г.

С Акт обр.11 за установяване състоянието на строежа е възобновено строителството от 02.10.2006 г. Срока за изпълнение на строителството следва да се удължи до 08.03.2008г.

С Акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството съставен на 25.10.2008г. строителството на обекта отново е спряно. Като причина за спиране на строителството е посочена „промяна на проекта от страна на възложителя Община Поморие".

Последния Протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР, надлежно подписан от изпълнител и инвеститор е №20 от 25.09.2007 г.,

Тъй като не е подписан анекс от който да е конкретизиран етапа на завършеност на сградата, изпълнен от „Телемах" ЕООД гр.София по договор рег.№ 92-00-02/12.01.1999 г. то инспекцията не може да изрази становище относно спазване на срока.

Що касае изпълнението на клаузата по чл.4 от договора - двете сгради да се строят паралелно договореното не е изпълнено.

На инспекцията беше предоставен Протокол на Държавна приемателна комисия/ДПК/ за установяване годността за ползване на строежа: Жилищна сграда-1етап/без жилищната част/ - партер с бирария -1 бр.; магазин за хранителни стоки-1 бр.; кафе-еспресо -1 бр.;магазини за промишлени стоки - 5 бр.; външно ел.захранване от ТП „Пристан" до OKI и ОК2; домови; ВиК и ел.връзки.

Представения протокол на ДПК е копие и е подписан от членовете на комисията, като представителите на Община Поморие инж.Кирил Атанасов Тонозлиев - гл.инженер при Община Поморие и Вяра Стоянова Винчурова - н-к отдел „Общинска собственост" при Община Поморие са подписали с „особено мнение" и са представили писмено становище рег.№ 37-00-12/18.08.2001 г. Комисията е заседавала на 08.08.2001 г. Протокола не е подписан от председателя и зам.председателя на комисията. Видно от даденото обяснение от г-н Георги Трухчев, към момента няма издадено разрешение за строеж на „Читалищна сграда" на „Мегалит - СТ" ЕООД, защото няма влязла в сила заповед за частично изменение/ЧИ/ на подробен устройствен план ПУП и одобрени проекти за читалищна сграда. На „Мегалит - СТ" ЕООД е издадена виза от Община Поморие и предстои представяне и съгласуване на проекти за читалищна сграда.

От описаните до тук факти и обстоятелства става ясно, че строителството на жилищната сграда е започнало и Първи етап от строителството е завършила, а строителството на Кинотеатъра се забавя поради не влязло в сила ЧИ на ПУП и одобрени проекти за читалищната сграда.

Проекта за изпълнение на строежа е одобрен едва на 17.12.2003г.

Видно от представената счетоводна справка изх.№12-00-191/27.07.2011 г. изпълнените от „Телемах" ЕООД гр.София СМР на обект „Кинотеатър" са приети с 20 бр. Протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР на обща стойност 1 936 784,23 лв. с ДДС.

Издадени са 20 бр. фактури на обща стойност 1 736 379,87 лв. с ДДС. С 18 бр. платежни нареждания сумата от 1 645 209,03 лв. е преведена по сметка на „Телемах" ООД гр.София . Остава неиздължена сума в размер на 91170,84 лева.

Не е фактурирана от изпълнителя и не е осчетоводена дължимата сума по Протокол №20 от 28.09.2007 г. в размер на 404,34 лв. с ДДС.

С договор за цесия от 15.06.2009 г. фактурираната, но неиздължена сума в размер на 91 170,84 лв. „Телемах" ООД продава на „Теламонид" ЕООД гр.София .

С известие по чл.99 от ЗЗД рег.№ 53-00-202/24.06.2010 г. Общината е уведомена за горната сделка.

„Теламонид" ЕООД гр.София е отправило покана за доброволно изпълнение вх.рег.№53- 00-345/15.09.2010 г., съгласно която задължението възлиза на 128 612,25 лв., в т.ч. главница 91 170,74 и лихви за периода от издаването на фактурите до 07.09.2010 г,- 37 441,51 лв.

В споразумение изх.рег.№53-00-379/25.10.2010 г. са отразени постигнатите отстъпки за уреждане на вземането по извънсъдебен ред.

При общо задължение от 129 848,53 лв., в т.ч. 91 170,74 лв. главница и лихви 38 677,79 лв. към 25.10.2010 г., Общината да заплати 110 509,64 лв., в т.ч. главница - 91 170,74 лв. и 50 % от дължимите лихви към 25.10.2010 г. - 19 338,90 лв.

С 3 бр. платежни нареждания сумата от 91 170,74 лв. е издължена през м.ноември 2010 г.Извърши се проверка по предоставените Протокол обр.19 за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР на обекта, при която се установи:

 • През 2003г. с 5 бр. Протоколи са приети извършени СМР на стойност 664 807,14 лв. При проверката на протоколите се установи, че в протокол №1/06.10.2003 г. неоснователно са актувани като изпълнени СМР - разходите за проектиране на стойност 60 319,20 лв. с ДДС и 8 514,00 лв. за временно строителство. Това е отразено и в Доклада за технико-икономическа експертиза от м.март 2005 г., изготвен от „Бургасинвест" ООД гр.Бургас.

След приспадане на неправилно отразените по протокол №1 суми, остават реално изпълнените СМР през 2003г.на стойност 595 973,94 лв. с ДДС.

 • През 2004 г. с 3 бр. Протоколи са приети извършени СМР на стойност 324 490,47 лв. с ДДС. При проверката на протоколите се установи, че: в протокол №6/23.04.2004г. неправилно е актувано като изпълнени СМР аванс за окачена фасада на стойност 26 400 лв.; в протокол №7/17.05.2004г. неправилно са актувани като изпълнени СМР аванс за окачена фасада на стойност 66 000 лв. и проектиране на стойност 4 200 лв. и по протокол №8/10.12.2004 г. неправилно са актувани като изпълнени СМР разходи за проектиране на интериор на стойност 24 000 с ДДС.

След приспадане на неправилно отразените суми по протоколи №№6,7 и 8 суми то реално изпълнените СМР през 2004г. са на стойност 203 890,47 лв. с ДДС.

• През 2006 г. с 3 бр. Протоколи са приети извършени СМР на стойност 189 382,86 лв. с ДДС. При проверката на протоколите се установи, че: в протокол№9/20.10.2006г. неправилно са включени аванси за доставка и бичене на дървен материал и водоустоустойчив шперплат на стойност 23 962,20 лв. и за възнаграждание и осигуровки на охрана - 7692,53 лв. с ДДС; в протокол №10/14.11.2006 г. неправилно са актувани като изпълнени СМР - 36 000 лв. аванс за доставка на алуминиеви профили и по протокол №11/19.12.2006г. като изпълнени СМР са актувани 25 680 лв. аванс за доставка на хидроизолация и 46 200 лв. аванс за доставка на топлоизолация.

След приспадане на неправилно отразените суми по протоколи №№9,10 и 11, реално изпълнените СМР през 2006 г. са на стойност 49 848,13 лв. с ДДС. • През 2007 г. с 9 бр. Протоколи са приети извършени СМР на стойност 758 103,76 лв. с ДДС. При проверката на протоколите се установи, че през годината по протоколи са включени получени аванси на стойност 328 727,64 лв. и приспаднати аванси по протоколите на стойност 528 969,84 лв.

След отразяване на корекциите по получени и приспаднати аванси то реално изпълнените СМР през 2007г. са на стойност 982 345,96лв. с ДДС.

Така за периода от 2003 г. - до 2007 г. са актувани общо 1 936 784,23 лв. с ДДС, в т.ч. СМР на стойност 1 832 058,50 лв. с ДДС и други разходи - 104 725,73 лв.

Общо за периода 2003-28.09.2007 г. като изпълнени СМР са актувани аванси на стойност общо 552 969,84 лв. с ДДС а са прихванати 528 969,84 лв., не са приспаднати 24 000 лв. по протокол №13/30.03.2007 г. за доставка гранитогрес - 400 кв.м..

С даденото устно обяснение от г-н Щ. Сариев - представител на изпълнителя , поясни, че при актуване на 354,5 кв.м. облицовки с гранитогрес по стени е актуван само труда и спомагателните материали, но не и гранитогреса. Останалата част от 42,45 м2 непоставен гранитогрес е предоставен на Общината с приемно-предавателен протокол от 12.05.2008 г.

На основание протокола и складова разписка предадения гранитогрес 43 кв.м. на стойност 2 580 лв. е отразен по дебита на сметка 3026 - строителни материали и в намаление на сметка 207 - незавършено строителство.

Приложение от №27 до № 83

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница