Доклад : "Интензификацията на народното стопанство и нейното значение за отбраната на страната"Дата20.08.2018
Размер52.5 Kb.
#81219
ТипДоклад
С П И С Ъ К

с публикации на доц.д-р Свилен Тонев
 1. Юбилейна научна сесия на ВНВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна,1981 г. Доклад : “Интензификацията на народното стопанство и нейното значение за отбраната на страната”

 2. Национална конференция на млади научни работници - София, 1982 г. Доклад : “Икономическите интереси в етапа на изграждане на РСО и трудовата реализация на младежта”

 3. Национална конференция на млади научни работници - Приморско, 1982 г.

Доклад : “Милитаризацията на икономиката и безработицата в

капиталистическия свят” 1. “Икономическата ефективност и отбраната на страната”, С, Военно издателство, 1983 г., гл.IV, Параграф 5 - “Основни насоки за повишаване на ефективността от използването на работната сила в транспорта”, 11 печатни страници.

 2. Юбилейна научна сесия на ВНВМУ “Н.Й.Вапцаров”, Варна,1983 г.

Доклад : “Развитието на материално-техническата база на транспорта в НРБ

и нейното значение за отбраната на страната” 1. Статия : “Амортизационният фонд в условията на интензификация на икономиката”, сп.”Известия на ВИНС - Варна”, бр.3,1986 г.

 2. Научно-практическа конференция на ВИНС “Д.Благоев“, Варна, 1987 г.

Доклад : Усъвършенстване на управлението на възпроизводството на

основните производствени фондове в условията на качествено новия

икономически растеж”


 1. Статия : “По някои аспекти на моралното изхабяване на основните производствени фондове”,сп.”Известия на ВИНС - Варна”,бр.1,1987 г.

 2. Статия : “Социални и екологически аспекти на обновяването на основните производствени фондове”,сп.”Известия на ВИНС - Варна”, бр.4, 1987 г.

 3. Национална конференция на млади икономисти - Албена,1987 г.

Доклад : “Усъвършенстване на механизма на възпроизводството на

основните производствени фондове” 1. Научна конференция - София, ВИИ “К.Маркс”,1988 г. Доклад: ”Амортизационният фонд и интензификацията на икономическия

растеж”

 1. Национална конференция на млади научни работници – Приморско, СУ “Кл.Охридски”,1988 г. Доклад : “Проблеми на самофинансирането на стопанските единици”

 2. Национална конференция на политикономистите в НРБ – София, ВИИ “К.Маркс”,1988 г. Доклад : “Икономическата самостоятелност на стопанските единици и използването на амортизационния фонд”

 3. Статия : “Амортизционният фонд и интензификацията на икономиката”, сп.”Икономическа мисъл”, бр.8, 1988 г.

 4. Статия : “Амортизационният фонд и самофинансирането на предприятията в условията на интензификация на икономиката”, сп.”Икономика”, бр.8,1988г.

 5. Учебно-методическо пособие /в съавторство/ : “Сборник тестове и задачи по политическа икономия на капитализма”, Варна, Изд. на ВИНС “Д.Благоев”, 1988 г., 7 глави.

 6. Амортизационният фонд в условията на интензификация на икономиката. Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", Варна: Изд. на ИУ,1989 г., 35 стр., 46 редуц. стр.;

 7. Студия : “Обемни и структурни изменения на амортизационния фонд в условията на интензификация на икономиката”, Трудове на ВИНС – Варна, 1990 г.

 8. Статия : “Обновяването на основните производствени фондове и измененията в икономическия растеж”, Годишник на ВИНС – Варна, No1,1989 г.

 1. Национална школа на млади икономисти – Албена, ИИ на БАН, 1989 г. Доклад : “Разнообразието на формите на собственост и икономическата ефективност”

 2. Статия : “Техническото обновяване и икономическият растеж в селското стопанство в условията на фирмената организация”, сп. “Икономика и управление на селското стопанство”, No 2, 1990 г.

 3. Статия : “Реални, а не мними собственици”, ”Икономически живот”, No 3, 1990 г.

 4. Статия : “Фактори за ускоряване на приватизацията”, сп.”ИКО”, бр.2, 1991г.

 5. Учебно-методическо пособие “Микроикономика – тестове, задачи, казуси” /в съавторство/, Варна, 1992 г., 3 глави.

 6. Учебно-методическо пособие “Макроикономика – тестове, задачи, казуси”, Варна, 1993 г., 3 глави.

 7. Учебник „Обща икономическа теория” /в съавторство/, изд. на ВИНС “Д.Благоев”, Варна,1993 г., 4 глави.

 8. Статия : “Паричната политика и макроикономическата стабилизация в България при прехода към пазарна икономика”, сп. “Известия на Икономическия университет - Варна”, бр.2, 1992 г.

 9. Национална конференция в Икономически университет – Варна, 1994 г. Доклад : “Развитие на системата от финансови посредници при прехода към пазарна икономика в България”

 10. Статия: “Глобализацията на икономиката и ефективността на данъчно-трансферната система”, Годишник на Техническия университет във Варна, Том 1, 5-306, 2004 г., 5 стр., 10 редуц. стр.

 11. Статия: “Данъчното облагане и предлагането на труд”, Годишник на Техническия университет във Варна, Том 1, 5-306, 2004 г., 6 стр., 12 редуц. стр.

 12. Статия: “Проблеми на данъчното облагане върху дейности, обслужващи свободното време ( на примера на туризма), сп. Икономика и мениджмънт, бр.4, 2005, 10 стр., 16 редуц. стр.

 13. Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 44, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2005 г., Доклад: “Данъчното облагане на фирмите и решенията за инвестиране”, 5 стр., 8 редуц. стр.

 14. Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 44, серия 5.1 Икономика и мениджмънт, 2005 г., Доклад: “Проблеми на ефективността в публичните финанси”, 5 стр., 8 редуц. стр.

 15. Учебник “Финанси”, Унив. Изд. “Епископ Константин Преславски”, 2005 г., 268 стр., 268 редуц. стр.

 16. Учебник “Банково дело”, Унив. Изд. “Епископ Константин Преславски”, 2006 г., 159 стр., 159 редуц. стр.

 17. Студия “Нови тенденции в дейността на финансовите институции в края на 20 и началото на 21 век”, 41 стр., 50 редуц. стр. ; в “Макроикономика – структурни и функционални промени в икономиката”, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, други автори: Й.Йорданов, А.Найденов и др.

 18. Студия “Финансови пазари и инфлация”, 22 стр., 27 редуц. стр.;в “Макроикономика – структурни и функционални промени в икономиката”, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2006, други автори: Й.Йорданов, А.Найденов и др.

 19. Научна конференция “Природни науки 2006” – Шуменски университет “Епископ К.Преславски”, Варна, 2006 г., Доклад: “Финансова оценка на въздействието на производството върху природните ресурси”, 6 редуц. стр.

 20. Учебно пособие “Финансиране и достъп до кредитиране”, 66 стр., 72 редуц. стр., в „Управление на малки и средни предприятия в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз”, УИ Епископ Константин Преславски, 2006, други автори: А.Найденов, Я.Янков, и др.

 21. Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 46, серия 4 Икономика и мениджмънт, 2007 г., Доклад: “Влияние на либерализацията на финансовите пазари в Източна Европа върху възвращаемостта на финансовите инвестиции”, 3 стр., 5 редуц. стр.

 22. Научна конференция – Русенски университет “А.Кънчев”, Научни трудове, том 46, серия 4 Икономика и мениджмънт, 2007 г., Доклад: “Чуждестранната конкуренция и валутната експозиция на фирмите”, 4 стр., 6 редуц. стр.

 23. Монография „Финансовата система в глобалната икономика”, УИ Епископ Константин Преславски, 2008, 164 стр., 200 ред. стр.

 24. Научна конференция – Висше училище “Земеделски колеж”, филиал Велико Търново, 2009 г., Доклад: “Влияние на международната финансова криза от 2007-2009 г. върху туризма”, 5 стр., 6 ред. стр.

 25. Статия “Критерии за избор на цели при провеждане на парична политика” (в съавт.), в сб. “Икономика и управление на бизнеса – актуални проблеми”, УИ Епископ Константин Преславски, 2010, 16 стр., 19 ред. стр.

 26. Научна конференция МАТТЕХ, Шуменски университет Епископ К.Преславски, 2010 г., Доклад: “Финансово посредничество и управление на лихвения риск”, 5 стр., 6 ред. стр.

 27. Научна конференция МАТТЕХ, Шуменски университет Епископ К.Преславски, 2011 г., Доклад: "Влияние на дълговата криза в Еврозоната върху равнището на лихвените проценти в България", 5 стр.

 28. Студия “Изменения на пазaрите на лихвени финансови инструменти след кризата от 2007-2009 г.”, УИ Епископ Константин Преславски, 2011, 36 стр.

 29. Учебник "Корпоративни финанси", УИ Епископ Константин Преславски, 2012, 228 стр.

 30. Студия "Основните лихвени спредове като показател за лихвения риск", УИ Епископ Константин Преславски, 2012, 44 стр.


Доц. д-р С.Тонев
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница