Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 г


ІІ. Възлагане на обществени поръчкистраница9/37
Дата25.07.2016
Размер4.16 Mb.
ТипДоклад
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37

ІІ. Възлагане на обществени поръчки

Възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 1 от ЗОП в МВР е министърът на вътрешните работи. За одитирания период на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП от министъра на вътрешните работи са упълномощени заместник-министри да организират и провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и сключват договори за тяхното изпълнение.169

Ръководителите на структурите, юридически лица по ЗМВР и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити са възложители на обществени поръчки, съгласно чл. 7, т. 1 от ЗОП.

Извършена е проверка и анализ на управленските решения и действия във връзка с планиране, възлагане на обществени поръчки и изпълнение на приключени договори в системата на МВР. Проверени са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, НВМОП (отм.) и процедури по реда на НВСОП (отм.). Проверката е извършена по отношение на министъра на вътрешните работи като възложител, както и възложители, провели най-много процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП през одитирания период и не са проверявани в предходни одитни задачи на Сметна палата – Дирекция „МП“, Дирекция „УССД“ и ГДПБЗН. На базата на предоставена информация от 36 звена от системата на МВР са проверени възлагания на обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.). 1. Планиране и подготовка на обществени поръчки

За периода от 01.01.2010 г. до 18.05.2010 г., съгласно утвърдените Вътрешни правила170, провеждането на процедури за обществени поръчки е осъществявано от Специализирана административна дирекция „Доставки“, която прекратява дейността си след отмяната на чл. 150н от ППЗМВР.171

За периода от 18.05.2010 г. до 31.12.2011 г. с утвърдените Вътрешни правила172,173 е въведен централизиран ред за възлагане на обществени поръчки, като организацията по изпълнение на правилата се осъществява от структурите в МВР, съобразно техните функции. Дирекция „УССД“ организира и изпълнява дейността по възлагане на обществени поръчки с бюджетни средства и осъществява контрол по изпълнението на договори за доставки, услуги и строителство.

Дирекция „ПНД“ осъществява правното обслужване на дейността по възлагане на обществените поръчки и дава становища за законосъобразността на проектите за договори.174


  1. Планиране и подготовка на обществените поръчки за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.


а) Планирането на обществените поръчки включва проучване на пазара на доставки, услуги и строителство за МВР, което се организира от Дирекция „УССД“. Планирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки се извършва въз основа на утвърдените бюджетни сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и поименното разпределение на капиталовите разходи. От възложителя е утвърден План-график175 за реализиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за централни доставки, услуги и строителство за 2011 г.

По време на одита от Дирекция „УССД“ не се предостави план-график за реализиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за 2010 г.176

До АОП и Държавен вестник са изпратени писма с информация с предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.177

б) От възложителя се издават решения за провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки след изготвяне на становище от служителя по сигурността на информацията, че не са налице основанията по чл. 13 от ЗОП за откриване на процедура по друг ред. Заявката за конкретна поръчка се изпраща от структурите на МВР до Дирекция „УССД“, като предварително се съгласува от Дирекция „ПУБ“ по отношение наличието на финансов ресурс.

След получаване на заявката от работна група, назначена от възложителя178 се изготвя документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: технически изисквания, методика за определяне на комплексната оценка и други.179 От назначен експертен съвет се осъществява предварителен контрол по спазване на законовите изисквания на изготвената техническа документация. Докладите от работата на експертния съвет се утвърждават от възложителя.

Организирането и провеждането на обществени поръчки за централни доставки, услуги и строителство се осъществява от Сектор „Конкурсна дейност“ в Отдел „Доставки“ при Дирекция „УССД“.

От Дирекция „ПНД“ се съгласуват за законосъобразност всички актове и документи във връзка с провежданата процедура. Проектите на договорите се съгласуват от структурното звено заявител, Дирекция „ПУБ“ и Дирекция „ПНД“. Плащанията по договорите се извършват от Дирекция „ПУБ“. Освобождаването на гаранциите за участие в процедурите за обществени поръчки и гаранциите за изпълнение на договорите се извършва от Дирекция „ПУБ“, която писмено уведомява Дирекция „УССД“ за приключване изпълнението на договорите след последното плащане по всеки договор.

в) За всяка обществена поръчка се съставя досие, което включва: досие за задължение и досие за разход. Досиетата се съхраняват от служители на Дирекция „УССД“.

г) Контрол по изпълнение на договорите за централизираните доставки, услуги и строителство се осъществява от Дирекция „УССД“. Със заповед на директора на Дирекция „УССД“ се определят служители, които да водят регистри за обществени поръчки.180

  1. Планиране и подготовка на обществените поръчки за периода от 01.01.2012 г. до 31.05.2013 г.


Със заповед181 на министъра на вътрешните работи, считано от 01.01.2012 г. се определя децентрализиран ред за възлагане на обществените поръчки в системата на МВР. Със заповедта са утвърдени Указания за създаване на организация за възлагане на обществени поръчки в МВР. Съгласно указанията, юридическите лица по ЗМВР – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, самостоятелно възлагат обществени поръчки за одобрените разходи по бюджетните им сметки.

Директорът на Дирекция „УССД“ организира и провежда процедурите за обществени поръчки за централни доставки, вкл. за доставки и услуги по рамкови споразумения, сключени от централен орган на обществени поръчки по реда на глава седма „а“ от ЗОП, както и обществени поръчки за осигуряване на потребностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които не са юридически лица.

Редът за взаимодействие между структурите на МВР при подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки за централни доставки и разходи и приемане на активи по сключените договори е определен със заповед на министъра на вътрешните работи.182,183

С утвърдените Вътрешни правила184 относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол за изпълнението на сключените договори е създадена организация за възлагане на обществени поръчки в МВР:

а) Министърът на вътрешните работи или упълномощено от него длъжностно лице е възложител на обществените поръчки, както и по рамкови споразумения, сключени от централен орган на обществени поръчки по реда на глава седма „а“ от ЗОП; финансирани от ФБД; за придобиване на активи или ползване на услуги, свързани с издаването на документи за самоличност, за пребиваване в Република България и за управление на МПС. Възложителят се подпомага от Дирекция „ПУБ“ за провеждане на процедурите, а от Дирекция „ПНД“ се осъществява правното обслужване.

б) Ръководителите на юридическите лица - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити организират и провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и контролират изпълнението на сключените договори в рамките на одобрените средства по бюджетните им сметки и за средствата, финансирани по програми и фондове на ЕС или други източници за текущи и капиталови разходи за техни нужди.

в) Съгласно заповед185 на министъра на вътрешните работи за централни доставки се считат обществените поръчки за доставка на: храна на служебни кучета; вещево имущество на униформения състав на МВР; автомобилни и мотоциклетни гуми; боеприпаси, помощни средства и други активи по въоръжението; акумулаторни батерии за транспортната техника; тонер касети, материали и консумативи за българските документи за самоличност; бланки, стикери и табели за МПС; документи за контрол на оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия; горива за МПС с карти за безналично плащане; битов газьол за отопление; поддръжка на автоматизираната информационна система; застраховка на МПС, инженерна и корабна техника; застраховка на имоти – държавна собственост; капиталови разходи за доставка, услуги и строителство, с изключение на: одобрените целеви капиталови разходи на юридическите лица – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, възлагани в рамките на проекти, финансирани по програми и фондове на ЕС и изрично упълномощени длъжностни лица от министъра на вътрешните работи.


  1. Каталог: files -> bg
   bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
   bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
   bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
   bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
   bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
   bg -> Съдържание представяне на интосай 4
   bg -> Указания за финансов одит
   bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
   bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   37


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница