Доклад №0000000513 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на вътрешните работи за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 05. 2013 гстраница1/37
Дата25.07.2016
Размер4.16 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
ОДИТЕН ДОКЛАД

0000000513


за извършен одит за съответствие при финансовото управление

на Министерството на вътрешните работи

за периода от 01.01.2010 г. до 31.05.2013 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 297 от 28.11.2013 г. на председателя на Сметната палата


СЪДЪРЖАНИЕЧаст първа 9

РЕЗЮМЕ 9


Част втора 13

ВЪВЕДЕНИЕ 13

1.Основание за извършване на одита 13

2.Информация за одитирания обект 13

3.Цели на одита 14

4.Обхват на одита и ограничения в обхвата 14

4.1.Обхват на одита 14

4.2.Ограничения в обхвата на одита 16

5.Критерии за оценка 17

Част трета 19

КОНСТАТАЦИИ 19

I. Бюджет 19

1.Вътрешни правила 19

2.Бюджетна процедура 20

2.1.Планиране на бюджета 20

2.2.Утвърждаване на бюджета 21

2.3.Корекции по бюджета 22

3.Изпълнение на бюджета 25

3.1.Приходи 26

3.1.1.Приходи и доходи от собственост 27

3.1.2.Приходи от продажба на нефинансови активи 28

3.1.3.Приходи от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и от чужбина 28

3.2.Разходи 33

ІІ. Възлагане на обществени поръчки 40

1.Планиране и подготовка на обществени поръчки 41

1.1.Планиране и подготовка на обществените поръчки за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г. 41

1.2.Планиране и подготовка на обществените поръчки за периода от 01.01.2012 г. до 31.05.2013 г. 42

1.3.Планиране и подготовка на обществени поръчки за централни доставки, услуги и строителство за периода от 01.01.2012 г. до 31.05.2013 г. 43

1.4.Планиране и подготовка на специални обществени поръчки 45

2.Възлагане на обществени поръчки с възложител министърът на вътрешните работи 45

2.1.Обща информация за проведените процедури 45

2.2.Вътрешни актове 46

2.3.Процедури по реда на ЗОП 46

2.4.Процедури по реда на НВМОП (отм.) 80

2.4.1.Проверка за съответствие с изискванията на НВМОП (отм.) при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 80

2.4.2.Проверка за съответствие с изискванията на НВМОП (отм.) на информация в РОП (обявление, информация за сключен и за изпълнен договор) 82

2.5.Възлагане на специални обществени поръчки 89

2.6.Непроведени процедури/поръчки 91

3.Възлагане на обществени поръчки с възложител директора на Дирекция „УССД“ 93

3.1.Обща информация 93

3.2.Вътрешни актове 93

3.3.Процедури по реда на ЗОП 94

3.4.Обществени поръчки, възложени по реда на глава осма „а“ от ЗОП 97

3.5.Възлагане на специални обществени поръчки 98

4.Възлагане на обществени поръчки с възложител директора на Дирекция „МП“ 99

4.1.Обща информация 99

4.2.Вътрешни актове 100

4.3.Процедури по реда на ЗОП 100

5.Възлагане на обществени поръчки с възложител директора на ГДПБЗН 103

5.1.Обща информация 103

5.2.Вътрешни правила 104

5.3.Процедури по реда ЗОП 104

6.Възлагания на обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.) в системата на МВР 108

ІІІ. Имущество 110

1.Обща информация за управляваните имоти 110

2.Нормативни и вътрешни актове 112

3.Актове за собственост 114

4.Управление на имотите 116

4.1.Имоти - публична и частна държавна собственост, предоставени за управление на МВР и отдадени под наем чрез търг 116

4.1.1.Търгове за отдаване под наем на имоти, проведени от Областна дирекция на МВР – Велико Търново 116

4.1.2.Търгове за отдаване под наем на имоти, проведени от Областна дирекция на МВР – Бургас 118

4.1.3.Търгове за отдаване под наем на имоти, проведени от Областна дирекция на МВР – Пловдив 120

4.1.4.Търг за отдаване под наем на имот, проведен от Областна дирекция на МВР – Враца 123

4.1.5.Търг за отдаване под наем на имот, проведен от Столична дирекция на вътрешните работи 124

4.1.6.Търгове за отдаване под наем на имоти, проведени от Сектор „Почивно дело“ 125

4.1.7.Споразумения за ползване имоти публична – държавна собственост без търг, сключени от Главна дирекция „Гранична полиция“ 128

4.2.Отдаване под наем на ведомствени жилища МВР 130

4.2.1.Вътрешни актове 130

4.2.2.Обща информация за отдадените под наем ведомствени жилища 131

4.3.Отдаване под наем на държавни жилища, ателиета, гаражи и паркоместа от фонда на МВР 132

4.3.1.Жилища със статут на общежития 132

4.3.2.Държавни ведомствени жилища 133

4.4.Спортни имоти, предоставени за управление на МВР 138

4.4.1.Спортен комплекс “Георги Аспарухов” 140

4.4.2.Плувен комплекс „Спартак“ 143

4.4.3.Спортен комплекс „Раковски” 147

4.4.4.Стрелбищен комплекс “Гео Милев” 151

4.4.5.Представително стрелбище на МВР - Подуяне 153

4.4.6.Тенис база – Борисова градина 154

4.4.7.Клуб на спортния и туристически деятел на МВР 156

4.4.8.Част от къща и дворно място - Панчарево 156

4.5.Имоти с отпаднало предназначение за функциите на МВР 158

4.5.1.Имоти с отпаднало предназначение за функциите на Главна дирекция „Гранична полиция“ 158

4.5.2.Имоти с отпаднало предназначение за функциите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защина на населението“ 163

4.5.3.Имоти с отпаднало предназначение за функциите на Главна дирекция „Национална полиция“ 165

4.5.4.Имоти с отпаднало предназначение за функциите на Областни дирекции на МВР 165

4.5.5.Имоти с отпаднало предназначение за функциите на Дирекция „Управление на собствеността и социална дейност“ 168

4.6.Придобиване и разпореждане с недвижими имоти, предоставени за управление на МВР 170

4.6.1.Придобиване на имоти в полза на държавата по РМС 170

4.6.2.Разпореждане с имоти частна държавна собственост 171

4.6.3.Продажби на ведомствени жилища 178

Част четвърта 199

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 199

Част пета 202ПРЕПОРЪКИ 202


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


АОП

Агенция за обществени поръчки

АПК

Административно процесуален кодекс

АПСК

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

„БМВ” ЕООД

„Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД

БФСС

Българска федерация по спортна стрелба

БТС

Български туристически съюз

ВАС

Върховен административен съд

ГДБОП

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”

ГДГЗ

Главна дирекция „Гражданска защита“

ГДГП

Главна дирекция „Гранична полиция”

ГДКП

Главна дирекция „Криминална полиция“

ГДНП

Главна дирекция „Национална полиция”

ГДОП

Главна дирекция „Охранителна полиция“

ГДПБЗН

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

ГДПБС

Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване”

ГКПП

Граничен контролно-пропусквателен пункт

ДАБ

Държавна агенция за бежанците

ДАНС

Държавна агенция „Национална сигурност“

ДИЗ

Държавен инвестиционен заем

Дирекция „КИС”

дирекция „Комуникационни и информационни системи”

Дирекция ”МП”

Дирекция „Международни проекти“

Дирекция „ПУБ”

дирекция „Планиране и управление на бюджета”

Дирекция „ПНД“

Дирекция „Правно-нормативни дейности“

Дирекция „УССД“

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДКХ

Държавна комисия по хазарта

ДР

Допълнителна разпоредба

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЕБФ

Европейски бежански фонд

ЕС

Европейски съюз

EФВ

Европейски фонд „Връщане

ЕФВГ

Европейски фонд „Външни граници”

ЗАДС

Закон за акцизите и данъчните складове

ЗБЛД

Закон за българските лични документи

ЗВО

Закон за висшето образование

ЗВСГЗГФ

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и

земите от горския фондЗВСОНИ

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени

недвижими имотиЗГ

Закон за горите

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗДП

Закон за движение по пътищата

ЗДС

Закон за държавната собственост

ЗДТ

Закон за държавните такси

ЗЕ

Закон за енергетиката

ЗЗД

Закон за задълженията и договорите

ЗИД

Закон за изменение и допълнение

ЗК

Закон за концесиите

ЗМВР

Закон за Министерството на вътрешните работи

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗОС

Закон за общинската собственост

ЗПУКИ

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

ЗРЧП

Закон за публично-частното партньорство

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

ЗУБ

Закон за убежището и бежанците

ЗУДБ

Закон за устройство на държавния бюджет

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗФВС

Закон за физическото възпитание и спорта

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

ИКТ

Институт за компютърни технологии

КЗ

Кодекс по застраховане

КСО

Кодекс за социално осигуряване

КТ

Кодекс на труда

МВР

Министерство на вътрешните работи

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИ

Медицински институт

МП

Министерство на правосъдието

МО

Министерство на отбраната

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МРР

Министерство на регионалното развитие

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МФ

Министерство на финансите

НВМОП (отм.)

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)

НВСОП (отм.)

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки (отм.)

НДИ (отм.)

Наредба за държавни имоти (отм.)

НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

НИКК

Научен институт по криминалистика и криминология

НСИ

Национален статистически институт

ОДМВР

Областна дирекция на МВР

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПК

Плувен комплекс

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ППЗДС

Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

ППЗМВР

Правилник за прилагане на Закона за Министерство на

вътрешните работиППЗОП

Правилник за прилагане на Закона за обществени поръчки

ППЗОС

Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост

ППЗФВС

Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание

и спорта


ПОПССД

Правилник за организацията и провеждането на

спортно-състезателната дейност в МВРПУП

Подробен устройствен план

РДГП

Регионална дирекция „Гранична полиция“

РЗП

Разгърната застроена площ

РМС

Решение на Министерския съвет

РОП

Регистър на обществените поръчки

РПУ

Районно полицейско управление

СА

Спортна асоциация

СБКО

Социално-битово и културно обслужване

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

СГКК

Служба по геодезия, картография и кадастър

СДВР

Столична дирекция на вътрешните работи

СДОТО

Специализирана дирекция „Оперативни технически операции”

Сектор „ДС“

Сектор „Държана собственост“

Сектор „КСР”

Сектор „Капитално строителство и ремонт”

Сектор „ПНО“

Сектор „Правно-нормативно осигуряване“

СК

Спортен клуб

СКС

Специална куриерска служба

СМР

Строително-монтажни работи

СРР

Строително – ремонтни работи

СФУК

Система за финансово управление и контрол

СЦ

Спортен център

ТЗ

Търговски закон

ФБД

Фонд за безопасност на движението

ФК

Футболен клуб

ЦБПС

Център за бойна подготовка и спорт

ЦЖК

Централна жилищна комисия

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница