Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото настраница1/16
Дата14.12.2017
Размер2.29 Mb.
#36761
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ОДИТЕН ДОКЛАД
№00000007091


за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на

Държавен фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа РЕЗЮМЕ

5

Част втора ВЪВЕДЕНИЕ

17

Част трета КОНСТАТАЦИИ

22

А. Глава първа

22

І. Директни плащания на площ (ДПП)

22

1. Допустимост на площите за подпомагане

23

2. Законосъобразност на прилаганите процедури

24

3. Съпоставка на данните от проверките на място с данните от предходните проверки на отдел „ТИ”

25

4. Административен капацитет

27

5. Разходи по администриране на дейностите и ефективност

27

ІІ. Програма за развитие на селските райони (ПРСР)

28

1. Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

29

1.1. Управление на процеса по приемане на заявления и сключване на договори

30

1.2. Законосъобразност и адекватност на прилаганите процедури

30

1.3. Спазване на сроковете за изпълнение на дейностите

31

1.4. Документиране на осъществените действия

32

2. Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”

34

2.1. Законосъобразност на прилаганите процедури

34

2.2. Спазване на сроковете

35

3. Други мерки на ПРСР – 123, 141, 142, 143, 223, 226, 311, 312, 313, 321, 322 и 511

35

4. Общо за ПРСР

35

5. Административен капацитет

36

6. Разходи по администриране на мерките и ефективност на действията по прилагане на ПРСР

37

ІІІ. Селскостопански пазарни механизми (СПМ) – сектор ВИНО

38

1. Законосъобразност на прилаганите процедури

39

2. Спазване сроковете за изпълнение на дейностите

40

3. Документиране на съответните действия

41

4. Административен капацитет

42

5. Разходи за дейността на СПМ, сектор „Вино”

42

ІV. Оперативна програма за развитие на сектор „РИБАРСТВО” (ОПРСР)

42

1. Административен капацитет и разходи на отдел „РБА” и ефективност

43

2. Отдел „Сертификация на разходите по ОПРСР” (СРОПРСР)

44

V. Програма САПАРД

46

1. Законосъобразност на прилаганите процедури

47

2. Спазване на сроковете за изпълнение на дейностите

52

3. Документиране на съответните действия

52

4. Административен капацитет

53

VІ. Анализ и оценка на дейността на отдел „Технически инспекторат” (ТИ)

54

1. Законосъобразност на прилаганите процедури

54

2. Резултати от съпоставката на данните от проверките на одиторите от Териториалните поделения на Сметната палата и от предходните проверки на отдел „ТИ”

55

3. Административен капацитет

55

4. Разходи по администриране на дейността

56

5. Ефективност на дейността

56

Б. Глава втора

57

І. Законосъобразност на изпълнението и отчитането на разходите и адекватност на системите за финансово управление и контрол

57

ІІ. Ефективност на СФУК и законосъобразност на управленските решения при отчитането и контрола на административно-стопанските разходи на ДФЗ

58

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения

58

2. Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения

62

3. Разходи за текуща издръжка

65

3.1. Разходи за информационна кампания на ДФЗ – РА

65

3.2. Разходи за текущ ремонт на сгради, консултантски услуги и поддръжка на софтуер

73

3.3. Разходи за краткосрочни командировки в чужбина

76

3.4. Разходи за квалификация и преквалификация на персонала

79

4. Капиталови разходи

80

ІІІ. Управление и отчитане на имуществото на ДФЗ

81

1. Управление на имущество

81

2. Отчитане на имуществото

82

ІV. Спазване на законовите разпоредби за възлагане на обществени поръчки

85

  1. Регламентиране на дейността по възлагане на обществени поръчки в нормативни и вътрешни актове

85

  1. Планиране и организация на процеса по възлагане

85

  1. Провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки

86

  1. Възлагане на малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП

102

  1. Възлагане на обществени поръчки без процедура по реда на ЗОП и НВМОП

104

  1. Оценка на контролните дейности в процеса на възлагане на обществени поръчки

105

  1. Проследяване изпълнението на сключени договори

106

V. Организация и функциониране на счетоводната система в съответствие с нормативните изисквания

107

Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ

107

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АЕП

Агроекологически плащания

АОП

Агенция по обществени поръчки

БНТ

Българска национална телевизия

„ББТ” АД

„Балкан българска телевизия” АД

БНР

Българско национално радио

ВКП

Върховна касационна прокуратура

ВПСОРЗ

Вътрешни правила за структурата и организацията на работната заплата

ГФО

Годишен финансов отчет

ДАНС

Държавна агенция за национална сигурност

ДВ

Държавен вестник

ДДС

Данък добавена стойност

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДОО

Държавно обществено осигуряване

ДПП

Директни плащания на площ

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие”

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЕО

Европейската общност

ЕС

Европейски съюз

ЕК

Европейска комисия

ЕКОП

Експертна комисия за осигуряване на прозрачност

ЗДС

Закон за държавната собственост

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗПЗП

Закон за подпомагане на земеделските производители

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

ЗСч

Закон за счетоводството

ИАРА

Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури”

ИСАК

Интегрирана система за администриране и контрол

КЛ

Контролен лист

КЛ СИМ

Контролен лист – сектор „Изпълнение на мерките”

КЛЦУ

Контролен лист – Централно управление

м.

Мярка

МФ

Министерство на финансите

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НД

Национални доплащания

НМДА

Нематериални дълготрайни активи

НСАС

Сектор „Национални схеми Агенция САПАРД”

НСКСЧ

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

НТВ

„НОВА ТВ – ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ” АД

„НФ” в МФ

Национален фонд в Министерство на финансите

ОД

Одитно доказателство

ОПР

Обща политика по рибарство

ОСП

Обща селскостопанска политика

ОПРСР

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”

ОП

Обществени поръчки

ОРА

Областна разплащателна агенция

ПК

Продуцентска къща

ПМРСР

Прилагане на мерки за развитие на селските райони

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПНД

Площ национални доплащания

ПнМ

Проверки на място

ППП

Приемо-предавателен протокол

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

РА

Разплащателна агенция

РБА

Рибарство и аквакултури

РМС

Решение на Министерски съвет

РРА

Регионална разплащателна агенция

РТИ

Регионален технически инспекторат

РКО

Разходен касов ордер

САПАРД

Специална предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в РБ

СЕПП

Схеми за единни плащания на площ

СИМ

Сектор „Изпълнение на мерките”

СЛВ

Сектор” Лоши вземания”

СНДП

Схеми за национални доплащания на площ

СО

Сертифициращ орган

СПМ

Селскостопански пазарни механизми

СРОПРСР

Сертификация на разходите по ОПРСР

СТП

Сектор „Технически проверки”

СГП

Софийска градска прокуратура

СФУК

Система за финансово управление и контрол

ТИ

Технически инспекторат

УП на ДФЗ

Устройствен правилник на ДФЗ

УРН

Уникален регистрационен номер

УО

Управляващ орган

УС

Управителен съвет

ЦУ

Централно управлениеЧаст първа

РЕЗЮМЕ
В изпълнение на Решение на 41-то Народно събрание от 23.09.2009 г. за възлагане на одит на Сметната палата на Република България и на основание заповеди на председателя на Сметната палата се извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Държавен фонд „Земеделие” за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2009 г.

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) е юридическо лице, което работи по извънбюджетна сметка, със седалище София, с териториални структурни звена. Фондът подпомага финансово регистрираните земеделски производители; изпълнява функциите на агенция САПАРД; предоставя средства на други лица и изпълнява други функции, когато това е предвидено със закон. ДФЗ е акредитиран като единствена Разплащателна агенция (РА) за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика по рибарство (ОПР) на Европейския съюз (ЕС).

Фондът осъществява дейността си съгласно приложимото европейско законодателство, Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), приетите от Управителния съвет (УС) на фонда решения, правила, програми и указания, Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие”, Правилника за дейността на Държавен фонд „Земеделие” и съгласно относимото действащо законодателство.

Съобразно спецификата на дейността на ДФЗ, предметът на одита е изследван в две обособени глави: глава първа „Финансово управление на бюджета, свързан с изпълнението на ОСП, ОПР и Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в РБ, наричана по-кратко САПАРД и глава втора „Финансово управление на бюджета и имуществото за изпълнението на административно-стопанските дейности на ДФЗ”.


А. Глава първа

Финансово управление на бюджета, свързан с изпълнението на Общата селскостопанска политика (ОСП), Общата политика по рибарство (ОПР) и Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Р България, наричана по-кратко САПАРД

Одитираният период обхваща началото на прилагането на програмите в Република България и включва плащанията през 2008 г. и 2009 г. по схемите за единно плащане на площ (СЕПП), Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Селскостопанските пазарни механизми (СПМ), сектор „Вино”, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР) и програма САПАРД.

При одита са извършени 260 проверки по мерки и схеми, в т. ч. 185 проверки на място от одитори на териториалните поделения на Сметната палата (СП) със съдействието и участието на експерти от отдел „ТИ” на ДФЗ и агенция САПАРД. Проверена е дейността на отделите по прилагане на мерките и схемите за 103 заявления за подпомагане по Директни плащания на площ (ДПП), 77 - по ПРСР, 10 - за сектор „Вино”, 22 - по САПАРД и 48 за отдел „Технически инспекторат” (ТИ).

Директни плащания на площ

В одитирания период са включени плащанията през 2008 г. и 2009 г. за кампании 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Финансовата помощ по Схемите за единни плащания на площ (СЕПП) и Схемите за национални доплащания на площ (СНДП) се определя ежегодно за един хектар (ха) допустим за подпомагане. За 2008 г. е 65,38 евро за един ха по СЕПП и 47,53 евро по СНДП. За 2009 г. е съответно 82,98 евро по СЕПП и 38,60 евро по СНДП. През одитирания период са подадени общо 171 002 бр. заявления, а изплатените средства са общо 1 165 675 091 лв.

При проверките на място, извършени от одиторите на Сметната палата са констатирани различия между установеното на място и заявеното от кандидатите, които обхващат 93 на сто от проверените 103 заявления за 2009 г.

Най-значимият проблем при прилагането на схемите за плащане на площ е наддекларирането на площи, допустими за подпомагане по определените критерии.

При извършените проверки общата недопустима площ, установена на място е 302,82 ха или 7.85 на сто от общата площ, включена в извадката. Недопустимостта на площите е в резултат от установени частични различия между заявеното от кандидатите и измереното (32 на сто спрямо общата недопустима) и определени като изцяло недопустими, поради пълно необработване на площите, маломерност на стопанството или погиване на културата (68 на сто).

Изключително високият относителен дял на изцяло недопустимите площи за 2009 г. е над два пъти по-голям от дела на частично недопустимите площи и показва, че след кампания 2008 г. не е постигнат съществен напредък в преодоляването на наддекларирането на площи и неправомерни искания за финансово подпомагане. Информационните кампании, популяризиращи възможностите и критериите за подпомагане, в т. ч. условията за допустимост на площите са били недостатъчно ефективни и не са изпълнили в достатъчна степен превантивната си роля по отношение на риска от измами.

Съпоставката на данните от проверките на място с данните от предходните проверки на отдел „ТИ” показа, че делът на заявленията с различия в измерванията между проверките на място (ПнМ) на отдел ”ТИ” и проверките на одиторите от Сметната палата е висок - 35 на сто от заявленията с предходна проверка. Технологията на измерванията не гарантира повтаряемост на резултатите в рамките на една кампания и достоверност на измерванията. Контролните дейности на отдел ”ТИ”, свързани с дейността по единни плащания не са постигнали целта си – да предотвратят или коригират нередности, различия и грешки. За недопустимите площи, установени при проверките финансова помощ няма да бъде изплатена, с което ще бъдат защитени финансовите интереси на фонда.

Проблемна област е документирането на осъществените действия. За данните, които са генерирани и се съдържат в системата не се изготвят контролни листове на хартиен носител, което не е в съответствие с писмените правила на отдела. Не са съставяни контролни листове за кръстосаните проверки за застъпвания на площи и за предварителни и окончателна калкулация, поради наличието на данните в ИСАК и възможността за автоматичното им изчисляване.

Не са създадени писмени правила за обмен на информация между отделите „ДПП” и „ТИ” във връзка с ПнМ, които да гарантират точното прилагане на Консолидирания план за действие за подобряване функционирането на ИСАК, утвърден от министъра на земеделието и храните.

Разходите за извършване на проверките на място са приблизително 960 хил. лв. и са съпоставими с общата оторизирана стойност на помощта, а сумата на корекцията след проверките на място е приблизително 300 хил. лв., т.е. три пъти по-малко от разходите за проверката.

Съотношението между общия брой на подадените и обработени единни заявления за подпомагане на единица площ и средносписъчния брой на заетите лица в отдел „ДПП” е 5 344 броя на едно лице, приблизително по 1 000 бр. заявления за един месец, в периода от началото на съответната кампания до началото на изплащане на помощта, за кампаниите в една календарна година. За одитирания период съотношението между извършените разходи за издръжката на отдел „ДПП” по аналитична счетоводна отчетност и общия брой приети заявления по СЕПП е 0.18 лв./бр. и изразява осреднения приблизителен размер на разходите за възнаграждения на персонала на отдел „ДПП” – ЦУ, за обработката на едно заявление.

Установените несъответствия при прилагането на правилата и процедурите и лошите финансови последици от наддекларирането на площи показват, че системата за финансово управление и контрол не гарантира законосъобразното, ефективно и икономично разходване на бюджетните средства.Каталог: search -> download
download -> Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
download -> Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г
download -> Доклад №0100310515 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание І. Въведение 4


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница