Доклад №0100021813 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Баните за 2012 г. София, 2013 г. Съдържание част първаДата20.08.2018
Размер317.32 Kb.
ТипДоклад
ОДИТЕН ДОКЛАД

0100021813
за извършен финансов одит на годишния финансов отчет

на община Баните за 2012 г.

София, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ

5

І. Основание за извършване на одита

5

ІІ. Предмет на одита

5

ІІІ. Одитиран период

5

Част втора

КОНСТАТАЦИИТ

5

І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания

5

II. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г.

6

1. Бюджет

7

1.1. Приходи

7

1.2. Трансфери

7

1.3. Разходи

7

1.4. Операции с финансови активи и пасиви

9

2. Извънбюджетни сметки и фондове

9

2.1. Приходи

9

2.2. Трансфери

10

2.3. Разходи

10

2.4. Операции с финансови активи и пасиви

11

IІІ. Баланс към 31.12.2012 г.

11

1. Актив

12

2. Пасив

16

ІV. Приложения към годишния финансов отчет

17

Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

18

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АОС

Акт за общинска собственост

ГОКИБ

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета

ГФО

Годишен финансов отчет

ДДС

Дирекция „Държавно съкровище”

ДДС

Данък върху добавената стойност

ДСД

Други сметки и дейности

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЕС

Европейски съюз

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗСП

Закон за Сметната палата

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

ИБСФ

Извънбюджетни сметки и фондове

КСФ

Кохезионен и Структурен фонд

МОЛ

Материално отговорно лице

МФ

Министерство на финансите

ОбС

Общински съвет

ОП

Оперативна програма

ОУ

Основно училище

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

РА

Разплащателна агенция

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

СМР

Строително-монтажни работи

СОУ

Средно образователно училище

СФУК

Системи за финансово управление и контрол

ЦБ

Централния бюджет

ЦДГ

Целодневна детска градина

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Дт

Дебит

Кт

Кредит

МО

Мемориален ордер

Просрочие

Вземания и задължения извън договорения срок

Редовност

Всички отчетени приходи и разходи да принадлежат на обекта

Достоверност и действителност

Отчетените приходи, разходи и наличности на финансови средства действително са осъществени и достоверно са отразени в отчета

Същественост

Определяне на важни и значими въпроси, чието погрешно представяне би повлияло на потребителите на информацията

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ
Одитът се извърши на приложения годишен финансов отчет на община Баните, включващ баланс към 31.12.2012 г., годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и приложенията към тях, изготвени съгласно изискванията на приложимата обща рамка на финансово отчитане.


  1. Основание за извършване на одита

Одитът се осъществи на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2013 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-1-218 от 23.05.2013 г. на заместник-председателя на Сметната палата.
  1. Предмет на одита

Предмет на одита е годишният финансов отчет (ГФО) за 2012 г. на община Баните.
  1. Одитиран период

Одитираният период е от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.


Част втора

КОНСТАТАЦИИ
През 2012 г. към първостепенния разпоредител в община Баните функционират 6 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които имат свои счетоводни звена за осъществяване на финансово-счетоводната дейност и отделни банкови бюджетни сметки. Паричните средства по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ) на община Баните са съхранявани и отчитани по бюджетни, извънбюджетни и набирателни банкови сметки в съответствие с изискванията на Министерството на финансите (МФ) относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните организации през 2012 г.

През одитирания период не са извършвани промени в структурата на общината и в процеса на финансово-счетоводната отчетност.

Предприети са действия и мерки за отстраняване на констатираните при извършения текущ контрол на периодичните отчети за 2012 г. отклонения и несъответствия. От дадените десет препоръки, изпълнени са осем, една препоръка е изпълнена частично, а една препоръка не е изпълнена.1
І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания
Годишният финансов отчет за 2012 г. на община Баните съдържа:2

а) баланс към 31.12.2012 г. в лева; баланс към 31.12.2012 г. в хил. лева; сборни оборотни ведомости за трите отчетни групи с данни за състоянието на счетоводните сметки преди операциите по приключване, подлежащи на представяне в МФ по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗСч; справките по т. 10 от раздел ІІ. на ДДС № 14 от 21.12.2012 г.;

б) годишен отчет за касовото изпълнението на бюджета (БО-3), отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ-3), отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ-3-КСФ) и отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” (ИБСФ-3) към 31.12.2012 г.;

в) отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.12.2012 г.;

г) обяснителна записка към ГОКИБ за 2012 г., съдържаща информация за изпълнението на бюджета и ИБСФ;

д) счетоводният отчет (баланс и оборотна ведомост) за 2012 г. не съдържа приложение – информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи в община Баните; информация по отношение на свързаните лица – търговски дружества, с което не са спазени изискванията на т. 15.3 от заповед № ЗМФ – 60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите за утвърждаване на Сметкоплана на бюджетните предприятия и изискванията на т. 12 от ДДС № 14 от 21.12.2012 г.Обяснителната записка към баланса и сборните оборотни ведомости е представена по време на финансовия одит.

1. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ към 31.12.2012 г. на община Баните не съдържа декларация, подписана от главния счетоводител, удостоверяваща идентичността на данните, въведени в модул „ИСО – подаване на данни”, с тези от счетоводната система, с което не са изпълнени изискванията на т. 16 от ДДС № 13 от 21.12.2012 г.3

Декларацията е представена по време на финансовия одит.

2. Годишната оборотна ведомост и балансът към 31.12.2012 г. не са придружени с декларация, гарантираща верността и пълнотата на отчетните данни, подписана от ръководителя по смисъла на ЗФУКПС, с което не са изпълнени изискванията на т. 29 от ДДС № 13 от 21.12.2012 г.4

Декларацията е представена по време на финансовия одит.

ГФО за 2012 г. на община Баните е представен в Сметната палата, като не е спазен определения от МФ с ДДС № 13 и ДДС № 14 от 21.12.2012 г. срок.5

Отчетът включва обобщена информация за първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и за всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ и балансите на общината в лева и в хил. лева са подписани от кмета и от съставителя на ГФО и са подпечатани с печата на общината.

Ръководството на община Баните е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2012 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.
IІ. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове
Бюджетът на общината за 2012 г. е приет с Решение № 28 от 09.02.2012 г. на Общински съвет Баните по приходите и по разходите в размер на 4 006 300 лв.6

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на община Баните за 2012 г. е приет с Решение № 138 от 15.02.2013 г. на Общински съвет Баните по приходите и по разходите в размер на 2 876 404 лв.7

При изготвянето на Годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Баните към 31.12.2012 г. е спазено балансираното равенство между разделите на отчета.
1. Бюджет
1.1. Приходи

За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. по бюджета на община Баните са постъпили приходи в размер на 424 399 лв., от които с най-голям относителен дял са неданъчните приходи, които са в размер на 236 324 лв., или 55,7 на сто от общия размер на приходите, следвани от приходите от имуществени и от други местни данъци в размер на 188 075 лв., или 44,3 на сто и от приходите от общински такси, събирани по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в размер на 140 382 лв., или 33,1 на сто.

Изпълнението на приходите по бюджета към 31.12.2012 г. е 19,3 на сто.

При извършената проверка на отчитането по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2012 г. на приходите по бюджета на общината не са установени съществени отклонения и несъответствия.8
1.2. Трансфери

За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. по бюджета на община Баните са получени субсидии от централния бюджет, отчетени по параграф 31-00 „Получени трансфери (субсидии) от ЦБ” в размер общо на 2 114 550 лв. 9

Трансферите са в размер на 259 833 лв. Безлихвените заеми от бюджета за извънбюджетните сметки и фондове са 243 767 лв., а възстановените заеми от извънбюджетните сметки и фондове по бюджета са 19 166 лв. Отчетен е получен временен безлихвен заем от ПУДООС в размер на 287 676 лв.

При отчитането на касова основа на трансферите не са установени отклонения и несъответствия.10
1.3. Разходи

Отчетените разходи по бюджета на община Баните към 31.12.2012 г. са в размер на 2 876 404 лв. при уточнен план 4 692 007 лв., или изпълнението е 61,3 на сто.

С най-голям относителен дял са разходите по параграф 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” – 970 199 лв., или 33,7 на сто, следвани от разходите по параграф 10-00 „Издръжка” – 823 112 лв., или 28,6 на сто.

Капиталовите разходи са в размер на 691 888 лв., или 24,1 на сто от общите разходи и включват разходи за основен ремонт на ДМА – 297 214 лв., разходи за придобиване на ДМА – 388 497 лв., разходи за придобиване на НДА – 6 000 лв. и разходи за придобиване на земя – 177 лв.

При извършената проверка на отчитането по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2012 г. на разходите по бюджета на общината се установи:11

а) разходи за осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд в размер на 15 538 лв. неправилно са отчетени по подпараграф 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”, вместо по подпараграф 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за УПФ”12;

б) разходи за просрочени лихви по кредитно задължение по банкови гаранции в размер на 307 лв. неправилно са отчетени по подпараграф 10-69 „Други финансови услуги”, вместо по подпараграф 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”13;

в) разходи за съдебни разноски в размер на 1 433 лв., осчетоводени по сметка 6063 „Разходи за съдебни такси и разноски в страната”, неправилно са отчетени по подпараграф 10-40 „Платени данъци, мита и такси”, вместо по подпараграф 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”14;

г) разходи за приготвяне на храна за учениците в стола на СОУ „Христо Ботев” с. Баните в размер на 15 166 лв., неправилно са отчетени по подпараграф 10-11 „Храна”, вместо в намаление на подпараграф 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”. Не са спазени изискванията на т. 7.24 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ;15

д) разходи за текущ ремонт в размер на 11 841 лв. неправилно са отчетени по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”, вместо по подпараграф 10-30 „Текущ ремонт”16;

е) по подпараграф 10-40 „Платени данъци, мита и такси” неправилно са отчетени такси за обучение на персонала, нотариални такси, такси за частни съдебни изпълнители и други такси за предоставяне на услуги в размер общо на 13 397 лв., вместо по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”. Не са спазени изискванията на т. 26 от ДДС № 10 от 2012 г. на МФ17;

ж) по подпараграф 10-40 „Платени данъци, мита и такси” неправилно са отчетени такси за финансови услуги в размер на 215 лв., вместо по подпараграф 10-69 „Други финансови услуги”18;

з) по подпараграф 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” неправилно са отчетени 36 816 лв.:19

- лекарства за военни инвалиди в размер на 686 лв., вместо по подпараграф 10-12 „Медикаменти”;

- разходи за посрещане на гости в размер на 3 652 лв., вместо по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”;

- представителни разходи за хранителни продукти в размер на 569 лв., вместо по подпараграф 10-11 „Храна”;

- разходи за организиране на празника на минералната вода, за участие в семинари и обучение и за други външни услуги в размер общо на 30 435 лв., вместо по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”;

- разходи за предметни награди и за спортни пособия в размер общо на 1 474 лв., вместо по под параграф 10-15 „Материали”.

Не е спазена ЕБК за 2012 г. за отчитане на разходите според икономическия им характер.

При извършените тестове на предварителния контрол преди поемане на задължения и преди извършване на капиталови разходи по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на общината се установи, че контролните дейности са прилагани във всички случаи през целия одитиран период.20Отклоненията по стойност в разходната част на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета са над прага на същественост, определен от одитния екип, спрямо общия размер на разходите и оказват влияние върху верността на отчета.
1.4. Операции с финансови активи и пасиви

Отчетените наличности по сметки в началото на одитирания период са в размер на 57 920 лв., а наличностите към 31.12.2012 г. са в размер на 221 761 лв.

Нетната сума на касовите операции от друго финансиране е 157 766 лв.

Отчетени са: погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в размер на 105 580 лв.; получени краткосрочни заеми от „ФЛАГ” ЕАД в размер на 245 444 лв. и погашения по заема в размер на 15 300 лв.; погашения по дългосрочни заеми в размер на 103 574 лв.

При отчитането на касова основа на операциите с финансови активи и пасиви са допуснати следните отклонения и несъответствия:21

а) получен заем от „ФЛАГ” ЕАД в размер на 81 365 лв. неправилно е отчетен по подпараграф 83-71 „Получени краткосрочни заеми от други лица в страната”, вместо по подпараграф 83-72 „Получени дългосрочни заеми от други лица в страната”. Договорът за заем е дългосрочен;

б) погашения по дългосрочен кредит към „ФЛАГ” ЕАД в размер на 11 300 лв. неправилно са отчетени по подпараграф 83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната”, вместо по подпараграф 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната”.

Допуснатите отклонения не оказват влияние върху достоверното представяне на заемите по параграф 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната” в годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета.
2. Извънбюджетни сметки и фондове

2.1. Приходи

За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. по извънбюджетните сметки и фондове на община Баните са отчетени приходи в размер на 250 лв.При извършената проверка на отчитането по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2012 г. на приходите по извънбюджетните сметки и фондове на общината не са установени съществени отклонения и несъответствия.22

2.2. Трансфери

В отчета за касовото изпълнение ИБСФ-3-КСФ към 31.12.2012 г. са отчетени трансферите по оперативни програми в размер общо на 803 860 лв., както следва:

ОП „Регионално развитие” – 254 365 лв.;

ОП „Човешки ресурси” – 549 495 лв.;

Общият размер на отчетените заеми е 243 767 лв.

Трансферите от Разплащателната агенция (РА) към ДФ „Земеделие” са в размер на 1 945 162 лв.При извършената проверка на отчитането по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2012 г. на трансферите по извънбюджетните сметки и фондове на общината не са установени съществени отклонения и несъответствия.23
2.3. Разходи

За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. по извънбюджетните сметки и фондове на община Баните са извършени разходи по проекти, финансирани от оперативни програми към Националния фонд (НФ) в размер на 1 037 753 лв. и разходи по проекти, финансирани от Разплащателната агенция (РА) към ДФ „Земеделие” в размер на 1 301 106 лв.24

При извършената проверка на отчитането по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2012 г. на разходите по извънбюджетните сметки и фондове се установи следното:25

а) разходи за осигурителни вноски за Учителския пенсионен фонд по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в СОУ „Христо Ботев” с. Баните и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Давидково в размер общо на 2 133 лв. неправилно са отчетени по под параграф 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”, вместо по подпараграф 05-52 „Осигурителни вноски от работодатели за УПФ”;

б) изплатени разходи за външни услуги за подготовка на документи и изготвяне на маркетингова стратегия по проект „Създаване на посетителски център за представяне културното наследство на община Баните” в размер на 7 963 лв. неправилно са отчетени по подпараграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”, вместо по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”;

в) разходи за извършено саниране на сградите на СОУ „Христо Ботев” с. Баните, ОУ „СВ. Св. Кирил и Методий” с. Давидково и на сградата на ЦДГ „Веселин Маринов” с. Баните по проект „По-висока енергийна ефективност, по-добра среда за всички, ползващи образователните институции в община Баните” в размер на 493 032 лв. в отчета за касовото изпълнение на ИБСФ-3-КСФ неправилно са отразени по подпараграф 52-02 „Придобиване на сгради”, вместо по параграф 51-00 „Основен ремонт ДМА”. В счетоводната система разходите са отчетени по параграф 51-00 „Основен ремонт ДМА”.


Отклоненията по стойност в разходната част на годишния отчет за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове са над прага на същественост, определен от одитния екип, спрямо общия размер на разходите и оказват съществено влияние върху верността на отчета.
2.4. Операции с финансови активи и пасиви

Нетната сума на отчетените операции с финансови активи и пасиви по извънбюджетните сметки и фондове на община Баните за 2012 г. е 635 014 лв.

При извършената проверка на отчитането по параграфите и подпараграфите на ЕБК за 2012 г. на операциите с финансови активи и пасиви по извънбюджетните сметки и фондове се установи, че съществува взаимовръзка и зависимост между счетоводните сметки за операциите с финансови активи и пасиви от СБП и параграфите за отразяване на операциите с финансови активи и пасиви на ЕБК за 2012 г.

Не са установени отклонения и несъответствия при отчитането на касова основа на финансовите активи и пасиви в отчетна група „ИБСФ”.26
ІІІ. Баланс към 31.12.2012 г.
1. Счетоводната политика на община Баните не е променяна през 2012 г.

2. Спазен е основният счетоводен принцип, регламентиран с чл. 4, ал. 1 т. 7 от Закона за счетоводството за независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс – всеки отчетен период да се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.27

3. Разходите за провизии на персонала са отчетени в съответствие с изискванията на т. 19 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ. В годишната оборотна ведомост са отразени сторнираните разходи за провизии на персонал към 31.12. от предходната година.28

4. В годишната оборотна ведомост са отразени сторнираните разходи, отразени по корективна сметка 4967 „Коректив по задължения към местни лица” за месец декември от предходната година. Фактическите разходи, свързани с придобиването на ДМА са осчетоводени към 31.12.2012 г. Начислените разходи в края на 2012 г. са отчетени в съответствие с изискванията на т. 49 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ. 29

5. Текущо през годината не са извършвани процедури по приключване на приходните и разходните сметки от раздел 6 и 7 със сметки от групи 11, 12 и 13 от СБП.

Годишното приключване на сметките от раздел 6 и 7 на СБП към 31.12.2011 г. и към 31.12.2012 г. е извършено в съответствие с изискванията на т. 59 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ.306. Отчетната стойност на приготвена храна и приходи от продажба на купони за храна в ученическия стол на СОУ „Христо Ботев” с. Баните в размер на 15 166 лв. неправилно са осчетоводени по дебита и по кредита на сметка 4261 „Вземания от подотчетни местни лица” вместо по сметка 6113 „Отчетна стойност на продадена продукция” и по сметка 7113 „Приходи от продажба на продукция”.31

7. Не е осчетоводена като приписан разход и като приписан приход разликата между пазарната цена и плащаната наемна цена от небюджетни предприятия, която е съществено занижена, в размер на 229 лв. съгласно т. 17.13. от ДДС № 20 от 2004 г. 32

За предоставено безвъзмездно право на ползване на имоти – общинска собственост на нестопански организации и нефинансови предприятия, приписани разходи в размер на 2 110 лв. са осчетоводени по сметка 7684 „Приписани трансфери от/за общински бюджети”, вместо по сметки от група 64 „Пенсии, социални помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери” от СБП.33

При осчетоводяване на установените суми в размер на 17 761 лв. за приписани приходи и трансфери за предоставеното от общината на държавни институции безвъзмездно право на ползване на общински активи, неправилно е използвана сметка 7684 „Приписани трансфери от/за общински бюджети”, вместо сметка 7682 „Приписани трансфери от/за държавни институции”.34

Допуснати са отклонения по активните и по пасивните счетоводни сметки от СБП на обща стойност 20 100 лв., които не оказват влияние върху верността на баланса.


  1. Актив


8.1. По време на финансовия одит е тествана контролната дейност във връзка с осигуряване на отчетност на материалните активи по счетоводни сметки на аналитично ниво. Контролната дейност е прилагана през одитирания период.35

Указанията за отразяване на счетоводните операции и прилагане на СБП не са предотвратили следните отклонения:36

а) сграда на общежитие в СОУ „Христо Ботев” с. Баните на стойност 856 000 лв. неправилно е осчетоводена по сметка 2031 „Административни сгради”, вместо по сметка 2032 „Жилищни сгради”. Не е спазено изискването на ДДС № 08 от 26.06.2012 г. на МФ и СБП.

б) в СОУ „Христо Ботев” с. Баните скочище на стойност 720 лв. неправилно е осчетоводено по сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване”, вместо по сметка 2060 „Стопански инвентар”.

в) в годишната оборотна ведомост на СОУ „Христо Ботев” с. Баните сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход” е с дебитно салдо на стойност 95 260 лв. Аналитичните партиди на активите по сметката са на стойност 78 582 лв. За активи на стойност 16 678 лв., прехвърлени от отчетна група „ИБСФ”, не е създадена аналитична отчетност в отчетна група „Бюджети”.

8.2. Разходи за подготовка на документи и изготвяне на маркетингова стратегия по проект „Създаване на посетителски център за представяне културното наследство на община Баните” в размер на 9 170 лв. неправилно са осчетоводени по сметка 2099 „Други ДМА”, вместо по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги”.37

8.3. Получен ламиниран паркет на стойност 10 790 лв. по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в СОУ „Христо Ботев” с. Баните неправилно е осчетоводен по сметка 3025 „Постелен инвентар и работно облекло”, вместо по сметка 3029 „Други материали”.

Към 31.12.2012 г., съгласно указания на ръководителя на проекта, активите са прехвърлени в отчетна группа „Бюджети”, изписани са на разход и са осчетоводени по сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход”.

Активите неправилно са изписани на разход по сметка 6015 „Разходи за постелен инвентар и работно облекло”, вместо по сметка 6019 „Разходи за други материали”.38

8.4. В отчетна група „Бюджети” по дебита на сметка 4391 „Вземания от банки в страната в несъстоятелност” са отчетени средства в размер на 1 650 лв.

В отчетна група „ДСД” по дебита на сметка 4391 „Вземания от банки в страната в несъстоятелност” са отчетени средства в размер на 1 369 лв.

Средствата не са провизирани в съответствие с указанията на МФ, дадени в т. 36.2. от ДДС № 20 от 2004 г.39

Допуснато е отклонение по характер, което оказва влияние върху достоверното представяне на вземанията по баланса на общината.

8.5. В отчетна група „ДСД” предоставен временен безлихвен заем от набирателната сметка по бюджета в размер на 200 631 лв. неправилно е осчетоводен по сметка 4630 „Временни безлихвени заеми от набирателни сметки”, вместо по сметка 4614 „Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети”.

Предоставени временни безлихвени заеми от набирателната сметка по извънбюджетните сметки и фондове в размер на 8 955 лв. неправилно са осчетоводени по сметка 4630 „Временни безлихвени заеми от набирателни сметки”, вместо по сметка 4624 „Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на общини”.408.6. Съгласно т. 28.4. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ за отразяване на промените в дела на инвестицията на бюджетното предприятие за текущата година се вземат данни от ГФО на търговските дружества за отчетната година.

Последните осчетоводени промени в размера на дяловете и акциите на община Баните в търговски дружества са към 31.12.2009 г.

Към датата на съставяне на ГФО за 2012 г. на общината не са изискани и представени предварителни или окончателни финансови отчети за 2012 г. на търговските дружества. След съставянето на ГФО за 2012 г. е представен финансов отчет за 2012 г. от „РДЗ и СР” ООД, гр. Смолян, в което община Баните има 20% дялово участие. Съгласно отчетения финансов резултат от търговското дружество инвестицията на общината към 31.12.2012 г. е в размер на 11 200 лв., а салдото на сметка 5113 „Дялове и акции в асоциирани предприятия в страната” е 10 800 лв. Към 31.12.2012 г. не е осчетоводено увеличението в инвестицията на община Баните в „РДЗ и СР” ООД, гр. Смолян с 400 лв.41

8.7. По сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” неправилно са осчетоводени разходи в размер общо на 37 563 лв., от които по-съществени по стойност са следните отклонения:42

а) разходи за интернет и пощенски услуги в размер на 4 142 лв., вместо по сметка 6023 „Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги”;

б) разходи за транспорт в размер на 8 352 лв., вместо по сметка 6022 „Разходи за транспорт”;

в) разходи за текущ ремонт в размер на 11 841 лв., вместо по сметка 6021 „Разходи за текущ ремонт”;

г) разходи за поддръжка на програмни продукти в размер на 12 616 лв., вместо по сметка 6026 „Разходи за поддръжка на софтуер”;

д) разходи за поддръжка на компютри в размер на 564 лв., вместо по сметка 6027 „Разходи за поддръжка на хардуер”.8.8. По сметка 6061 „Разходи за държавни такси” в Общинска администрация Баните са отчетени разходи в размер на 20 865 лв. От тях неправилно са осчетоводени разходи в размер общо на 13 612 лв., от които по-съществени по стойност са следните отклонения:

а) семестриални такси и такси за обучение размер на 5 148 лв., вместо по сметка 6025 „Разходи за квалификация и преквалификация на персонала”;

б) нотариални такси и такси за частни съдебни изпълнители в размер на 4 869 лв.;

в) такси за обслужване на залог и банкови гаранции в размер на 215 лв., вместо по сметки от подгрупа 620 „Разходи за финансови услуги и комисионни”;

г) други такси за предоставяне на услуги в размер на 3 380 лв., вместо по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги”.

8.9. По сметка 6098 „Други разходи в страната” към 31.12.2012 г. са отчетени разходи в размер на 36 806 лв. От тях неправилно са осчетоводени:43

а) разходи за лекарства за военни инвалиди в размер на 686 лв., вместо по сметка 6013 „Разходи за медикаменти и лекарства”;

б) разходи за присъдена издръжка в размер на 600 лв., вместо по сметка 6421 „Текущи помощи и обезщетения за домакинства”;

в) разходи за посрещане на гости, за организиране празника на минералната вода и за други външни услуги в размер общо на 32 738 лв., вместо по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги”;

г) представителни разходи за хранителни продукти в размер на 569 лв., вместо по сметка 6012 „Разходи за храна”;

д) разходи за участие в семинари и друго обучение в размер на 739 лв., вместо по сметка 6025 „Разходи за квалификация и преквалификация на персонала”;

е) разходи за предметни награди и спортни пособия в размер общо на 1 474 лв., вместо по сметка 6019 „Разходи за други материали”.

8.10. Разходи за просрочени лихви по кредитно задължение по банкови гаранции в размер на 307 лв. неправилно са осчетоводени по сметка 6209 „Разходи за други финансови услуги и комисионни”, вместо по сметка 6271 „Лихви за просрочени задължения към местни лица”.44

8.11. Трансфери за домакинствата в размер на 1 645 лв. неправилно са осчетоводени по сметка 6441 „Текущи субсидии за нефинансови предприятия”, вместо по сметка 6421 „Текущи помощи и обезщетения за домакинства”.45

8.12. Съгласно т. 36.1. от ДДС № 2004 г. на МФ за нефинансовите дълготрайни активи се извършва преглед за обезценка веднъж на две години, доколкото МФ не е определило по-кратък срок. Същият срок е определен и със счетоводната политика на община Баните.

а) преглед за обезценка на активите по сметките от гр. 20 „Дълготрайни материални активи” и на тези по сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход” е извършен към 31.12.2011 г. във всички звена и общинска администрация, с изключение на СОУ „Христо Ботев” с. Баните;

б) към 31.12.2012 г. отново е извършен преглед за обезценка във всички звена и в общинска администрация. Обезценката са активите по сметките от гр. 20 „Дълготрайни материални активи” е на стойност 68 777 лв. Обезценени са и активите по сметка 9909 „Други активи в употреба, изписани като разход” като обезценката им е на стойност 28 178 лв.46

Съгласно т. 16.24. и т. 36.1.4. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ доколкото практически е възможно, извършва се и обезценка на активите, отчитани по сметките от подгрупа 990 (с изключение на сметка 9909).

Не са спазени изискванията на т. 36.1. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ и счетоводната политика на общината относно извършването на обезценка на нефинансовите дълготрайни активи.

Допуснатото отклонение е съществено по характер и оказва влияние върху вярното и честно представяне на активите по баланса на общината.

8.13. По сметка 9919 „Други просрочени вземания” неправилно са осчетоводени просрочени вземания от данъци в размер на 134 977 лв. и просрочени вземания от такси с данъчен характер в размер на 63 417 лв. или общо 198 394 лв., която сума представлява дебитното салдо на сметката към 31.12.2012 г.47

Съгласно т. 18.1. от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ приходите от данъци, мита и такси с данъчен характер се отчитат на касова основа.Допуснато е отклонение по стойност в размер на 198 394 лв. и оказва влияние върху достоверното представяне на просрочените вземания и задбалансовите активи по баланса на общината.

8.14. Съставени са неправилни счетоводни операции със сметки 9901 „Земи, гори и трайни насаждения”, 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми” и 9919 „Други просрочени вземания” в кореспонденция със сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви”, вместо със сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи”.

Съставени са неправилни счетоводни операции със сметка 9939 „Приходи от стопанска дейност” в кореспонденция със сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи”, вместо със сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви”.

Общият размер на отклоненията е 126 207 лв.48

8.15. Редът за провеждане на инвентаризации в община Баните е определен с Вътрешни правила за инвентаризация, като част от СФУК.49

Със заповедите за извършване на годишна инвентаризация на ръководителите на бюджетни звена са назначени комисии и са определени сроковете за извършване и приключване на годишната инвентаризация. Създадена е аналитична отчетност на активите по МОЛ.

Лицата, които отговарят за даден обект, са подписали декларация преди започване на инвентаризацията.

Проведена е инвентаризация на всички класове активи във всички разпоредители с бюджетни кредити в община Баните. Съставени са инвентаризационни описи и сравнителни ведомости. Не всички страници на инвентаризационните описи са подписани от членовете на комисията и от МОЛ.

Съставени са актове за бракуване на активите, които са одобрени от ръководителя на бюджетното звено.

Извършена е инвентаризация на вземанията чрез изпращане на извлечение на салдата по сметките на контрагентите.50

Резултатите от годишната инвентаризация на активите са осчетоводени към 31.12.2012 г. 51


  1. Пасив9.1. Приходи от санкции по изпълнително дело в размер на 430 лв. неправилно са осчетоводени по сметка 7199 „Други приходи”, вместо по сметка 7090 „Приходи от глоби и санкции”.52

9.2. Временен безлихвен заем от ПУДООС в размер на 287 676 лв. неправилно е осчетоводен по сметка 4611 „Временни безлихвени заеми от/за централния бюджет” , вместо по сметка 4622 „Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства”.

9.3. Трансфер от ПУДООС в размер на 20 683 лв. неправилно е осчетоводен по сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на министерства и ведомства”, вместо по сметка 7529 „Касови трансфери от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства”.53

9.4. Разходи в размер на 496 252 лв. за саниране на сградите на СОУ „Христо Ботев” с. Баните, ОУ „СВ. Св. Кирил и Методий” с. Давидково и сградата на ЦДГ „Веселин Маринов” с. Баните по проект „По-висока енергийна ефективност, по-добра среда за всички, ползващи образователните институции в община Баните” са осчетоводени по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт” в отчетна група „ИБСФ”. Стойността на основния ремонт е прехвърлена в отчетна група „Бюджети”, като са завишени стойностите на сградите на СОУ „Христо Ботев” с. Баните, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Давидково и ЦДГ „Веселин Маринов” с. Баните.

При прехвърлянето стойността на извършения основен ремонт неправилно в отчетна група „ИБСФ” е използвана сметка 7611 „Прехвърлени активи” и сметка 7617 „Поети активи” в отчетна група „Бюджети”, вместо сметка 7641 „Прехвърлени/поети активи между бюджети, сметки и фондове на общини”.54 Не е спазен СБП.9.5. Не са осчетоводени реализирани ангажименти по проект „Създаване на посетителски център за представяне културното наследство на община Баните” в размер на 9 170 лв.55

9.6. Към 31.12.2012 г. не са осчетоводявани поети ангажименти по договори за доставка на горива и хранителни продукти на обща стойност 264 000 лв., с което не са спазени изискванията на ДДС № 04 от 2010 г.

Не са осчетоводявани поети ангажименти по договори за доставка на хранителни продукти с посочена единична цена, с което не са спазени изискванията на т. 1.2. от ДДС № 04 от 2010 г. на МФ, когато стойността на ангажимента е променлива величина, да се използват приблизителни оценки.56Допуснато е отклонение по задбалансовите пасивни сметка по стойност в размер на 264 000 лв. и по характер, което оказва влияние върху пълното и достоверно представяне на задбалансовите пасиви по баланса на общината.

9.7. По сметка 9233 „Обезпечени задължения по реда на особените залози” не са осчетоводени договори за особени залози в размер общо на 2 257 813 лв.57

Допуснато е отклонение по задбалансовите пасивни сметки в размер на 2 257 813 лв., което е над прага на същественост, определен от одитния екип спрямо общия размер на стойността на пасива по баланса, включително и задбалансовите пасиви.

9.8. През одитирания период в отчетна група „Бюджети” са съставени неправилни счетоводни операции с пасивни задбалансови счетоводни сметки на стойност 126 207 лв.58

9.9. Извършена е инвентаризация на задълженията чрез изпращане на извлечения на салда по счетоводни сметки на контрагентите за потвърждаването им. Резултатите от годишната инвентаризация са осчетоводени към 31.12.2012 г.59
ІV. Приложения към годишния финансов отчет
1. Годишната оборотна ведомост и балансът към 31.12.2012 г. на община Баните не са придружени с обяснителна записка.60

Оповестяването в ГФО за 2012 г. не е извършено в съответствие с изискванията на ДДС № 20 от 2004 г. и другите приложими норми в областта на финансово-счетоводната отчетност.Обяснителната записка към баланса и сборните оборотни ведомости е представена по време на финансовия одит.

2. Обобщената стойност на просрочените задължения към 31.12.2012 г. съвпада с данните в справката по т. 2 от ДДС № 13 от 21.12.2012 г. за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г.61

3. Не съществува равенство между отчетните данни по параграфи и подпараграфи в отчета за капиталовите разходи, изготвен на програмен продукт модул „Инвеститор” и отчет БО-3, ИБСФ-3-РА и ИБСФ-3-КСФ към 31.12.2012 г.

Основните несъответствие са между отчетените разходи по параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” и по параграф 52-00 „Придобиване на ДМА”.62
Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Годишният финансов отчет за 2012 г. на община Баните, след допълнително представената информация, е изготвен и представен, съгласно изискванията на действащото национално законодателство и указанията на Министерство на финансите.

Годишният отчет за касовото изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2012 г. съдържа съществени отклонения и несъответствия и не дава вярна и честна представа за достоверността, законосъобразността и редовността на включената в него финансова и нефинансова информация.

Отразените в баланса и оборотната ведомост към 31.12.2012 г., стопански, финансови и счетоводни операции съдържат съществени отклонения, които биха повлияли на потребителите на информация от отчета.
Финансовият отчет на община Баните за 2012 г. се заверява с резерви.

Настоящият одитен доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за община Баните и един за Сметната палата и е неразделна част от становището за заверка на годишния финансов отчет.

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ


ЗА ЗАВЕРКА С РЕЗЕРВИ

на годишния финансов отчет

на община Баните за 2012 г.София, 2013 г.

Настоящото становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Баните за 2012 г.

Ръководството на община Баните е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2012 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

Отговорността на одитния екип е да изрази независимо становище по годишния финансов отчет въз основа на извършения финансов одит в съответствие със Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти при спазване на етичните изисквания, както и да планира и проведе одита така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитният екип дава следното мнение по елементите на годишния финансов отчет:

І. По отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за 2012 г.

Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Баните за 2012 г. включи проверка, анализ и оценка за вярното и честно представяне на финансовата и нефинансовата информация.

При извършването на одита се констатираха отклонения, подробно отразени в т.т. 1.3. и 2.3. от одитния доклад, които са съществени по стойност, по характер или по смисъл и биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Баните за 2012 г. съдържат съществени отклонения и не дават вярна и честна представа за отразената финансова и нефинансова информация, в съответствие с идентифицираната обща рамка на финансова отчетност с общо предназначение.

ІІ. По баланса към 31.12.2012 г. и приложенията към него.

Одитът на баланса към 31.12. 2012 г. и приложенията към него на община Баните включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях информация за вярното и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на предприятието.

При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна разумна увереност, че балансът съдържа съществени отклонения, подробно отразени в раздел ІІІ, т. 6, т.т. 8.2, 8.4, 8.6, 8.12, 8.13, 9.5, 9.6 и 9.7. от одитния доклад, които са съществени по стойност, по характер или по смисъл и биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че балансът към 31.12.2012 г. и приложенията към него на община Баните съдържат съществени отклонения и не дават вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност с общо предназначение.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразените от нас резерви по годишния финансов отчет.Финансовият отчет на община Баните за 2012 г. се заверява с резерви.

Одитното становище за заверка с резерви е неразделна част от финансовия отчет на община Баните за 2012 г.


1 Одитно доказателство № 01

2 Одитно доказателство № 02

3 Одитно доказателство № 02

4 Одитно доказателство № 02

5 Одитно доказателство № 02

6 Одитно доказателство № 03

7 Одитно доказателство № 04

8 Одитни доказателства №№ 05, 07, 08

9 РД-И-09

10 Одитно доказателство № 09

11 Одитни доказателства №№ 10 – 14, 17

12 Одитни доказателства №№ 10, 14, 18

13 Одитно доказателство № 19

14 Одитни доказателства №№ 10, 17, 20

15 Одитно доказателство № 14

16 Одитни доказателства №№ 22, 23

17 Одитни доказателства №№ 24, 25

18 Одитни доказателства №№ 24, 25

19 Одитни доказателства №№ 24, 26, 27

20 Одитни доказателства №№ 28, 29

21 Одитни доказателства №№ 30, 31

22 Одитно доказателство № 32

23 Одитно доказателство № 33

24 Одитно доказателство № 35

25 Одитни доказателства №№ 18, 35, 36, 39, 41, 42, 45 – 47

26 Одитно доказателство № 49

27 Одитни доказателства №№ 50 – 52

28 Одитни доказателства №№ 56, 57

29 Одитни доказателства №№ 56, 57

30 Одитни доказателства №№ 50 – 55, 58

31 Одитно доказателство № 10

32 Одитни доказателства №№ 59, 60, 61

33 Одитни доказателства №№ 59, 60

34 Одитни доказателства №№ 59, 60

35 Одитно доказателство № 62

36 Одитни доказателства №№ 62 – 65

37 Одитни доказателства №№ 36, 45

38 Одитни доказателства №№ 14, 36, 39, 40

39 Одитни доказателства №№ 56, 67

40 Одитно доказателство № 69

41 Одитни доказателства №№ 70, 71, 72

42 Одитни доказателства №№ 22, 23

43 Одитни доказателства №№ 24, 27

44 Одитни доказателства №№ 10, 11

45 Одитни доказателства №№ 10, 11

46 Одитни доказателства №№ 67, 68

47 Одитни доказателства №№ 67, 84, 85

48 Одитно доказателство № 50

49 Одитно доказателство № 73

50 Одитни доказателства №№ 73 – 77

51 Одитни доказателства №№ 73, 74, 76

52 Одитни доказателства №№ 05, 14, 16

53 Одитно доказателство № 09

54 Одитни доказателства №№ 36, 4, 43

55 Одитни доказателства №№ 36, 45

56 Одитни доказателства №№ 80, 81

57 Одитни доказателства №№ 67, 82

58 Одитно доказателство № 50

59 Одитни доказателства №№ 73, 74, 76

60 Одитно доказателство № 83

61 Одитно доказателство № 84

62 Одитно доказателство № 86


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница