Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 гстраница1/4
Дата30.08.2017
Размер0.55 Mb.
#29095
ТипДоклад
  1   2   3   4
ОДИТЕН ДОКЛАД
0200000411

за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

*Одитният доклад е издаден с Разпореждане № 187/06.10.2011 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.


СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Част първа. Резюме

4

Част втора. Въведение

5

Част трета. Констатации

7

Раздел І. Бюджет

7

1. Вътрешни актове

7

2. Бюджетна процедура

7

3. Изпълнение на бюджета

10

3.1. Приходи

10

3.2. Разходи

11

Раздел ІІ. Възлагане на обществени поръчки

12

1. Обща информация за проведените процедури

12

2. Вътрешни актове

12

3. Процедури по реда на Закона за обществените поръчки

13

4. Процедури по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

14

5. Обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

16

6. Непроведени процедури/поръчки

18

Раздел ІІІ. Имущество

20

1. Обща информация за управляваните имоти

20

2. Вътрешни актове

20

3. Актове за собственост

21

4. Управление на имотите

21

5. Разпореждане с имотите

23

6. Разпореждане с вещи

24

Част четвърта. Заключение

24

Част пета. Препоръки

26

Опис на одитните доказателства

27СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


АОП

Агенция по обществени поръчки

ВПФУК

Вътрешни правила за финансово управление и контрол

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЕИП

Европейско икономическо пространство

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗИД

Закон за изменение и допълнение

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗОБ

Закон за общинските бюджети

ЗОС

Закон за общинската собственост

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗПП

Закон за политическите партии

ЗФУКПС

Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

МБАЛ - Белоградчик ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Белоградчик ЕООД

МФ

Министерство на финансите

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

НУРСИООБ

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

НРПУРОИ

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

ОбС

Общински съвет

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

СМР

Строително монтажни работи

СФУК

Система за финансово управление и контрол


Част първа

РЕЗЮМЕ
Одитът за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик обхваща периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. В обхвата на одита са включени областите “бюджетен процес”, “възлагане и изпълнение на обществени поръчки” и “управление и разпореждане с имоти - общинска собственост”.

Основните констатации и изводи от извършения одит са:

За одитирания период се прилагат вътрешни актове, регламентиращи приемането и изпълнението на бюджета. Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет (НУРСИОБ) преповтаря текстове от нормативни актове и с нея не е регламентиран ред за изготвянето на бюджета, който да конкретизира етапите и взаимодействието между различните звена в общинската администрация. В общината не е създадена вътрешна организация в процеса по планирането, управлението и контрола на бюджетните средства. В съответствие с действащото законодателство не е извършвана актуализация на наредбата.

Разработена е тригодишна бюджетна прогноза, която е актуализирана ежегодно. Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик е в съответствие с действащата правна уредба.

За съставяне на общинския бюджет не е одобрен план - график и указания за разработването на проекта на бюджета, с което не е спазен регламентирания във вътрешните актове ред. Управленските решения, свързани със съставянето на проекта на бюджет, делегирането на правомощия на кмета на общината и актуализирането на бюджета са в съответствие с действащите нормативни и вътрешни актове. Бюджетът за 2010 г. не е приет в законовоопределения срок. Законовите изисквания за информиране на общинския съвет (ОбС) и местната общност за изпълнението на бюджета не са изпълнени.

По бюджета на община Белоградчик са отчетени приходи в размер на 5 416 981 лв., като изпълнението спрямо уточнения план е 74 на сто. Планираните приходи по бюджета за 2010 г. не са изпълнени, поради неправилно планиране и липсата на управленски решения за имотите - общинска собственост, които ще бъдат отдадени под наем. Планираните и реализираните приходи и доходи от собственост са законосъобразни.

Отчетените разходи са в размер на 5 416 981 лв., от които 211 103 лв. са капиталови разходи или 13 на сто от планираните - 1 637 056 лв. Законосъобразни са управленските решения за извършването на разходи за основен ремонт, придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и разходи за външни услуги. Към 31.12.2010 г. община Белоградчик има просрочени задължения в размер на 1 492 254 лв.

Спазени са законовите изисквания и са приети вътрешни правила, регламентиращи процеса по възлагане на обществените поръчки. Вътрешните правила не съдържат детайлна регламентация на реда и условията за осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на всеки етап от възлагането на обществените поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори. Не е определен ред за осъществяването на мониторинг и контрол по изпълнение на сключени договори за възложени обществени поръчки.

За одитирания период са възложени 2 обществени поръчки (открита процедура и договаряне без обявление) по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). По реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) са възложени 3 обществени поръчки (открити конкурси). Възложени са 14 малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП чрез събиране на не по-малко от три оферти.

Управленските решения за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП са законосъобразни.

При провеждането на процедури по реда на НВМОП са допуснати нарушения: не е прекратена процедура за възлагане на малка обществена поръчка при наличие на нормативно основание; в обявленията са поставяни необосновани изисквания за оборот, които ограничават участието на лица в процедурите; цената на документации за участие не съответства на нормативните изисквания; не е изпратена информация в Агенцията по обществени поръчки (АОП) за сключен и изпълнен договор в нормативноопределените срокове.

Допуснато е разделяне на обществени поръчки, с цел прилагане на по-облекчен ред на възлагане. При възлагането на малки обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП не във всички случаи са събрани не по-малко от три оферти, измежду които може да бъде избран изпълнител. Извършени са разходи за услуги, без провеждане на процедури за избор на изпълнител в нарушение на нормативните изисквания. Не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и извършване на разход, не е прилагана системата на двойния подпис. Контролът върху организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки не е осъществяван последователно и непрекъснато.

Вътрешните актове на общината, регламентиращи придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са в съответствие със законовите изисквания. С вътрешен акт не са определени отговорностите на длъжностните лица, участващи в процеса по управление и разпореждане с имоти.

През 2010 г. са проведени общо 8 търга, от които: 5 публични търга с явно наддаване и 3 публични търга с тайно наддаване, в резултат на което са сключени 8 договора за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост. За одитирания период са извършени две разпоредителни сделки: една за продажба на земя - частна общинска собственост, при другата чрез публичен търг с явно наддаване е учредено възмездно право на строеж на имот - частна общинска собственост.

Актуването, вписването и отписването на имоти; управлението и разпореждането с имоти и вещи са в съответствие с нормативните изисквания. Не са спазени нормативните изисквания за създаване на регистър за общинските предприятия, регистър за търговските дружества с общинско участие, регистър за юридическите лица с нестопанска цел и регистър за гражданските дружества, в които участва общината.

Предприети са действия за събиране на дължими суми от наематели. Не са взети управленски решения за застраховане на имотите - публична общинска собственост. При управлението и разпореждането с имоти не е извършван предварителен контрол за законосъобразност и не е прилагана системата на двоен подпис при сключването на договорите.


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ


  1. Основание за извършване на одита

Одитът на финансовото управление на общината за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. е извършен на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-2-004 от 28.03.2011 г. на заместник - председателя на Сметната палата.

  1. Информация за одитирания обект

Община Белоградчик е юридическо лице със самостоятелен бюджет и собственост, в съответствие с чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Орган на местното самоуправление е ОбС. Дейността на кмета, в качеството му на орган на изпълнителната власт на общината се подпомага от общинска администрация. Дейността на общинската администрация се осъществява от обща и специализирана администрация. Общата и специализираната администрации включват 3 дирекции: „Обща администрация”, „Устойчиво развитие и евроинтеграция” „Стопански дейности”. Структурата и функционалните задължения на общинската администрация са утвърдени с Устройствения правилник на общинската администрация.

Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за одитирания период носи Емил Евгениев Цанков, кмет на община Белоградчик.
  1. Цели на одита

Целите на одита за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик са: да се оцени законосъобразността на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в община Белоградчик; да се оцени законосъобразността на управленските решения във връзка с възлагането и изпълнението на обществени поръчки; да се оцени законосъобразността на управленските решения във връзка с управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; да се оцени адекватността и ефективността на системата за вътрешен контрол в одитираните дейности.
  1. Обхват на одита, ограничения в обхвата

В обхвата на одита са включени областите „бюджетен процес”, „възлагане и изпълнение на обществени поръчки” и „управление и разпореждане с имоти - общинска собственост”.

Поради липса на човешки и времеви ресурс ограниченията в обхвата на одита са: процесите по администриране на местните приходи от имуществени данъци и други неданъчни приходи (внесен ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност); взаимоотношения с централния бюджет (получени трансфери; разходи за заплати на персонала, държавно обществено осигуряване и здравноосигурителни вноски); разходите за издръжка, с изключение на извършените разходи за текущи ремонти и външни услуги, и субсидии за нефинансови предприятия.


  1. Критерии за оценка

Критериите за оценка при одита за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик са: законосъобразност на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението и контрола на бюджетните средства; законосъобразност на управленските решения във връзка с възлагането и изпълнението на обществените поръчки; законосъобразност на управленските решения във връзка с управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; адекватност и ефективност на система за финансово управление и контрол (СФУК), която осигурява спазване на нормативните изисквания.
Част трета

КОНСТАТАЦИИ
І. Бюджет


  1. Вътрешни актове

Процедурите по съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белоградчик за 2010 г. са регламентирани в НУРСИОБ, приетата на основание чл. 9а от Закона за общинските бюджети (ЗОБ)1 и Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик2.

С НУРСИОБ са определени процедурите, свързани с организация, съставяне и приемане, изпълнение на бюджета на общината, определени са отговорностите на кмета, във връзка с: организацията на бюджетния процес; формирането на приходната и разходната част на бюджета по параграфи, в съответствие с Единната бюджетна класификация (ЕБК) за съответната година; публично обсъждане на проектобюджета от населението на общината; процедура по приемане на бюджета.

Като цяло НУРСИОБ е съобразена с действащата през одитирания период правна уредба, преповтаря тестове от нормативни актове и не са установени противоречия. В НУРСИОБ не е регламентиран ред за изготвянето на бюджета, който да конкретизира етапите и взаимодействието между различните звена в общинската администрация3. В общината не е създадена вътрешна организация в процеса по планирането, управлението и контрола на бюджетните средства.

Функциите и отговорностите на всички звена, участващи в бюджетния процес, са определени най-общо в длъжностните характеристики на служителите.

От приемането през 2005 г. до момента на извършване на одита не е извършена актуализация, на Наредбата, независимо че за този период ЗОБ е изменен и допълнен шест пъти.Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик4 е в съответствие с действащата правна уредба.

Действащите вътрешни актове, свързани с бюджетния процес не са приведени в съответствие с действащото законодателство и не обхващат в съдържанието всички части за планирането, управлението и контрола на бюджетните средства.


  1. Бюджетна процедура

Стратегическите цели определят главните насоки за развитие на общината в дългосрочен аспект и са заложени в плана за развитие на община Белоградчик за периода 2007 г. - 2013 г. За одитирания период общината е разработила тригодишна бюджетна прогноза, която е актуализирана ежегодно.

Основните функции по планиране и съставянето на бюджета са възложени на Дирекция „Обща администрация”. Проектът на бюджет, по параграфи и подпараграфи на ЕБК, се съставя от началник „Финанси” и се съгласува с директора на Дирекция “Обща администрация”. Окончателният проект на бюджет на общината се разработва за обсъждане от ОбС - по функции, дейности и основни разходи, заедно с приложения към него.

Дирекция „Обща администрация” организира и осъществява дейностите по разработване, приемане, актуализация и отчитане на бюджета по пълна бюджетна класификация, определени в НУРСИОБ. Осъществява оперативен контрол върху финансирането на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити. Бюджетът на общината за 2010 г. е разработен в съответствие със задачите, заложени в общинския план за развитие и прогнозата за местните данъци и такси. От директорите на дирекции, ръководителите на звена, кметовете и служителите от местни данъци и такси периодично са изготвяни анализи на: размерите на приходите и разходите за проекта на бюджет; несъбраните вземания на общината; задълженията от имуществени данъци; размерите на таксите и цените на услугите; приходите от държавни трансфери за съответствие на размерите, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. (ЗДБРБ).

За съставяне на общинския бюджет не е разработен и одобрен план-график и указания относно разработването на проекта на бюджет, с което не са спазени изискванията на чл. 7 от НУРСИОБ.

За делегираните от държавата дейности, бюджетът е планиран на базата на определените с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. - субсидия за финансиране и целевата субсидия за капиталови разходи. В частта за местните дейности, общинският бюджет е разработен на база прогнозата за местните данъци и такси, очакваните постъпления от операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи.

Планирането на разходната част на бюджета е извършено въз основа на изготвената прогноза за очакваните разходи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; остойностяването на видовете общински услуги - за дейностите общинска отговорност, а чрез единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности.

Бюджетът на община Белоградчик е съставен по пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, дейности и функции на бюджета, определени с ЕБК. Проектът на бюджет е предоставен на публично обсъждане от местната общност по реда, определен в чл. 11, ал. 6 от ЗОБ. В съответствие със законовите изисквания, за постъпилите предложения е съставен протокол5, неразделна част от проекта на бюджет.6

Проектът на бюджет е внесен от кмета на общината7 в ОбС, след приемането на ЗДБРБ за 2010 г., в съответствие с чл. 11, ал. 7 от ЗОБ (ред. ДВ, бр. 107, 2003 г.). В срок до 45 дни от приемането на ЗДБРБ за 2010 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), бюджетът не е приет от ОбС8, с което не са спазени изискванията на чл. 12 от ЗОБ (ред. ДВ, бр. 107 от 2003 г.).

От ОбС е приет бюджет за 2010 г. в размер на 7 274 869 лв. по приходната и разходната част, утвърден е поименния списък за капиталови разходи, трансфери и собствени приходи на общината.

По бюджета са утвърдени приходи: делегирани от държавата дейности в размер на 3 404 744 лв. и приходи от местни дейности - 3 870 125 лв.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 3 404 744 лв. и за местни дейности - 2 931 774 лв. За дофинансиране на държавните дейности средствата са в размер на 938 351 лв. Включени са просрочени задължения от минали години -


1 045 947 лв., които ще бъдат изплатени от бюджета за 2010 г. и просрочени вземания, в размер на 3 863 лв. от наеми и електроенергия, които следва да бъдат събрани през 2010 г.

В съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2010 г. целева субсидия за капиталови разходи на общината е в размер на 203 600 лв., в т.ч. 118 300 лв. за основен ремонт на общински пътища. Одобреният поименен списък на капиталови разходи през 2010 г. от ОбС е на обща стойност от 1 651 587 лв., в т.ч. субсидия в размер на 203 600 лв. и собствени средства - 1 442 743 лв. Средствата за ремонт на общински пътища са предвидени за изпълнението на пет обекта по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА”, функция 08 „Икономически дейности” и един обект по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” - „Вертикална планировка на общинска пътна мрежа”. Останалите 85 300 лв. са за финансиране на други обекти по капиталовия списък. Разчетът за финансиране на капиталовите разходи на общината е утвърден от министъра на финансите.

Утвърден е резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности в размер на 40 000 лв., съгласно чл. 14, т. 2 от ЗОБ.

Бюджетът е разпределен по месеци и утвърден от кмета, съгласно изискванията на чл. 13 от ЗОБ. Представен е в Министерството на финансите (МФ) и Сметна палата9, в срока определен в чл. 15, ал. 1 от ЗОБ.

В съответствие с чл. 27, ал. 1 от ЗОБ, на кмета на общината са делегирани правомощия от ОбС10 за: ограничаване или спиране на финансирането на бюджетни организации при нарушаване на финансовата дисциплина; при временен недостиг на бюджетни средства да прави предложения до министъра на финансите; да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите приходи и изразходвани средства; да прави предложения до ОбС за прехвърляне на средства от един вид разходи в друг в съответната делегирана дейност; да изменя размера на бюджетните кредити за отделни разходи без тези за заплати, осигурителни вноски, стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; да се разпорежда с резервния бюджетен кредит и др.11

Бюджетът на общината е изменен, по реда на чл. 18 от ЗОБ. През 2010 г. с писма от МФ и решения на ОбС са извършени общо 40 корекции по бюджета, в резултат, на което е увеличен с 14 558 лв. и уточненият план към 31.12.2010 г. е 7 289 427 лв. Промените в бюджета, произтичат от Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗДБРБ за 2010 г. (ДВ, бр. 56, 23.07.2010 г.) и са приети от ОбС12, в определения 30-дневен срок. При актуализирането на бюджета са спазени указанията13, дадени от министъра на финансите.

Общо приходите и разходите по актуализирания бюджет са в размер на
7 058 396 лв. в т.ч.: приходи от делегирани от държавата дейности - 3 644 710 лв.; приходи от местна дейност - 3 413 686 лв.; разходи за делегирани от държавата дейности - 3 644 710 лв.; разходи за местна дейност - 2 505 335 лв. и е актуализиран списък за капиталови разходи.14

Утвърдената субсидия за държавни дейности е в размер на 3 509 726 лв., а след актуализацията на бюджета е 2 866 227 лв. В съответствие с разпоредбите на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗДБРБ за 2010 г., измененията на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет са отразени служебно по приходната и разходната част на общинския бюджет.

Извършена е корекция в целевата субсидия за капиталови разходи на одитирания обект: обща субсидия от републиканския бюджет - 173 000 лв., в т.ч. 100 500 лв. за основен ремонт на общински пътища.

С решения на ОбС15 са извършени вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти и другите видове разходи с инвестиционно предназначение.16

От кмета на общината не е внесена информация в ОбС за текущото изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2010 г. и не е информирал местната общност за изпълнението на бюджета. Нарушени са изискванията на чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от ЗОБ.

Съставянето на проект на бюджет, делегирането на правомощия на кмета на общината и актуализирането на бюджета са в съответствие с действащите нормативни и вътрешни актове. Бюджетът за 2010 г. не е приет в законовоопределения срок. Законовите изисквания за информиране на ОбС и местната общност за изпълнението на бюджета не са изпълнени.


Каталог: search -> download
download -> Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
download -> Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г
download -> Доклад №0100310515 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание І. Въведение 4


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница