Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница4/9
Дата17.09.2017
Размер1.48 Mb.
#30392
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ІV. Прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство, доставки и услуги. Информиране на Агенция за обществени поръчки (АОП) за прекратените процедури.

Регламентацията на чл. 14 от НВСОП, относно прекратяване на процедура за възлагане на специални обществени поръчки, директно препраща към реда на чл. 39 от ЗОП, съгласно който, възложителят прекратява процедура по възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение. Анализът обхваща правното основание и мотивите на решението с което се прекратява процедура.  1. Прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство

От предоставената информация от Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната” за общо 9 прекратени процедури за строителство, са анализирани 5 процедури, включени в извадката. От обхвата на одита отпадат три от процедурите, които са за осъществяване на строителен надзор и една процедура, по която има обжалване пред Административния съд в София121.

1.1. Решенията за прекратяване на петте процедури са издадени от упълномощени за това лица от възложителя или от самия възложител. При условно разделяне на основанията за прекратяване на процедурите на основания, свързани с възложителя и основания, свързани с кандидатите в процедурата, само в един от случаите процедурата е прекратена на основание, свързано с кандидата, а именно поради факта, че не е допуснат за участие в процедурата нито един кандидат (чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП). В четири случая основанията са свързани с възложителя: поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, която възложителят не е могъл да предвиди (чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП) и при установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата (чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

1.2. При две от решенията (Решение № 93 от 11.03.2009 г. и Решение № 406 от 03.08.2009) не се съдържат подробни мотиви за прекратяване, а са цитирани само документите, в които се съдържат обстоятелствата, обосноваващи прекратяването. Три от решенията съдържат подробни мотиви, в които са изложени фактическите и правни основания за издаване на решенията за прекратяване.122

2. Прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за доставки и услуги

2.1. От предоставената информация от дирекция “Инвестиции в отбраната” за общо 12 прекратени процедури за доставки и услуги, обект на анализа са 8, поради отпадането на


4 процедури от обхвата на одита, първоначално включени в одитната извадка. Причините за отпадането от обхвата са следните:

- една от процедурите е прекратена през 2010 г. или извън одитирания период;.

- друга процедура не е била прекратена до края на одитирания период;

- за третата - липсват документи;

- четвъртата - не е по реда на НВСОП, а е по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки123.

2.2. При анализа на осемте прекратени процедури се установи, че при четири от тях, или 50 на сто от съвкупността за анализ, липсват издадени писмени решения на възложителя за прекратяване на процедурите, в нарушение на чл. 14 от НВСОП, във връзка с чл. 39 от ЗОП. Представени са утвърдени от възложителя протоколи на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедурите.

2.2.1. При две от решенията (№ 392 от 23.07.2009 г. и № 393 от 23.07.2009 г.) са цитирани постановления на Министерския съвет и заповед на министъра на отбраната за ограничаване на бюджетните разходи, без да са посочени конкретните обстоятелства, които обосновават отпадането на необходимостта от провеждането на процедурата, т. е. прекратяването на процедурата на посоченото основание.

2.2.2. В един случай (Решение № 153 от 13.04.2009 г.) в решението не се съдържат подробни мотиви за прекратяване, а е цитиран само документа, където се съдържат обстоятелствата, обосноваващи прекратяването - протокол на комисия, предвид изразено особено мнение на един от членовете.

2.2.3. При условно разделяне на основанията за прекратяване на процедурите на основания, свързани с възложителя и основания, свързани с кандидатите в процедурата, в шест случая процедурата е прекратена на основания, свързани с кандидатите, а именно по чл. 39, ал. 1, т. 1 или т. 2 или т. 3 от ЗОП. В два от случаите основанията са свързани с възложителя, поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата
(чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП).124

3. Информиране на АОП за прекратените процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство, доставки и услуги

На основание чл. 4 от НВСОП (редакция до изм. и доп. ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 г.) възложителят изпраща всяка година до 31 януари обобщена информация за специалните обществени поръчки за предходната година в АОП по утвърден образец. Тази информация не подлежи на вписване в Регистъра на обществените поръчки.

3.1. С писмо рег. № 21-21-31 от 15.01.2010 г. до АОП от главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” е изпратена информация за специалните обществени поръчки с обект строителство през 2009 г., включително за прекратените процедури. При проверката се установи различие между предоставената на одитния екип информация от справката за прекратените процедури и информацията, изпратена до АОП по отношение на броя на прекратените процедури през одитирания период. С писмо
рег. № 06-05-9 от 17.11.2010 г. от главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” е пояснена разликата, която се дължи на техническа грешка в изпратената информация до АОП и потвърждава верността на информацията в представената на одитния екип справка.

3.2. С писмо рег. № 21-22-423 от 26.04.2010 г. до АОП от директора на дирекция „Политика по въоръженията” е изпратена информация за специалните обществени поръчки с обект доставки и услуги през 2009 г., включително за прекратените процедури. Информацията е изпратена след изтичане на срока – 31 януари за поръчките от предходната година, с което са нарушени разпоредбите на чл. 4, ал. 1 от НВСОП.

При проверката се установи различие между предоставената на одитния екип информация от справката за прекратените процедури и информацията, изпратена до АОП по отношение броя на прекратените процедури през одитирания период. С писмо рег. № 06-05-9 от 18.11.2010 г. от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната” се поясни, че разликата се дължи на непосочени в справката четири процедури, които не са били прекратени, а “спрени” поради липса на финансови средства и решенията за прекратяването им са издадени през 2010 г., т.е. след одитирания период.125

От общо 13 анализирани прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство, доставки и услуги се установи, че в 4 случая не са издадени писмени мотивирани решения от възложителя за прекратяване на процедурата, а в общо 5 случая – издадените решения не съдържат подробни мотиви за обстоятелствата, които налагат прекратяването. По този начин е допуснато нарушение на разпоредбите на чл. 14 от НВСОП, във връзка с чл. 39 от ЗОП.Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
І. По проверените 5 процедури по провеждане и възлагане на специални обществени поръчки за строителство, доставки и услуги и прекратените 13 процедури, включени в одитните извадки

1. Независимо, че проектите на договори за специални обществени поръчки за строителство, доставки и услуги са надлежно съгласувани по предвидения във вътрешните правила ред, договорите по проверените 5 процедури не са подписани съгласно системата на двоен подпис, в нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС. В договорите липсва името, длъжността и подписа на лицето, отговорно за счетоводните записвания.

2. Специалните мерки за сигурност на три процедури на специални обществени поръчки с обект строителство (60 на сто спрямо одитната извадка), предписани в становището на служба „Военна полиция”, не са съгласувани от възложителя с Главна дирекция „Контраразузнаване” към ДАНС, в съответствие с функциите й по чл. 24, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, които са в сила за периода от 27.01.2009 г. до 18.12.2009 г.

3. От общо 13 анализирани прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство, доставки и услуги, в 4 случая (30,8 на сто спрямо одитната извадка) не са издадени писмени мотивирани решения от възложителя за прекратяване на процедурата, с което е допуснато нарушение на разпоредбите на чл. 14 от НВСОП, във връзка с чл. 39 от ЗОП. В 5 случая (38,5 на сто спрямо одитната извадка) издадените решения не съдържат подробни мотиви за обстоятелствата, които налагат прекратяването.

4. В образеца на контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор, представен в приложение към утвърдените Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в МО не се документира в пълен обем предварителния контрол за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки, подробно отразен в разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от посочените правила.

ІІ. По изпълнението и отчитането на проверените 9 договора за възлагане на специални обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, включени в одитните извадки

1. Съставените документи във връзка с изпълнението и плащанията на проверените договори за строителство, доставки и услуги са попълнени, окомплектовани и утвърдени съобразно изискванията на нормативните и вътрешните актове на МО.

2. В Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” – МО е въведена практика за срок за приключване на изпълнението на СМР да се счита датата на поканата за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15), с който акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.

Във вътрешните правила за дейността на главната дирекция и в издадени заповеди на министъра на отбраната няма разпоредби, регламентиращи точно и ясно прилагането на въведената практика. В сключените договори за строителство също няма клауза за определяне на датата за приемане на изпълнение по договора, от която започва да тече забавата и как се документира този факт.

3. По 2 договора за строителство и доставки (22,2 на сто спрямо одитната извадка) от изпълнителите не е спазен договорения срок за изпълнение на възложените СМР и на част от договорените доставки и дейности, като е допуснатата забава на срока за изпълнение на договорите. За установената забава за просрочие на срока за изпълнение на договорите от МО са начислени неустойки общо в размер на 99 679 лв., които не са платени от изпълнителите.

По останалите 7 договора от изпълнителите са спазени условията за изпълнението на договорите за строителство, доставки и услуги (срок, начин, място, дата, приемане на строителството, доставките и услугите, документи).

4. По 4 договора за строителство и доставки (44,4 на сто спрямо одитната извадка) от МО не са спазени клаузите по отношение на договорените срокове за плащане на фактически извършените и фактурирани СМР и доставки общо в размер на 18 267 655 лв., като към 31.12.2009 г. сумите в посочения размер са начислени като задължения на МО към доставчици и са отразени в годишния финансов отчет на МО.

Като резултат от забавените плащания, през 2010 г. от МО е изплатена сума в размер на 132 934 лв., представляваща обезщетение за договорена неустойка по един от 4-те договора. Неустойката е изплатена на основание издаден Изпълнителен лист от СГС и подписан договор за опрощаване на задължение. За забавата при плащането по друг договор за доставки, от изпълнителя е начислена неустойка в размер на 1 132 980 лв., която не е платена от МО.

По останалите 5 договора от МО са спазени договорените условия и срокове за плащане.

5. По 3 договора за строителство и доставки (33,3 на сто спрямо одитната извадка) неплатените задължения на МО към 31.12.2009 г. към доставчици общо в размер на 13 346 698 лв. са уредени през 2010 г. при условията за прехвърляне и разплащане на вземането на изпълнителите по договорите, съгласно Решение № 197 на МС от 2010 г. за приемане на механизъм за уреждане на задължения по Републиканския бюджет (необнародвано). Съгласно подписани договори вземанията на изпълнителите са прехвърлени от МО на „Българската банка за развитие” АД, като от банката е заплатена цената на вземанията.

На това основание и съгласно дадени указания от МФ, към 31.12.2010 г. задълженията на МО в посочения размер към изпълнителите по договорите са закрити.

6. В 1 договор за услуга (11,1 на сто спрямо одитната извадка) е допуснато непрецизно формулиране и непълнота на текстове по отношение на определените срокове на полети и подписването на протоколите за изпълнение на превозите от представител на МО. В приложените два протокола за изпълнение на превози липсват дати за изготвянето на документите, както и за полета, с което не са спазени договорените изисквания. Протоколите не потвърждават кои точно полети са изпълнени и не съдържат необходимата информация, която да удостовери точността и пълнотата на извършените услуги по договора.

7. По 2 договора за строителство и доставки (22,2 на сто спрямо одитната извадка) при осъществения от МО предварителен контрол за законосъобразност преди извършването на разход не са спазени отделни изисквания от нормативните и вътрешните актове.

По останалите 7 договора предварителният контрол за законосъобразност преди извършването на разход е осъществен в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешни актове на МО.

8. По 1 договор (11,1 на сто спрямо одитната извадка) е допуснато неправилно отчитане на разхода за извършеното строителство като текущ ремонт, вместо като капиталов разход за основен ремонт на касова и начислена основа. Не са спазени изискванията на нормативните и вътрешните актове за класифициране и отчитане на разходите съобразно техния вид, естество и икономически характер, което е в резултат на продължаващата в МО лоша практика на неправилно планиране и отчитане на разходи за строителство и основен ремонт като разходи за текущ ремонт.

По 3 договора за доставки и услуги (33,3 на сто спрямо одитната извадка) е констатирано различно счетоводно третиране на доставки и услуги в два последователни отчетни периода на една и съща стопанска операция в рамките на изпълнение на един договор. В резултат приложената различна счетоводна практика оказва влияние върху точността на размера на отчетения разполагаем капитал във финансовите отчети на МО във връзка с приключването на счетоводната сметка за вътрешни разчети от дирекция „Финанси” на МО и поделенията на БА, както и върху размера на балансовите и задбалансови активи на консолидирано ниво. Това се дължи на недобра координация и взаимодействие между различни структури в системата на МО и БА и на недостатъчно ефективен контрол за обвързване на счетоводните записвания на доставките и услугите по договорите, с оглед гарантиране вярното и точното представяне на придобитите активи и разполагаемия капитал във финансовите отчети на МО.

По останалите 5 договора отчитането на извършените авансови плащания, откриване на акредитиви, усвояването на аванси и акредитиви, приетото строителство, получените доставки (активи) и услуги на начислена и касова основа е в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешни актове на МО.

9. Контролните дейности и процедури за: разрешаване, оторизиране и одобрение; разделяне на отговорности при обработка, анализ и контрол; документиране и преглед на процеса, дейности и операции; системата на двоен подпис; архивиране и съхраняване на документацията в досиетата за разход и в досиетата по приемане на строежа; пълно, вярно, точно и своевременно отчитане на всички операции са в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешните актове, регламентиращи изпълнението на договорите и отчитането на извършените строителство, доставки и услуги по тях и разчетите на касова и начислена основа, с изключение на посочените по-горе установени несъответствия.Част пета

ПРЕПОРЪКИ
На министъра на отбраната се дават следните препоръки:

І. По процедури по провеждане и възлагане на специални обществени поръчки и по прекратяване на процедури

1. При сключването на договори за строителство, доставки и услуги, в резултат от проведени процедури за специални обществени поръчки, да се прилагат изискванията на системата за двоен подпис, съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС и Раздел ІХ от утвърдената Счетоводна политика в МО и БА.

2. При прекратяване на процедура за възлагане на специална обществена поръчка с мотивирано решение в изпълнение на разпоредбите на чл. 14 от НВСОП, във връзка с чл. 39 от ЗОП, освен правното основание, да се излагат и фактическите основания, налагащи и обосноваващи прекратяването на процедурата.

3. Да се допълни образеца на контролен лист за извършване на предварителен контрол преди поемане на задължение от финансовия контрольор, приложение № 1 към утвърдените Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол в МО, като се отразят в пълен обем изискванията на чл. 7, ал. 2 от посочените правила.ІІ. По изпълнение и отчитане на договори за възлагане на специални обществени поръчки

4. Да се разработят правила и процедури, регламентиращи срока за приемане приключването на строителство по сключени договори за строителство и определяне на датата, от която започва да тече забава при неизпълнение, което да намери отражение и в сключените договори.

5. Да се осигури ефективен контрол за спазване на договорените условия за плащане от МО на фактически изпълнени и приети строителни дейности, доставки и услуги.

6. Да се предприемат действия за подобряване на координацията между структурните звена от администрацията на МО и поделенията от БА, както и да се унифицира практиката при осчетоводяване на придобити активи по договори за доставки и услуги и при отчитането на вътрешните разчети на консолидирано ниво, с цел достоверното им представяне във финансовите отчети на МО.

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до три месеца от получаване на настоящия доклад, министърът на отбраната, следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 47 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.Председател на

Сметната палата:

(проф. Валери Димитров)

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0200001010

Приложение - наименование

Брой листа


1.

Одитни извадки

3

2.

Справка на заповедите на министъра на отбраната за упълномощаване на длъжностни лица в процеса по възлагане на специални обществени поръчки в МО, в сила през одитирания период (от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.)

2
Всичко:

5

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница