Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница8/9
Дата17.09.2017
Размер1.48 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

29

34.

Контролен лист за извършена проверка на изпълнението и отчитането през 2009 г. на договор № УД-12-15 от 10.06.2008 г. с изпълнител „МОБА” ЕООД, гр. София за осъществяване на физическа въоръжена охрана на 24 обекта (поделения) (РД-И-22 от 14.01.2011 г.) с приложени:

10

34.1.

Заявка за централно плащане № 7 от 09.01.2009 г. от дирекция „Логистика” - ГЩ за авансово плащане за охрана по 1 фактура № 671 от 05.01.2009 г. на стойност 1 000 283,77 лв., с приложени:

- съгласувателна таблица от 09.01.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- фактура № 671 от 05.01.2009 г., издадена от изпълнителя „МОБА” ЕООД за авансово плащане в размер на 1 000 283,77 лв., утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ с обяснителна записка към фактурата от гл. счетоводител на изпълнителя, заедно със Запис на заповед, издадена от „МОБА” ЕООД на 05.01.2009 г. с падеж 31.01.2010 г. за сумата на аванса от 1 000 283,77 лв.;

- справка за наличните лимити и кредити към момента на плащане от 09.01.2009 г.;

- контролен лист № 7 от 10.01.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разхода за авансовото плащане по фактура № 671 в посочения размер


8

34.2.

Бюджетно платежно нареждане от 22.01.2009 г. за превеждане от МО на аванс по договора в размер на 1 000 283,77 лв.

1

34.3.

Заявка № 853 от 18.12.2009 г. за окончателно усвояване на аванса в размер на 100 028,38 лв. и за плащане на сума от 467 256,95 лв. за извършена услуга - охрана по фактура № 940 от 30.11.2009 г. от ЩОП, с приложени:

- съгласувателна таблица от 18.12.2009 г. към заявката, утвърдена от зам. - директора на ЩОП;

- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до директор на ЩОП, рег. № 21-11-127 от 15.11.2009 г. за изпращане на документи;

- фактура № 940 от 30.11.2009 г., издадена от изпълнителя „МОБА” ЕООД за извършени услуги по договора с приспаднат аванс и сума за плащане в размер на 467 256,95 лв., утвърдена от директора на ЩОП;

- протокол за качество на услугата, рег. № 3-689 от 30.11.2009 г. от поделение 34660 – Сливен;

- справка за наличните лимити и кредити към момента на плащане от 22.12.2009 г.;

- контролен лист № 1062 от 22.12.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разхода без посочена фактура и сума;

- бюджетно платежно нареждане от 30.12.2009 г. за плащане за извършената услуга по фактура в размер на 467 256,95 лв. по сметка на изпълнителя по договора10

34.4.

Заявка № 9 от 10.01.2009 г. за централно плащане в размер на 555 713,22 лв. за извършена услуга – охрана по фактура № 666 от 30.12.2008 г. от дирекция „Логистика” - ГЩ с приложени:

- съгласувателна таблица от 10.01.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” - ГЩ;

- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до директор на дирекция „Логистика” - ГЩ, рег. № 21-11-127 от 09.01.2009 г. за изпращане на документи;

- фактура № 666 от 30.12.2008 г., издадена от изпълнителя „МОБА” ЕООД за извършени услуги по договора в размер на 555 713,22 лв., утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- протокол за качество на услугата – 3 броя от поделения 26910 – Р. Димитриево, 18250 – Челопечене и 22060 – Велико Търново;

- справка за наличните лимити и кредити към момента на плащане от 12.01.2009 г.;

- контролен лист № 11 от 12.01.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разхода по фактура 666 и посочена сума


11

34.5.

Извлечения от дирекция „Финанси” на МО на:

- хронологична ведомост на счетоводна сметка 4020/1 „Доставчици по аванси от страната” към 31.12.2009 г. за осчетоводяване преведения аванс и усвояването му в разход по сметка 6029;

- хронологична ведомост на счетоводна сметка 4010/2 „Задължения към доставчици в страната” към 31.12.2009 г. за начисляване на фактурите и осчетоводяване на разхода за охрана по сметка 6029 и плащанията по фактурите;

- хронологична ведомост на счетоводна сметка 5001/2 „Текущи сметки – централни плащания” към 31.12.2009 г. за осчетоводяване на извършените плащания по фактурите по договора4
Общо:

44

35.

Договор № УД 04-69 от 16.12.2008 г. между МО и изпълнител „ПроМакс 99” ЕООД за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на електронно и комуникационно оборудване за въвеждане на универсални мобилни комуникации за наземно цифрово телевизионно и радиоразпръскване с 4 приложения към него, заедно с Докладна записка от директора на Политика по въоръженията” до заместник-министъра на отбраната, рег. № 21-22-1069 от 16.12.2008 г. за подписване на съгласуван проект на договор и Контролен лист № 185 от 16.12.2008 г. за извършен предварителен контрол преди поемане на задължение по проекта на договор

40

36.

Контролен лист за извършена проверка на изпълнението и отчитането през 2009 г. на договор № УД 04-69 от 16.12.2008 г. между МО и изпълнител „ПроМакс 99” ЕООД, гр. София (РД-И-23 от 14.01.2011 г.) с приложени:

18

36.1.

Банкова гаранция за авансово плащане № 055-887 от 18.12.2008 г. на ТБ „Инвестбанк” АД в размер на 25 000 000 лв. с валидност до 30.12.2011 г.

1

36.2.

Банкова гаранция за изпълнение на договора № 055-878 от 15.12.2008 г. на ТБ „Инвестбанк” АД в размер на 1 159 740,97 лв. с валидност до 31.12.2011 г.

1

36.3.

Банкова гаранция за изпълнение на договора № 100-1364 от 11.12.2009 г. на ТБ „Инвестбанк” АД в размер на 955 461,83 лв. с валидност до 31.12.2011 г.

1

36.4.

Контролен лист № 185 от 16.12.2008 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди поемане на задължение по договора с „ПроМакс 99” ЕООД

1

36.5.

Заявка за редуциране (усвояване) на преведения аванс от 25 000 000 лв. срещу представена банкова гаранция, № 665 от 14.10.2009 г. от ЩОП по 1 фактура № 114 от 25.09.2009 г. на стойност 12 639 981,67 лв. за извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, с приложени:

- съгласувателна таблица от 15.10.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „КИС”;

- писмо директора на дирекция „Политика по въоръженията” до началника на ЩОП, рег. № 24-01-1517 от 09.10.2009 г. за изпращане на документи за частична редукция (усвояване на аванса);

- кредитно известие № 113 от 25.09.2009 г., утвърдена от директора на дирекция „КИС”;

- фактура № 114 от 25.09.2009 г. на стойност 12 639 981,67 лв., издадена от изпълнителя „ПроМакс 99” ЕООД, за извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, утвърдена от директора на дирекция „КИС”;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0262 от 17.09.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0263 от 17.09.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0264 от 17.09.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- представени документи от поделение от състава на ВВС 54320 - Божурище към писмо на началника на ВВС до одитния екип (РД-И-27 от 12.01.2011 г.): акт приемане и предаване на дълготрайни активи от 17.09.2009 г – 3 броя № 0262, № 0263 и № 0264, 3 броя акт за приемане/предаване на ДА и 1 нареждане № Р-24 от 15.09.2009 г.;

- протокол за оценка на качеството № 09-57-2 от 01.10.2009 г.19

36.6.

Заявка № 686 от 22.10.2009 г. от ЩОП за редуциране (усвояване) на аванса по фактура № 103 от 18.08.2009 г., с приложени:

- съгласувателна таблица от 22.10.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „КИС”;

- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до началника на ЩОП, рег. № 24-01-1517 от 15.10.2009 г. за изпращане на документи за частична редукция (усвояване) на аванса;

- кредитно известие № 102 от 18.08.2009 г., утвърдено от директора на дирекция „КИС”;

- фактура № 103 от 18.08.2009 г., издадена от изпълнителя „ПроМакс 99” ЕООД, за извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, утвърдена от директора на дирекция „КИС” в размер на 242 703,76 лв.;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 1224 от 13.08.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 28050 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- представени документи от поделение от състава на ВВС 28050 - Божурище към писмо на началника на ВВС до одитния екип (РД-И-27 от 12.01.2011 г.): акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 1224 от 13.08.2009 г.; акт за трансформиране и смесване на отбранителни продукти, изх. № 1227 от 14.08.2009 г. за увеличаване стойността на ремонтираните активи, утвърден от командира на поделение 28050; счетоводно записване от 13.10.2009 г. на актива по задбалансова сметка 9978 по акт № 1224 – 2 броя; извлечение от оборотна ведомост движение на склад на активи по счетоводни сметки, вкл. по задбалансова сметка 9978 към 31.12.2010 г. като актива е включен в началното салдо;

- протокол за качество, рег. № 09-57-1 от 21.08.2009 г., утвърден от ДПВ;

- протокол за извършено обучение и сертифициране на обслужващия състав,
рег. № 549 от 17.08.2009 г., утвърден от помощник - началника на ЩОП;

- протокол за проведени приемни функционални и войскови изпитвания на оборудване, рег. № 400-6849 от 24.09.2009 г., утвърден от помощник - началника на ЩОП с приложена таблица23

36.7.

Заявка № 874 от 21.12.2009 г. от ЩОП за окончателна редуциране (усвояване) на аванса по 5 броя фактури от 04.12.2009 г. на обща стойност 24 705 982,04 лв., от която се усвоява остатъкът от аванса в размер на 12 117 314,57 лв., а останалата сума от 12 588 667,47 лв. е за плащане от МО, с приложени:

- съгласувателна таблица от 21.12.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „КИС”;

- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до директора на ЩОП, рег. № 24-01-1517 от 17.12.2009 г. за изпращане на документи за окончателна редукция (усвояване) на аванса в размер на12 117 314,57 лв. и плащания по фактури;

- кредитно известие № 132 от 04.12.2009 г., утвърдено от директора на дирекция „КИС”;

- фактури от 04.12.2009 г. – 5 броя: № 133, № 140, № 141, № 142 и № 143, издадени от изпълнителя „ПроМакс 99” ЕООД, за извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване, утвърдени от директора на дирекция „КИС” общо в размер на 24 705 982,04 лв.;

- справка за наличните лимити и кредити към момента на плащане от 12.12.2009 г.;

- контролен лист № 1083 от 23.12.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разход без посочени фактури и суми;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 1005 от 09.12.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 1007 от 30.11.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0272 от 30.11.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- представени документи от поделение от състава на ВВС 54320 - Божурище към писмо на началника на ВВС до одитния екип (РД-И-27 от 12.01.2011 г.): акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – 2 броя № 1007 от 30.11.2009 г. и № 0272 от 30.11.2009 г.; акт за приемане/предаване на ДА – 2 броя; нареждане
№ Р-29 от 25.11.2009 г.;

- протокол за приемане и сдаване на материални средства от 28.10.2009 г. – 3 броя;

- протокол за оценка на качеството, рег. № 09-57-3 от 30.11.2009 г., утвърден от ДПВ


35

36.8.

Писмо от директора на дирекция „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до управителя на „ПроМакс 99” ЕООД, рег. № 24-01-1517 от 13.01.2010 г. относно забава в изпълнението на договора по т. 1.3 и т. 1.4 от Приложение 2 от първи етап и начислена неустойка за забавата в размер на 96 242,81 лв. с приложени:

- писмо от директора на дирекция „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до управителя на „ПроМакс 99” ЕООД, рег. № 24-01-1517 от 24.02.2010 г. относно начислена неустойка за забавата в размер на 96 242,81 лв. за удържането и от банковата гаранция, заедно с акт за приемане и предаване на дълготрайни активи от 26.04.2010 г. – 3 броя: № 0008, № 0009 и № 0007;

- писмо - отговор от управителя на „ПроМакс 99” ЕООД до директора на дирекция „Политика по въоръженията”, изх. № 50 от 02.03.2010 г., вх. рег. № 24-01-1517 от 04.03.2010 г. с уведомяване, че от дружеството е начислена неустойка в размер на 1 132 980,07 лв. за неплатена сума от МО по фактури в размер 12 588 667,47 лв. и предложение за взаимно уреждане на двете насрещни дължими неустойки


6

36.9.

Писмо от „Българска банка за развитие” АД до МО и до МФ, изх. 912-0233 от 06.07.2010 г., вх. рег. № 11-00-303 от 07.07.2010 г. за прехвърляне на вземането на ПроМакс 99” ЕООД от МО в размер на 12 588 667,47 лв. съгласно подписан договор от 05.07.2010 г.

1

36.10.

Извлечения на дирекция „Финанси” на МО на:

- хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 4020/1 „Доставчици по аванси от страната” и хронологична ведомост на сметка 5001/2 „текущи сметки – централни плащания” към 31.12.2008 г. по партидата на „ПроМакс 99” ЕООД по договор № УД-04-69 за осчетоводяване на преведения през 2008 г. аванс от 25 000 000 лв.;

- хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 4020 „Доставчици по аванси от страната” към 31.12.2009 г. по партидата на „ПроМакс 99” ЕООД по договор № УД-04-69 за осчетоводяване усвояването на аванса през 2009 г. по сметки 4500 и 6098 общо в размер на 25 000 000 лв.;

- хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 4010/2 „Задължения към доставчици от страната - текущи” към 31.12.2009 г. по партидата на „ПроМакс 99” ЕООД по договор № УД-04-69 за начисляване на фактури за извършени доставки и услуги по договора общо в размер на 12 588 667,47 лв. и осчетоводяването им в разход по сметка 6098;

- хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 4010/2 „Задължения към доставчици от страната - текущи” към 31.12.2010 г. по партидата на „ПроМакс 99” ЕООД по договор № УД-04-69 за погасено задължение на МО


6
Общо:

112

37.

Работен документ за тестове на контрола – системата на двоен подпис за област изпълнение на специалните обществени поръчки в МО с обект строителство, доставки и услуги (РД-И-30 от 17.01.2011 г.)

4

38.

Обобщен анализ на счетоводните записвания на начислена и касова основа на изпълнени доставки и услуги по договори, включени в одитната извадка
(РД-И-29 от 17.01.2011 г.)

4

39.

Работен документ за тестове на контрола – предварителен контрол за законосъобразност за област изпълнение на специалните обществени поръчки в МО с обект строителство, доставки и услуги (РД-И-28 от 13.01.2011 г.)

4

40.

Анализ на прекратените процедури за възлагане на специалните обществени поръчки с обект строителство и строителни услуги в МО за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. (РД-И-19 от 06.01.2011 г.) с приложени:

- Решение № 93 от 11.03.2009 г. на главния директор на ГДИО за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 450 от 03.12.2008 г., с докладна записка от главния директор на ГДИО до министъра на отбраната, рег. № 21-21-204 от 23.02.2009 г. с предложение за прекратяване с решение на процедури за избор на изпълнител за строителство и за консултантска услуга за обекти, с положителна резолюция на министъра на отбраната;

- Решение № 406 от 03.08.2009 г. на министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 275 от 28.05.2009 г. с Докладна записка от заместник - главен директор на ГДИО до главния директор на ГДИО, рег. № 11-00-368 от 15.07.2009 г. с предложение за утвърждаване на протокол за избор на изпълнител и приложен протокол от 15.07.2009 г. за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти с предложение за прекратяване на процедурата, утвърден от главния директор на ГДИО;

- Решение № 435 от 29.09.2009 г. на заместник-министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 279 от 29.05.2009 г.;

- Решение № 436 от 29.09.2009 г. на заместник-министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 277 от 29.05.2009 г.;

- Решение № 431 от 23.09.2009 г. на заместник-министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 109 от 18.03.2009 г.22

41.

Анализ на прекратените процедури за възлагане на специалните обществени поръчки с обект доставки и услуги в МО за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г
(РД-И-24 от 07.01.2011 г.) с приложени:

- Заповед № ОХ-497 от 01.08.2008 г. на министъра на отбраната за упълномощаване на директора на дирекция „Политика по въоръженията” (сега ДИО) и главния директор на главна дирекция „Военна инфраструктура, управление на собствеността и инвестициите” (сега ГДИО), изм. със заповеди на министъра на отбраната № ОХ-504 от 05.08.2008 г., № ОХ-827 от 18.11.2008 г.;

- Заповед № ОХ-498 от 01.08.2008 г. на министъра на отбраната за разпределение на функциите и делегиране на правомощия на заместник-министрите на отбраната;

- Заповед № ОХ-596 от 12.08.2009 г. на министъра на отбраната за разпределение на функции, възлагане на правомощия и упълномощаване на членовете на политическия кабинет на министъра на отбраната, с която се отменят Заповеди № ОХ-497 и


№ ОХ-498;

- извадка от информационната система „Документооборот” от 24.11.2010 г.;

- Заповед № Р-300 от 24.07.2009 г. на заместник-министър на отбраната за назначаване на комисия за разглеждане на подадени оферти, заедно със списък на постъпили оферти, рег. № 21-22-1065 от 23.07.2009 г.;

- информация до АОП, № 21 от 14.01.2009 г. за прекратяване на процедура;- Заповед № ОХ.436 от 09.06.2009 г. на министъра на отбраната за предприемане на мерки за ограничаване на разходите по бюджета на МО за 2009 г.

25

41.1.

Решение № 153 от 13.04.2009 г. на заместник-министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 364 от 29.10.2008 г. с приложен протокол № РД-38-11 от 22.01.2009 г. от работата на комисията за разглеждане на постъпили оферти, провеждане на преговори и класиране на оферти за участие в процедура, не утвърден от заместник-министър на отбраната предвид изразено особено мнение на член на комисията

12

41.2.

Решение № 393 от 23.07.2009 г. на заместник-министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 437 от 25.11.2008 г.

1

41.3.

Решение № 121 от 28.07.2010 г. на министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 437 от 25.11.2008 г.
(извън одитирания период)

1

41.4.

Решение № 392 от 23.07.2010 г. на заместник-министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 478 от 15.12.2008 г.

1

41.5.

Протокол № РД-38-34 от 09.04.2009 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на СОП, утвърден от заместник-министър на отбраната от 09.04.2009 г.

1

41.6.

Решение № 445 от 30.10.2009 г. на заместник-министъра на отбраната за прекратяване на процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 134 от 02.04.2009 г., заедно с писмо от директора на ДИО до управителя на „Авиостарт” ООД, рег. № 21-22-741 от 05.11.2009 г. за уведомяване на кандидата за прекратяване на процедурата

3

41.7.

Протокол № РД-38-57 от 25.06.2009 г. за резултатите от работата на комисията за разглеждане на подадени оферти, провеждане на преговори, оценка и класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на СОП, утвърден от заместник-министър на отбраната, с приложени Решение №169 от 14.04.2009 г. на заместник-министъра на отбраната за откриване на процедурата и Програма на НАТО за борба с тероризма към решението за откриване на СОП

12

41.8.

Протокол № РД-38-76 от 12.11.2009 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на СОП, открита с Решение № 422 от 31.08.2009 г. на заместник-министъра на отбраната, утвърден от заместник-министър на отбраната

2

41.9.

Протокол № РД-38-74 от 04.11.2009 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на СОП, утвърден от заместник-министър на отбраната

2
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница