Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница1/9
Дата17.09.2017
Размер1.48 Mb.
#30392
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОДИТЕН ДОКЛАД

0200001010


за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

октомври 2011 г.


Одитният доклад е издаден с Разпореждане № 201 от 20.10.2011 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.
СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията

4

Част първа

РЕЗЮМЕ


5

Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ8

Част трета

КОНСТАТАЦИИ14

І. Определяне на одитните извадки

14

1. Специални обществени поръчки с обекти за строителство - процес по провеждане и възлагане (процедура)

14

2. Специални обществени поръчки с обекти за доставки и услуги - процес по възлагане (процедура)

14

3. Специални обществени поръчки с обекти за строителство – процес по изпълнение на сключени договори

15

4. Специални обществени поръчки с обекти за доставки и услуги - процес по изпълнение на сключени договори

15

5. Тестове на контрола

16

6. Прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки

17

ІІ. Възложени специални обществени поръчки след процедури по НВСОП

17

1. Процедури по провеждане и възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство

17

2. Процедури по провеждане и възлагане на специални обществени поръчки с обекти за доставки и услуги

21

ІІІ. Изпълнение и отчитане на договори с обекти на специалните обществени поръчки за строителство и доставки и услуги

24

1. Изпълнение и отчитане на сключени договори с обекти на специални обществени поръчки за строителство

24

2. Изпълнение и отчитане на сключени договори с обекти на специални обществени поръчки за доставки и услуги

28

ІV. Прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство, доставки и услуги. Информиране на Агенция за обществени поръчки (АОП) за прекратените процедури.

38

1. Прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство

38

2. Прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за доставки и услуги

39

3. Информиране на АОП за прекратените процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство, доставки и услуги

40

Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ41

І. По проверените процедури по провеждане и възлагане на специални обществени поръчки за строителство, доставки и услуги и прекратените процедури, включени в одитните извадки

42
ІІ. По изпълнението и отчитането на проверените договори за възлагане на специални обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, включени в одитните извадки

41

Част пета

ПРЕПОРЪКИ43

І. По процедури по провеждане и възлагане на специални обществени поръчки и по прекратяване на процедури

44

ІІ. По изпълнение и отчитане на договори за възлагане на специални обществени поръчки

44

Опис на приложенията към проекта на одитен доклад № 0200001010

45

Опис на одитните доказателства към проекта на одитен доклад № 0200001010

46

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

МО

Министерство на отбраната

ЗОВСРБ

Закон за въоръжените сили на Република България

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ЗОП

Закон за обществените поръчки

НВСОП

Наредба за възлагане на специални обществени поръчки

ЗЗКИ

Закон за защита на класифицираната информация

УП на МО

Устройствен правилник на МО

ГДИО

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”

ДИО

Дирекция „Инвестиции в отбраната”

ЕПСССУ

Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в МО и БА

ЕФП за МТО

Единен финансов план за материално-техническо снабдяване в МО и БА

ППЗДАНС
ДАНС

Правилник за прилагане Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”

Държавна агенция “Национална сигурност”АОП

Агенция за обществени поръчки

ГЩ

Генерален щаб на БА

БА

Българска армия

ВВС

Военновъздушни сили

СМР

Строително-монтажни работи

РСМР

Ремонтни строително-монтажни работи

КСС

Количествено-стойностна сметка

ДДС

Данък върху добавената стойност

МС

Министерски съвет

МФ

Министерство на финансите

ЗСч

Закон за счетоводството

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ЕБК

Единна бюджетна класификация

НРЛОУ

Наземни радиолокационни опознаващи устройстваЧаст първа

РЕЗЮМЕ
За периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. в Министерството на отбраната (МО) е извършено възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки с обекти строителство, доставки и услуги по реда на Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки (НВСОП). Функциите по координиране на планирането на капиталовите инвестиции, подготовката и провеждането на дейностите по възлагане на обществени поръчки, включително и на специалните обществени поръчки са възложени основно на две административни структурни звена в министерството - Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и дирекция „Политика по въоръженията”.

Всички решения за откриване на процедурите са на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1, б. “б” от НВСОП, т.е. изпълнението следва да е придружено със специални мерки за сигурност в съответствие с действащото законодателство. В предмета на одитираните специални обществени поръчки няма включена информация, подлежаща на класификация като държавна тайна.

За целите на одита, организацията на процеса по възлагане на специалните обществени поръчки в МО е разделена на следните три области - организация на процеса по провеждане и възлагане (процедурата), изпълнение и отчитане на сключените договори и прекратени процедури за възлагане на специалните обществени поръчки.

През одитирания период, с отделни заповеди на министъра на отбраната са упълномощавани различни лица с ръководни и изпълнителски правомощия, като заместник-министър, главен директор на дирекция, директор на дирекция, с функции на възложител1 по смисъла на ЗОП. В изпълнение на разпоредбата на чл. 8, ал. 7 от ЗОП, министърът на отбраната обявява със заповед Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори. Организацията и съгласувателния режим при възлагането на специални обществени поръчки са описани в самостоятелна Глава пета на Вътрешните правила. Със заповед от м. април 2010 г. министърът на отбраната изменя и допълва Вътрешните правила. При изпълнението на специалните обществени поръчки с обект на поръчката строителство, задължително се прилагат и разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове за прилагането му.

Настъпилите законови промени в системата на МО през одитирания период налагат извършване на структурни промени в общата и специализираната администрация, както и преглед и актуализиране на вътрешните актове. Функциите на административните структурни звена са регламентирани в Устройствения правилник на МО, като за периода последователно са действали два правилника.

В резултат от анализа на предоставената информация за сключените договори въз основа на проведени процедури за възлагане на специални обществени поръчки, за прекратените процедури и за извършените плащания по сключени договори от МО, поотделно за строителство и доставки и услуги, извън обхвата на одита остават следните процедури и договори:

- възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки с компенсаторно (офсетно) споразумение по НВСОП, тъй като в предоставената информация за сключените договори от МО въз основа на проведени процедури за възлагане на специални обществени поръчки за доставки и услуги през 2009 г. не са посочени данни за възлагане на специална обществена поръчка с компенсаторно (офсетно) споразумение;

- възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки за строителство, които се финансират изцяло със средства по Програмата на НАТО за инвестиции в отбраната - NSIP;

- възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки за осъществяване на строителен надзор;

- възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки за осъществяване на застрахователни услуги;

- сключени договори, за които има посочени данни за образувани производства и преписки от разследващи и надзорни органи – Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), Военноокръжна прокуратура – София, Регионална служба „Военна полиция” – София;

- изпълнението на договори, които са били включени като обект на проверка и анализ при предходни одити на Сметната палата, по които за одитирания период са посочени извършени пращания ;

- възлагането на процедури за доставки и услуги, на които стойността по договорите е под определения праг на същественост;

- изпълнението на договори за доставки и услуги, на които стойността е под определения праг на същественост.

Прекратените процедури за възлагане на специални обществени поръчки
(за строителство и доставки и услуги) са частично обхванати от анализа, само по отношение на правното основание и мотивите за прекратяването.

Основни констатации и оценки

1. Независимо, че проектите на договори за строителство, доставки и услуги, в резултат от проведени процедури за специални обществени поръчки, са надлежно съгласувани по предвидения във вътрешните правила ред, договорите не са подписани съобразно системата на двойния подпис, каквито са изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). В договорите липсва името, длъжността и подписа на лицето, отговорно за счетоводните записвания.

2. Специалните мерки за сигурност на трите процедури на специални обществени поръчки с обект строителство, предписани в становището на служба „Военна полиция”, не са съгласувани с Главна дирекция „Контраразузнаване” към ДАНС, каквито са изискванията на чл. 24, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”, в сила за периода от 27.01.2009 г. до 18.12.2009 г.

3. От общо 13 анализирани прекратени процедури за възлагане на специални обществени поръчки с обекти за строителство, доставки и услуги в 4 случая не са издадени писмени мотивирани решения от възложителя за прекратяване на процедурата, с което е допуснато нарушение на разпоредбите на чл. 14 от НВСОП, във връзка с чл. 39 от ЗОП. В 5 случая издадените решения не съдържат подробни мотиви за обстоятелствата, които налагат прекратяването.

4. В образеца на контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор, представен в приложение № 1 към утвърдените Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в МО не се документира в пълен обем предварителния контрол за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки, подробно отразен в разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от посочените правила.

5. Съставените документи във връзка с изпълнението и плащанията на проверените 9 договора за строителство, доставки и услуги (заявки за централно плащане; съгласувателни таблици; документи, свързани със строителния процес; разходооправдателни документи; фактури; актове за приемане и предаване на дълготрайни активи и материални запаси в приемащите поделения; протоколи за извършени услуги и др.) са попълнени, окомплектовани и утвърдени съобразно изискванията на нормативните и вътрешните актове на МО.

6. В Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” – МО е въведена практика за срок за приключване на изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) да се счита датата на поканата за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15), с който акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.

Във вътрешните правила за дейността на главната дирекция и в издадени заповеди на министъра на отбраната няма разпоредби, регламентиращи точно и ясно прилагането на въведената практика. В сключените договори за строителство също няма клауза за определяне на датата за приемане на изпълнение по договора, от която започва да тече забавата и как се документира този факт.

7. По отделни договори за строителство и доставки от изпълнителите не е спазен договореният срок за изпълнение на възложените СМР и на част от договорените доставки и дейности, като е допуснатата забава на срока за изпълнение на договорите.

Неизпълнение на договорените срокове за плащане на фактически извършени и фактурирани СМР и доставки има и от страна на МО, като неплатените към 31.12.2009 г. задължения към доставчици са уредени през 2010 г. при условията за прехвърляне и разплащане на вземането на изпълнителите по договорите, съгласно Решение № 197 на Министерски съвет (МС) от 2010 г. за приемане на механизъм за уреждане на задължения по Републиканския бюджет (необнародвано). Съгласно подписани договори вземанията на изпълнителите са прехвърлени от МО на „Българската банка за развитие” АД, като от банката е заплатена цената на вземанията.

8. Допуснато е неправилно отчитане на разходи за извършено строителство като текущ ремонт, вместо като капиталов разход за основен ремонт на касова и начислена основа. Не са спазени изискванията на нормативните и вътрешните актове за класифициране и отчитане на разходите съобразно техния вид, естество и икономически характер, което е в резултат на продължаващата в МО лоша практика на неправилно планиране и отчитане на разходи за строителство и основен ремонт като разходи за текущ ремонт.

По отделни договори за доставки и услуги е констатирано различно счетоводно третиране на доставки и услуги в два последователни отчетни периода на една и съща стопанска операция в рамките на изпълнение на един договор. Различната счетоводна практика оказва влияние върху точността на размера на отчетения разполагаем капитал във финансовите отчети на МО във връзка с приключването на счетоводната сметка за вътрешни разчети от дирекция „Финанси” на МО и поделенията на БА, както и върху размера на балансовите и задбалансови активи на консолидирано ниво. Това се дължи на недобра координация и взаимодействие между различни структури в системата на МО и БА и на недостатъчно ефективен контрол за обвързване на счетоводните записвания на доставките и услугите по договорите, с оглед гарантиране вярното и точното представяне на придобитите активи и разполагаемия капитал във финансовите отчети на МО.

9. Контролните дейности и процедури за: разрешаване, оторизиране и одобрение; разделяне на отговорности при обработка, анализ и контрол; документиране и преглед на процеса, дейности и операции; системата на двоен подпис; архивиране и съхраняване на документацията в досиетата за разход и в досиетата по приемане на строежа; пълно, вярно, точно и своевременно отчитане на всички операции са в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешните актове, регламентиращи изпълнението на договорите и отчитането на извършените строителство, доставки и услуги по тях, и разчетите на касова и начислена основа, с изключение на посочените по-горе установени несъответствия.Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 2, т. 1 и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за Сметната палата (отм.)2, одитна задача № 404 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2010 г. и в изпълнение на заповед № ОР-02-10 от 01.10.2010 г. на ръководителя на отделение ІІ на Сметната палата.

2. Одитните стандарти

При планирането и осъществяването на одита са прилагани одитните стандарти, приети от Сметната палата (обн, ДВ, бр., 79 от 2006 г.) и приетия от Сметната палата Наръчник за одитната дейност.

3. Одитът е извършен в Министерството на отбраната.

4. Одитираният период е от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

5. През 2009 г. съществено са изменени основни нормативни актове, като приетите нов Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България3 (ЗОВСРБ) и Правилник за прилагането му.4

5.1. Ръководството и отговорността за провеждането на държавната политика по отбраната са възложени на министъра на отбраната. При осъществяване на правомощията си министърът се подпомага от началник по отбраната и заместник-министри. В резултат от проведени парламентарни избори и съставено ново правителство на Република България в средата на 2009 г. настъпват промени в политическото ръководство на МО.

През одитирания период лицата, ръководили министерството в качеството на министри на отбраната са: Николай Цонев - от 24.04.2008 г. до 22.07.2009 г.5 и Николай Младенов - от 27.07.2009 г. до 27.01.2010 г., които съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор носят управленската отговорност. 6 Към момента на извършване на настоящия одит, министър на отбраната е Аню Ангелов, който заема длъжността министър на отбраната от 27.01.2010 г.

5.2. Министерството на отбраната е единна централизирана система за осигуряване на отбраната на страната и за ръководство и командване на въоръжените сили в мирно време. Като част от МО е обособена централизирана администрация, включваща обща и специализирана администрация и Щаб по отбраната.

Настъпилите законови промени в системата на МО налагат преглед и актуализиране на заварените структури, функции на административните звена, утвърдени вътрешни актове, определени подсистеми в системите за финансово управление и контрол. През одитирания период са извършени структурни промени в общата и специализираната администрации на МО, като са закривани, създавани и обединявани дирекции, в резултат на което са прехвърляни и разделяни функции. Функциите на административните структурни звена са регламентирани в Устройствения правилник на МО (УП на МО).

Действащият от 2008 г. Устройствен правилник на МО е отменен7, като е приет нов Устройствен правилник на МО, в сила от 01.07.2009 г. В сила от 25 май 2010 г., или след одитирания период, е приет нов Устройствен правилник на МО8.

5.3. Възлагането на специалните обществени поръчки в МО се извършва по реда на НВСОП, приета на основание чл. 13, ал. 2 от ЗОП. При изпълнението на специалните обществени поръчки с обект на поръчката строителство, задължително се прилагат и разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите актове за прилагането му.

5.3.1. През одитирания период, с отделни заповеди на министъра на отбраната, с функции на възложител по смисъла на ЗОП са упълномощавани различни лица с ръководни функции, като заместник-министър, главен директор на дирекция, директор на дирекция.

5.3.2. Със заповед9 на министъра на отбраната, във връзка със задълженията на възложител по чл. 8, ал. 7 от ЗОП, са обявени Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори. Организацията и съгласувателния режим при възлагането на специални обществени поръчки са описани в отделна Глава пета на Вътрешните правила. С друга заповед от м. април 2010 г.10, министърът на отбраната изменя и допълва Вътрешните правила в посока на осигуряване на публичност и прозрачност при извършване на пазарно проучване за възможни изпълнители на специални обществени поръчки. За създаване на ред и организация за осигуряване прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната собственост и специалните мерки за сигурност при доставки, услуги и строителство за нуждите на МО и структурите, подчинени на министъра на отбраната, на основание ЗОВСРБ и във връзка със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), са издадени други заповеди11 на министъра на отбраната.

5.4. Функциите по координиране планирането на капиталовите инвестиции, подготовката и провеждането на дейностите по възлагане на обществени поръчки, както и на специални обществени поръчки са възложени основно на две административни структурни звена - Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и дирекция „Политика по въоръженията”.

5.4.1. Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” (ГДИО) подпомага министъра на отбраната, като реализира политиката за инвестиции в строителството и модернизацията на военната инфраструктура. Дирекцията организира и осъществява дейностите по възлагане на обществени поръчки, включително международни търгове за строителство и строителни услуги. Оценява съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, координира реализацията на договорите в строителния процес и подпомага министъра на отбраната при разрешаване ползването на строежите. До измененията в УП на МО от м. август 2009 г.12, ГДИО координира планирането на капиталовите инвестиции за военната инфраструктура и изготвя Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги (ЕПСССУ) на МО и БА.13

През м. февруари 2009 г. са утвърдени Вътрешни правила за дейността на ГДИО, в съответствие със ЗФУКПС. Като приложения към правилата са включени други подробни вътрешни правила, утвърдени от главния директор на главната дирекция, които се отнасят за всеки един от шестте отдела на дирекцията, във връзка със специфичните им дейности и функции в изпълнение на разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите актове за прилагането му. При възлагане на специална обществена поръчка с обект строителство, със заповеди на министъра на отбраната14, на ГДИО е възложено упражняването на строителен надзор, инвеститорски контрол, както и спазването на последователността при съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, разрешаване и начало на строителството, взаимоотношенията между еднозначно определените участници в процеса на строителство15, в изпълнение на разпоредбите на ЗУТ и предоставените с Устройствения правилник на МО функции.

С изменение в УП на МО от м. август 2009 г., на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” са възложени функциите по изготвяне на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване (ЕФП за МТО) на МО и БА и ЕПСССУ16. Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” координира капиталовите инвестиции за военната инфраструктура, но вече не изготвя ЕПСССУ, а предлага включване на обекти.

Действащият Устройствен правилник на МО, в сила от 25.05.2010 г., възлага на ГДИО да координира планирането на капиталовите инвестиции за инфраструктура на отбраната и отново възлага на главната дирекция функцията по изготвяне на ЕПСССУ.

5.4.2. В действащия Устройствен правилник на МО, в сила от 25.05.2010 г., дирекция „Политика по въоръженията” е наименована дирекция „Инвестиции в отбраната”, поради което по-долу в текста на одитния доклад се използва новото наименование - дирекция „Инвестиции в отбраната” (ДИО). Преди м. август 2008 г., дирекцията е с наименование “Управление на доставките”17. Дирекция “Инвестиции в отбраната” реализира процеса по възлагане на поръчки за доставки и услуги, в изпълнение на ЕФП за МТО. Отговаря за изпълнението на търговските договори и осъществява контрол по изпълнението им.

6. Цели на одитната задача

6.1. Да се оцени законосъобразността на управленските решения във връзка с организацията и управлението на процеса по възлагане на специални обществени поръчки;

6.2. Да се оцени изпълнението и отчитането на сключените договори за специални обществени поръчки.

7. Обхват на одитната задача, ограничения в обхвата и причините за тях

7.1. Одитът включва проверка, анализ и оценка на организацията на процеса по провеждане, възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки по реда на НВСОП в МО през 2009 г. Информацията за одитирания период18 е анализирана поотделно за строителство и за доставки и услуги, в следните три хипотези:

- възложени процедури през 2009 г. – общо 44 процедури, от които за строителство – 22 процедури и за доставки и услуги – 22 процедури;

- прекратени процедури през 2009 г. – 21 процедури;

- извършени плащания през 2009 г. по сключени договори – общо 17 договора за строителство и 85 – за доставки и услуги.

7.2. Праг на същественост

7.2.1. Като област на проучване, процесът по провеждане и възлагане (процедура) и процесът по изпълнение на сключените договори за специални обществени поръчки са проучени и изследвани поотделно за обектите на специални обществени поръчки –строителство, доставки и услуги. База за определяне на изчисления стойностен праг е общата съвкупност от всички единици на предоставената от МО информация, групирана съгласно описаните области и обекти на специални обществени поръчки.

Съгласно т. 3, Раздел V „Същественост”, Глава трета, Обща част от Наръчника за одитната дейност на Сметната палата, приет с Решение № 153 от 16.07.2009 г. на Сметната палата, максималния праг на същественост, приложен при одита е до 2% спрямо общата стойност на сключените договори и/или извършените плащания за одитирания период.


7.2.2. В резултат на направените изчисления определените прагове на същественост по области и обекти19 са:

- 499 601 лв. за 24 сключени договора през 2009 г. въз основа на проведени 22 проведени процедури за възлагане на специални обществени поръчки за строителство и строителни услуги от ГДИО;

- 339 758 лв. за 32 сключени договора през 2009 г. въз основа на проведени 22 проведени процедури за възлагане на специални обществени поръчки за доставки и услуги от ДИО;

- 5 659 685 лв. за извършени плащания през 2009 г. и начислени остатъци към края на годината по 85 сключени договори за доставка и услуги от ДИО.

7.3. Като резултат от анализ на предоставената информация за сключените договори въз основа на проведени процедури за възлагане на специални обществени поръчки, за прекратените процедури и за извършените плащания по сключени договори от МО, поотделно за строителство и доставки и услуги за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. са определени процедури и договори, които остават извън обхвата на одита и няма да бъдат проучени и оценени20, както следва:

7.3.1. Възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки с компенсаторно (офсетно) споразумение по НВСОП

При компенсаторно (офсетно) споразумение, отношенията между възложител и изпълнител се уреждат освен с договора за възлагане на специална обществена поръчка и в компенсаторно споразумение, страна по което е министърът на икономиката, енергетиката и туризма. В НВСОП е регламентиран специфичен ред и процедури за тези специални обществени поръчки. Междуведомствен съвет за специални обществени поръчки с компенсаторно споразумение, създаден към Министерския съвет, разработва политиката на Република България в областта на офсета, прави анализи, обсъжда предложения на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, дава становища и други. Частта от НВСОП, която регламентира компенсаторно (офсетно) споразумение, е обект на изменение и допълнение през 2010 г. два пъти.21 Специалните обществени поръчки с компенсаторно (офсетно) споразумение предвиждат по дълъг период от време за изпълнение на доставките, а извършването на настоящия одит обхваща една година, което няма да позволи цялостно проследяване и анализ на процедурите и изпълнението им.

В предоставената информация от дирекция „Инвестиции в отбраната” за сключените договори от МО въз основа на проведени процедури за възлагане на специални обществени поръчки за доставки и услуги през 2009 г. не са посочени данни за възлагане на специална обществена поръчка с компенсаторно (офсетно) споразумение.

7.3.2. Възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки за строителство и строителни услуги, които се финансират изцяло със средства по Програмата на НАТО за инвестиции в отбраната – NSIP

Тези средства не се включват в Единната бюджетна сметка, а постъпват по набирателната сметка на МО, по партидата на NSIP, откъдето се извършва разхода. Съгласно предоставената информация, сключените договори за строителство за одитирания период са общо 24. От тях 7 договора (за строителство и строителен надзор) се финансират изцяло със средства по Програмата на НАТО за инвестиции в отбраната – NSIP и те остават извън обхвата на настоящия одит.

7.3.3. Възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки за осъществяване на строителен надзор

Предварителният анализ на предоставената информация показа, че стойността на тези договори е относително ниска и представлява средно под 4 на сто от стойността на основния (водещия) договор за строителство. По време на предварителното проучване, със заповед на министъра на отбраната (№ Р-365 от 26.10.2010 г.) е заповядано, служители от дирекция „Вътрешен одит” на МО да извършат вътрешен одит на законосъобразността на сключените договори за осъществяване на строителен надзор за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., който е идентичен с периода на настоящия одит. Съгласно предоставената информация, шест договора са за строителен надзор за строителство (извън тези по Програмата на НАТО) и един договор за строителен надзор за обект изграждане на оптични кабелни линии. Тези общо 7 договора остават извън обхвата на одита. Извън обхвата остава и един договор за авторски надзор, сключен през 2001 г., възнаграждението за който представлява 0,15 на сто от общата сума на извършените плащания през 2009 г. за строителство (20 995 091 лв. с ДДС).

7.3.4. Възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки за осъществяване на застрахователни услуги

Като резултат от три проведени процедури са сключени общо 4 договора за одитирания период – два за застраховки „Злополука” и „Гражданска отговорност” за личния състав от БА за 2009 г. и по един – за застраховки „Злополука” и „Гражданска отговорност” на автомобилите на МО и за застраховане на имотите – публична държавна собственост на МО. Поради законовото възлагане на тези видове застраховки22, дейността на възложителя е частично улеснена по отношение реда за планиране на необходимите средства по бюджета на министерството, а регулярното организиране и провеждане на процедурите за възлагане на застрахователни услуги е нормативно обезпечено. Три от договорите са на стройност под определените прагове. На тези основания, 4 договора остават извън обхвата на настоящия одит.

7.3.5. Сключени договори, за които има посочени данни за образувани производства и преписки от разследващи и надзорни органи – ДАНС, Военноокръжна прокуратура – София, Регионална служба „Военна полиция” - София

Съгласно предоставената информация, от общо 24 сключени договора за строителство, за 5 от тях са посочени данни за образувани производства или преписки, поради което същите остават извън обхвата на одита.

На етапа изпълнение на одитната задача, при директна съществена проверка на включените в одитната извадка досиета за провеждане и възлагане на специални обществени поръчки за доставки и услуги се установи, че договор от края на 2009 г., с изпълнител “Снабдяване и търговия-МО” ЕООД е сключен в изпълнение на Рамково споразумение от м. август 2008 г. и има образувана преписка по описа на Военноокръжна прокуратура – София, поради което на това основание, остава извън обхвата на одита23. Допълнителен аргумент в подкрепа на изключването от обхвата на одита е и обстоятелството, че процедурата, която предхожда сключването на Рамковото споразумение от 2008 г. е извън одитирания период.

7.3.6. Възлагане на процедури за доставки и услуги, на които стойността по договорите е под определения праг на същественост, който за тях е в размер на 339 758 лв.

Това са 10 процедури за доставки и услуги, които на това основание остават извън обхвата на одита.

7.3.7. Изпълнение на договори за доставки и услуги, които са включени като обект на проверка и анализ при предходни одити на Сметната палата, по които за одитирания период са посочени извършени плащания

Това са три договора за доставки и услуги, които остават извън обхвата на одита, поради включването им в проверка и анализ при предходни одити: договор № УД 03-12 от 24.02.2006 г. с предмет на поръчката доставка на транспортни самолети “Спартан”; договор № УД 03-3 от 28.01.2005 г. с предмет на поръчка доставка на вертолети и резервни части за “Кугар” и “Пантер” и договор № УД 03-125 от 12.12.2007 г с предмет на поръчката автомобилна техника.

7.3.8. Изпълнение на договори за доставки и услуги, на които стойността е под определения праг на същественост, който за тях е в размер на 5 659 685 лв.

Това са общо 73 договора за доставки и услуги, по които има извършени плащания през 2009 г. и неплатени задължения на МО по изпълнени доставки и услуги, в размер под определения праг на същественост, поради което остават извън обхвата на одита.

7.4. Прекратените процедури за възлагане на специални обществени поръчки


(за строителство и доставки и услуги) ще бъдат частично обхванати от анализа, само по отношение на правното основание и мотивите на прекратяването.

7.4.1. Съгласно предоставената информация от Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната” от общо 9 прекратени процедури за строителство, отпадат 3 процедури, които са за осъществяване на строителен надзор. Отпада и една процедура, по която е посочено обжалване пред Административния съд в София.

7.4.2. Съгласно предоставената информация от дирекция “Инвестиции в отбраната”, от общо 12 прекратени процедури за доставки и услуги, отпадат 4 процедури от обхвата на одита. Причините за отпадането от обхвата на процедурите са разгледани при анализа на правното основание и мотивите за прекратяването на процедурите.


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница