Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница5/9
Дата17.09.2017
Размер1.48 Mb.
#30392
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД №0200001010Одитни доказателства

Брой листа

1.

Протокол от извършен преглед на документи в преписката (досието) за проведена процедура по НВСОП със „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД (РД-И-15 от 17.12.2010 г.) с приложени:

2

1.1.

Писмо № 28-СП-42/2010 г. от 26.04.2010 г. до директора на дирекция „Административно и информационно обслужване” на МО от Военноокръжна прокуратура - София

1

1.2.

Решение № 193 от 04.08.2008 г. на заместник-министъра на отбраната за откриване на процедура по възлагане на специална обществена поръчка заедно с Докладна записка от директора на дирекция „Политика по въоръженията”, рег. № 21-22-9 от
04.08.2008 г. до заместник-министъра на отбраната

7

1.3.

Рамково споразумение № УД-12-28/14.08.2008 г. с изпълнител „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД заедно с Докладна записка от директора на дирекция „Политика по въоръженията” относно подписване на проекта на рамковото споразумение и Допълнително споразумение № УД-12-68 от 19.11.2009 г. към Рамково споразумение № УД 12-28/14.08.2008 г.

7

1.4.

Договор № УД-12-29/14.08.2008 г. с изпълнител „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД

4

1.5.

Договор № УД 12-69/19.11.2009 г. с изпълнител „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД

4

1.6.

Споразумение № УД 07-269/29.12.2009 г. с изпълнител „Снабдяване и търговия-МО” ЕООД за взаимно прихващане на вземания на основание ЗЗД, заедно с приложения № 1 и 2

7
Общо:

32

2.

Справка № 1 за сключените договори от МО въз основа на проведени процедури за възлагане на специални обществени поръчки за периода от 01.01.2009 г. до
31.12.2009 г. по НВСОП, представена от главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” (ГДИО) с приложени:

7

2.1.

Писмо от одитния екип рег. № 06-05-9 от 14.10.2010 г. до министъра на отбраната с искане за предоставяне на информация по поставени въпроси, заверени копия от документи и попълване на приложени към писмото три Справки – 1, 2 и 3 (РД-П-02 от 13.10.2010 г.)

6

2.2.

Писмо - отговор рег. № 06-05-9 от 25.10.2010 г. относно предоставяне на документи, справки и писмени отговори на поставените въпроси, обобщени от директора на дирекция ”Инвестиции в отбраната” и писмо рег. № 06-05-9 от 20.10.2010 г. до директора на дирекция ”Инвестиции в отбраната” от главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура в отбраната” с приложени документи за одитния екип

5

2.3.

Кореспонденция по образувани производства и преписки между МО и:

- Военноокръжна прокуратура – София във връзка с проверка на прокурорска преписка № 888/2010 г.;

- Държавна агенция „Национална сигурност” по преписка № 4-3330/2010 г.;

- Регионална служба „Военна полиция” – София по преписка ЗМ № 75/05.08.2010 г.13
Общо:__31__3.'>Общо:

31

3.

Работен документ за определяне на същественост при одита (№ РД-П-05 от 22.10.2010 г.)

8

4.

Справка № 1 за сключените договори от МО въз основа на проведени процедури за възлагане на специални обществени поръчки за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. по НВСОП, представена от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната” (ДИО)

3

5.

Работен документ за ограничения в обхвата на одита, за определяне на критерии и размер на одитната извадка за извършване на директни съществени проверки на проведени процедури и сключени договори (№ РД-П-10 от 10.11.2010 г.)

6

6.

Справка № 3 за извършени плащания през периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. по сключени договори от МО по НВСОП и Справка № 3 за извършени плащания по сключени договори от МО, изпълняване по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), представена от главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” (ГДИО) с приложени:

6

6.1.

Писмо - отговор, рег. № 06-05-9 от 29.10.2010 г. от директора на дирекция ”Инвестиции в отбраната” относно предоставяне на Справки № 3 от ГДИО и ДИО

1
Общо:

7

7.

Справка № 3 за извършени плащания през периода от 01.01.2009 г. по сключени договори от МО по НВСОП, представена от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната” (ДИО)

3

8.

Справка № 2 за прекратените процедури за възлагане на специални обществени поръчки за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. по НВСОП, представена от главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” (ГДИО)

4

9.

Справка № 2 за прекратените процедури за възлагане на специални обществени поръчки за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. по НВСОП, представена от директора на дирекция „Инвестиции в отбраната” (ДИО) – два броя от 25.10.2010 г. и от 11.11.2010 г.

4

10.

Писмо от директора на ДИО, рег. № 06-05-9 от 25.11.2010 г. до одитния екип с приложени документи и дадени обяснения по поставени въпроси

2

11.

Контролен лист за проверка на процедура за избор на изпълнител за строителство на обект 1383/Ел. – под. 32890, база Атия, гр. Бургас (РД-И-05 от 03.12.2010 г.) със Заповед на министъра на отбраната № РД-26-867 от 13.12.2010 г. за заместване на главния директор на ГДИО за подписването на контролния лист, с приложени:

14

11.1.

Решение № 127 от 27.03.2009 г. на главния директор на ГДИО за откриване на процедура с предмет на специална обществена поръчка (СОП) – СМР на обект 1383/Ел. – под. 32890, база Атия, гр. Бургас с Докладна записка до главния директор на ГДИО № 24-01-1800 от 27.05.2009 г. с предложение за подписване проект на решение

9

11.2.

Писмо от главния директор на ГДИО до служителя по сигурността на информацията – МО, рег. № 24-01-1800 от 10.02.2009 г. за даване на становище по чл. 6, ал. 2 от НВСОП

1

11.3.

Становище от служителя по сигурността на информацията – МО, рег. № 24-01-1800 от 12.02.2009 г. до главния директор на ГДИО

2

11.4.

Писмо от главния директор на ГДИО до директора на Служба „Военна полиция”, рег. № 24-01-1800 от 18.02.2009 г. за даване на становище по чл. 1, ал. 1, буква „б” от НВСОП

2

11.5.

Писмо - отговор от директора на Служба „Военна полиция”, рег. № ВП-1035 от 24.02.2009 г., вх. № 24-01-1800 от 25.02.2009 г. до главния директор на ГДИО със становище за специалните мерки за сигурност

3

11.6.

Заповед № Р-187 от 22.05.2009 г. на главния директор на ГДИО за назначаване на комисия за привеждане на конкурс за възлагане на СОП със Заповед № РД-26-267 от 18.05.2009 г. на министъра на отбраната за заместване на главния директор на ГДИО

2

11.7.

Контролен лист № 110 от 22.06.2009 г. за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение по проект на договор

1
Общо:__34__12.'>Общо:

34

12.

Договор за строителство № ВИ-06-41 от 24.06.2009 г. за СМР на обект 1383/Ел. – под. 32890, база Атия, гр. Бургас с изпълнител „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД, гр. София с 1 приложение - КСС

18

13.

Контролен лист за проверка на процедура за избор на изпълнител за строителство на обект 1383/115 – Ремонт на склад за ЗИП за фрегати - под. 32890, база Атия, гр. Бургас (РД-И-08 от 06.12.2010 г.), с приложени:

14

13.1.

Решение № 130 от 01.04.2009 г. на главния директор на ГДИО за откриване на процедура с предмет на специална обществена поръчка (СОП) – на обект 1383/115 – Ремонт на склад за ЗИП за фрегати - под. 32890, база Атия, гр. Бургас, с Докладна записка до главния директор на ГДИО № 24-01-1800 от 01.04.2009 г. с предложение за подписване проект на решение

8

13.2.

Доклад относно възможните изпълнители на СОП до главния директор на ГДИО от комисия за установяване на възможните изпълнители на СОП, утвърден от главния директор на ГДИО и Докладна записка от зам.-главния директор на ГДИО от 10.04.2009 г. относно утвърждаване на доклада

3

13.3.

Заповед № Р-189 от 25.05.2009 г. на главния директор на ГДИО за назначаване на комисия за провеждане на СОП чрез конкурс за избор на изпълнител с Докладна записка от зам.-главен директор на ГДИО, рег. № 24-01-1800 от 25.05.2009 г. до главния директор на ГДИО с предложение за подписване на заповедта

2

13.4.

Протокол от 25.05.2009 г. за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за възлагане на СОП за изпълнение на обект 1383/115 – Ремонт на склад за ЗИП за фрегати - под. 32890, база Атия, гр. Бургас на комисията, утвърден от главния директор на ГДИО от 28.05.2009 г. с Докладна записка от зам.-главен директор на ГДИО до гладния директор на ГДИО относно утвърждаване на протокола за избор на изпълнител

3

13.5.

Контролен лист № 518 от 17.06.2009 г. за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение по проект на договор

1
Общо:

31

14.

Договор за строителство № ВИ-06-37 от 22.06.2009 г. за РСМР на обект 1383/115 – Ремонт на склад за ЗИП за фрегати - под. 32890, база Атия, гр. Бургас с изпълнител „ГИБ” ООД, гр. Бургас с 1 приложение - КСС

22

15.

Контролен лист за проверка на процедура за избор на изпълнител за строителство на обект 1318/Ел. – под. 32140, гр. Варна (РД-И-09 от 07.12.2010 г.) и вносна бележка от 08.12.2009 г. за внасяне на гаранция за изпълнение на договор, с приложени:

17

15.1.

Решение № 385 от 13.07.2009 г. на главния директор на ГДИО за откриване на процедура с предмет на специална обществена поръчка (СОП) на обект 1318/Ел. – под. 32140, гр. Варна, подписано от заместник главен директор на ГДИО съгласно Заповед № РД-26-668 от 08.07.2009 г. на министъра на отбраната и Докладна записка до главния директор на ГДИО № 21-21-1026 от 13.07.2009 г. с предложение за подписване проект на решение

9

15.2.

Доклад относно възможните изпълнители на СОП до главния директор на ГДИО от комисия за установяване на възможните изпълнители на СОП, утвърден от заместник главния директор на ГДИО и Докладна записка от зам.-главния директор на ГДИО от 21.07.2009 г. относно утвърждаване на доклада

4

15.3.

Писмо от заместник главния директор на ГДИО (съгласно Заповед № РД-26-706 от 22.07.2009 г. на министъра на отбраната) до директора на Служба „Военна полиция”, рег. № 24-01-1800 от 03.08.2009 г. за даване на становище относно надеждността на възможните изпълнители на поръчката и съгласия за проучване и отговор на директора на Служба „Военна полиция” до главния директор на ГДИО, рег. № ВП-4078 от 05.08.2009 г., вх. 24-01-1800 от 06.08.2009 г. със становище че не възразява да бъдат поканени като възможни изпълнители посочените дружества

3

15.4.

Заповед № Р-359 от 08.09.2009 г. на заместник министър на отбраната за назначаване на комисия за провеждане на СОП чрез конкурс по документи за избор на изпълнител и Заповед № ОХ-658 от 07.09.2009 г. на министъра на отбраната за заместване на заместник министъра на отбраната за периода от 08.09.2009 г. до 11.09.2009 г.

2

15.5.

Контролен лист № 974 от 09.12.2009 г. за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение по проект на договор

1

15.6.

Писмо от одитния екип до заместник министъра на отбраната, рег. № 06-05-9 от 15.12.2010 г. с поставени писмени въпроси (РД-И-15 от 15.12.2010 г.) и Отговор от главния директор на ГДИО, рег. № 06-05-9 от 20.12.2010 г. с обяснения по поставените въпроси и 5 приложения

8
Общо:

44

16.

Договор за строителство № ВИ-06-49 от 16.12.2009 г. за СМР на обект 1318/Ел. –
под. 32140, гр. Варна с изпълнител „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД, гр. София с 1 приложение - КСС

12

17.

Контролен лист за проверка на процедура чрез преговори за избор на изпълнител с предмет: сключване на рамково споразумение с две обособени позиции за доставки на резервни части и консумативи и услуги – планови и аварийни ремонти за самолети
РС-9М и РС-12 (РД-И-14 от 17.12.2010 г.), с 4 приложения:

- банкова гаранция за добро изпълнение № 21-11-178 от 07.05.2009 г.;

- две писма на заместник министър на отбраната до „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария - от 29.09.2008 г. за посочване на представители за преговори и от 03.12.2008 г. за уведомяване дата за сключване на договор;

- списък от директора на дирекция „Политика по въоръженията” до председателя на комисията за оценка на постъпилите оферти, рег. № 21-11-178 от 27.10.2008 г., с приложени:20

17.1.

Решение № 189 от 25.07.2008 г., подписано от К. Нейкова - заместник-министър на отбраната за откриване на процедура за сключване на четиригодишно рамково споразумение с две обособени позиции за доставки на резервни части и консумативи и услуги – планови и аварийни ремонти за самолети РС-9М и РС-12 (РД-И-14 от 17.12.2010 г.) с 5 приложения:

- Заповед № ОХ-358 от 12.06.2008 г. на министъра на отбраната относно упълномощаване на Р. Бозаджиев – заместник-министър на отбраната да подписва всички актове на възложител по ЗОП;

- Заповед № КВ-123 от 13.06.2008 г. на МС за освобождаване от длъжност на Р. Бозаджиев – заместник-министър на отбраната, считано от 16.06.2008 г.;

- Заповед № КВ-124 от 13.06.2008 г. на МС за назначаване на К. Нейкова за заместник-министър на отбраната;

- Докладна записка до директор на ДИО № 21-11-639 от 23.07.2009 г. с предложение за подписване проект на решение за възлагане на СОП с утвърдени 2 спецификации с приложения към тях;

- Писмо рег. № СС-4656 от 25.06.2008 г. от директора на Служба „Военна полиция” до директора на ДИО относно съгласуван проект на решение за откриване на процедурата27

17.2.

Писмо – отговор от служителя по сигурността на информацията – МО, рег.
№ 21-11-178 от 21.03.2008 г. до директор на ДИО за даване на становище относно това, че в предмета на поръчката не е включена информация, представляваща държавна тайна

1

17.3.

Становище от директора на Служба „Военна полиция”, рег. № СС-4044 от 26.05.2008 г., вх. № 21-11-178 от 18.05.2008 г. до директор на ДИО относно необходимост от прилагане на специални мерки за сигурност

5

17.4.

Писмо от заместник-председател на ДАНС до директора на ДИО, рег. № СІV-3319 от15.05.2009 г. за съгласуване специалните мерки за сигурност, определени в писмо на Служба „Военна полиция”, рег. № СС-4044 от 26.05.2008 г.

1

17.5.

Писмо от директора на Служба „Военна полиция”, рег. № СС-5610 от 11.09.2008 г., вх. № 21-11-178 от 12.09.2008 г. до директора на ДИО относно даване на съгласие „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария да участва в процедура за възлагане на СОП с прилагане на специални мерки за сигурност

1

17.6.

Заповед № Р-416 от 30.10.2008 г. на заместник-министъра на отбраната относно назначаване на комисия за водене на преговори, разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за участие в процедура по възлагане на СОП, с 3 приложения:

- Протокол от 30.10.2008 г. от работата на комисията по допускане на кандидати за водене на преговори;

- Протокол от 04.11.2008 г. от работата на комисията от водене на преговори за възлагане на СОП;

- Протокол за резултатите от провеждане на преговори с кандидата за възлагане на СОП, утвърден от заместник-министъра на отбраната (РД-38-348 от 19.11.2008 г.) и Докладна записка до заместник-министъра на отбраната, рег. № 21-22-768 от 14.11.2008 г. за утвърждаване на протокола на работата на комисията13

17.7.

Писмо от директора на служба „Военна полиция” до директора на ДИО, с което приложено се връща съгласувания проект на Рамково споразумение и първи конкретен договор между МО и „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария

1

17.8.

Контролен лист № 455 от 30.04.2009 г. за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение по проект на договор и Контролен лист № 180 от 02.07.2009 г. за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение по допълнително споразумение към годишния договор

2
Общо:

71

18.

Рамково споразумение № УД-03-22 от 28.04.2009 г. между МО и „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария заедно със списък на 9 приложения към Рамковото споразумение с приложени:

56

18.1.

Годишен договор № УД 03-23 от 30.04.2009 г. в изпълнение и съгласно условията на Рамково споразумение № УД-03-22 от 28.04.2009 г.

5

18.2.

Допълнително споразумение № УД-03-32 от 01.07.2009 г. към Годишен договор № УД-03-23 от 30.04.2009 г. заедно с две приложения

9
Общо:

70

19.

Контролен лист за проверка на процедура чрез конкурс по документи за избор на изпълнител с предмет: организиране на транспортирането с въздушен транспорт от България до Афганистан и обратно на взвод, участващ в международни операции
(РД-И-18 от 04.01.2011 г.)

12

19.1.

Решение № 174 от 15.04.2009 г., подписано от заместник-министър на отбраната за откриване на процедура за възлагане на СОП с предмет: организиране на транспортирането с въздушен транспорт от България до Афганистан и обратно на взвод, участващ в международни операции, изменено с Решение № 191 от 24.04.2009 г. на заместник-министър на отбраната и Докладна записка до заместник-министър на отбраната от директора на ДИО, рег. 21-22-472 от 24.04.2009 г. относно подписване на решението за изменение на Решение № 174 от 15.04.2009 г.

13

19.2.

Писмо от директора на Служба „Военна полиция”, рег. № ВП-2516 от 11.05.2009 г., вх. № 21-22-472 от 11.05.2009 г. до директора на ДИО относно даване на съгласие „Авиостарт” ООД да бъде поканена като възможен изпълнител на СОП

1

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница