Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница6/9
Дата17.09.2017
Размер1.48 Mb.
#30392
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

19.3.

Писмо до управителя на „Авиостарт” ООД от директора на ДИО, рег. № 21-22-472 от 11.05.2009 г. относно уведомление по чл. 8, ал. 1 от НВСОП за участие в СОП

1

19.4.

Заповед № Р-164 от 14.05.2009 г. на заместник-министъра на отбраната относно назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за организиране на транспортирането с въздушен транспорт от България до Афганистан и обратно на взвод, участващ в международни операции с Протокол № РД-38-42 от 15.05.2009 г. от работата на комисията за възлагане на СОП, утвърден от заместник-министър на отбраната

4

19.5.

Контролен лист № 128 от 19.05.2009 г. за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължение по проект на договор „Авиостарт” ООД за сума в размер на 1 397 049 лв.

1
Общо:

32

20.

Договор № УД 12-32 от 19.05.2009 г. с изпълнител „Авиостарт” ООД с 1 приложени:

- Приложение към договора - образец на Протокол за изпълнение на превоз;

- Докладна записка, рег. № 21-22-472 от 19.05.2009 г. от директора на ДИО до заместник-министъра на отбраната относно представяне за подпис на договора;

- Застрахователни полици – 2 броя: № 0000089824 и № 09070513

21.

Работен документ № РД-И-25 от 11.01.2011 г. за тестове на контрола – предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение за област провеждане и възлагане на СОП с обект строителство, доставки и услуги за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

3

22.

Работен документ № РД-И-26 от 12.01.2011 г. за тестове на контрола – системата на двоен подпис за област провеждане и възлагане на СОП с обект строителство, доставки и услуги за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

3

23.

Писмо от ГДИО до одитния екип, рег. № 06-05-9 от 22.11.2010 г. в отговор на писмо до министъра на отбраната от одитния екип, рег № 06-05-9 от 12.11.2010 г. (РД-П-11 от 12.11.2010 г.) за представяне на документи и досиета

4

24.

Контролен лист за проверка на изпълнението и отчитането на договор за строителство № ВИ-06-41 от 24.06.2009 г. (РД-И-04 от 12.12.2010 г.) с изпълнител „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД с приложени:

20

24.1.

Длъжностни характеристики – 2 броя за длъжността началник сектор от 16.02.2009 г. и за държавен експерт от 25.05.2010 г. в отдел „Инвестиционна политика” в ГДИО

8

24.2.

Акт от 16.10.2009 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване (образец 12) – 4 броя

4

24.3.

Писмо от управителя на „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД до ГДИО, изх. № 343 от 14.10.2010 г., вх. № 24-01-1800 от 14.10.2009 г. с искане за подписване на Констативен акт (образец 15) и писмо отговор от ГДИО, рег. № 24-01-1800 от 16.10.2009 г.

2

24.4.

Констативен акт (образец 15) от 21.10.2009 г. за установяване годността за приемане на строеж с приложен опис на документите, съставени по време на строителството

6

24.5.

Писмо от директора на ГДИО до одитния екип, рег. № 06-05-9 от 09.12.2010 г. с обяснение относно въведена практика за срока за приключване на СМР

2

24.6.

Заповед № Р-25 от 20.01.2010 г. на министъра на отбраната относно назначавана на приемателни комисии за строежи и Докладна записка от главния директор на ГДИО до министъра на отбраната от 19.01.2010 г. за подписване на заповедта

3

24.7.

Протокол № ВИ-09-9 от 12.02.2010 г. (образец 16) за установяване на годността за ползване на строежа, утвърден от заместник-министър на отбраната от 12.02.2010 г.

7

24.8.

Договор № ВИ-06-39 от 22.06.2009 г. за консултантска услуга с „АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД

8

24.9.

Писмо от директора на ГДИО до командира на под. 32890, гр. Бургас, рег.
№ 24-01-1800 от 23.02.2010 г. относно изпращане на Разрешение за ползване – 2 броя № 6 и № 7 от 12.02.2010 г. и др. документи

1

24.10.

Писмо от директора на дирекция „Финанси” на МО до началника на под. 32890, гр. Бургас, рег. № 03-00-395 от 24.01.2011 г. относно изпращане на информация за сметните стойности на извършеното строителство за неговото осчетоводяване в поделението и Извлечение от дирекция „Финанси” на аналитична и хронологична ведомост на счетоводна сметка 2071 „Незавършено строителство – основен ремонт” към 31.12.2010 г. по партидата на „ЛОГ-СИБЕРИЯ”

2

24.11.

Опис от 25.11.2009 г. на ГДИО на документите за изплащане по фактура № 338 от 24.11.2009 г. на изпълнени СМР

1

24.12.

Фактура № 338 от 24.11.2009 г. на „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД за изпълнени СМР за 352 032,24 лв.

1

24.13.

Сметка - опис № 1 (образец 22) за установяване завършването и за изплащането на натурални видове СМР

1

24.14.

Протокол № 1 (образец 19) от 23.10.2009 г. - 3 броя за установяване завършването и за изплащането на натурални видове СМР и съгласно заменителни таблици

5

24.15.

Писмо на „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД, изх. № 357 от 30.10.2009 г. до МО – ГДИО относно представяне на актове и протоколи по Наредба № 3 по ЗУТ

1

24.16.

Справка от 30.11.2009 г. за наличните лимити и кредити по параграфи преди плащане

1

24.17.

Контролен лист № 941 от 02.12.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разход по фактура № 338 по договора

1

24.18.

Опис от 25.11.2009 г. на ГДИО на документите за изплащане по фактура № 339 от 24.11.2009 г. на изпълнени СМР

1

24.19.

Фактура № 339 от 24.11.2009 г. на „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД за изпълнени СМР за 60 329,24 лв.

1

24.20.

Сметка - опис № 2 (образец 22) за установяване завършването и за изплащането на натурални видове СМР

1

24.21.

Протокол (образец 19) от 02.11.2009 г. за установяване завършването и за изплащането на натурални видове СМР

2

24.22.

Контролен лист № 1151 от 02.12.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разход по договора без посочена фактура или стойност

1

24.23.

Писмо рег. № 24-01-1800 от 24.11.2009 г. от главния директор на ГДИО до
„ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД за превеждане на дължима неустойка за просрочие в размер на 3 436,35 лв. с писмо отговор изх. № 326 от 13.12.2010 г. от „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД относно неустойки

2

24.24.

Извлечение от дирекция „Финанси” на хронологична ведомост на счетоводна сметка 4010/1 „Задължение към доставчици от страната” към 31.12.2009 г. по партидата на „ЛОГ-СИБЕРИЯ”

1

24.25.

Писмо изх. № 912-0665 от 01.11.2010 г., вх. 03-00-395 от 02.11.2010 г. на „Българска банка за развитие” АД относно подписан договор за прехвърляне на вземане на
„ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД от МО в размер на 412 361,48 лв. заедно с 3 приложения:

- Удостоверение от 19.10.2010 г. за ликвидно и изискуемо вземане по договора в размер на 412 361,48 лв., одобрено от министъра на отбраната;

- Заявление от 27.09.2010 г. от „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД до „Българска банка за развитие” АД и до МО, вх. № 03-00-395 от 28.09.2010 г.;

- Протокол № 24 от 17.09.2010 г. на Общото събрание на „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД4

24.26.

Извлечение от дирекция „Финанси” на аналитична ведомост на счетоводна сметка 4010/1 „Задължение към доставчици от страната” към 30.11.2010 г. по партидата на „ЛОГ-СИБЕРИЯ” за начислено задължение в размер на 412 361,48 лв.

1

24.27.

Извлечение от дирекция „Финанси” на хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 4010/1 „Задължение към доставчици от страната” към 31.12.2010 г. по партидата на „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД за погасено задължение в размер на 412 361,48 лв.

1

24.28.

Вносна бележка по набирателна сметка на МО в „УниКредит Булбанк” АД от 22.06.2009 г. за внесена гаранция за изпълнение по договора в размер на 17 181,73 лв. от „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД; Писмо от 03.02.2010 г. от началник отдел „Инвестиционна политика” в ГДИО до директора на дирекция „Финанси” за възстановяване на гаранции за изпълнение по договори за строителство; Преводно нареждане от 12.02.2010 г. за освободена банкова гаранция в размер на 17 181,73 лв. и извлечение от дирекция „Финанси” на хронологична ведомост по счетоводна сметка 4897/3 „Кредитори гаранции” към 11.12.2010 г. за осчетоводяване на освободената гаранция

4
Общо:

93

25.

Контролен лист за проверка на изпълнението и отчитането на договор за строителство № ВИ-06-37 от 22.06.2009 г. (РД-И-07 от 12.12.2010 г.) с изпълнител „ГИБ” ООД с приложени:

20

25.1.

Протокол (образец 2) от 20.07.2009 г. за откриване на строителна площадка

2

25.2.

Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване (образец 12) –
3 броя от 10.08.2009 г., от 01.10.2009 г. и от 12.10.2009 г.

4

25.3.

Писмо от управителя на „ГИБ” ООД до ГДИО, вх. № 24-01-1800 от 19.10.2009 г. с искане за насрочване на дата за подписване на Констативен акт (образец 15)

1

25.4.

Констативен акт (образец 15) от 12.11.2009 г. за установяване годността за приемане на строеж

3

25.5.

Протокол № ВИ-09-11 от 12.02.2010 г. (образец 16) за установяване на годността за ползване на строежа, утвърден от заместник-министър на отбраната от 12.02.2010 г.

4

25.6.

Разрешение № 5 от 12.02.2010 г. за ползване на строеж, подписано от министъра на отбраната

2

25.7.

Писмо от директора на ГДИО до командира на под. 32 890, гр. Бургас,
рег. № 24-01-1800 от 24.02.2010 г. относно изпращане на Разрешение за ползване № 5 от 12.02.2010 г. и др. документи

1

25.8.

Опис от 28.08.2009 г. на ГДИО на документите за изплащане по фактура № 206 от 28.08.2009 г. на изпълнени СМР с опис № 1 на документите за извършен разход

2

25.9.

Фактура № 206 от 28.08.2009 г. на „ГИБ” ООД за изпълнени СМР за 168 757,33 лв.

1

25.10.

Сметка (образец 22) за установяване завършването и за изплащането на натурални видове СМР

1

25.11.

Акт № 1 (образец 19) от 24.08.2009 г. за установяване завършването и за изплащането на натурални видове СМР

2

25.12.

Справка от 01.09.2009 г. за наличните лимити и кредити по параграфи преди плащане

1

25.13.

Контролен лист № 746 от 02.09.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разход по фактура № 206 по договора

1

25.14.

Опис от 19.11.2009 г. на ГДИО на документите за изплащане по фактура № 210 от 19.11.2009 г. на изпълнени СМР с опис № 2 на документите за извършен разход

2

25.15.

Фактура № 210 от 19.11.2009 г. на „ГИБ” ООД за изпълнени СМР за 345 669,62 лв.

1

25.16.

Сметка - опис № 2 (образец 22) за установяване завършването и за изплащането на натурални видове СМР

1

25.17.

Протокол (образец 19) от 16.10.2009 г. за установяване извършените натурални видове СМР и тяхното заплащане – 3 броя

6

25.18.

Приемо-предавателен протокол на подвижно обзавеждане и оборудване от 11.10.2009 г.

1

25.19.

Справка от 23.11.2009 г. за наличните лимити и кредити по параграфи преди плащане

1

25.20.

Контролен лист № 894 от 23.11.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разход по договора по фактура № 210 от 19.11.2009 г.

1

25.21.

Извлечение от дирекция „Финанси” на хронологична ведомост на счетоводна сметка 4010/1 „Задължение към доставчици от страната” към 31.12.2009 г. по партидата на „ГИБ” ООД за начислени 2 фактури за 168 757,33 лв. и за 345 669,62 лв. или общо в размер на 514 426,95 лв.

1

25.22.

Извлечение от дирекция „Финанси” на хронологична ведомост на счетоводна сметка 4010/1 „Задължение към доставчици от страната” към 30.11.2010 г. по партидата на „ГИБ” ООД за осчетоводяване на плащане от МО по фактура № 206 от 28.08.2009 г. в размер на 168 757,33 лв. и погасяване на начисленото задължение в същия размер заедно с бюджетно платежно нареждане от 01.04.2010 г. за плащане от МО по сметка на изпълнителя „ГИБ” ООД по фактура № 206 в посочения размер; както и извлечение на аналитична ведомост на счетоводна сметка 4010/1 „Задължение към доставчици от страната” по партидата на „ГИБ” ООД за начислено задължение в размер на 345 669,62 лв. към 30.11.2010 г.

2

25.23.

Писмо изх.№ 912-0341 от 28.07.2010 г., вх. 11-00-381 от 28.07.2010 г. на „Българска банка за развитие” АД относно подписан договор за прехвърляне на вземане на „ГИБ” ООД от МО в размер на 345 669,62 лв. заедно с 3 приложения:

- Удостоверение от 07.07.2010 г. за ликвидно и изискуемо вземане по договора в размер на 345 669,62 лв., одобрено от министъра на отбраната;

- Заявление от 02.06.2010 г. от „ГИБ” ООД до „Българска банка за развитие” АД и до МО, вх. № 11-00-381 от 10.06.2010 г.;

- Протокол № 3 от 01.06.2010 г. на Общото събрание на „ГИБ” ООД4

25.24.

Извлечение от дирекция „Финанси” на аналитична и хронологична ведомост на счетоводна сметка 4010/1 „Задължение към доставчици от страната” към 31.12.2010 г. по партидата на „ГИБ” ООД за погасено задължение в размер на 345 669,62 лв.

1

25.25.

Вносна бележка по набирателна сметка на МО в „УниКредит Булбанк” АД от 16.06.2009 г. за внесена гаранция за изпълнение по договора в размер на 21 440,79 лв. от „ГИБ” ООД; Писмо от 03.02.2010 г. от началник отдел „Инвестиционна политика” в ГДИО до директора на дирекция „Финанси” за възстановяване на гаранции за изпълнение по договори за строителство; Преводно нареждане от 12.02.2010 г. за освободена банкова гаранция в размер на 21 440,79 лв. и извлечение от дирекция „Финанси” на хронологична ведомост по счетоводна сметка 4897/3 „Кредитори гаранции” към 11.12.2010 г. за осчетоводяване на освободената гаранция

4

25.26.

Заповед № ОХ-762 от 19.10.2009 г. на министъра на отбраната за упълномощаване на длъжностни лица за подписване с първи и втори подпис на документи

1
Общо:__71__26.'>Общо:

71

26.

Контролен лист за проверка на изпълнението и отчитането на договор за строителство № ВИ-06-49 от 16.12.2009 г. (РД-И-10 от 12.12.2010 г.) с изпълнител
„ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД с приложени:

4

26.1.

Извлечение от дирекция „Финанси” на хронологична ведомост на счетоводни сметки 4010/1 „Задължение към доставчици от страната” и 5001/2 „Текущи сметки – централни плащания” към 30.11.2010 г. по партидата на „ЛОГ-СИБЕРИЯ” ЕООД за начисляване на задължения по 2 фактури от 27.08.2010 г. за 121 676,65 лв. и от 29.11.2010 г. за 197 684,68 лв. и за извършени плащания от МО по тях и погасяване на задълженията заедно с 2 бюджетни платежни нареждания съответно от 26.08.2010 г. и от 26.11.2010 г. за плащане от МО на посочените суми по фактурите

3
Общо:

7

27.

Писмо, рег. № 06-05-9 от 23.11.2010 г. от директора на ДИО до одитния екип в отговор на писмо от одитния екип до министъра на отбраната, рег. № 06-05-9 от 12.11.2010 г. (РД-П-12 от 12.11.2010 г.) за представяне на документи и досиета с 6 броя протоколи за предоставени досиета за разходи по 6 договора за доставки и услуги от ЩОП в отговор на писмо на одитния екип до началника на отдел „Финанси и централни плащания” към ЩОП от 20.12.2010 г. (РД-И-16 от 20.12.2010 г.)

15

28.

Контролен лист за проверка на изпълнението и отчитането на Годишен договор
№ УД-03-23 от 30.04.2009 г., сключен в изпълнение и съгласно условията на Рамково споразумение № УД-03-22 от 28.04.2009 г. с изпълнител „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария с приложени:

23

28.1.

Нареждане за свободен валутен превод от МО до БНБ от 05.06.2009 г. за превод на аванс по договора в размер на 1 314 088,02 шв. франка

1

28.2.

Писмо от министъра на отбраната до изпълнителния директор на „Инвестбанк” АД, рег. № 21-07-156 от 17.07.2009 г. с уведомяване за извършен превод и приложено копие на суифт съобщение на БНБ

2

28.3.

Заявка за централно плащане № 383 от 03.06.2009 г. от ЩОП за авансово плащане по фактура № 29.0164 от 14.05.2009 г. в размер на 1 314 088,02 шв. франка, заедно с:

- съгласувателна таблица от 03.06.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- писмо от директора на ДИО до директора на дирекция „Логистика” – ГЩ,
изх. № 21-11-178 от 20.05.2009 г. за изпращане на разплащателни документи по договора;

- фактура № 29.0164 от 14.05.2009 г. за авансово плащане за 2009 г. в размер на 1 314 088,02 шв. франка, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- контролен лист № 538 от 05.06.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разход за авансовото плащане в посочения размер;

- справка от 05.06.2009 г. за наличните лимити и кредити по параграфи към момента на плащане;- банкова гаранция за (100 %) авансово плащане № 30GA-D03420-7WAR от
13.05.2009 г. на UBS AG в размер на 1 314 088,02 шв. франка

9

28.4.

Извлечения от дирекция „Финанси” на МО на хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 4040/1 „Доставчици аванси от чужбина” към 31.12.2009 г. за осчетоводяване на аванса в размер на 1 314 088,02 шв. франка с левова равностойност 1 697 801,72 лв.

2

28.5.

Извлечение от дирекция „Финанси” на МО на хронологична ведомост на счетоводна сметка 5001/4 „Текущи сметки – левова равностойност” към 31.12.2009 г. за осчетоводяване на аванса в размер на 1 697 801,72 лв.

1

28.6.

Заявка № 129 от 12.03.2010 г. от ЩОП за усвояване на авансово плащане срещу банкова гаранция по 13 броя фактури от 18.11.2009 г. за извършени ремонти общо в размер на 389 345 шв. франка, заедно със съгласувателна таблица от 12.03.2010 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ

3

28.7.

Фактури № 90165424 и № 90165407 от 18.11.2009 г. за извършени ремонти, издадени от изпълнителя „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария, утвърдени от командващ ВВС

4

28.8.

Приемо - предавателни протоколи – 2 броя № 3-1016 и № 3-1015 от 10.12.2009 г. за приемане на извършените ремонти от комисия, назначена със Заповед № ОХ-606 от 17.08.2009 г. на министъра на отбраната в поделение 26810, утвърдени от командира на поделението - получател

5

28.9.

Заповед № ОХ-606 от 17.08.2009 г. на министъра на отбраната за упълномощаване на представители на ВВС да извършват приемане на стоки, услуги и ремонтни дейности и назначаване на комисия

1

28.10.

Писмо, рег. № 21-11-178 от 09.03.2010 г. от директора на ДИО до директора на ЩОП за изпращане на фактури по договора,

2

28.11.

Пояснение от Н. Петров – началник на сектор „Въоръжение” в ДИО от 21.12.2010 г. до одитния екип в отговор на зададени въпроси от одитния екип заедно с копия на 3 писма

5

28.12.

Заявка № 172 от 31.03.2010 г. от ЩОП за усвояване на авансово плащане срещу банкова гаранция по 2 фактури от 20.11.2009 г. и от 14.01.2010 г. общо в размер на 298 518,96 шв. франка за доставки на резервни части и консумативи, заедно с:

- съгласувателна таблица от 31.03.2010 г. към заявката, утвърдена от Началника на щаба по подготовката на ВВС;

- фактура № 90164822 от 20.11.2009 г., утвърдена от началника на щаба по подготовката на ВВС;

- приемо – предавателни протоколи – 2 броя № 3-1011 от 10.12.2009 г. и № 3-80 от 01.02.2010 г. за приемане на резервни части и консумативи от комисия, назначена със Заповед № ОХ-606 от 17.08.2009 г. на министъра на отбраната в поделение 26810, утвърдени от командира на поделението - получател;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – 2 броя № 48-45 от 25.02.2010 г. и № 48-48 от 25.02.2010 г. за осчетоводяване от поделение 26810 - краен получател на получени активи по фактура № 90164822 от 20.11.2009 г. по сметка 2049


11

28.13.

Заявка № 265 от 31.05.2010 г. от ЩОП за усвояване на авансово плащане срещу банкова гаранция по 4 фактури общо в размер на 626 224,06 шв. франка за доставки на резервни части и консумативи и извършени ремонти, заедно със съгласувателна таблица от 01.06.2010 г. към заявката, утвърдена от Началника на щаба по подготовката на ВВС

2

28.14.

Извлечения от дирекция „Финанси” на МО на хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 4040/1 „Доставчици аванси от чужбина” по партидата на „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария към 31.12.2010 г. за осчетоводяване усвояването на аванса в размер на 1 314 088,02 шв. франка

2

28.15.

Заявка за централно плащане № 480 от 09.07.2009 г. от ЩОП за откриване на акредитив по фактура в размер на 1 797 080,44 шв. франка с левова равностойност 2 321 827,93 лв., заедно с:

- съгласувателна таблица от 14.07.2009 г. към заявката, утвърдена от Началника на щаба по подготовката на ВВС;

- писмо от директора на ДИО до директора на дирекция „Логистика” – ГЩ,
рег. № 21-11-178 от 30.06.2009 г.;

- справка от 14.07.2009 г. за наличните лимити и кредити по параграфи към момента на плащане;

- контролен лист № 723 от 14.07.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разход за откриване на акредитива в посочения размер


5

28.16.

Договор за откриване на акредитив № 41020/137 от 14.07.2009 г. (ФС-59-7 от 17.07.2009 г.) между МО и ТБ „Инвестбанк” АД и Договор за учредяване на залог върху парични средства към договора за откриване на акредитива (ФС-60-5 от 17.07.2009 г.)

6

28.17.

Писма – 2 броя от директора на дирекция „Бюджет и финанси” на МО до изпълнителния директор на ТБ „Инвестбанк” АД, рег. № 21-07-156 от 27.07.2009 г. за приемане на валутен курс за закупуване на шв. франка

2

28.18.

Писмо от министъра на отбраната до изпълнителния директор на ТБ „Инвестбанк” АД, рег. 21-07-156 от 17.07.2009 г. за откриване на документарен акредитив в полза на „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария с приложение - Условия на акредитива

4

28.19.

Бюджетно платежно нареждане от 27.07.2009 г. за откриване от МО на акредитив в размер на 2 321 827,93 лв.

1

28.20.

Извлечения от дирекция „Финанси” на МО на хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 5001/2 „Текущи сметки – централни плащания” по партидата на „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария към 31.12.2009 г. за осчетоводяване откриването на акредитива в размер на 2 321 827,93 лв.

2

28.21.

Извлечения от дирекция „Финанси” на МО на хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 5017 „Акредитиви –бюджетни средства – Инвестбанк - лева” по партидата на „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария към 31.12.2009 г. за осчетоводяване откриването на акредитива в размер на 2 321 827,93 лв.

2

28.22.

Заявка за усвояване на акредитива № 727 от 10.11.2009 г. от ЩОП по 5 броя фактури от 28.08.2009 г. общо в размер на 402 212,24 шв. франка за доставка на резервни части, заедно с:

- съгласувателна таблица от 13.11.2009 г. към заявката, утвърдена от Началника на щаба по подготовката на ВВС;

- фактура № 90159343 от 28.08.2009 г., утвърдена от началника на щаба по подготовката на ВВС;

- приемо - предавателен протокол № 3-687 от 23.09.2009 г. за приемане на резервни части и консумативи от комисия, назначена със Заповед № ОХ-606 от 17.08.2009 г. на министъра на отбраната в поделение 26810, утвърдени от командира на поделението - получател;

- писмо от директора на ДИО до Началника на щаба по осигуряване и поддръжката, рег. № 21-11-178 от 05.11.2009 г. за изпращане на отчетни документи;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи – 2 броя № 45-67 и № 45-68 от 15.10.2009 г. за осчетоводяване от поделение 26810 - краен получател на получени активи по фактура № 90159343 от 28.08.2009 г. по сметка 2049 и складова разписка за приемане/предаване на материални запаси № 8318 от 15.10.2009 г. за осчетоводяване на приети материални запаси по същата фактура по сметка 3028;

- дневно извлечение от ТБ „Инвестбанк” АД за усвояване на акредитива в размер на 402 212,24 шв. франка;

- писмо от директора на дирекция „Финанси” на МО до Началника на щаба по осигуряване и поддръжката, рег. № 21-07-10 от 23.10.2009 г. за изпращане на фактури за усвояване на открития акредитив16

28.23.

Заявка за усвояване на акредитива № 110 от 02.03.2010 г. от ЩОП по 36 броя фактури общо в размер на 1 394 868,20 шв. франка за ремонти, калибриране и доставка на резервни части, заедно с:

- съгласувателна таблица от 15.02.2010 г. към заявката, утвърдена от Началника на щаба по подготовката на ВВС;

- писмо от директора на дирекция „Финанси” на МО до Началника на щаба по осигуряване и поддръжката, рег. № 21-07-10 от 22.12.2009 г. за изпращане на документи (фактури и протоколи) за усвояване на открития акредитив;

- фактура № 90163194 от 28.10.2009 г., утвърдена от началника на щаба по подготовката на ВВС;

- приемо - предавателен протокол № 3-986 от 02.12.2009 г. за приемане на резервни части и консумативи от комисия, назначена със Заповед № ОХ-606 от 17.08.2009 г. на министъра на отбраната в поделение 26810, утвърден от командира на поделението - получател;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 48-37 от 23.12.2009 г. за осчетоводяване от поделение 26810 - краен получател на получени активи по фактура № 90163194 от 28.10.2009 г. по сметка 2049 и складова разписка за приемане/предаване на материални запаси № 83-30 от 23.12.2009 г. за осчетоводяване на приети материални запаси по същата фактура по сметка 3029;

- фактура № 90164517 от 03.11.2009 г., утвърдена от началника на щаба по подготовката на ВВС;

- приемо - предавателен протокол № 3-987 от 02.12.2009 г. за приемане на планови и аварийни ремонти от комисия, назначена със Заповед № ОХ-606 от 17.08.2009 г. на министъра на отбраната в поделение 26810, утвърден от командира на поделението - получател20

28.24.

Документи, представени от поделение 26810 – Поповица към писмо на началника на ВВС до одитния екип (РД-И-27 от 12.01.2011 г.) – приемо – предавателни протоколи, фактури, актове за приемане и предаване на дълготрайни активи, складови разписки, нареждания, протоколи за оценка на качеството и др.

26

28.25.

Акт за трансформиране и смесване на отбранителни продукти – 2 броя от 11.01.2010 г. и от 24.02.2010 г. от поделение 52090 – Долна Митрополия за завеждане на отчет на ремонтиране активи заедно с картон на ремонтиран актив по сметка 2049

5

28.26.

Дневни извлечения – 2 броя от ТБ „Инвестбанк” АД от 15.12.2009 г. за усвояване на акредитива в размер на 811 297,44 шв. франка и от 18.12.2009 г. за последно усвояване на акредитива в размер на 583 570,76 шв. франка

2

28.27.

Извлечения от дирекция „Финанси” на МО на хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 50185/5 „Акредитиви и други сметки в шв. франка – Инвестбанк” по партидата на „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария към 31.12.2009 г. за осчетоводяване откриването и усвояването на акредитива в размер на
1 797 080,44 шв. франка с левова равностойност 2 321 827,93 лв.

2

28.28.

Извлечения от дирекция „Финанси” на МО на хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 50185/6 „Акредитиви и други сметки в шв. франка – Инвестбанк - лихви” по партидата на „Пилатус Еъркрафт” ЛТД, Швейцария към 31.12.2009 г. за осчетоводяване лихви по акредитива

2

28.29.

Заявка за централно плащане на ЩОП, изх. № 803 от 03.12.2009 г. за превеждане на ДДС за освобождаване на имущество след извършен ремонт за 148 884 лв., заедно с:

- митническа декларация от 09.12.2009 г.;

- контролен лист № 286 от 07.12.2009 г. за извършен предварителен контрол от финансов контрольор преди извършване на разход за ДДС;

- бюджетно платежно нареждане от 08.12.2009 г. за превод на ДДС на ТМУ Аерогара София в размер на 148 884 лв.;- опис от 09.12.2009 г. за осчетоводяване на ДДС

5
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница