Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница7/9
Дата17.09.2017
Размер1.48 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общо:

173

29.

Контролен лист за извършена проверка на изпълнението и отчитането през 2009 г. на договор № УД 12-32 от 19.05.2009г. между МО и изпълнител „Авиостарт” ООД, гр. София (РД-И-17 от 21.12.2010 г.), с приложени:

9

29.1.

Заявка за централно плащане № 388 от 05.06.2009 г. от ЩОП за плащане за извършена услуга по фактура № 316 от 03.06.2009 г. в размер на 1 397 049,30 лв., заедно със съгласувателна таблица от 08.06.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ

2

29.2.

Писмо от директора на ДИО до директора на дирекция „Логистика” – ГЩ,
рег. № 21-22-472 от 03.06.2009 г. за изпращане на платежни документи и приложена фактура № 316 от 03.06.2009 г., издадена от изпълнителя „Авиостарт” ООД, за извършената услуга в размер на 1 397 049,30 лв., утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ

3

29.3.

Протокол за изпълнение на превоз в потвърждение за извършен полет от България до Афганистан и обратно - 2 броя, подписани от представители на МО и „Авиостарт” ООД

2

29.4.

Справка от 09.06.2009 г. за наличните лимити и кредити по параграфи към момента на плащане

1

29.5.

Контролен лист № 550 от 09.06.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разхода по фактура № 316 от 03.06.2009 г. в посочения размер

1

29.6.

Бюджетно платежно нареждане от 02.07.2009 г. за превод от МО за изпълнението на договора по фактура № 316 от 03.06.2009 г. в размер на 1 397 049,30 лв.

1

29.7.

Кореспонденция между структурни звена на МО - дирекция „Логистика”, дирекция „Инвестиции в отбраната” и ЩОП от 10.09.2009 г., 16.09.2009 г. и 30.09.2009 г. относно отпадане на необходимостта от транспортиране с въздушен транспорт на взвод на БА в Кабул поради приключване на мисията за 2 договорени дати

4

29.8.

Докладна записка от директора на ДИО до заместник-министъра на отбраната,
рег. № 21-22-472 от 04.11.2009 г. с предложение за подписване на писмо до „Авиостарт” ООД за отказ от полетите на 07.11.2009 г. и 20.11.2009 г. и писмо от заместник-министъра на отбраната до управителя на „Авиостарт” ООД,
рег. № 21-22-472 от 05.11.2009 г. за отказ от изпълнение на двата полета

3

29.9.

Банкова гаранция за изпълнение № 0414/3 от 18.05.2009 г. на ЧПБ „Тексим” АД в размер на 69 853 лв. с валидност до 05.06.2009 г. – върната на изпълнителя

1

29.10.

Писмо от ЧПБ „Тексим” АД до министъра на отбраната, изх. № 189 от 27.10.2009 г., вх. № 21-22-472 от 28.10.2009 г. относно искане за заплащане на вземане на „Авиостарт” ООД в размер на 1 397 049 лв. с приложени:

- писмо от директора на дирекция „ППБ” до директора на ДИО, рег. № 21-22-472 от 05.11.2009 г. за представяне на становище по писмото на ЧПБ „Тексим” АД;

-становище от директора на ДИО до директора на ППБ, рег. № 21-22-472 от 10.11.2009 г., че исканата стойност няма да бъде изплатена на фирмата поради отпаднала необходимост от извършването на двата полета;

- писмо от управителя на „Авиостарт” ООД до заместник-министъра на отбраната, изх. № 738 от 26.11.2009 г., вх. 21-22-472 от 26.11.2009 г. с искане за освобождаване на банковата гаранция на фирмата за изпълнение на полетите;

- банкова гаранция за изпълнение № 0414/4 от 19.05.2009 г. на ЧПБ „Тексим” АД в размер на 69 853 лв. с валидност до 20.12.2009 г. – върната на изпълнителя на 01.12.2009 г.


5

29.11.

Извлечения от дирекция „Финанси” на хронологична ведомост на счетоводни сметки 4010/2 „Задължение към доставчици от страната - текущи” и сметка 5001/2 „Текущи сметки – централни плащания” към 31.12.2009 г. по партидата на „Авиостарт” ООД за начисляване на задължение по фактура № 316 и осчетоводяване на разхода по сметка 6022 в размер на 1 397 049,30 лв.

2
Общо:

34

30.

Договор № УД-04-65 от 07.12.2006 г. между МО и изпълнител „Битова електроника” АД за изграждане на наземни радиолокационни опознаващи устройства (НРЛОУ) – 12 броя с 5 приложения, заедно с докладна записка от директора на дирекция „Управление на доставките” до заместник-министъра на отбраната, рег. № 21-11-1516 от 05.12.2006 г. за подписване на съгласуван проект на договор и банкова гаранция за добро изпълнение № 055-357 от 05.12.2006 г. на ТБ „Инвестбанк” АД

59

31.

Контролен лист за извършена проверка на изпълнението и отчитането през 2009 г. на договор № УД-04-65 от 07.12.2006 г. с изпълнител „Битова електроника” АД, гр. Велико Търново (РД-И-20 от 11.01.2011 г.), с приложени:

12

31.1.

Заявка за централно плащане № 528 от 28.10.2008 г. от дирекция „Логистика” - ГЩ за плащане за извършена доставка на 1 брой НРЛОУ по фактура № 1773 от 07.10.2008 г. в размер на 2 484 800 лв., заедно с приложени:

- съгласувателна таблица от 28.10.2008 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до директора на дирекция „Логистика” – ГЩ, рег. № 11-00-131 от 22.10.2008 г. за изпращане на документи за плащане по фактура № 1773 от 07.10.2008 г. в размер на 2 484 800 лв.;

- фактура № 1773 от 07.10.2008 г. в размер на 2 484 800 лв., издадена от изпълнителя „Битова електроника” АД за извършената доставка, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ, с приложен опис;

- справка от 29.10.2008 г. за наличните лимити и кредити по параграфи към момента на плащане;

- контролен лист № 427 от 29.10.2008 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разхода по фактура № 1773 от 07.10.2008 г. в размер на 2 484 800 лв.


10

31.2.

Акт за трансформиране и смесване на материални средства от 23.05.2008 г. № 021 от 29.07.2008 г. на ремонтираното изделие НРЛОУ от изпълнителя „Битова електроника” АД с приложен списък на снетите елементи от изделието

5

31.3.

Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 2-11 от 01.08.2008 г. за получения НРЛОУ по договора в поделение от състава на ВВС – краен получател 34420 Костинброд в размер на 2 484 800 лв., заедно с представени документи от поделение 34420 към писмо на началника на ВВС до одитния екип (РД-И-27 от 12.01.2011 г.):

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 2-11 от 01.08.2008 г. за приемане на ремонтирания актив и осчетоводяването му по задбалансова сметка 9978 с протокол към акта;

- приемо - предавателен протокол от 02.06.2008 г.;

- протокол за оценка на качеството № 07-56-11 от 06.10.2008 г., утвърден от ДПВ8

31.4.

Бюджетно платежно нареждане от 11.02.2009 г. за плащане на извършената доставка по фактура № 1773 от 07.10.2008 г. в размер на 2 484 800 лв.

1

31.5.

Заявка за централно плащане № 199 от 25.03.2009 г. от дирекция „Логистика” - ГЩ за плащане за извършена доставка на 1 брой НРЛОУ по фактура № 1966 от 02.02.2009 г. в размер на 2 267 400 лв., заедно с приложени:

- съгласувателна таблица от 25.03.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до директора на дирекция „Логистика” – ГЩ, рег. № 11-00-131 от 20.03.2009 г. за изпращане на документи за плащане по фактура № 1966 от 02.02.2009 г. в размер на 2 267 400 лв.;

- фактура № 1966 от 02.02.2009 г. в размер на 2 267 400 лв., издадена от изпълнителя „Битова електроника” АД за извършената доставка, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ, с приложен опис на елементите на изделието;

- справка от 26.03.2009 г. за наличните лимити и кредити по параграфи към момента на плащане;

- контролен лист № 187 от 27.03.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разхода по фактура № 1966 от 02.02.2009 г. в размер на 2 267 400 лв.10

31.6.

Бюджетно платежно нареждане от 30.03.2009 г. за плащане на извършената доставка по фактура № 1966 от 02.02.2009 г. в размер на 2 267 400 лв.

1

31.7.

Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 256 от 28.07.2008 г. за предаване от поделение от състава на ВВС получения НРЛОУ по договора в поделение от състава на ВВС 32610 - Банкя на изпълнителя по договора базовата система за ремонт в размер на 512 000 лв. и акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 2-12 от 14.11.2008 г. за получаване от поделение от ВВС – краен получател 32610 Банкя на ремонтирания актив в размер на 2 267 400 лв. и осчетоводяването му по задбалансова сметка 9909.

Представени документи от поделение 32610 - Банкя към писмо на началника на ВВС до одитния екип (РД-И-27 от 12.01.2011 г.):

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 2-12 от 14.11.2008 г. за получаване на ремонтирания актив на стойност 2 267 400 лв. и осчетоводяването му по задбалансова сметка 9909;

-справка - извлечение по счетоводна сметка 9909 на обект 027 на поделение 32610 за осчетоводяване на актива в размер на 2 267 400 лв.;

- акт за трансформиране и смесване на материални средства от 11.11.2008 г., № 023 от 14.11.2008 г. на ремонтираното изделие НРЛОУ от изпълнителя „Битова електроника” АД в размер на 2 763 046 лв. с приложен списък на снетите елементи от изделието;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 2-13 от 14.11.2008 г. за получаване на ремонтиран актив на стойност 507 646 лв. и осчетоводяването му по задбалансова сметка;

- приемо - предавателен протокол от 17.11.2008 г., утвърден от командира на поделение 32610 – 2 броя;

- протокол за оценка на качеството № 07-56-12 от 22.12.2008 г., утвърден от ДПВ;

- протокол № 5 от 14.11.2008 г. за проведено обучение и сертификация на състав от поделението, утвърден от зам. - началника на Щаба по ресурсите на ВВС


15

31.8.

Искане от изпълнителния директор на „Битова електроника” АД до министъра на отбраната, изх. № 298 от 03.05.2010 г., вх. рег. № 11-00-131 от 04.05.2010 г. с предявяване за плащане на присъдени суми в общ размер на 156 392,74 лв. от бюджета МО на основание издаден Изпълнителен лист от СГС по т.д. № 919/2010 г. по влязло в сила решение на Арбитражен съд при БТПП с приложен изпълнителен лист за заплащане на „Битова електроника” АД на посочената сума, представляваща обезщетение за договорена неустойка поради допусната забава при изпълнение за плащане от страна на МО и арбитражни разноски и разходи, заедно с приложени:

- писмо от изпълнителния директор на „БЕВТ” АД (ново наименование на „Битова електроника” АД), до министъра на отбраната, изх. № 384 от 08.06.2010 г.,


вх. рег. № 11-00-131 от 09.06.2010 г. с предложение за намаляване на присъдената сума от 156 392,74 лв. с 15% при условие, че сумата от 132 933,83 лв. бъде изплатена на дружеството в срок до 30.09.2010 г.;

- договор за опрощаване на задължение № УД-12-13 от 29.09.2010 г. на основание чл. 108 от ЗЗД между МО и „БЕВТ” АД в размер на 23 458,91 лв. и заплащане на сумата от 132 933,83 лв. в срок до 30.09.2010 г. по сметката на изпълнителя по договора;

- контролен лист № 1320 от 28.09.2010 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди поемане на задължение по договора за опрощаване на задължение относно неустойки


6

31.9.

Бюджетно платежно нареждане от 29.09.2010 г. за плащане на неустойка в размер на 132 933,83 лв. по с. решение с опис № 0156 от 18.10.2010 г. на дирекция „Финанси” – МО за осчетоводяване на платената неустойка по сметка 6095

2

31.10.

Извлечения от дирекция „Финанси” на хронологична и аналитична ведомост на счетоводна сметка 4010/1 „Задължение към доставчици от страната - стари” към 31.12.2008 г. и на хронологична ведомост по същата сметка към 31.12.2009 г. по партидата на „Битова електроника” АД за начисляване на задължение по фактура № 1773 в размер на 2 484 800 лв. и осчетоводяване на получения актив по сметка 2049

2

31.11.

Извлечения от дирекция „Финанси” на:

- хронологична ведомост на счетоводна сметка 5001/2 „Текущи сметки – централни плащания към 31.12.2006 г. за платен аванс в размер на 4 000 000 лв.;

- хронологична ведомост на 4010/2 „Задължение към доставчици от страната - текущи” към 31.12.2007 г. за извършени начисления по фактури, осчетоводени в разход по сметка 6098 и плащания по договора;

- хронологична ведомост по сметка 4010/2 „Задължение към доставчици от страната - текущи” към 31.12.2008 г. за извършени начисления по фактури, осчетоводени в разход по сметка 6098 и плащания по договора;

- хронологична ведомост по сметка 7500/23 „Разчети по БУС – ЦП” към 12.02.2009 г. за извършено плащане по фактура 1773 за 2 484 800 лв.;

- хронологична ведомост по сметка 4010/2 „Задължение към доставчици от страната - текущи” към 31.12.2009 г. за извършено начисление по фактура 1966, осчетоводена като вътрешни разчети по сметка 4500 и платена от МО в размер на 2 267 400 лв.;

- хронологична и аналитична ведомост по сметка 5001/2 „Текущи сметки – централни плащания” към 31.12.2009 г. за извършени плащания от МО през 2009 г. по фактури № 1773 и № 1966 общо в размер на 4 752 200 лв.


3
Общо:

75

32.

Контролен лист за извършена проверка на изпълнението и отчитането през 2009 г. на договор № УД-04-79 от 19.12.2008 г. с изпълнител „Балкантел” ООД гр. София за доставка на стоки и услуги за надграждане и разширяване на КИНС на ВВС
(РД-И-21 от 10.01.2011 г.), с приложени:

11

32.1.

Заявка за централно плащане № 773 от 22.12.2008 г. от дирекция „Логистика” - ГЩ за авансово плащане по фактура № 552 от 20.12.2008 г. в размер на 10 225 837,62 евро с левова равностойност 20 000 000 лв., с приложени:

- съгласувателна таблица от 22.12.2008 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до директора на дирекция „Логистика” – ГЩ, рег. № 21-22-457 от 20.12.2008 г. за изпращане на фактура за аванс за плащане;

- банкова гаранция за авансово плащане № 8702 от 17.12.2008 г. на БНП Париба С.А. – клон София в размер на 10 225 837,62 евро с валидност до 31.12.2010 г.;

- фактура № 552 от 20.12.2008 г., издадена от изпълнителя „Балкантел” ООД за авансово плащане в размер на 10 225 837,62 евро, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- справка от 22.12.2008 г. за наличните лимити и кредити по параграфи към момента на плащане;

- контролен лист № 645 от 22.12.2008 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разхода за авансовото плащане по фактура № 552 в посочения размер;

- банкова гаранция за добро изпълнение № 8703 от 17.12.2008 г. на БНП Париба С.А. – клон София в размер на 701 985,94 евро с валидност до 31.01.2011 г.9

32.2.

Заявка за централно плащане № 158 от 05.03.2009 г. от дирекция „Логистика” - ГЩ за авансово плащане по фактура № 569 от 23.02.2009 г. в размер на 5 503 144,62 евро с левова равностойност 10 763 215,34 лв., с приложени:

- съгласувателна таблица от 05.03.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до директора на дирекция „Логистика” – ГЩ, рег. № 21-22-457 от 24.02.2009 г. за изпращане на фактура за авансово плащане;

- банкова гаранция за авансово плащане № 8907 от 19.02.2009 г. на БНП Париба С.А. – клон София в размер на 5 503 144,62 евро с валидност до 31.01.2010 г.;

- фактура № 569 от 04.03.2009 г., издадена от изпълнителя „Балкантел” ООД за авансово плащане в размер на 5 503 144,62 евро с левова равностойност 10 763 215,33 лв., утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- справка от 05.03.2009 г. за наличните лимити и кредити по параграфи към момента на плащане;- контролен лист № 136 от 05.03.2009 г. на финансовия контрольор в МО за извършен предварителен контрол преди извършване на разхода за авансовото плащане по фактура № 569 в посочения размер8

32.3.

Нареждане за свободен валутен превод № 0413 -0022 от 24.03.2009 г. за извършване на авансово плащане по фактура 569 в размер на 5 503 144,62 евро по сметка на „Балкантел” ООД

1

32.4.

Заявка за усвояване на авансовото плащане в размер на 10 225 837,62 евро № 362 от 27.05.2009 г. от дирекция „Логистика” - ГЩ за извършени доставки и услуги по 9 броя фактури на обща стойност 679 663,40 евро с левова равностойност 1 329 306,06 лв., с приложени:

- съгласувателна таблица от 27.05.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „Логистика” – ГЩ;

- фактура № 581 от 24.04.2009 г., издадена от изпълнителя „Балкантел” ООД за извършени доставки и складова разписка за приемане/предаване на материални ценности № 0710 от 08.05.2009 г. за заприходяване на получени МЗ в поделение 54320 от състав на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9909 с нареждане № 127 от 29.04.2009 г.;

- фактура № 582 от 24.04.2009 г., издадена от изпълнителя „Балкантел” ООД за извършени доставки и акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0300 от 08.05.2009 г. за заприходяване на получени ДМА в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978 с нареждане № 128 от 29.04.2009 г.;

- фактура № 583 от 24.04.2009 г., издадена от изпълнителя „Балкантел” ООД за извършени доставки и акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0733 от 08.05.2009 г. за заприходяване на получени ДМА в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978 с приемо - предавателен протокол от 29.04.2009 г., утвърден от командира на поделение 54320 - Божурище


16

32.5.

Заявка № 714 от 05.11.2009 г. за усвояване на неусвоена част в размер на 320 638,42 евро от аванса от 10 225 837,62 евро и усвояване на част в размер на 2 360 154,38 евро от втория преведен аванс от 5 503 144,62 евро по 1 фактура № 700 от 21.10.2009 г. общо в размер на 2 680 792,80 евро с левова равностойност 5 243 174,98 лв. от Щаба по осигуряването и поддръжката (ЩОП) за извършени доставки, с приложени:

- съгласувателна таблица от 05.11.2009 г. към заявката, утвърдена от директора на дирекция „КИС”;

- писмо от директора на „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до началника на ЩОП, рег. № 11-00475 от 29.10.2009 г. за изпращане на документи за извършени доставки за редуциране (усвояване) на двете авансови плащания;

- фактура № 700 от 21.10.2009 г., издадена от изпълнителя „Балкантел” ООД за извършени доставки на стойност 4 369 312,49 лв. без ДДС или 5 243 174,98 лв. с ДДС;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0280 от 22.10.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0281 от 22.10.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0282 от 22.10.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- акт за приемане и предаване на дълготрайни активи № 0283 от 22.10.2009 г. за заприходяване на получени активи в поделение 54320 от съставя на ВВС – Божурище и осчетоводяването им по задбалансова сметка 9978;

- протокол към акт № 0283от 29.04.2009 г., като актовете са утвърдени от командира на поделение 54320 – Божурище;

- приемо - предавателен протокол, рег. 3-2189 от 22.10.2009 г.18

32.6.

Извлечения от дирекция „Финанси” на МО на:

- аналитична сметка 4040/1 „Доставчици по аванси от чужбина” към 31.12.2009 г. за осчетоводяване на двата преведени аванса, усвояване на част на двата аванс и посочено дебитно салдо за неусвоената част от двата аванса;

-хронологична ведомост на счетоводна сметка 4040/1 „Доставчици по аванси от чужбина” към 31.12.2009 г. за осчетоводяване усвояването на авансите в разход по сметка 6098;

-хронологична ведомост на счетоводна сметка 5001/4 „Текущи сметки – левова равностойност” към 31.12.2009 г. за изплатен аванс в размер н 10 763 215,34 лв. по фактура № 569 от 04.03.2009 г.4
Общо:

67

33.

Договор № УД-12-15 от 10.06.2008 г. между МО и изпълнител „МОБА” ЕООД за извършване на услуга – осъществяване на физическа въоръжена охрана на 24 обекта (поделения) с 2 приложения, заедно с докладна записка от заместник-директора на дирекция „Управление на доставките” (сега ДИО) до заместник-министъра на отбраната, рег. № 21-11-476 от 10.06.2008 г. за представяне на проект на договор и Допълнително споразумение № УД-12-46 от 13.07.2009 г. към договора с писмо от заместник-министър на отбраната до управителя на „МОБА” ЕООД с предизвестие за прекратяване на обект 18250 Челопечене

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница