Доклад №0200001010 за извършен одит на възлагането и изпълнението на специални обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница9/9
Дата17.09.2017
Размер1.48 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общо:

49

42.

Писмо рег. № 21-21-31 от 15.01.2010 г. на главния директор на ГДИО до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки относно информация за СОП за 2009 г., заедно с попълнен образец по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки

4

43.

Писмо рег. № 21-22-423 от 26.04.2010 г. на директора на дирекция „Политика по въоръженията” (сега ДИО) до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки относно информация за СОП за 2009 г., заедно с попълнен образец по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки

2

44.

Писмо рег. № 06-05-9 от 17.11.2010 г. на главния директор на ГДИО до одитния екип с обяснения в отговор на зададени въпроси от одитния екип с писмо № 06-05-9 от 15.11.2010 г. (РД-П-13 от 15.11.2010 г.)

2

45.

Писмо рег. № 06-05-9 от 18.11.2010 г. на директора на ДИО до одитния екип с обяснения в отговор на зададени въпроси от одитния екип с писмо № 06-05-9 от 15.11.2010 г. (РД-П-14 от 15.11.2010 г.)

2

46.

Писмо рег. № 400-518 от 24.01.2011 г. на началника на ВВС до одитния екип за представяне на заверени копия на документи в отговор на изискани документи от одитния екип с писмо от 12.01.2011 г. (РД-И-27 от 12.01.2011 г.)

3

47.

Анализ за включването и състоянието на строителните обекти, попаднали в одитната извадка, в утвърдения от министъра на отбраната Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги (РД-И-06 от 03.12.2010 г.)

4
Всичко:

13761 Чл. 7 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 06.04.2004 г.)

2 Отменен с § 2 от ПЗР на Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр.98 от 14.12.2010 г.);

3 Обн., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г.;

4 Обн., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., приет с ПМС № 46 от 22 март 2010 г.;

5 Освободен от длъжност с Решение на НС за приемане на оставката на МС от 22.07.2009 г.;

6Решение на НС за избиране на МС от 27.07.2009 г. и Решение на НС за персонални промени в МС от 27.01.2010 г.;

7 ПМС № 140 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 44 от 12.06.2009 г.);

8 Обн., ДВ, бр. 27 от 9 април 2010 г., приет с ПМС № 54 от 1 април 2010 г.

9 Заповед № ОХ-148 от 26.02.2009 г. на министъра на отбраната, приложена в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

10 Заповед № ОХ-203 от 09.04.2010 г. на министъра на отбраната, приложена в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

11 Заповеди № ОХ-223 от 11.04.2007 г. и № ОХ-561 от 23.07.2009 г. на министъра на отбраната, приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

12 ПМС № 211 от 2009 г. за изм. и доп. на Устройствения правилник на МО (ДВ, бр. 69 от 28.08.2009 г.);

13 Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО и БА за 2009 г., приложен в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата

14 Заповеди № ОХ-49 от 25.10.2006 г. и № ОХ-585 от 20.09.2010 г. на министъра на отбраната, приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

15 чл. 160 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.);

16 ПМС № 211 от 2009 г. за изм. и доп. на Устройствения правилник на МО (обн., ДВ, бр. 69 от 28.08.2009 г.);

17 чл. 29 от Устройствения правилник на МО, приет с ПМС № 162 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 72 от 1999 г., отм. с § 2 от ПМС № 167 от 2008 г. – обн. ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г.)

18 Одитни доказателства: № 2, № 4, № 6, № 7, № 8 и № 9

19 Одитни доказателства: № 3 и № 5

20 Одитни доказателства: № 3 и № 5; Приложение № 1

21 Наредба за възлагане на специални обществени поръчки (обн., ДВ, бр. 80 от 14.09.2004 г., изм. бр. 49 от 29.06.2010 г. и бр. 86 от 02.11.2010 г.)

22 Закон за държавната собственост (чл. 12 и чл. 13); ЗОВСРБ (чл. 223, ал. 1); Кодекс за застраховането
(от чл. 200 до чл. 214, чл. 230, чл. 223 );

23 Одитно доказателство № 1

24 Одитно доказателство № 2;

25 Одитно доказателство № 3;

26 Одитно доказателство № 4

27 Одитно доказателство № 3;

28 Одитни доказателства: № 1 и № 5;

29 Одитни доказателства: № 5 и № 6

30 Одитни доказателства: № 5 и № 7;

31 Одитно доказателство № 3;

32 чл. 13, ал. 3, т. 3 и т. 5 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.)

33 Одитни доказателства: № 8 и № 23;

34 Одитни доказателства: № 9 и № 27;

35 Одитно доказателство № 10;

36 Приложение № 1

37 Одитни доказателства: № 11 и № 23;

38 Вътрешни правила за дейността на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и приложение № 3 към тях; Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за строителство, ремонт, събаряне на сгради и строителни услуги в МО, в сила от м. февруари 2009 г., приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

39 чл. 54а от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила до 28.07.2009 г.), респ. чл. 21 от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила от 28.07.2009 г.);

40 чл. 24 (изм. - ДВ, бр. 7 от 27.01.2009 г. и отм. - ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) от ППЗДАНС;

41 Приложение № 2;

42 Одитно доказателство № 12

43 Одитни доказателства: № 13 и № 23;

44 Вътрешни правила за дейността на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и приложение № 3 към тях; Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за строителство, ремонт, събаряне на сгради и строителни услуги в МО, в сила от м. февруари 2009 г., приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

45 чл. 54а от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила до 28.07.2009 г.), респ. чл. 21 от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила от 28.07.2009 г.);

46 чл. 24 (изм. - ДВ, бр. 7 от 27.01.2009 г. и отм. - ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) от ППЗДАНС;

47 Приложение № 2;

48 Одитно доказателство № 14;

49 Одитни доказателства: № 15 и № 23

50 Одитно доказателство № 16;

51 Вътрешни правила за дейността на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и приложение № 3 към тях; Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за строителство, ремонт, събаряне на сгради и строителни услуги в МО, в сила от м. февруари 2009 г., приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

52 чл. 54а от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила до 28.07.2009 г.), респ. чл. 21 от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила от 28.07.2009 г.);

53 чл. 24 (изм.- ДВ, бр. 7 от 27.01.2009 г. и отм. - ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) от ППЗДАНС;

54 Приложение № 2

55 чл. 24 (изм. - ДВ, бр. 7 от 27.01.2009 г. и отм. - ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) от ППЗДАНС;

56 Одитни доказателства: № 17 и № 27;

57 Вътрешни правила за дейността на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и приложение № 3 към тях; Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за строителство, ремонт, събаряне на сгради и строителни услуги в МО, в сила от м. февруари 2009 г., Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

58 чл. 54а от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила до 28.07.2009 г.), респ. чл. 21 от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила от 28.07.2009 г.);

59 Одитно доказателство № 17 и Приложение № 2

60 Одитно доказателство № 18;

61 Приложение № 1;

62 Одитно доказателство № 4;

63 Одитно доказателство № 1

64 Одитни доказателства: № 19 и № 27;

65 Вътрешни правила за дейността на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и приложение № 3 към тях; Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за строителство, ремонт, събаряне на сгради и строителни услуги в МО, в сила от м. февруари 2009 г., Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори, приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

66 чл. 54а от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила до 28.07.2009 г.), респ. чл. 21 от Правилника за структурата и организацията на дейността на служба „Военна полиция” (в сила от 28.07.2009 г.) и чл. 24, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за ДАНС;

67 Приложение № 2;

68 Одитно доказателство № 20

69 Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол в МО, утвърдени от министъра на отбраната със Заповед № ОХ-216 от 17.03.2009 г., приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

70 Одитно доказателство № 21;

71 Одитно доказателство № 22;

72 Одитно доказателство № 12;

73 Приложение № 2;

74 Вътрешни правила за дейността на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и приложение № 3 към тях – т. 1 Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за строителство, ремонт, събаряне на сгради и строителни услуги в МО и т. 4 Вътрешни правила за издаване на разрешение за ползване на строежи с възложител МО чрез ГДИО, в сила от м. февруари 2009 г., приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата

75 Писмо № ДДС № 10 от 2010 г. на МФ относно изготвянето и представянето за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 г.;

76 Одитно доказателство № 47;

77 Одитни доказателства: № 6, № 23 и № 24;

78 Одитно доказателство № 14

79 Приложение № 2

80 Одитно доказателство № 47;

81 Одитни доказателства: № 6, № 23 и № 25;

82 Одитно доказателство № 16;

83 Приложение № 2;

84 Одитни доказателства: № 6 и № 23;

85 Одитно доказателство№ 26

86 Одитно доказателство № 18;

87 Приложение № 2

88 Закон за счетоводството; Сметкоплан на бюджетните предприятия, утвърден от министъра на финансите; Указания на МФ за прилагане на Националните счетоводни стандарти, дадени с писмо ДДС 20 от 2004 г.; ЕБК;

89 Счетоводна политика за 2009 г. в МО и БА, утвърдена със Заповед № ОХ-114 от 12.02.2009 г. на министъра на отбраната; Албум на първичните счетоводни документи, счетоводни регистри и форми на пояснителни документи за отчитане на финансови и материални ресурси в МО и БА и Счетоводен документооборот в МО и БА, утвърдени със Заповед № ОХ-655 от 25.10.2006 г., изм. и доп. със Заповед № ОХ-175 от 16.03.2007 г. и № ОХ-252 от 21.04.2007 г. на министъра на отбраната; Наръчник на счетоводителя (финансиста) в МО и БА, утвърден със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-30 от 18.01.2006 г.,приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

90 чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

91 Одитни доказателства: № 7, № 27, № 28 и № 46;

92 Одитно доказателство № 20

93 Приложение № 2;

94 чл. 29 (1) от ЗДДС: „Облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, когато превозът се извършва: 1. от място на територията на страната до място извън територията на страната; 2. от място извън страната до място на територията на страната; (2) За превоз на пътници по ал. 1 се смята и превозът на стоки и моторни превозни средства, когато те са част от багажа на пътника”;

95 Закон за счетоводството; Сметкоплан на бюджетните предприятия, утвърден от министъра на финансите; Указания на МФ за прилагане на Националните счетоводни стандарти, дадени с писмо ДДС 20 от 2004 г.; ЕБК

96 Албум на първичните счетоводни документи, счетоводни регистри и форми на пояснителни документи за отчитане на финансови и материални ресурси в МО и БА и Счетоводен документооборот в МО и БА, утвърдени със Заповед № ОХ-655 от 25.10.2006 г., изм. и доп. със Заповед № ОХ-175 от 16.03.2007 г. и № ОХ-252 от 21.04.2007 г. на министъра на отбраната; Счетоводна политика за 2009 г. в МО и БА, утвърдена със Заповед № ОХ-114 от 12.02.2009 г. на министъра на отбраната; Наръчник на счетоводителя (финансиста) в МО и БА, утвърден със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-30 от 18.01.2006 г.- приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

97. Одитни доказателства: № 7, № 27 и № 29;

98 Одитно доказателство № 30;

99 Заповед № ОХ-540 от 28.09.2005 г., приложена в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата

100 Одитни доказателства: № 7, № 27, № 31 и № 46;

101 Приложение № 2

102 Закон за счетоводството; Сметкоплан на бюджетните предприятия, утвърден от министъра на финансите; Указания на МФ за прилагане на Националните счетоводни стандарти, дадени с писмо ДДС 20 от 2004 г.; ЕБК;

103 Счетоводна политика за 2009 г. в МО и БА, утвърдена със Заповед № ОХ-114 от 12.02.2009 г. на министъра на отбраната; Албум на първичните счетоводни документи, счетоводни регистри и форми на пояснителни документи за отчитане на финансови и материални ресурси в МО и БА и Счетоводен документооборот в МО и БА, утвърдени със Заповед № ОХ-655 от 25.10.2006 г., изм. и доп. със Заповед № ОХ-175 от 16.03.2007 г. и
№ ОХ-252 от 21.04.2007 г. на министъра на отбраната; Наръчник на счетоводителя (финансиста) в МО и БА, утвърден със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-30 от 18.01.2006 г., приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

104 Одитни доказателства: № 7, № 27 и № 32;

105 Одитно доказателство № 33

106 Одитни доказателства: № 7, № 27 и № 34;

107 Одитно доказателство № 35;

108 Приложение № 2

109 Писмо ДДС № 10 от 29.12.2010 г. на МФ относно изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010 г.

110 Одитни доказателства: № 7, № 27, 36 и № 46;

111 Одитно доказателство № 37;

112 чл. 13 от ЗФУКПС; Устройствен правилник на МО, чл. 177, ал. 6 от ЗУТ; § 1а от ДР на ЗУТ и чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 2 на министъра на регионалното строителство и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г); Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното строителство и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.);

113 Вътрешните правила за дейността на ГДИО от месец февруари 2009 г.; Вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в строителството, ремонт, събаряне на сгради и строителни услуги в МО от месец февруари 2009 г.; Вътрешните правила за издаване на разрешение за ползване на строежи с възложител МО чрез ГДИО от месец февруари 2009 г.; Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол по изпълнение на сключени договори, утвърдени със Заповед № ОХ-148 от 26.02.2009 г. на министъра на отбраната и други заповеди на министъра на отбраната, приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

114Одитно доказателство № 38;

115 Одитно доказателство № 38

116 Одитно доказателство № 38;

117 Одитно доказателство № 39;

118 чл. 13, ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС и т. 3 от Раздел ІІІ от Методическите насоки по елементите на финансовото управление на Министерството на финансите;

119 чл. 7, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от Вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол в МО, утвърдени със Заповед № ОХ-216 от 17.03.2009 г. на министъра на отбраната, приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата;

120 ЗУТ и подзаконовите актове за прилагането му, от т. 136 до т. 142 от Раздел Г „Плащания по ЕФП за МТО” от Бюджетните указания по разходването на бюджета на МО за 2009 г., утвърдени от министъра на отбраната със Заповед № ОХ-193 от 11.03.2009 г.; Албум на първичните счетоводни документи, счетоводни регистри и форми на пояснителни документи за отчитане на финансови и материални ресурси в МО и БА и Счетоводен документооборот в МО и БА, утвърдени със Заповед № ОХ-655 от 25.10.2006 г., изм. и доп. със Заповед
№ ОХ-175 от 16.03.2007 г. и № ОХ-252 от 21.04.2007 г. на министъра на отбраната; Наръчник на счетоводителя (финансиста) в МО и БА, утвърден със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-30 от 18.01.2006 г., приложени в постоянното одитно досие на МО, съхранявано в Сметната палата121 Одитни доказателства: № 8 и № 23;

122 Одитно доказателство № 40

123 Одитни доказателства: № 9, № 10 и № 27

124 Одитно доказателство № 41

125 Одитни доказателства: № 8, № 9, № 42, № 43, № 44 и № 45


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница