Доклад №0200001411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българската национална телевизия за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2010 гстраница1/8
Дата24.07.2016
Размер1.36 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8
ОДИТЕН ДОКЛАД

0200001411

за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българската национална телевизия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.

*Одитният доклад е издаден с Разпореждане № 081/17.05.2012 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.СЪДЪРЖАНИЕСписък на използваните съкращения

4

Терминологичен речник

5

Част първа – Резюме

6

Част втора – Въведение

7

1. Основание за извършване на одита

7

2. Информация за одитирания обект

7

3. Цели на одита

9

4. Обхват на одита

9

5. Критерии за оценка

10

Част трета – Констатации

11

I. Бюджетен процес

11

1. Бюджетна процедура

11

1.1. Съставяне на проектобюджета на БНТ за 2009 г. и за 2010 г.

11

1.2. Утвърждаване на бюджета за 2009 г. и за 2010 г.

13

1.3. Месечно разпределение през 2009 г. и 2010 г.

14

1.4. Извършени корекции по бюджета за съответната година

15

2. Изпълнение на бюджета

16

2.1. Приходи

16

2.2. Разходи

2.2.1. Възнаграждения на персонала, членовете на УС и на генералния директор

2.2.2. Възнаграждения по извънтрудови правоотношения

2.2.3. Допълнително материално стимулиране (ДМС)

2.2.4. Външни услуги

2.2.5. Краткосрочни и дългосрочни командировки в чужбина

2.2.6. Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи

2.2.7. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и нематериални активи18
18

20

2224

26
29


32

3. Законосъобразност на управленските решения във връзка със сключените бартерни договори

34

II. Законосъобразност на управленските решения във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки

37

1. Обща информация за проведените процедури

37

2. Вътрешни актове

40

3. Планиране на обществените поръчки

41

4. Процедури по ЗОП

42

5. Процедури по реда на НВМОП

45

6. Обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП

47

7. Непроведени процедури/поръчки

47

8. Изпълнение на договорите

50

III. Управленски решения за управление и разпореждане с имуществото – недвижими имоти, предоставени за ползване от БНТ

53

1. Съответствие на вътрешната уредба с нормативните изисквания

53

2. Спомагателен регистър на недвижимите имоти

53

3. Контролни дейности

54

4. Документиране на извършените дейности

54

5. Управление на недвижимите имоти

55

6. Досиета на недвижимите имоти – комплектованост

57

7. Разпоредителни сделки

57

IV. Законосъобразност на дейността на Звеното за вътрешен одит

58

Част четвърта – Заключение

59

Част пета – Препоръки

61

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АДС

Акт за държавна собственост

БНТ

Българска национална телевизия

БНР

Българско национално радио

БК

Бартерна комисия

ВАС

Върховен административен съд

ВПРЗ

Вътрешни правила за работната заплата

ВО

Вътрешен одит

ДВ

Държавен вестник

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДМС

Допълнително материално стимулиране

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЗВО

Звено за вътрешен одит

ЗВОПС

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

ЗДС

Закон за държавната собственост

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРТ

Закон за радиото и телевизията

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

КЗК

Комисия за защита на конкуренцията

КТ

Кодекс на труда

МОЛ

Материално-отговорно лице

МПРТ

Месечна премия за резултати от труда

МФК

Методология и финансов контрол

МФ

Министерство на финансите

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

НИ

Недвижими имоти

НРТЦ

Национален радио-телевизионен център

НСКСЧ

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

ОП

Обществени поръчки

ОКИ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отдел ОАКБП

Отдел „Организация, анализ и контрол на бюджетния процес”

ПВОП

Процедура за възлагане на обществена поръчка

ПК

Предварителен контрол

ПСОД

Правилник за структурата и организацията на дейността

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ППП

Приемо-предавателен протокол

РТВЦ (РТЦ)

Регионален телевизионен център

РОП

Регистър за обществени поръчки

СЕМ

Съвет за електронни медии

СМР

Строително-монтажни работи

СРР

Строително-ремонтни работи

СТФ „Екран”

Студио за телевизионни филми „Екран”

дирекция „ФСД”

Дирекция „Финансово-стопанска дейност”

УС

Управителен съвет

УЧРиКК

Управление на човешките ресурси и квалификация на кадри

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Програма

Система от всички елементи, които създава и разпространява операторът, и която е носител на определено съдържание, разпределено в часова схема. (§ 1, т. 3 от ЗРТ)

Създаване

Творчески акт, който включва авторски замисъл и неговата реализация с цел производство на предаване или програма (§ 1 от ДР на ЗРТ)

Реклама

Форма на търговско съобщение, придружаващо или включено в аудио-визуално или радиопредаване срещу заплащане или подобно възнаграждение или с цел осигуряване на самопромоция на публично или частно предприятие или физическо лице във връзка с търговия, стопанска дейност, занаят или професия, имащо за цел да се популяризира доставянето на стоки и услуги, включително недвижима собственост, или на права и задължения, или да съдейства за популяризирането на кауза или идея, или да предизвиква друг ефект, желан от рекламиращия срещу заплащане. (чл. 74, ал. 1 от ЗРТ)

Спонсорство

Форма на търговско съобщение, състоящо се в принос от физическо или юридическо лице, което не се занимава с доставката на медийни услуги или със създаване на аудио/аудио-визуални произведения, към финансирането на медийни услуги или предавания с оглед популяризиране на неговото име, търговска марка, репутация, дейност или на неговите продукти. (чл. 74, ал. 2 от ЗРТ)

Търговско съобщение

Аудио-визуални търговски съобщения и търговски съобщения в радиоуслуги. Аудио-визуални търговски съобщения са изображения със или без звук, предназначени да рекламират пряко или непряко стоки, услуги или репутация на физическо или юридическо лице, извършващо стопанска дейност, или да съдействат за популяризирането на кауза или идея, или да предизвикват друг ефект, желан от рекламиращия, придружаващи или включени в дадено предаване срещу заплащане или друго подобно възнаграждение или с цел осигуряване на самопромоция. (чл. 73, ал. 1 от ЗРТ)

Бартер (бартерна сделка)

Размяна на стоки и услуги без използване на парични престации

Радио и телевизионна дейност

Създаването на радио и телевизионни програми и на допълнителна информация за разпространение чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или в некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от неограничен брой лица (ДР от ЗРТ)

Продуцент

Физическо или юридическо лице, което организира създаването на произведението и осигурява финансирането. (по смисъла на ЗАПСП)

Разпространение

Първоначалното предаване или излъчване, независимо от използваната технология, на радио- или телевизионна програма, предназначена за приемане от слушатели или зрители. То включва и обмена (препредаването) на програми между оператори, за да бъдат приети от аудиторията. (§ 1 от ДР на ЗРТ)

Корпоративен кетъринг

Ежедневно хранене на различни административни структури и големи производствени предприятия, като храната се доставя на място (работно място) във време, удобно за клиента.

Част първа

РЕЗЮМЕ
Настоящият одитен доклад е изготвен в резултат от извършения одит за съответствие при финансовото управление на Българската национална телевизия (БНТ) за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г. При одита са анализирани и оценени областите бюджетен процес, възлагане на обществени поръчки и имущество, определени след извършена оценка на риска.

Целите на одита са свързани с оценка на законосъобразността при управлението на бюджетните средства и имуществото, изпълнението на бюджета, на управленските решения във връзка с възлагането на обществените поръчки. За постигане целите на одита е изготвена Програма за извършване на одита, одобрена от ресорния заместник-председател на СП, в съответствие с Одитните стандарти и с Наръчника за одитната дейност на Сметната палата. В програмата са определени критериите за оценка, обсъдени с ръководството на одитирания обект, свързани със законосъобразността на управленските решения във връзка с планирането, управлението и контрола на бюджетните средства и дейности, както и с управлението и разпореждането с имуществото.

В резултат от извършения одит е формирана оценка за финансовото управление на БНТ и са посочени констатираните пропуски и нарушения в проверяваните области. През 2010 г. дейността е извършвана в условия на структурни и персонални промени.

Процедурата по съставянето на проектобюджета на БНТ през одитирания период е в съответствие с изискванията на ЗУДБ и Указанията на МФ. С приетите от УС на БНТ бюджети за 2009 г. и за 2010 г., завишени в частта на собствените приходи, с цел представяне в МФ на балансирани бюджети, са създадени рискове от недостиг на средства за осъществяване дейността на БНТ и за натрупване на финансови задължения. С така приетите бюджети на БНТ са създадени предпоставки за неизпълнението им.

Реализираните приходи през одитирания период са - 6 644, 9 хил. лв. за 2009 г. и 5 121,3 хил. лв. за 2010 г., което представлява изпълнение от 21 на сто и 19 на сто от уточнения план на приходите за съответната година.

Отчетените разходи за 2009 г. и 2010 г. са съответно 80 795 хил. лв. и 75 366 хил. лв. или 70,5 на сто и 75,5 на сто от уточнения план. Извършените разходи за 2010 г. са с 6,72 на сто по-малко спрямо 2009 г., което е в резултат от намалената субсидия за 2010 г.

При извършения одит са установени пропуски при прилагането на процедурите за сключване на граждански договори, както и по отношение на прилагания предварителен контрол.

Не са взети своевременни управленски решения за изясняване статута на служителите, заемащи длъжността „завеждащ кореспондентски пункт на БНТ в чужбина”, в съответствие с настъпилите промени в нормативната уредба. През проверявания период са издадени заповеди за дългосрочни командировки на служителите в чужбина без нормативно основание за това.

За голяма част от краткосрочните командировки в чужбина не са изготвени доклади за извършената работа, съгласно изискванията на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

При сключването на част от договорите са установени нарушения на ЗФУКПС във връзка с контролните дейности.

Неусвоените средства за създаване на българско телевизионно филмово творчество през 2009 г. и 2010 г. са използвани за извършване на разходи, различни от тяхното предназначение, с което са нарушени изискванията на чл. 71, т. 2 от Закона за радиото и телевизията.

При сключването на част от бартерните договори, с които БНТ е получавала стоки, услуги и строителство срещу предоставено рекламно време, е допуснато да се заобиколят правилата за възлагане на обществени поръчки.

Установено е, че не са актуализирани всички вътрешни правила за дейността на БНТ в съответствие с настъпилите нормативни и структурни промени. Във вътрешната уредба не е регламентирано управлението на имуществото, ползвано от БНТ.

Движението на документите не е организирано като единна система в БНТ. Не е регулирано взаимодействието и комуникацията между структурните звена.

Не е упражнен надежден контрол от отговорните длъжностни лица на всяко управленско ниво във връзка с докладването и отчитането на осъществените дейности.

Извършени са контролни дейности, но не във всички случаи са конкретизирани осъществяващите ги длъжностни лица.


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът за съответствие при финансовото управление на БНТ за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г. е извършен на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата, одитна задача от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г., в изпълнение на Заповеди № ОД-2-014 от 01.04.2011 г. и № ОД-2-047 от 27.06.2011 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.


2. Информация за одитирания обект

БНТ е национален обществен телевизионен оператор, осъществяващ телевизионна дейност и допълнителни услуги (телетекст), на основание Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) в съответствие с предоставените й индивидуални лицензии. Тя е обществен далекосъобщителен оператор, извършващ далекосъобщителна дейност на основание Закона за далекосъобщенията, в съответствие с дадената й индивидуална лицензия. БНТ създава телевизионна програма СК „ТВ България” за разпространение чрез спътник, на основание Решение на Министерския съвет № 663/07.12.1998 г. и Решение № 1/05.01.2006 г. за регистрация на програмата на Съвета за електронни медии.

БНТ е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно ПМС № 181 от 10.08.1998 г., със самостоятелна банкова сметка и самостоятелен бюджет. Осъществява дейности, изрично възложени й със ЗРТ, свързани с телевизионната дейност, произтичащи от управлението на предоставеното й имущество, съгласно чл. 5 от Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ (ПСОД).

Организационната структура на БНТ през одитирания период е регламентирана с два правилника:

а) Правилник за организацията и дейността (ПОД) на БНТ, приет от УС с Протокол № 55 от 26.09.2006 г., действащ до 01.06.2009 г.;

б) Правилник за структурата и организацията на дейността на БНТ, приет от УС с Протокол № 24 от 27.05.2009 г., в сила от 01.06.2009 г.

Дублирането на структурните звена в съдържанието на две от главите от Правилника, смесването на структурния и функционалния подход при разработването на вътрешния акт, не създава ясно разбиране за организационната структура на БНТ, на функционалните и организационните взаимовръзки между звената, затруднява ползването му.1 Посоченият ПСОД и оповестената на вътрешната страница на БНТ органиграма не са актуализирани в съответствие с настъпилите организационни промени, като по този начин не предоставят вярна информация на ползвателите.

От Управителния съвет (УС) на БНТ са приети голям брой вътрешни актове за регламентиране дейността на различните дирекции, като не всички от тях са актуализирани в съответствие с нормативните и структурните промени, извършени през одитирания период.

В ЗРТ и в утвърдената от генералния директор Стратегия за рисковете на БНТ 2009 г. -2011 г.2 са определени общите цели на БНТ като национален обществен телевизионен оператор и доставчик на медийни услуги. Представени са различните концепции за развитието на БНТ от кандидатите за генерален директор през 2010 г. с разработени според преценката им цели за развитие. Не са определени и приети с акт на УС стратегическите и конкретните цели и приоритетите на БНТ, за които съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от ЗФУКПС, ръководителят на организацията носи управленската отговорност. Не са взети управленски решения в областта на дългосрочното планиране за нуждите на БНТ.

Етичните правила са регламентирани с приетия с решение на УС3 Етичен кодекс, публикуван на вътрешната страница на БНТ, до която имат достъп всички работници и служители. Етичната комисия е избрана от работниците и служителите на БНТ, формализирана със заповед на генералния директор.

Утвърдени са от УС4 и прилагани от отдел „Управление на човешките ресурси и квалификация на кадри” („УЧРиКК”) - „Правила за подбор и назначаване на персонала”, „Правила за атестиране на работниците и служителите” и други. Сключван е ежегодно Колективен трудов договор.

С приетата с решение от УС на БНТ „Инструкция за организацията на деловодната дейност и работата с документи в БНТ”5 (Инструкция) са създадени първоначално условия за изграждане и развиване на информационна и комуникационна система. Не са приети ясни правила за докладване и не е осъществена обратна връзка на хоризонтално и вертикално ниво в структурите, установено от звеното за вътрешен одит (ЗВО).6 Деловодната дейност не е организирана като единна система, а всяка дирекция има отделно деловодство, което създава рискове от неточно движение и загуба на документи, липса на проследимост, несвоевременно информиране и вземане на управленско решение. „Инструкцията” не е актуализирана в съответствие с нормативните промени. Не са предвидени контролни механизми, ограничаващи риска от невъведени и неотчетени задачи, липсва обобщаване на получената информация за изпълнение на задачите и докладване на ръководството. В чл. 9, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на УС7 е регламентиран процесът на отчитането на изпълнението на управленските решения от главния секретар, но не е документиран чрез попълване на предвидените контролни карти, а докладването пред УС е извършвано в устна форма, в резултат от липсата на проявена управленска отговорност, в противоречие с изискването на чл. 7, ал. 1, т. 12 от ЗФУКПС.

Въпреки, че е спазен принципът за прозрачност чрез оповестяване на вътрешните документи на сайта на БНТ, установено е несъответствие на публикуваните с действащите вътрешни актове. При извършените наблюдения и интервюта е констатирано непознаване на правилата от част от служителите на БНТ.

Органи на управление на БНТ, съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗРТ, са:

а) управителният съвет;

б) генералният директор.

Статутът, съставът, мандатът, задачите, възнаграждението на органите са определени в ЗРТ и конкретизирани в отделен Правилник за организацията и дейността на УС на БНТ, приет с решение от УС.8

С решения на УС на БНТ, документирани с протоколи9, е извършено разделение на отговорностите по ресори между членовете му. Със заповеди на генералния директор са делегирани правомощия10 от генералния директор на други длъжностни лица във връзка с оперативното функциониране и разпределение на отговорностите между ръководителите на структурни звена. Чрез изрични заповеди на генералния директор за заместване при отсъствието на титуляр, е осигурявано непрекъснато изпълнение на дейността на БНТ.

Отчетено е предоставяне на исканата информация от одитирания обект със закъснение, което затруднява работата на контролните органи.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за одитирания период носят Уляна Йончева Пръмова, генерален директор на БНТ през 2009 г. и до 01.08.2010 г., и Вяра Константинова Анкова, генерален директор на БНТ от 01.08.2010 г.11


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница