Доклад №0200001511 за извършен одит за съответствие при финансовото управление


Извършени промени по бюджета на УАСГстраница4/9
Дата25.07.2016
Размер1.05 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9
2.3. Извършени промени по бюджета на УАСГ

Към 31.12.2010 г., на основание Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ), Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗДБРБ за 2010 г., постановления на Министерския съвет (ПМС) и други, от министъра на финансите, са извършени промени по бюджета на УАСГ. С ПМС е намален трансферът от МОМН за УАСГ. От Университета са извършени и вътрешни компенсирани промени между приходните и разходните параграфи по ЕБК за 2010 г.
2.3.1. Промени по бюджета на УАСГ

а) След определяне със ЗДБРБ за 2010 г. на трансфера от бюджета на МОМН за УАСГ, от министъра на финансите са извършени четири промени по самостоятелния бюджет на УАСГ, в увеличение и намаление на субсидията и разходите по отделни параграфи на ЕБК за 2010 г. В резултат на промените, размерът на субсидията от държавния бюджет е увеличен със 105 660.0 лв. 24

б) С ПМС № 163 от 03.08.2010 г. е намален трансферът от бюджета на МОМН за УАСГ от 10 997 100.0 лв. на 8 797 689.0 лв., или с 2 199 411.0 лв.

В резултат на извършените промени по бюджета на УАСГ от министъра на финансите и от Министерския съвет, размерът на уточнения план към 31.12.2010 г. на предоставената субсидия от държавния бюджет за УАСГ чрез трансфер от МОМН е 8 903 349.0 лв. Средствата са отчетени в съответствие с изискванията на ЕБК, като “Предоставени субсидии от РБ за държавни висши училища (ДВУ)”.
в) От министъра на финансите са извършени четири корекции по бюджета на МОМН за предоставени трансфери за УАСГ, в резултат на което на Университета е предоставена чрез трансфер от бюджета на МОМН субсидия в размер на 770 738.0 лв. за стипендии и основен ремонт на ДМА.

Средствата са отчетени от УАСГ в ОКИ към 31.12.2010 г. като трансфери между бюджетни сметки, в съответствие с изискванията на ЕБК за 2010 г.25
2.3.2. Извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на УАСГ през 2010 г.
Вследствие на вътрешни компенсирани промени по бюджета на УАСГ през одитирания период са намалени:
а) приходите с 838 551.0 лв., както следва:

- нетните приходи от продажби на услуги, стоки и продукция с 677 551.0 лв.;

- приходите от глоби, санкции, наказателни лихви и други с 1000.0 лв.;

- приходите от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина със 160 000.0 лв.

б) разходите с 2 970 932.0 лв. за:

- заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения с 942 000.0 лв.;

- други възнаграждения и плащания на персонала с 449 300.0 лв.;

- задължителни осигурителни вноски от работодателя с 489 650.0 лв.;

- издръжка с 485 026.0 лв.;

- основен ремонт на ДМА със 120 000.0 лв.;

- стипендии с 484 956.0 лева.26
Вътрешните компенсирани промени по бюджета на Университета за 2010 г. са извършени при изготвяне на тримесечните отчети за касово изпълнение на бюджета на УАСГ. Установено е, че вътрешните компенсирани промени по бюджета на Университета са извършени след преценка за необходимостта от тях, от Директора на дирекция “ФСД” и Помощник ректора, които са представяли предложенията си пред Ректора на Университета. От Ректора устно е давано одобрение за извършване на вътрешните компенсирани промени, свързани с преизпълнение на някои параграфи и недостигнато изпълнение по други.27
Вътрешните компенсирани промени по бюджета на Университета през 2010 г. са извършени преди да бъдат одобрени от Академичния съвет на УАСГ. На заседание на АС, състояло се на 27.10.2010 г., с Протокол № 22 са приети извършените вътрешни компенсирани промени по бюджета на Университета.28

С приемането на ОКИ към 31.12.2010 г. на УАСГ от АС, от него са приети и извършените, без неговото предварително одобрение, вътрешни компенсирани промени през месеците ноември и декември 2010 г.29В Таблица № 2 са показани параметрите на актуализирания бюджет на УАСГ към 31.12.2010 г.
Таблица № 2

(в лева)

1.

ОБЩО ПРИХОДИ

8 974 300.0

2.

ОБЩО РАЗХОДИ

19 881 888.0

3.

ОБЩО ТРАНСФЕРИ
3.1.

Получени трансфери (субсидии) за ДВУ

8 903 349.0

3.2.

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/ фондове

770 738.0


4.

ДЕФИЦИТ ( -) / ИЗЛИШЪК ( +)

- 1233 501.0

5.

ФИНАНСИРАНЕ

1 233 501.0

6.

НАЛИЧНОСТИ:
6.1.

Наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода

-187 226.0

6.2.

Наличност по левови текущи сметки в края на периода

- 3 549 866.0

6.3.

Преоценка по валутни наличности

963.0

7.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИЩатни бройки – общо

867

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница