Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 гстраница1/4
Дата02.02.2018
Размер1.03 Mb.
#53648
ТипДоклад
  1   2   3   4
ОДИТЕН ДОКЛАД

0200005813


за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград

за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г.Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 039 от 13.02.2014 г. на председателя на Сметната палата

СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

1. Основание за извършване на одита

5

2. Информация за одитирания обект

6

3. Цели на одита

6

4. Обхват на одита, ограничения в обхвата

6

5. Критерии за оценка

7

Част трета Констатации

7

1. Обща информация за управляваните имоти

7

2. Вътрешни актове

8

3. Актове за собственост

13

4. Управление на имотите

16

5. Разпореждане с имотите

25

6. Управление, придобиване и разпореждане с вещи

30

7. Участие в търговски дружества и държавни предприятия

31

8. Изпълнение на приватизационни и концесионни договори

35

Част четвърта Заключение

41

Част пета Препоръки

43


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АПК

Административно-процесуален кодекс

ВППКПКП

Вътрешни правила за планирането, координирането и провеждането на концесионните процедури

ЕС

Европейски съюз

ЗА

Закон за администрацията

ЗГ

Закон за горите

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗК

Закон за концесиите

ЗЛЗ

Закон за лечебните заведения

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗНА

Закон за нормативните актове

ЗНИ

Закон за насърчаване на инвестициите

ЗОС

Закон за общинската собственост

ЗПП

Закон за политическите партии

ЗППДОП

Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия

ЗПСПК

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

ЗПЧП

Закон за публично частното партньорство

ЗСН

Закон за сдруженията за напояване

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползването на земеделски земи

ЗУТ

Закон за устройството на територията

ЗФУКПС

Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

НРПУРОИ

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба № 8 от 17.12.2009 г.

Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието

ППЗК

Правилник за прилагане на Закона за концесиите

СФУК

Система за финансово управление и контрол

ТЗ

Търговски закон

Част първа

РЕЗЮМЕ

Настоящият доклад отразява резултатите от извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г., в изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г.

В обхвата на одита са включени процесите, свързани със съставянето на актове за собственост, управление, разпореждане с имотите; управление, придобиване и разпореждане с вещи; участие в търговски дружества и общински предприятия, както и изпълнение на приватизационни и концесионни договори, сключени преди 01.01.2012 г. и действащи през одитирания период, въз основа на оценката на риска.

Общината е юридическо лице на бюджетна издръжка. Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетните кредити. По уточнен план към 31.12.2012 г. бюджетът на общината е в размер на 34 283 473 лв., а към 30.06.2013 г. – 35 480 141 лв.

В съответствие със законовите изисквания от общинския съвет са приети наредби, регламентиращи процеса по управление, придобиване и разпореждане с имоти и вещи и участието в търговски дружества и създават вътрешна организация.

В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), приета през 2009 г. и 2013 г., е предвиден ред за провеждане на публичен търг с явно и тайно наддаване, с което се заобикалят законовите изисквания за публичност.

В Наредбата за реда и условията, при които общинският съвет упражнява правата върху общинската част на капитала в търговските дружества с общинско участие и едноличните търговски дружества е приета през 1997 г. и не е актуализирана в съответствие с действащата правна уредба.

Вътрешните правила за планирането, координирането и провеждането на концесионните процедури в Община Асеновград не отговарят на структурата на общинската администрация през одитирания период, поради което регламентирания контрол върху концесионните договори не е приложим.

Вътрешните актове, приети с решения на общинския съвет в периода 2008 г. - 2009 г., приложими през одитирания период, не са публикувани на интернет-страницата на общината, преди внасяне на проектите на нормативните актове, с което не са изпълнени законови изисквания. Оповестяването на приетите актове от общинския съвет е съобразено със законовите изисквания.

Събирането, проучването и окомплектоването на документите, доказващи собствеността на общината и изготвяне на актове за имоти - общинска собственост като цяло е в съответствие със законовите изисквания. Допуснато е регистрите за общинска собственост да се водят само в електронен вариант, но не и на хартиен носител в регламентираната форма. Не са възложени писмено на съответните длъжностни лица задълженията по поддържане на регистъра за разпоредителни сделки.

Съставянето и вписването на актовете за частна и публична общинска собственост е в съответствие със законовите изисквания. Част от досиетата на актовете за собственост не съдържат всички документи, основание за съставянето на акта. За имота в с. Леново, предоставен на концесия, от Община Асеновград не е съставен акт за публична общинска собственост.

Застроените имоти публична общинска собственост са застраховани, в изпълнение на законовите изисквания.

Управлението на имоти - общинска собственост е осъществявано в съответствие с действащата правна уредба и вътрешните актове на общината. Допуснати са пропуски при отдаването под наем на земеделска земя; в годишните програми за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г. и 2013 г. не са включени част от имотите, отдадени под наем. През одитирания период са предприети действия за събиране на дължимите вземания от некоректни наематели.

Проведените процедури, свързани с разпореждане с имотите и сключените договори са законосъобразни.

Община Асеновград има участие в девет търговски дружества, две общински предприятия, пет юридически лица с нестопанска цел и няма участие в граждански дружества. Водените регистри за участията на общината съдържат изискуемата информация, но не съответстват като размер и формат на нормативните изисквания. Определянето и назначаването на управители в едноличните търговски дружества и представителите на общината в останалите търговски дружества е в съответствие със законовите изисквания.

В договорите за управление на търговските дружества не са включени задължения за изготвяне на бизнес - програма и бизнес задача и не са избрани контрольори за спазване на дружествения договор и опазване на имуществото на дружествата, с което не са спазени изискванията, определени с наредбата на общинския съвет.

Не е осъществен контрол от страна на общината относно отдаването под наем на имущество от търговските дружества. Не е създадена организация за получаване на информация за дължимия дивидент и докладване от представителите на общината в дружествата с по-малко от 100 % участие.

Общинските предприятия са създадени в съответствие със законовите изисквания.

Процесът на приватизация е приключил преди одитирания период и договорите са изпълнени съгласно договорените условия. Не е извършено деактуване на имотите по един от приватизационните договори.

Сключването и изменението на концесионните договори е в съответствие със законовите изисквания.

През одитирания период не е осъществяван контрол върху изпълнение на концесионните договори от комисия, назначена от кмета на общината, с което не са спазени нормативните изисквания. Контролът не е ефективен и обхваща предимно частта по концесионните плащания, поради което не е постигнато изпълнение на всички задължения от страна на концесионерите. Не са изпълнени изцяло задълженията за застраховане на имуществото, за внасяне на годишни гаранции за изпълнение и по социална програма. Не е реализирана изцяло отговорността на концесионерите за неизпълнение на концесионните задължения в съответствие с условията в договорите.

Системата за финансово управление и контрол (СФУК) не е достатъчно ефективна през одитирания период. През одитирания период не са въведени процедури за предварителен контрол при отдаването под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и не е осъществяван предварителен контрол при процедурите за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост без търг или конкурс и при отдаването под наем на общински жилища.


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

  1. Основание за извършване на одита

Одитът на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. е извършен на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2013 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-2-058 от 01.07.2013 г. на заместник-председател на Сметната палата.2. Информация за одитирания обект
Община Асеновград e юридическо лице с право на собственост и самостоятелен бюджет, с който се определят и осигуряват паричните средства за финансиране на местните и делегираните от държавата дейности. По уточнен план към 31.12.2012 г. бюджетът на общината е в размер на 34 283 473 лв., а към 30.06.2013 г. – 35 480 141 лв.

Общината е административно-териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление. В състава на общината са включени 13 кметства и 27 населени места с назначени от кмета на общината 8 кметски наместници.

Кметът на общината е орган на изпълнителната власт и първостепенен разпоредител с бюджетните кредити. Кметът ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, организира изпълнението на общинския бюджет, представлява общината пред физически и юридически лица, и пред съда.

Структурата, функциите и числеността на общинската администрация са регламентирани в Устройствен правилник на общинската администрация – Асеновград утвърден от кмета на общината1. В зависимост от същността на изпълняваните функции, администрацията е разделена на обща и специализирана и е организирана в дирекции, отдели, сектори и длъжности на пряко подчинение на кмета на общината в съответствие със Закона за администрацията (ЗА).

При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от трима заместник - кмета, назначени за срока на мандата в съответствие с одобрената от общинския съвет структура на общинската администрация2, с правомощия и функции, определени със заповеди3 на кмета.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за одитирания период носи д-р Емил Викторов Караиванов - кмет на Община Асеновград.43. Цели на одита

Целите на одита са да се оцени: законосъобразността на управленските решения във връзка с управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград и адекватността и ефективността на вътрешния контрол във връзка с управлението и разпореждането с имоти.


4. Обхват на одита, ограничения в обхвата
В обхвата на одита са включени процесите, свързани със съставянето на актове за собственост, управление, разпореждане с имотите, управление, придобиване и разпореждане с вещи; участие в търговски дружества и общински предприятия; изпълнение на приватизационни и концесионни договори, сключени преди 01.01.2012 г. и действащи през одитирания период, въз основа на направената оценка на риска.

В обхвата на одита няма ограничения.

Приложена е одитна извадка при актуването, управлението и разпореждането с имоти, поради големия брой сделки и невъзможността в рамките на конкретния одит да бъдат обхванати всички сделки за отдадени под наем, продадени имоти и всички придобити и актувани имоти.

5. Критерии за оценка
При одита са използвани следните критерии за оценка:

а) Законосъобразност на управленските решения във връзка с управлението и разпореждането с имоти;

б) Адекватност и ефективност на СФУК, осигуряваща спазване на нормативните изисквания.
Част трета
КОНСТАТАЦИИ


  1. Обща информация за управляваните имоти

По своето предназначение собствеността на общината е определена като публична и частна, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ. Видът на имотите – общинска собственост е определен в съответствие с изискванията за публична и частна общинска собственост, определени в чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ.

Общият брой на актуваните имоти в Община Асеновград към 30.06.2013 г. е 5 656.

През одитирания период са съставени 1 055 акта за общинска собственост, от които 936 акта за частна общинска собственост и 119 акта за публична общинска собственост.5

Към 30.06.2013 г. са деактувани 36 имота, в т.ч. 34 от извършени разпоредителни сделки, една по договор за дарение и една по договор за делба.6

Видът и предназначението на жилищата – общинска собственост за 2012 г. и 2013 г. са определени с решения7 на общинския съвет. В решенията са определени жилищата, които подлежат на разпореждане и управление; жилищата, включени във ведомствения жилищен фонд на общината и жилищата от Фонд „Резервен”.

За одитирания период не е променяно предназначението на общинските жилищни имоти.8 От общинския жилищен фонд към 30.06.2013 г., 13 жилища са определени като резервни и три жилища като ведомствени жилищни имоти. Отдадените под наем жилищни имоти са 181.

За одитирания период в Община Асеновград са действали 855 договора за предоставени за управление имоти - общинска собственост:

а) отдадени под наем чрез търг или конкурс - 674 договора, от тях отдадени под наем без търг или конкурс - 76 договора; предоставени за ползване - десет договора (на политически партии за осъществяване на клубна дейност - два договора, на юридически лица с нестопанска цел - четири договора и за здравни кабинети и осъществяване на здравна дейност - четири договора);

б) отдадени под наем общински жилища - 181 договора.

Извършени са 87 разпоредителни сделки, в т.ч.: 75 продажби, 7 сделки за прекратяване на съсобственост и 5 сделки за учредяване на вещни права.

За одитирания период няма апортирани имоти – общинска собственост в капитала на търговски дружества с общинско участие.9

За периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. няма извършени замени на имоти – общинска собственост.10

Изпълнено е изискването на чл. 10 от ЗОС, като в структурата на общинската администрация е създадено звено за изпълнение на функциите и задачите по закона.

Процесът по управление и разпореждане с имоти общинска собственост по силата на Устройствения правилник на общинската администрация е възложен на Дирекция „Управление на общински активи“, която предоставя административни услуги и подготвя административни актове по ЗОС. Дирекцията осъществява своята дейност чрез двата си отдела: „Управление на общинската собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” и „Строителство, благоустройство и строителен контрол”.11

Дейността в дирекцията се организира, ръководи и координира от директора, а наблюдението и контролът на дейността на дирекцията са възложени на заместник-кмета, с ресор „Управление на общински активи“.

За одитирания период застроените имоти – публична общинска собственост са застраховани в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1 от ЗОС.12

Застрахованите имоти на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити са с обща балансова стойност 14 218 629 лв. Видът на застрахователното събитие е „пожар и природни бедствия”.

С решение на общинския съвет не са определени имотите - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, каквато правна възможност е дадена с чл. 9, ал. 2 от ЗОС.13

В съответствие с чл. 9, ал. 3 от ЗОС от кмета на общината не са определени вещите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане .14

Спазени са изискванията на чл. 9, ал. 4 от ЗОС, като застрахователните вноски са предвидени по бюджетите за 2012 г. и 2013 г. на общината и на организациите и юридическите лица на бюджетна издръжка, на които са предоставени имоти за стопанисване и управление.15

Застрахователните вноски за имотите и вещите, предоставени под наем, за ползване или на концесия са за сметка на наемателите, ползвателите и концесионерите, с което е приложен чл. 9, ал. 4 от ЗОС.16

От кмета на общината е изготвен Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2012 г., който е внесен в общинския съвет.17 Изпълнено е изискването на чл. 66а от ЗОС и чл. 9, ал. 3 от НРПУРОИ.18


  1. Вътрешни актове

Извършена е проверка и анализ на действащите вътрешни актове в процеса по управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Асеновград за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 г. При проверката е установено:19


2.1. За одитирания период са приети и приложими вътрешни актове в процеса по управление и разпореждане с имоти - общинска собственост:
2.1.1. НРПУРОИ, приета с Решение № 342 от 22.10.2008 г. на Общинския съвет - Асеновград. НРПУРОИ е изменена и допълнена с решения20 на общинския съвет през 2009 г. и 2013 г.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОС в наредбата е включен редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, кметовете на кметства и на кметските наместници.

Измененията на НРПУРОИ са извършени във връзка с изменения в нормативните актове.21

В Глава Шеста е предвиден ред за провеждане на публичен търг с явно, както и с тайно наддаване, с което се създават условия за заобикаляне на изискванията на чл. 8, ал. 4 от ЗОС за публичност при провеждане на процедурата на търга.22

Във връзка с измененията в ЗОС, чл. 8, ал. 2 (.ДВ, бр. 45 от 2012 г.), в сила от 01.01.2013 г. и Закона за публично - частното партньорство (ЗПЧП), с Решение № 979 от 19.06.2013 г. на общинския съвет е приета нова НРПУРОИ.23

Съгласно чл. 2, ал. 1 НРПУРОИ не се прилага: в случаите на публично - частно партньорство; при предоставяне на концесии; при управление и разпореждане с общински жилища; при управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, включени в капитала на търговски дружества с общинско участие.

НРПУРОИ е съобразена с действащата правна уредба по придобиване и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост и обхваща в съдържанието си всички необходими по закон части - ред за придобиване, право на собственост и на ограничени вещни права, за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, правомощия на кмета на общината на кметове на кметства и на кметски наместници. НРПУРОИ създава вътрешна организация в процеса по управление и разпореждане с общинско имущество.

Посочени са звената в структурата на общинската администрация за изпълнение на законовоопределените функции и задачи, в съответствие с чл. 10 от ЗОС, които съответстват с разпределението на функциите в Устройствения правилник на общинската администрация – Асеновград, в сила от 05.03.2012 г. НРПУРОИ съдържа и административно- наказателни разпоредби.24

При сравнителния анализ на текстовете от НРПУРОИ и законовите и подзаконовите актове, е установено, че в Глава Шеста е предвиден ред за провеждане на публичен търг с явно както и с тайно наддаване, с което се създават условия за заобикаляне на изискванията на чл. 8, ал. 4 от ЗОС за публичност при провеждане на процедурата на търга.25
2.1.2. Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани за настаняване под наем и продажба на общински жилища е приета с Решение № 351 от 22.10.2008 г. на Общинския съвет - Асеновград, изменена и допълнена с Решение № 635 от 09.09.2009 г.

На основание чл. 45а от ЗОС в Наредбата са посочени условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общинските жилища, ведомствени и резервни жилища, както и продажба и замяна на общински жилища.

Извършените изменения на наредбата съответстват на измененията в нормативните актове, които са послужили като основание за изменението им.

2.1.3. Наредбата за реда и условията, при които общинския съвет упражнява правата върху общинската част на капитала в търговските дружества с общинско участие и едноличните търговски дружества е приета с Решение № 376 от 12.02.1997 г. на Общинския съвет - Асеновград по предложение на кмета на общината.

Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 102 от 16.02.2000 г. по предложение на кмета. 26

При анализа на текстовете на Наредбата и съответствието им с ЗОС и подзаконовите актове е установено:27

а) В чл. 14, ал.1 от Наредбата е определен ред за сключване на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи на общинските предприятия - еднолични търговски дружества след търг или конкурс при условията и по реда на Наредбата за търговете от 1992 г. и Наредбата за конкурсите от 1992 г. (отм.) (ДВ, бр. 85 от 26.09.2003 г.) с приемането на Наредбата за търговете и конкурсите.

б) В Наредбата не са отразени измененията в чл. 51а, ал. 4от ЗОС (обн. ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г.), в сила от 01.01.2013 г., относно учредяването или участието от общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала в търговски дружества, както и участието им в граждански дружества или сключване на договори за съвместна дейност само с лица, определени по реда на чл. 33 - 39 от ЗПЧП.

Наредбата не включва разпоредби относно правилата за задължително застраховане на имуществото.

в) Участието на общината в търговски дружества с непарична вноска не е съобразено с актуалната редакция на чл. 51б, ал. 1 от ЗОС.

г) В Наредбата не са отразени измененията на чл. 51б, ал. 2 от ЗОС относно реда, по който търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да ограничават вещни права върху такива имоти.

д) В Наредбата не са отразени изменения във връзка с разпоредбите на чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), относно сделките с имоти от еднолични дружества с общинско участие.

е) Наредбата не включва разпоредби относно условията и редът за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност във връзка с измененията и допълненията на ЗОС - чл. 51а, ал. 4 (Нов - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
2.1.4. Наредба за управление на горските територии, собственост на община Асеновград. Наредбата е приета с Решение № 320 от 16.05.2012 г. на общинския съвет.

Наредбата е приета на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за горите (ЗГ) и урежда реда за управление на горските територии - общинска собственост, в това число редът за стопанисване, управление, възпроизводство, ползване и опазване на общинските горски територии.


2.1.5. От общинския съвет са приети Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012–2015 г.28, Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г. и Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г.29

В съответствие с чл. 8, ал. 10 от ЗОС, Стратегията за управление на общинската собственост по ал. 8 от ЗОС и Програмите за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по ал. 9 от ЗОС, са публикувани и на интернет страницата на общината. 30

Стратегията е изготвена в съответствие с разпоредбите на чл. 8, ал. 8 от ЗОС.31 Програмите са обсъдени в постоянните комисии и са отчетени направените писмени предложения от кметовете и кметските наместници.

В съответствие с чл. 8, ал. 9 от ЗОС (изм., ДВ, бр. 45 от 2012 г.), в сила от 01.01.2013 г., е приета годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2013 г., едновременно с приемането на бюджета на общината за същата година.32 Съдържанието на годишната програма е в съответствие с актуалната редакция на чл. 8, ал. 9 от ЗОС.33


2.1.6. Със заповед34 на кмета на общината през 2008 г. са утвърдени Вътрешни правила за планирането, координирането и провеждането на концесионните процедури в Община Асеновград, които през одитирания период не са актуализирани в съответствие с настъпилите структурни промени в общинската администрация.
2.2. При извършената проверка на управленските решения, свързани с оповестяването, докладването и приемането на вътрешните актове е установено:35

а) Вътрешните актове, приети с решения на общинския съвет в периода 2008 г. – 2009 г., приложими през одитирания период, не са публикувани на интернет - страницата на общината преди внасяне на проекта на нормативния акт по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА). След писмени указания на областния управител на област с териториален център Пловдив36, проектите на актове за издаване или приемане са публикувани на интернет-страницата на общината, заедно с предложението на кмета на общината, като на заинтересованите лица е предоставян най-малко 14-дневен срок за становища или предложения в съответствие със законовите разпоредби.

б) Наредбите са обсъдени в постоянните комисии по здравеопазване и социални дейности, законност, общинска собственост, бюджет и финанси и устройство и развитие на територията на общината, което е отразено в протоколи от работата на комисиите.

в) При осъществен контрол по законосъобразност от областния управител не е оспорено решение, свързано с приемането на вътрешните актове по управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за одитирания период.

При направена справка на официалната страница на Областна администрация - Пловдив не е установено връщане или спиране на решение на общинския съвет в тази връзка.

г) Проектите на вътрешните актове, включително за изменение и допълнение заедно с мотивите (доклада) към тях, са внасяни от кмета на общината и обсъждани при приемане на вътрешните актове от общинския съвет в съответствие с чл. 28, ал. 1 от ЗНА.

Обсъждането на проектите заедно със становищата, предложенията и възраженията, извършено в съответствие с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), е отразено в протоколите от заседанията на общинския съвет.

д) Решенията на общинския съвет за приемане, изменение и допълнение на наредбите са вземани с явно поименно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници в съответствие с чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

Приемането на Наредбата за реда и условията, при които общинския съвет упражнява правата върху общинската част на капитала в търговските дружества с общинско участие и едноличните търговски дружества 37 е извършено с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници в съответствие с приложимата редакцията на чл. 27 от ЗМСМА.

е) С оглед характера на предложените изменения, мотивите, съответно докладите за изменение на наредбите съдържат: причините, които налагат приемането и целите, които се поставят в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА.38


2.3. В общината е регламентирано разпределението на функциите по управление и разпореждане с общинско имущество и осъществяване на контролни процедури:39

а) С Устройствения правилник на общинската администрация – Асеновград, в сила от 05.03.2012 г., е определено заместник-кметът, с ресор „Управление на общински активи“, да наблюдава и контролира дейността на Дирекция “ Управление на общински активи ” и отдел “Управление на общинската собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“.

Отделът събира, проучва и окомплектова документите, доказващи собствеността на общината; изготвя, обработва, докладва и придвижва преписки по придобиването, учредяването на вещни права върху общинските недвижими имоти, както и продажби и замени на общинско имущество; съгласно ЗОС, Закон за устройство на територията (ЗУТ) и НРПУРОИ; разработва предложения за разпоредителните сделки; съгласно ЗОС и НРПУРОИ; разработва предложения за управлението на публичната общинска собственост; организира и контролира управлението на нежилищните имоти - общинска собственост; подготвя и предлага на кмета на общината предложения по управлението на частната общинска собственост.

Отдел „Стопански дейности” създава и поддържа публичните регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, общинските предприятия, юридическите лица с нестопанска цел, гражданските дружества.

В СФУК, утвърдена със заповед40 на кмета на общината, е регламентирано осъществяването на предварителен контрол при управление на общинската собственост - отдаване под наем и извършване на разпоредителни сделки с изготвяни работени документи „Отдаване под наем на недвижими имоти” и „Разпореждане с недвижими имоти”.

В съответствие с Вътрешни правила за планирането, координирането и провеждането на концесионните процедури в Община Асеновград от 2008 г., действията по организация и провеждане на тези процедури са възложени на Дирекция „Стопански дейности, регионално развитие и евроинтеграция”, а контролът по изпълнение на концесионните договори е възложен на Дейност „Приватизация на общинската собственост”, които са закрити с решения на Общинския съвет – Асеновград от 15.02.2012 г.41

В длъжностните характеристики на служителите от отдел “Управление на общинската собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“, връчени през 2012 г., са вписани задължения по организация, контрол, координация на цялостната дейност по управлението на общинската собственост, надзора, актуването и разпореждането с общински имоти, в съответствие със ЗОС, НРПУРОИ и други, както и организация и контрол на провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и управление на общински имоти.

В длъжностната характеристика на началника на отдел „Стопански дейности” (от 31.07.2012 г.) са регламентирани задължения да „организира и провежда процедура за учредяване на общински концесии”, като не са регламентирани изрично задълженията по контрола по изпълнение на концесионните договори.42

За одитирания период не е назначена от кмета на общината комисия за контрол на концесионните договори, съгласно чл. 107, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК). През 2011 г. са назначавани комисии за проверки по конкретните договори, които са изготвяли доклади съгласно ППЗК.43

Осъществяван е предварителен контрол върху приходи от продажби и отдаване под наем на недвижими имоти общинска собственост, документиран с работен документ – „Предложение-приход”, който се одобрява от заместник-кмета по финанси.44

Контролът, осъществяван върху цялостната дейност на Дирекция “Управление на общински активи” и отдел “Управление на общинската собственост, нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане“ е в оперативен порядък и не е документиран с докладни, становища и други.45
Приети са основните актове във връзка с управление и разпореждане с общинско имущество, които като цяло имат необходимото минимално съдържание и създават вътрешна организация по изпълнение на дейността. В НРПУРОИ от 2009 г. и 2013 г. е предвиден ред за провеждане на публичен търг освен с явно и с тайно наддаване, с което се заобикалят законовите изисквания за публичност.

Актовете, приети в периода 2008 г. - 2009 г. не са оповестявани на интернет- страницата на общината.

Наредбата за реда и условията, при които общинския съвет упражнява правата върху общинската част на капитала в търговските дружества с общинско участие и едноличните търговски дружества не е актуализирана в съответствие със законовите изменения.

Вътрешните правила за планирането, координирането и провеждането на концесионните процедури в Община Асеновград не са актуализирани в съответствие със структурните промени в общинската администрация за одитирания период.

Организацията по контрола върху концесиите не е съобразена със законовите изисквания и не създава условия за ефективен контрол.


Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
download -> Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница