Доклад №0200006512 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Военна академия „Георги Стойков РаковскиДата26.10.2018
Размер66 Kb.
#100644
ТипДоклад
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД
за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките

по одитен доклад № 0200006512 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Военна академия „Георги Стойков Раковски”

за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ
На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата, т. 8 от Разпореждане № 177 от 23.05.2013 г. на Сметната палата и заповед № ПК1-02-003 от 03.09.2014 г. на Горица Грънчарова – Кожарева, член на Сметната палата и ръководител на Отделение I на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0200006512 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗСП (отм. ДВ, бр. 35 от 22.04.2014 г.), на началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е изпратен окончателен доклад за резултатите от одита с 2 (две) препоръки.

В определения в окончателния одитен доклад срок от три месеца, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ не е уведомил председателя на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, съгласно изискванията на чл. 48, ал. 2 от ЗСП (отм)1.

Проверката е извършена с цел установяване на съответствието между дадените препоръки в доклада по чл. 46, ал. 1 от ЗСП и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките се установи:
По препоръка 1. Да се определи длъжностно лице/лица, отговорно за упражняване на контрол относно:

1.1. Обвързване на изискването за представяне на документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП с конкретни минимални изисквания, свързани с финансовото и икономическото състояние и техническите възможности на участниците, при изготвяне на обявленията за обществени поръчки;

1.2. Изготвяне на методики за оценка на оферти, които да осигуряват реален избор на икономически най-изгодна оферта при спазване на законовите изисквания;

1.3. Представяне на всички необходими документи от изпълнителя преди сключването на договор за обществена поръчка;

1.4. Определяне размера на гаранциите за участие в съответствие със законовите изисквания.
При извършената проверка се установи, че в определения в окончателния одитен доклад срок, не са предприети действия за изпълнение на препоръката. По време на проверката за изпълнението на препоръките се предприеха мерки от страна на ръководството на академията за нейното изпълнение.

Издадена е заповед № ЗРД-509 от 10.09.2014 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“, с която е възложено на началника на сектор „Планиране, управление на ресурсите и обществените поръчки“ да упражнява контрол относно:  • обвързване на изискването за представяне на документи по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП с конкретни минимални изисквания, свързани с финансовото и икономическото състояние и техническите възможности на участниците, при изготвяне на обявленията за обществени поръчки;

  • изготвяне на методики за оценка на оферти, които да осигуряват реален избор на икономически най-изгодна оферта при спазване на законовите изисквания;

  • представяне на всички необходими документи от изпълнителя преди сключването на договор за обществена поръчка;

  • определяне размера на гаранциите за участие в съответствие със законовите изисквания.2

Препоръка 1 е изпълнена.
По препоръка 2. Да се приведе в съответствие с действащото законодателство Правилника за условията и реда за отдаване под наем и временно предоставяне правото на ползване на части от имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, в частта на глава четвърта.
При извършената проверка се установи, че в определения в окончателния одитен доклад срок, не са предприети действия за изпълнение на препоръката. По време на проверката за изпълнението на препоръките се предприеха мерки от страна на ръководството на академията за нейното изпълнение.

На заседание на Академичен съвет на Военната академия „Г. С. Раковски”, проведено на 30.09.2014 г. глава четвърта от Правилника за условията и реда за отдаване под наем и временно предоставяне правото на ползване на части от имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на Военна академия „Г. С. Раковски” е отменена.3

Препоръка 2 е изпълнена.

ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осъществената проверка за изпълнението на препоръките, дадени за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. показа, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

Дадените препоръки са изпълнени.
Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките е приет на основание чл. 48, ал. 1 във връзка чл. 9, ал. 1 от Закона за Сметната палата и предложение, вх. № 08-33-205 от 14.10.2014 г. на Горица Грънчарова-Кожарева, член на Сметната палата и ръководител на Отделение І с Решение № 305 на Сметната палата от 21.10.2014 г.
(Протокол № 66 от 21.10.2014).

В подкрепа на констатациите са събрани 3 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи извършената проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0200006512, се намират в Сметната палата на адрес: гр. София, ул. ,,Екзарх Йосиф“ № 37.1 Одитно доказателство № 1

2 Одитно доказателство № 2

3 Одитно доказателство № 3
Каталог: search -> download
download -> Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
download -> Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница