Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гстраница2/7
Дата22.01.2019
Размер0.91 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

Планиране на обществени поръчки

3.1. Процесът на планиране на обществените поръчки е регламентиран в чл. 8 от Глава първа и в Глава втора от ВППКПОП от 2011 г., както и в Глава втора Вътрешни правила за обществени поръчки, утвърдени от кмета на 09.03.2012 г. Съгласно чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Глава втора на ВППКПОП, кметът на общината в срок 15 декември издава заповед до заявителите на средства по обществени поръчки/доставки, услуги, строителство, проектиране за подготвяне на информация за необходимите средства през настоящата бюджетна година, като заявителите на средства по обществени поръчки в срок до 15 януари, подготвят необходимата информация, съдържаща количества и стойности и я предават в деловодството на общинска администрация, адресирано до финансовия контрольор. В чл. 4 от Глава втора, „Планиране на обществени поръчки“ от вътрешните правила9 е регламентирано до първи февруари на текущата година, директорите на дирекции/секретаря на общината – заявители да представят (на хартиен и електронен носител) на кмета на общината с копие до Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“, отдел „Инвестиционна политика, обществени поръчки и контрол“ обобщена информация за планираните процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно проекта на бюджет за текущата бюджетна година, както и подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ към момента. Във вътрешните правила за обществени поръчки са включени изисквания относно редът за изготвяне на план-график и минималните изисквания, които трябва да съдържа всяко предложение. Определени са отговорни длъжностни лица за изготвяне на предложенията (план-графици) за съответната бюджетна година.10


3.2. При извършената проверката на общо 32 процедури, проведени по реда на ЗОП и НВМОП (отм.) и 10 възлагания на обществени поръчки чрез публични покани по реда на Глава осем „а“ от ЗОП е установено спазване на изискванията на Вътрешните правила за обществени поръчки относно определяне на потребностите, изготвяне на план-график и утвърждаването му.11

Определеният във ВППКПОП от 2011 г. и във Вътрешни правила за обществени поръчки от 09.03.2012 г. ред за планирането на обществените поръчки е изпълняван през одитирания период. Създадени са условия за правилно определяне на потребностите от строителство, доставки и услуги на ниво община.


  1. Процедури по реда на ЗОП

4.1. Проверка на процедури по реда на ЗОП за периода от 01.01.2011 г. до 25.02.2012 г.

4.1.1. Открита процедура с предмет „Периодични доставки на: хранителни продукти за целодневни детски градини (ЦДГ), детска ясла, Домашен социален патронаж и Дом за възрастни с психични разстройства с. Пъстрогор - на територията на Община Свиленград”, УИН 00040-2011-0011 (2011 г.).12

В обявлението за обществена поръчка, възложителят не е направил разграничение между изискванията за икономическото и финансовото състояние и документите, които участниците трябва да представят, за да докажат съответствието си с тях.

В останалата част, процедурата е проведена в съответствие със законовите изисквания.

4.1.2. В резултат от тестването на основни контролни дейности при четири проведени процедури по реда на ЗОП за периода от 01.01.2011 г. до 25.02.2012 г., които са открити и приключени (с решение за прекратяване или със сключен договор) в рамките на одитирания период е установено, че е осъществяван предварителен контрол преди поемане на задължение и предварителен контрол при провеждане на процедурата и преди извършване на разхода (сключване на договора по реда на ЗОП и изплащане на извършената работа) от оправомощени длъжностни лица. Основните контролни дейности са ефективни, действали са непрекъснато и са прилагани последователно през одитирания период:13

а) Открита процедура с предмет „Почистване и изпълнение на строително ремонтни работи по благоустрояване двора и доставка на нови детски съоръжения в ЦДГ „Детелина“, гр. Свиленград по Проект “Доставка на нови детски съоръжения в ЦДГ “Детелина” и почистване на двора” по Национална кампания “За чиста околна среда“ на МОСВ, ПУДООС на тема “Обичам природата - и аз участвам”, съгласно Договор за безвъзмездна помощ № 8098/09.06.2011 г.“, УИН 00040-2011-0008 (2011 г.).

б) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Депониране и третиране на неопасни/твърди битови отпадъци на регионално депо за неопасни отпадъци гр. Харманли“, УИН 00040-2011-0009 (2011 г.).

в) Открита процедура с предмет „Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника", "Автогара” и “Петрол” в гр. Свиленград и подход към гр. Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя – Виса - Свиленград”, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г., Договор № В1.21.02/14.03.2011 г.“, УИН 00040-2012-0006 (2011 г.).

г) Открита процедура с предмет „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с. Мезек, Община Свиленград, включващо следните обекти: “Рехабилитация на път от с. Мезек до гробница в с. Мезек”, “Път в с. Мезек от о.т. 8 до о.т. 42” и “Изграждане на велопътека по маршрут от отклонението на пътя за с. Мезек до входа на с. Мезек, Община Свиленград”, финансиран по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, УИН 00040-2012-0008 (2011 г.).
4.1.3. Процедура на договаряне без обявление с предмет „Борсова сделка за периодични доставки на горива/бензин, евродизел и газ пропан бутан/за МПС собственост на Община Свиленград и второстепенните разпоредители. Прогнозните количества и техническите характеристики са посочени в спецификацията към договора за борсово представителство”, УИН 00040-2011-0001 (2011 г.).14

Обявлението за възложена поръчка е изпратено за вписване в „Официален вестник” на ЕС на 02.03.2011 г., а до РОП на 24.02.2011 г. Не е спазена разпоредбата на чл. 45а, ал. 9 от ЗОП (ред., ДВ, бр.52/2010 г.).

В останалата част, процедурата е проведена в съответствие със законовите изисквания.
4.1.4. При провеждането на седем процедури, в т.ч. една прекратена не е установено нарушение на действащото законодателство:

а) Прекратена процедура с предмет „Допълнително възникнали строително монтажни работи към обект Рехабилитация/основен ремонт/ на улици централна градска част в гр. Свиленград”, УИН 00040-2011-0002 (2011 г.).15

б) Открита процедура с предмет Допълнително възникнали строително монтажни работи към обект Рехабилитация/основен ремонт/ на улици централна градска част в гр. Свиленград“, УИН 00040-2011-0005 (2011 г.).16

в) Процедура на договаряне без обявление с предмет Периодични доставки на газьол за отопление - 0,1 %S, (маркиран-червен) за нуждите на Общинска администрация-Свиленград и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити: Дейност "Социални услуги"-звено ДВХПР, Дейност "ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети". Прогнозно количество в размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ литра”, УИН 00040-2011-0014 (2011 г.).17

г) Процедура на договаряне без обявление с предмет Периодични доставки на компресиран природен газ за нуждите на Общинска администрация - Свиленград , ЦДГ ”Слънце”, ЦДГ ”Снежанка”, ЦДГ ”Радост”, ОДЗ ”Зорница” и Дневен център със седмична грижа”, УИН 00040-2011-0015 (2011 г.).18

д) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Процедура по договаряне без обявление на основание чл. 90,ал. 1, т. 11 от ЗОП с предмет:"Периодични доставки на горива за МПС/бензин, евродизел и газ пропан-бутан/ за нуждите на Общинска администрация - Свиленград, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване", Дейност "Социални услуги" и Дейност „ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети". Прогнозните количества и техническите характеристики са посочени в спецификацията към договора за борсово представителство”, УИН 00040-2012-0002 (2012 г.).19

е) Открита процедура с предмет „Периодични доставки на топла и студена асфалтова смес за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” - гр. Свиленград”, УИН 00040-2012-0003 (2012 г.).20

ж) Открита процедура с предмет „Периодични доставки на вибропресовани бетонови бордюри 80/60/160/500мм-градински; вибропресовани бетонови бордюри 150/250/500 мм; вибропресовани бетонови бордюри 150/250/1000 мм; вибропресовани бетонови павета "Бехатон" 160/200/50 мм; вибропресовани бетонови тротоарни плочки 30/30/4,5 см. за нуждите на Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване”- гр. Свиленград”, УИН 00040-2012-0005 (2012 г.).21


4.2. Проверка на процедури по реда на ЗОП, възложени в периода от 26.02.2012 г. до 30.09.2012 г.
4.2.1. В резултат от тестването на основни контролни дейности при три проведени процедури по реда на ЗОП, които са открити и приключени (с решение за прекратяване или със сключен договор) в рамките на периода от 26.02.2012 г. до 30.09.2012 г. е установено, че е осъществяван предварителен контрол преди поемане на задължение и предварителен контрол при провеждане на процедурата и преди извършване на разхода (сключване на договора по реда на ЗОП, изплащане на извършената работа) от оправомощени длъжностни лица. Основните контролни дейности са ефективни, действали са непрекъснато и са прилагани последователно през одитирания период:22

а) Открита процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор на обект:“Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника”, “Автогара” и “Петрол” в гр. Свиленград и подход към гр. Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя – Виса -Свиленград”, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., Договор № В1.21.02/14.03.2011 г.“, УИН 00040-2012-0010 (2012 г.)

б) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Упражняване на строителен надзор на обект ”Рехабилитация на съществуващи подпорни стени по бреговете на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград“, УИН 00040-2012-0020 (2012 г.)

в) Процедура на договаряне без обявление с предмет „Оценяване на съответствието на инвестиционния проект и Упражняване на строителен надзор на обект: «Изграждане на затворно съоръжение (савак) и предпазно съоръжение (обратна клапа) на канализацията на кв. Гебран в гр. Свиленград“, УИН 00040-2012-0013 (2012 г.)


4.2.2. Процедура на договаряне без обявление с предмет „Рехабилитация на съществуващи подпорни стени по ляв и десен бряг на река Марица в регулацията на
гр. Свиленград”, УИН
00040-2012-0019 (2012 г.).23

Процедурата е открита с Решение № 938 от 23.05.2012 г., в което е посочено, че със заповед на кмета от 06.02.2012 г., в резултат на проливни дъждове, е обявено бедствено положение. Посочено е също, че общината е кандидатствала за финансиране през МКВП към Министерския съвет, откъдето е получила финансиране по силата на Решение от 19.04.2012 г. На 06.06.2012 г. е проведено договаряне с поканеното лице и на 21.06.2012 г. е сключен договор за възлагане на обществената поръчка с „БИБОВ И КО“ ООД, гр. Пловдив.


4.2.3. Открита процедура с предмет „Доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на Община Свиленград по обособени позиции, както следва: I-ва обособена позиция - "Доставка на общостроителни материали и инструменти”; II-ра обособена позиция – “Доставка на дърводелски материали”; III-та обособена позиция – “Доставка на електро материали”; IV-та обособена позиция – “Доставка на ВиК и ОВ материали”, (частично прекратена), УИН 00040-2012-0021 (2012 г.).24

а) По трета обособена позиция „Доставка на електро материали“ комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите неоснователно е изискала писмена обосновка от участника „ТМТ - Елком” ООД, гр. Пловдив, като е извършила повторно съпоставяне на ценовите оферти на допуснатите до участие трима участника, след като е предложила за отстраняване участника „Филкаб” АД, гр. Пловдив.

Преценката за изискване на писмена обосновка по определен показател се прави еднократно, в случая към датата на отваряне на всички ценови оферти. Комисията неправилно е приложила нормата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, но независимо от това решението не е довело до негативни правни последици, тъй като дадената от участника писмена обосновка е приета.25

б) В Раздел ІІІ.1.1. от обявлението за обществена поръчка от 05.06.2012 г. по трета обособена позиция е посочено, че не се изисква гаранция за участие, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Предвид стойността на поръчката по отношение на определянето на условията и размера на гаранцията за участие, възложителят е приложил опростените правила за провеждане на процедура по ЗОП (ред. ДВ, бр. 93/2011 г.). Възложителят е изискал представяне на такъв вид гаранция, но без да определи размера на същата в обявлението за обществена поръчка.

Гаранция за изпълнение в размер на 400 лв. е внесена преди сключване на договора за обществена поръчка.

Нарушен е чл. 25, ал. 2 от ЗОП, тъй като определената от възложителя гаранция за изпълнение не е обявена в обявлението.

в) Определеният размер на гаранцията за изпълнение е по-висок от 3% от стойността на сключеният договор. Нарушен е чл. 59, ал. 3 от ЗОП.26

В останалата част, процедурата е проведена в съответствие със законовите изисквания.


4.2.4. Провеждането на 7 процедури, в т.ч. четири прекратени е в съответствие с изискванията на ЗОП:

а) Процедура на договаряне без обявление с предмет: „За преодоляване на бъдещи наводнения, предизвикани от повишаване водите на река Марица е необходимо изграждане на нови съоръжения. Изпълнението на строително монтажните работи ще бъде съгласно одобрен работен проект. Ще бъдат изпълнени: реконструкция на съществуващото заустване с монтаж на обратна клапа (ОК) и стоманобетонова шахта със затворен орган - савак”, УИН 00040-2012-0012 (2012 г.).27

б) Открита процедура с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопътека в района на с. Мезек, Община Свиленград“ и на обект: „Реставрация, консервация и експониране на Средновековната крепост в с. Мезек” по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, УИН 00040-2012-0014 (2012 г.).28

в) Прекратена процедура с предмет: „Доставка на костюми, екипировка и интерпретативно оборудване за “Средновековен атракцион”, финансиран по договор №BG161PO001/3.1-02/2009/002 от 06.07.2011 год. по проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 “Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”, УИН 00040-2012-0015 (2012 г.).29

г) Прекратена процедура с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на обемно- отражателни холографски изображения в Тракийска гробница в с. Мезек”, по проект "С богатството на миналото към атрактивно бъдеще" по Договор №BG161РО001/3.1-02/2009/002,финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие", Приоритет 3 "Устойчиво развитие на туризма", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1 - 02/2009 "Подкрепа за развитие на туристическите атракции", УИН 00040-2012-0016 (2012 г.).30

д) Прекратена процедура с предмет: „Залесяване на неземеделски земи и последващо отглеждане на насажденията на имот № 001919 в землището на гр. Свиленград”, финансиран по Мярка 223”Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №26/223/00217 от 17.10.2011 г.” Описание: Залесяване на неземеделски земи и последващо отглеждане на насажденията на имот № 001919 в землището на


гр. Свиленград ,финансиран по Мярка 223 ”Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ №26/223/00317 от 17.10.2011 г., включващо следните дейности: Почистване на площта - 240 дка; Маркиране на площта - 240 дка; Почвоподготовка (направа на механизирани тераси - 120000 лин.м.; Временно съхраняване на дребноразмерни фиданки - залесяване на площите с благун (цер) 240 дка; попълване/презасяване или презасаждане за всяка една от следващите залесяването 3 календарни години; Отглеждане – за всяка една от следващите залесяването 5 календарни години
, УИН 00040-2012-0018 (2012 г.).31

е) Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Допълнително възникнали СМР към обект: “ Благоустрояване и озеленяване на зелен пояс на дигата на р. Марица на


ул. “Крайречна“ по проект “Трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и река Арда /Кастанес/, изпълняван по Програма за ЕТС“ Гърция – България 2007 – 2013“ , съгласно сключен договор В1.11.04/14.03.2011 г.”, УИН
00040-2012-0023 (2012 г.).32

ж) Прекратена процедура с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД", Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/004 финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. по вид и обем съгласно одобрен инвестиционен проект. Поръчката обхваща ремонт и обновяване на помещения за разполагане на медицинска апаратура в "МБАЛ-Свиленград” ЕООД, УИН 00040-2012-0026 (2012 г.).33


4.3. Проверка на възложени през периода от 26.02.2012 г. до 30.09.2012 г. обществени поръчки чрез публични покани по реда на Глава осем „а” от ЗОП.
4.3.1. Възлагането на 9 обществени поръчки чрез публични покани е в съответствие с изискванията на ЗОП:

а) „Разработване на документация за възлагане на обществена поръчка по проект “Реконструкция, обновяване и оборудване на “МБАЛ-Свиленград” ЕООД”;34

б) „Третиране срещу комари, бълхи и кърлежи с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р. Марица”;35

в) „Извършване на основни геодезични дейности в Община Свиленград”;36

г) „Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка, необходима за изпълнение на проект ”Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр. Свиленград”;37

д) Третиране срещу комари с авиационна техника на територии находящи се по поречието р. Марица в Община Свиленград в това число и ГКПП - с. К. Андреево“;38

е) Изпълнение на строителни и монтажни работи по възстановяване жилищни сгради, пострадали от наводнение в гр. Свиленград”;39

ж) „Проектиране във фаза Технически проект на Спортна зала в гр. Свиленград”;40

з) „Проектиране във фаза Технически проект с цел кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321”Основни услуги за  развитие на населените места” по Програма за развитие на селските райони 2007-20013г. на следните обекти:
А/ Реконструкция и рехабилитация на път HKV2142/III-5509, Свиленград- Райкова Могила/ - Димитровче; Б/ Реконструкция и рехабилитация на път HKV2147/І-8, Свиленград - Капитан Андреево/; Генералово; В/ Реконструкция и рехабилитация на път НКV2148/ І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб; Г/ Реконструкция и рехабилитация на път НКV1149/ІІІ-505  Малко Градище - Свиленград/Сива Река-Мезек-Свиленград, кв. Ново село; Д/ HKV3143/III-5509, Щит – Сладун/-Михалич; Е/ HKV1082/III-809, Любимец – Йерусалимово/ - Георги Добрево – Граница общ. (Любимец-Свиленград) - Момково-Свиленград/II-55/; Ж/ HKV1144/III-5509, Свиленград – Щит/Райкова могила-Мустрак-/III-5507“;41

и) Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството на  обект: „Ремонт и обновяване на помещения за разполагане на медицинска апаратура в  „МБАЛ-Свиленград” ЕООД”  във връзка с Договор за финансиране   № BG161PO001/4.1-05/2011/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.“.42


4.3.2. Възлагане на обществена поръчка чрез публични покана с предмет: „Периодична доставка на компютърна техника, консумативи, поддръжка, ремонти, настройки и инсталиране за нуждите на Общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: ЦДГ, детски ясли и здравни кабинети, Общинско предприятие “Благоустрояване и озеленяване” и Дейност “Социални услуги”43

Прогнозната стойност в публичната покана на възложителя е в размер на 65 000 лв.

Офертата на участникът „Техно Вижън“ ЕООД, гр. Свиленград съответства с предварително обявените от възложителя условия. Участникът е предложил обща цена за доставка, ремонт, консумативи и услуги 35 413 лв. (с ДДС), а в сключения писмен договор от 01.06.2012 г. е посочена прогнозна стойност от 59 300 лв. (с ДДС). Съгласно т. 7.5. от сключения договор ценовата оферта на участника е неразделна част от договора.
5. Процедури по реда на НВМОП (отм.)
5.1. Открит конкурс с предмет „Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община Свиленград през зимния сезон 2011-2012г.“, УИН00040-2011-0013 (2011 г.).

В Раздел IV.6 в информацията за изпълнението на договора за обществената поръчка погрешно е посочена изплатена сума към 24.08.2012 г. по договора в размер на 107 033,90 лв., вместо действително изплатените 89 747,90 лв., или в повече със 17 286,00 лв.44

В останалата част, процедурата е проведена в съответствие със законовите изисквания.
5.2. При провеждането на останалите шест процедури, в т.ч. една прекратена не е установено нарушение на действащото законодателство:

а) Открит конкурс с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване по Проект №B1.12.01/14.03.2011“Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” финансиран по Оперативна Програма ”Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”, УИН 00040-2011-0016 (2011 г.).45

б) Открит конкурс с предмет: Организиране на пресконференции, публикации и публични събития по Проект “Трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и Река Арда /Кастанес/” Договор № В1.11.04/14.03.2011г. по Оперативна Програма ”Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.“, УИН 00040-2011-0003 (2011 г.);46

в) Прекратена процедура с предмет: „Организиране и провеждане на пресконференции, работни срещи, публични събития и публикации” във връзка с проект „Живот на пътя – Виса - Свиленград”, по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., Договор № В1.21.02/14.03.2011 г.”, УИН 00040-2011-0004 (2011 г.);47

г) Открит конкурс с предмет: „Организиране и провеждане на пресконференции, работни срещи, публични събития и публикации” във връзка с проект „Живот на пътя - Виса-Свиленград”, по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г. Договор № В1.21.02/14.03.2011г.“, УИН 00040-2011-0012 (2011 г.);48

д) Открит конкурс с предмет: „Организиране и провеждане на публични събития по Проект № B1.12.01/14.03.2011 “Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион” финансиран по Оперативна Програма ”Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.“, УИН 00040-2011-0010 (2011 г.);49

е) Открит конкурс с предмет: „Създаване на рекламно-информационни материали и осигуряване на мерки по публичност и визуализация на проект „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще” включващо: Разпространение на информация и публичност; Изработване и разпространение на рекламни материали, организиране на събития в района на туристическите атракции”, финансиран по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции“, УИН 00040-2012-0007 (2011 г.).50


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница