Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 г


ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0200007812страница4/7
Дата22.01.2019
Размер0.91 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0200007812

Одитни доказателства

Брой странициСправка за проверяваните длъжностни лица с изх. № И-5743 от 31.10.2012 г.

2Справка за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП в Община Свиленград за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. с изх. № И-4973 от 02.10.2012 г.

21Справка за проведени процедури за възлагане на малки обществени поръчки по НВМОП (отм.) в Община Свиленград за периода от 01.01.2011 г. до 25.02.2012 г. с изх. № И-4974 от 02.10.2012 г.

4Справка за малките обществени поръчки, възложени по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) в Община Свиленград за периода от 01.01.2011 г. до
25.02.2012 г. с изх. № И-4975 от 02.10.2012 г.

15Заверено копие на ВППКПОП в Община Свиленград, утвърдени на основание Заповед № 97 от 20.01.2011 г.

50Заверено копие на Вътрешни правила за планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Община Свиленград, утвърдени със Заповед № 371 от 09.03.2012 г.

29Констативен протокол от 31.10.2012 г. за документиране резултатите от извършена проверка на действащите вътрешни актове в областта на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

3Констативен протокол от 31.10.2012 г. за документиране резултатите от извършена проверка на вътрешния контрол на ниво област за изследване „Възлагане и изпълнение на обществени поръчки” в Община Свиленград за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

2Заверено копие на Решение № 1412 от 17.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура

4Заверено копие на Обявление за обществената поръчка до Европейската комисия за публикуване в „Официален вестник“, подадено на 17.08.2011 г. в ОВ 2011/S 159 - 262511 от 20.08.2011 г. Референтен SIMAP –№ 2011-115072 с дата на подаване 17.08.2011 г. в „Официален вестник“ на Европейския съюз

5Заверено копие на Обявление за поръчката № 3227 от 17.08.2011 г., изпратено с писмо с изх. № 3227 от 17.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград

14Заверено копие на Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, неразделна част от документацията за участие в процедурата, одобрена с Решение № 1412 от 17.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура

2Заверено копие на Протокол от 18.10.2011 г. на комисията

2Заверено копие на Протокол от 21.10.2011 г. на комисията

2Заверено копие на Протокол от 15.11.2011 г. на комисията

3Заверено копие на Решение № 278 от 11.02.2011 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедурата, изпратено до АОП с писмо с
изх. № 565 от 11.02.2011 г.

6Заверено копие на Борсов договор № 164 за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД, гр. София, сключен на 23.02.2011 г. между борсовия член „МЕРКАНТ“ ЕООД, гр. София, представляващ крайния купувач – Община Свиленград и борсовия член „СКИПЪР“ ООД, гр. София, представляващ крайния продавач - „Петрол“ АД, гр. София, на стойност 264 334,75 лв. (без ДДС)

6Заверено копие на Информация от 24.02.2011 г., изпратена до АОП с писмо с изх. № И-792 от 24.02.2011 г. на кмета

10Заверено копие на Информация за сключен договор от 02.03.2011 г. на кмета, изпратена до „Официален вестник“ на ЕС, SIMAP - Референтен № 2011-0318311 с дата на подаване 02.03.2011 г.

4Заверено копие на Информация от 03.04.2012 г. за изпълнен договор, изпратена до АОП с писмо с изх. № И-1510 от 03.04.2012 г. на кмета

6Заверено копие на Решение за откриване на процедурата № 745 от 05.05.2011 г. на кмета на Община Свиленград, изпратено до АОП с писмо с изх. № 1833 от 05.05.2011 г.

7Заверено копие на Протокол от 02.06.2011 г. за работата на комисията.

2Заверено копие на Решение за прекратяване на процедурата № 955 от 02.06.2011 г. на кмета, изпратено до АОП на 03.06.2011 г. с писмо изх. № И-2156 от 03.06.2011 г.

6Заверено копие на Решение № 1014 от 15.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура

4Заверено копие на Обявление за поръчката № 2334 от 15.06.2011 г., изпратено с писмо с изх. № 2334 от 15.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград

14Заверено копие на Протокол № 1 от 09.08.2011 г. на комисията

4Заверено копие на Протокол № 2 от 09.08.2011 г. на комисията

2Заверено копие на Протокол № 3 от 12.08.2011 г. на комисията

3Заверено копие на Информация № И-3438 от 30.08.2011 г., изпратена с писмо с изх. № И-3438 от 30.08.2011 г. на кмета

10Заверено копие на Информация № И-4536 от 04.09.2012 г., изпратена до АОП с писмо с изх. № И-4536 от 04.09.2012 г. на кмета за договор от 30.08.2011 г.  сключен с „ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА“ АД, гр. Стара Загора

6Заверено копие на Решение за откриване на процедурата № 1767 от 20.10.2011 г. на кмета на Община Свиленград, изпратено до АОП с писмо с изх. № И-4108 от 20.10.2011 г.

6Заверено копие на борсов договор № 941 за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД , гр. София, сключен на 03.11.2011 г. между борсовия член „СКИПЪР“ ООД, гр. София, представляващ крайния купувач – Община Свиленград и борсовия член „СКОРПИОН БРОКЕРС“ ООД, гр. София, представляващ крайния продавач – „Инса Ойл“ ООД, гр. Раковски, на стойност 115 280 лв. (без ДДС)

5Заверено копие на Информация № И-4342 от 07.11.2011 г. изпратена до АОП с писмо с изх. № 4342 от 07.11.2011 г. на кмета

10Заверено копие на Решение за откриване на процедурата № И-1896 от 11.11.2011 г. на кмета на Община Свиленград, изпратено до АОП с писмо № И-4442 от 11.11.2011 г.

7Заверено копие на Поканата за участие до „Свиленград газ“ АД, гр. Свиленград

2Поканата за участие, изпратена до АОП с писмо с изх. № И-4442 от 11.11.2011 г.

4Заверено копие на Протокол от 24.11.2011 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Доклад от 24.11.2011 г. от дейността на комисията

2Заверено копие на Договор от 08.12.2011 г. сключен със „Свиленград газ“ АД, гр. Свиленград на стойност 137 340 лева (без ДДС)

8Заверено копие на информация за сключен договор от 08.12.2011 г., изпратена до АОП с писмо с изх. № И-4914 от 14.12.2011 г.

10Заверено копие на Решение за откриване на процедурата № 160 от 30.01.2012 г.  на кмета на Община Свиленград, изпратено до АОП с писмо с изх. № И-467 от 30.01.2012 г.

6Заверено копие на Борсов договор № 128 за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове на „Софийска стокова борса” АД, гр. София е сключен на 08.02.2012 г. между борсовия член „МЕРКАНТ“ ЕООД, гр. София, представляващ крайния купувач – Община Свиленград и борсовия член „СКИПЪР“ ООД, гр. София, представляващ крайния продавач - „Петрол“ АД, гр. София на стойност 349 052,41 лв. (без ДДС)

5Заверено копие на Информация за сключен договор от 14.02.2012 г., изпратена до АОП, с писмо с изх. № И-665 от 14.02.2012 г. на кмета.

10Заверено копие на Решение за откриване на процедурата № 191 от 06.02.2012 г. на кмета на Община Свиленград

4Заверено копие на писмо № И-549 от 06.02.2012 г.

3Заверено копие на Обявление за поръчка от 06.02.2012 г.

11Заверено копие на Протокол № 1 от 30.03.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

3Заверено копие на Протокол № 2 от 30.03.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Протокол № 3 от 02.04.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

3Заверено копие на Решение за откриване на процедурата № 232 от 13.02.2012 г.  на кмета на Община Свиленград

4Заверено копие на писмо с изх. № 643 от 13.02.2012 г.

3Заверено копие на Обявление за поръчка от 13.02.2012 г.

10Заверено копие на Протокол № 1 от 09.04.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

3Заверено копие на Протокол № 2 от 09.04.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Протокол № 3 от 17.04.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

3Заверено копие на Докладна записка вх. №-В-403 от 18.01.2012 г. за
240 000 лв. (с ДДС)

3Заверено копие на Решение № 455 от 27.03.2012 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо с изх. № И-1354 от 27.03.2012 г.

7Заверено копие на Поканата за участие с изх. № 1355 от 27.03.2012 г. изпратена до „Райкомерс Конструкшън“ АД, гр. София с писмо с изх. № 1355 от 27.03.2012 г., обратна разписка от 29.03.2012 г. и до АОП с писмо от 27.03.2012 г.

5Заверено копие на Протокол на комисията от 17.04.2012 г.

2Заверено копие на Доклад на комисията от 18.04.2012 г.

2Заверено копие на Информация № И-2313 от 17.05.2012 г., изпратена до АОП с писмо на кмета с изх. № И-2313 от 17.05.2012 г. за сключен договор на 11.05.2012 г. с „Райкомерс Конструкшън“ АД, гр. София.

10Заверено копие на Информация № И-4035 от 07.08.2012 г. за изпълнен договор, изпратена до АОП, с писмо на кмета с изх. № И-4035 от 07.08.2012 г.

5Заверено копие на Решение № 938 от 23.05.2012 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо с
изх. №-И-2437 от 23.05.2012 г.

7Заверено копие на Поканата за участие с изх. № 2442 от 23.05.2012 г. изпратена до „БИБОВ И КО“ ООД, гр. Пловдив с писмо с изх. № 2442 от 23.05.2012 г., обратна разписка от 28.05.2012 г. и до АОП с писмо от 23.05.2012 г.

12Заверено копие на Протокол на комисията от 06.06.2012 г.

2Заверено копие на Доклад на комисията от 06.06.2012 г.

2Заверено копие на Решение № 491 от 04.04.2012 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура

5Заверено копие на Обявление за поръчката №-И-1512 от 04.04.2012 г., изпратено с писмо с изх. № И-1512 от 04.04.2012 г. на кмета на Община Свиленград

15Заверено копие на Протокол № 1 от 22.05.2012 г. на комисията

12Заверено копие на Протокол № 2 от 05.06.2012 г. на комисията

10Заверено копие на Протокол № 3 от 14.06.2012 г. на комисията

8Заверено копие на Протокол № 4 от 02.07.2012 г. на комисията

6Заверено копие на Решение № 510 от 05.04.2012 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура

5Заверено копие на Обявление за поръчката №-И-1543 от 05.04.2012 г., изпратено с писмо с изх. №-И-1543 от 05.04.2012 г. на кмета на Община Свиленград

15Заверено копие на Протокол № 1 от 04.06.2012 г., предаден и получен от възложителя на 05.06.2012 г.

5Решение за прекратяване на процедура № 1043 от 07.06.2012 г., изпратено до АОП с писмо изх. № И-2729 от 07.06.2012 г.

7Заверено копие на Решение № 521 от 06.04.2012 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо № И-1594/06.04. 2012 г.

7Заверено копие на Обявление за поръчка от 06.04.2012 г., e изпратено до АОП с писмо с изх. № И-1594 от 06.04.2012 г.

13Заверено копие на Методика за оценка на офертите

4Заверено копие на Протокол № 1 от 28.05.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

4Заверено копие на Решение № 952 от 29.05.2012 г. за прекратяване на процедура е изпратено до АОП с писмо с изх. № И-2525 от 29.05.2012 г.

7Заверено копие на Решение № 880 от 17.05.2012 г.на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо № И-2321/17.05. 2012 г.

7Заверено копие на Обявление за поръчка от 17.05.2012 г., изпратено до АОП с писмо с изх. № И-2321 от 17.05.2012 г.

11

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница