Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гстраница6/7
Дата22.01.2019
Размер0.91 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7Заверено копие на Методика за оценка на офертите

2Заверено копие на Протокол № 1 от 26.10.2011 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

4Заверено копие на Протокол № 2 от 27.10.2011 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Протокол № 3 от 31.10.2011 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

4Заверено копие на Информация за сключен договор с „Трейс Свиленград“ ООД, гр. София от 24.11.2011 г., изпратена до АОП с писмо с изх. № И-4642 от 24.11.2011 г. на кмета

10Заверено копие на Информация за изпълнен договор от 24.08.2012 г., изпратена до АОП с писмо с изх. № И-4372 от 24.08.2012 г. на кмета

6Заверено копие на Решение № 1965 от 18.11.2011 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура, изпратено до АОП с писмо с изх. № И-4590 от 18.11. 2011 г.

6Заверено копие на Обявление за малка обществена поръчка от 18.11.2011 г., изпратено до АОП с писмо с изх. № И-4590 от 18.11. 2011 г.

9Заверено копие на Протокол № 1 от 11.01.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

3Заверено копие на Протокол № 2 от 12.01.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Протокол № 3 от 20.01.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

2Заверено копие на Договор от 28.02.2012 г. сключен с ЕТ "2002-Константин Димитров", гр. Варна, на стойност 47 777 лв. (без ДДС)

7Заверено копие на Информация до АОП, изпратена с писмо с изх. № И-4362 от 23.08.2012 г. за договор от 28.02.2012 г.

6Заверено копие на Решение за откриване на процедурата № 917 от 28.05.2011 г. на кмета на Община Свиленград

4Заверено копие на Обявление за поръчката № И-2099 от 28.05.2011 г., изпратено с писмо с изх. № И-2099 от 28.05.2011 г. на кмета на Община Свиленград

10Заверено копие на Протокол № 1 от 07.07.2011 г. на комисията

2Заверено копие на Протокол № 2 от 08.07.2011 г. на комисията

1Заверено копие на Протокол № 3 от 12.07.2011 г. на комисията

2Заверено копие на Решение № 935 от 30.05.2011 г. на кмета на Общината Свиленград за откриване на процедура

6Заверено копие на Протокол № 2 от 29.07.2011 г. от работата на комисията

2Заверено копие на Решение № 1342 от 04.08.2011 г. за прекратяване на процедурата на кмета, изпратено до АОП на 05.08.2011 г. с писмо изх. № 3091

5Заверено копие на Решение № 1428 от 22.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура

4Заверено копие на Обявление за поръчката № И-3314 от 23.08.2011 г., изпратено с писмо с изх. № И-3314 от 23.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград

11Заверено копие на Протокол № 1 от 04.10.2011 г. на комисията

4Заверено копие на Протокол № 2 от 12.10.2011 г. на комисията

3Заверено копие на Протокол № 3 от 18.10.2011 г. на комисията

6Заверено копие на Решение № 1395 от 15.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград за откриване на процедура

4Заверено копие на Обявление за поръчката № И-3207 от 15.08.2011 г., изпратено с писмо с изх. № И-3207 от 15.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград

11Заверено копие на Протокол № 1 от 26.09.2011 г. на комисията

3Заверено копие на Протокол № 2 от 28.09.2011 г. на комисията

2Заверено копие на Протокол № 3 от 04.10.2011 г. на комисията

3Заверено копие на Решение № 276 от 23.02.2012 г. на кмета на Община Свиленград, изпратено до АОП с писмо с изх. № И-767/23.02. 2012 г. за откриване на процедура

7Заверено копие на Обявление за малка обществена поръчка от 23.02.2012 г., изпратено до АОП с писмо с изх. № И-767/23.02. 2012 г.

11Заверено копие на Методика за оценка на офертите

5Заверено копие на Протокол № 1 от 09.04.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

7Заверено копие на Протокол № 2 от 19.04.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

6Заверено копие на Протокол № 3 от 25.04.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

11Заверено копие на Протокол № 4 от 04.05.2012 г. от работата на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка

5Заверено копие на Контролен лист от 18.05.2011 г. за 1 413,60 лв. (с ДДС) за възлагане на МОП, позиция № 26. “Дизайн, подготовка, отпечатване, доставка и монтаж на рекламни и информационни материали по проект “Трансгранична зона за отдих при р. Марица /Свиленград и р. Арда /Кастанес/, Договор
№ В1.11.04/14.03.2011 по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”

1Заверено копие на Контролен лист от 18.05.2011 г. за 1 353,60 лв. (с ДДС) за възлагане на малка обществена поръчка, позиция № 27. “Дизайн, подготовка, отпечатване, доставка и монтаж на рекламни и информационни материали по проекти.”Живот на пътя-Виса-Свиленград” по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”

1Заверено копие на Заповед № 376 от 25.02.2011 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана с изх. № И-832 от 25.02.2011 г., получена на ръка на 01.03.2011 г. от „Дара комерс” ЕООД, гр. Свиленград

1Заверено копие на Протокол на комисията от 26.04.2011 г., предаден и получен от възложителя на 26.04.2011 г.

3Заверено копие на договор от 09.05.2011 г., сключен с „Дара комерс” ЕООД – гр. Свиленград на стойност 8 245,00 лв. (без ДДС)

4Заверено копие на Заповед № 683 от 28.04.2011 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана с изх. № 1884 от 11.05.2011 г., изпратена до Агенция Светове” ЕООД, гр. Пловдив, обратна разписка от 12.05.2011 г.

3Заверено копие на Протокол на комисията от 28.05.2011 г., предаден и получен от възложителя на 28.05.2011 г.

3Заверено копие на Договор от 27.06.2011 г., сключен с „Агенция Светове” ЕООД, гр. Пловдив на стойност 4 759,18 лв. (без ДДС) с предмет „Валоризация и промотиране на стари бани в трансграничния регион”

7Заверено копие на Договор от 27.06.2011 г., сключен с „Агенция Светове” ЕООД, гр. Пловдив на стойност 8 149,29 лв. (без ДДС) с предмет „Трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и река Арда /Кастанес/”

7Заверено копие на Договор от 27.06.2011 г., сключен с „Агенция Светове” ЕООД, гр. Пловдив на стойност 3 259,72 лв. (без ДДС), 3 911,66 лв. (с ДДС) с предмет „Живот на пътя-Виса-Свиленград”

7Заверено копие на Заповед № 824 от 18.05.2011 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана с изх. № 2206 от 07.06.2011 г., изпратена до: „Богара” ООД, гр. Пловдив, обратна разписка от 09.06.2011 г.

3Заверено копие на Протокол на комисията от 24.06.2011 г., предаден и получен от възложителя на 27.06.2011 г.

3Заверено копие на Договор от 14.07.2011 г., сключен с „Богара” ООД, гр. Пловдив на стойност 7 614,10 лв. (без ДДС)

6Заверено копие на Заповед № 1098 от 27.06.2011 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана с изх. № И-2463 от 27.06.2011 г., изпратена до: „Хидекс” ООД, гр. Ямбол, обратна разписка от 30.06.2011 г.

2Заверено копие на Протокол на комисията от 11.07.2011 г., предаден и получен от възложителя на 11.07.2011 г.

3Заверено копие на Договор от 09.08.2011 г., сключен с „Хидекс” ООД, гр. Ямбол на стойност 31 000 лв. (без ДДС)

4Заверено копие на Заповед № 1269 от 29.07.2011 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана с изх. № И-2959 от 29.07.2011 г., получена на ръка на 29.07.2011 г. от ЕТ „Б-ТАПИ-Васил Льондев”, гр. Свиленград

1Заверено копие на Протокол на комисията от 16.08.2011 г., предаден и получен от възложителя на 17.08.2011 г.

2Заверено копие на Договор от 17.08.2011 г., сключен с ЕТ „Б-ТАПИ-Васил Льондев”, гр. Свиленград на стойност 1 973,02 лв. (без ДДС)

6Заверено копие на Заповед № 1456 от 25.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана с изх. № 3365 от 25.08.2011 г., изпратена до адвокат Свилен Овчаров, гр. Свиленград, обратна разписка от 29.08.2011 г.

3Заверено копие на Протокол на комисията от 03.09.2011 г., предаден и получен от възложителя на 08.09.2011 г.

3Заверено копие на Договор от 09.09.2011 г., на стойност 14 800 лв. (без ДДС),

7Заверено копие на Заповед № 1487 от 30.08.2011 г. на кмета на Община Свиленград

3Заверено копие на Покана с изх. № 3435 от 30.08.2011 г., изпратена до: „Инвест-Консулт” ЕООД, гр. Хасково, обратна разписка от 02.09.2011 г.

4Заверено копие на Протокол на комисията от 26.09.2011 г., предаден и получен от възложителя на 28.09.2011 г.

5Заверено копие на Договор от 10.10.2011 г., сключен с „Инвест-Консулт” ЕООД, гр. Хасково на стойност 15 850 лв. (без ДДС), 19 020 лв. (с ДДС) - за 1-ва обособeна позиция

4Заверено копие на Договор от 25.10.2011 г., сключен с „Инвест-Консулт” ЕООД, гр. Хасково на стойност 9 450 лв. (без ДДС) - за 2-ра обособена позиция

4Заверено копие на Заповед № 1647 от 30.09.2011 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие Покана с изх. № 3794 от 30.09.2011 г., изпратена до: „Калмо” ООД, гр. Пловдив, обр. разписка от 04.10.2011 г.

2Заверено копие на Протокол на комисията от 12.10.2011 г., предаден и получен от възложителя на 12.10.2011 г.

4Заверено копие на Договор от 31.10.2011 г., сключен с „Калмо” ООД, гр. Пловдив на стойност 26 670 лв. (без ДДС)

2Заверено копие на Заповед № 1648 от 30.09.2011 г. на врид кмет на

Община Свиленград2Заверено копие на Покана с изх. № 3800 от 30.09.2011 г., изпратена до: Медико” ЕООД, гр. Севлиево, обратна разписка от 05.10.2011 г.

3Заверено копие на Протокол на комисията от 14.10.2011 г., предаден и получен от възложителя на 14.10.2011 г.

4Заверено копие на Договор от 01.11.2011 г., сключен с „Медико” ЕООД,

гр. Севлиево, на стойност 20 778,20 лв. (без ДДС)5Заверено копие на Заповед № 1903 от 14.11.2011 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана с изх. № И-4465 от 14.11.2011 г., получена на ръка на 14.11.2011 г. от представител на „Екострой” ЕООД, гр. Свиленград

1Заверено копие на Протокол на комисията от 18.11.2011 г., предаден и получен от възложителя на 22.11.2011 г.

4Заверено копие на Договор от 07.12.2011 г., сключен с „Екострой” ЕООД, гр. Свиленград на стойност 4 155 лв. (без ДДС)

2Заверено копие на Заповед № 2072 от 06.12.2011 г. на кмета на

Община Свиленград2Заверено копие на Покана изпратена до ЕТ „Бехи-Бехиде Чаушева“,

гр. Кърджали с писмо с изх. № 4775 от 06.12.2011 г., с обратна разписка от 08.12.2011 г.3Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 14.12.2011 г. предоставен на възложителя на 14.12.2011 г.

3Заверено копие на Договор от 15.12.2011 г. сключен с ЕТ „Бехи-Бехиде Чаушева“, гр. Кърджали на стойност 7 162,81 лв. (без ДДС)

4
Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница