Доклад №0200007812 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Свиленград за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гстраница7/7
Дата22.01.2019
Размер0.91 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7
Заверено копие на Заповед № 082 от 08.12.2011 г. на кмета на общината

2Заверено копие на Покана изпратена до „Арх-Проект Консулт“ ЕООД, гр. София с писмо с изх. № И-4832 от 08.12.2011 г., с обр. разписка от 14.12.2011 г.

3Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 19.12.2011 г. предоставен на възложителя на 20.12.2011 г.

2Заверено копие на Договор от 30.12.2011 г. сключен с „Арх-Проект Консулт“ ЕООД, гр. София на стойност 45 600 лв. (без ДДС)

3Заверено копие на Заповед № 2127 от 21.12.2011 г. на кмета на общината

2Заверено копие на Покана изпратена до „Мобилтел“ ЕАД, гр. София с писмо с изх. № 5003 от 21.12.2011 г., с обратна разписка от 22.12.2011 г.

3Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 10.01.2012 г. предоставен на възложителя на 13.01.2012 г.

4Методика за оценка на офертите

4Заверено копие на Договор от 20.01.2012 г., сключен с „Мобилтел“ ЕАД,

гр. София на стойност 16 000 лв. (без ДДС)6Заверено копие на Заповед № 58 от 10.01.2012 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана изпратена до „Трейс София“ ЕАД, гр. София с писмо с изх. № 137 от 10.01.2012 г., получено на ръка на 12.01.2012 г.

2Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 27.01.2012 г. предоставен на възложителя на 30.01.2012 г.

2Заверено копие на Договор от 27.02.2012 г. сключен с „Трейс София“ ЕАД, гр. София на стойност 11 691,25 лв. (без ДДС)

8Заверено копие на Заповед № 144 от 24.01.2012 г. на кмета на общината

2Заверено копие на Покана изпратена до „Райкомерс Конструкшън“ АД, гр. София с писмо с изх. № И-405 от 25.01.2012 г., с обратна разписка от 30.01.2012 г.

2Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 08.02.2012 г. предоставен на възложителя на 09.02.2012 г.

2Заверено копие на Договор от 27.02.2012 г. сключен с „Райкомерс Конструкшън“ АД, гр. София на стойност 49 990,00 лв. (без ДДС)

3Заверено копие на Заповед № 154 от 27.01.2012 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана изпратена до „АКТ-2011“ ЕООД, гр. Свиленград с писмо с изх. № 460 от 27.01.2012 г., получена на 30.01.2012 г.

1Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 07.02.2012 г. предоставен на възложителя на 08.02.2012 г.

2Заверено копие на Договор от 15.02.2012 г., сключен с „АКТ-2011“ ЕООД, гр. Свиленград на стойност 15 940,10 лв. (без ДДС)

5Заверено копие на Заповед № 139 от 23.01.2012 г. на кмета на общината

2Заверено копие на Покана изпратена до „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. София с писмо с изх. № И-424 от 25.01.2012 г., с обратна разписка от 30.01.2012 г.

2Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 06.02.2012 г. предоставен на възложителя на 06.02.2012 г.

2Заверено копие на Договор от 07.02.2012 г. сключен с „АР СИ ДИЗАЙН“ ЕООД, гр. София на стойност 34 500,00 лв. (без ДДС)

5Заверено копие на Заповед № 198 от 06.02.2012 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана изпратена до „Митева Одит Консулт“ ЕООД,
гр. Димитровград с писмо с изх. № 567 от 06.02.2012 г., с обратна разписка от 08.02.2012 г.

3Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 17.02.2012 г. предоставен на възложителя на 22.02.2012 г.

3Заверено копие на Договор от 09.03.2012 г. сключен с „Митева Одит Консулт“ ЕООД, гр. Димитровград на стойност 18 000 лв. (без ДДС)

9Заверено копие на Заповед № 254 от 17.02.2012 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана изпратена до „Копилик“ ЕООД, гр. Хасково с писмо с изх. № И-704 от 17.02.2012 г., получено на ръка срещу подпис

1Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 02.03.2012 г. в едно с цялата документация са предоставени на възложителя на 07.03.2012 г.

2Заверено копие на Договор от 06.04.2012 г. сключен с „Копилик“ ЕООД, гр. Хасково на стойност 11 688,00 лв. (без ДДС)

4Заверено копие на Заповед № 263 от 20.02.2012 г. на кмета на Община Свиленград

3Заверено копие на Покана изпратена по две обособени позиции до ЕТ „Димитър Хърсев“, гр. Свиленград, с писмо с изх. № И-725 от 20.02.2012 г.

2Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 01.03.2012 г. в едно с цялата документация са предоставени на възложителя на 02.03.2012 г.

4Заверено копие на Договор от 12.03.2012 г. сключен с ЕТ „Димитър Хърсев“, гр. Свиленград на стойност 9 000,00 лв. (без ДДС)

4Заверено копие на Договор от 15.03.2012 г. сключен с ЕТ „Димитър Хърсев“, гр. Свиленград на стойност 12 534,00 лв. (без ДДС)

3Заверено копие на Заповед № 269 от 22.02.2012 г. на кмета на Община Свиленград

2Заверено копие на Покана изпратена до „Екадем“ ЕООД, гр. Хасково с писмо с изх. № И-763 от 23.02.2012 г., с обратна разписка от 24.02.2012 г.

3Заверено копие на Протокол от дейността на комисията от 06.03.2012 г. предоставен на възложителя на 07.03.2012 г.

2Заверено копие на Договор от 19.03.2012 г. сключен с „Екадем“ ЕООД, гр. Хасково на стойност 13 000,00 лв. (без ДДС)

4Заверено копие на Протокол № 1 от 25.10.2011 г. - Акт Обр. № 19 за извършени и подлежащи на заплащане натурални СМР общо на стойност 9 986,22 лв. (с ДДС)

3Заверено копие на Договор за обществена поръчка на 30.09.2011 г. с „Антора“ ЕАД, гр. Разград стойност 8 321,85 лв. (без ДДС)

9Заверено копие на Протокол Обр. 2а от 08.09.2011 г. за определяне на строителна линия и ниво на строежа

1Заверено копие на Акт – Обр. 10 от 05.12.2011 г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството

4Заверено копие на Акт № 2 – Обр. 10 от 06.02.2012 г. за установяване състоянието на строежа и продължаване на срока за спиране на строителството

2Заверено копие на Акт – Обр. 11 от 01.08.2012 г. за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството

2Заверено копие на Сертификат № 15 от 23.08.2012 г. за установяване извършването на завършените и подлежащи на плащане видове СМР на обща стойност 141 474,42 лв.

1Заверено копие на Споразумение за прекратяване на договор за обществена поръчки за строителство от 30.08.2011 г.

1Заверено копие на Договор за обществена поръчка на 30.08.2011 г. с „ПСК ТЕРА СТРОЙ ИНВЕСТ-СТАРА ЗАГОРА“ АД, гр. Стара Загора на стойност 628 959 лв. (без ДДС)

6Заверено копие на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 20.06.2012 г. - Акт Обр. 2

2Заверено копие на Протокол от 20.07.2012 г. за установяване завършването и за заплащането на натурални видове СМР - Акт Обр. № 19 на обща стойност 54 524,26 лв. (без ДДС)

2Заверено копие на Сметка – Обр. 22 от 20.07.2012 г. за изплащане на СМР извършени съгласно Протокол от 20.07.2012 г. на обща стойност 54 524,26 лв. (без ДДС)

1Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 11.05.2012 г. с „Райкомерс Конструкшън“ АД, гр. София, на стойност 54 524,26 лв. (без ДДС)

6Заверено копие на Констативен акт обр. № 15 за установяване годността за приемане на строежа от 20.07.2012 г.

4Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 11.05.2012 г. с „Визьор" ООД, гр. Хасково на стойност 2 250 лв. (без ДДС)

5Заверено копие на Информация № И-4223 от 16.08.2012 г., изпратена до АОП с писмо с изх. № И-4223 от 16.08.2012 г.

7Заверено копие на Протокол от 16.09.2011 г. за свършена работа от Народно читалище „Просвета 1870“, гр. Свиленград - изпълнител за организиране на пресконференция за стартиране реализацията на проекта в гр. Свиленград

2Заверено копие на Доклад от 10.07.2012 г. за свършена работа на Народно читалище „Просвета 1870“ за организиране на първа работна среща

2Заверено копие на Доклад от 01.09.2012 г. за свършена работа на Народно читалище „Просвета 1870“ за организиране на „Фото-сафари“

2Заверено копие на Доклад от 10.09.2012 г. за свършена работа на Народно читалище „Просвета 1870“ за провеждане на изложба

2Заверено копие на Доклад от 20.09.2012 г. за свършена работа на Народно читалище „Просвета 1870“ за организиране на втора работна среща за приключване на строителството и откриване на обекта

2Заверено копие на Договор за обществена поръчка на 22.08.2011 г. с Народно читалище „Просвета 1870“, гр. Свиленград, на стойност 12 500 лв. (без ДДС)

8Заверено копие на Договор за обществена поръчка от 24.11.2011 г. сключен с „Трейс Свиленград“ ООД, гр. София, на стойност 100 000 лв. (без ДДС)

5Заверено копие на Протокол обр. 19 - № 4 от 13.02.2012 г. за извършени и подлежи на заплащане снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа

4
1 Заповед № 396 от 02.03.2011 г. и Заповед № 439 от 22.03.2012 г.

2 Одитно доказателство № 1

3 Одитни доказателства № 2, № 3 и № 4

4 Одитни доказателства № 2, № 3 и № 4

5 Одитни доказателства № 5 и № 6

6 Одитно доказателство № 7

7 Одитно доказателство № 8

8 Одитно доказателство № 8

9 утвърдените на 09.03.2012 г.

10 Одитни доказателства № 5 и № 6

11 Одитни доказателства № 2 - № 4

12 Одитни доказателства № 2, № 9 - № 15

13 Одитни доказателства № 2, № 5 и № 7

14 Одитни доказателства № 2, № 16 - № 20

15 Одитни доказателства № 2,№ 21 - № 23

16 Одитни доказателства № 2, № 24 - № 30

17 Одитни доказателства № 2, № 31 - № 33

18 Одитни доказателства № 2, № 34 - № 40

19 Одитни доказателства № 2, № 41 - № 43

20 Одитни доказателства № 2, № 44 - № 49

21 Одитни доказателства № 2, № 50 - № 56

22 Одитни доказателства № 2, № 6 - № 7

23 Одитни доказателства № 2, № 63 - № 66

24 Одитни доказателства № 2, № 88 - № 94

25 Одитни доказателства № 2, № 92 - № 94

26 Одитни доказателства № 2 и № 89

27 Одитни доказателства № 2, № 57 - № 62

28 Одитни доказателства № 2, № 67 - № 72

29 Одитни доказателства № 2, № 73 - № 76

30 Одитни доказателства № 2, № 77 - № 8131 Одитни доказателства № 2, № 82 - № 87

32 Одитни доказателства № 2, № 95 - № 101

33 Одитни доказателства № 2, № 102 - № 106

34 Одитни доказателства № 2, № 107 - № 112

35 Одитни доказателства № 2, № 113 - № 118

36 Одитни доказателства № 2, № 119 - № 124

37 Одитни доказателства № 2, № 131 - № 136

38 Одитни доказателства № 2, № 137 - № 142

39 Одитни доказателства № 2, № 143 - № 148

40 Одитни доказателства № 2, № 149 - № 154

41 Одитни доказателства № 2, № 155 - № 161

42 Одитни доказателства № 2, № 162 - № 168

43 Одитни доказателства № 2, № 125 - № 130

44 Одитни доказателства № 3, № 169 - № 176

45 Одитни доказателства № 3, № 177 - № 183

46 Одитни доказателства № 3, № 184 - № 188

47 Одитни доказателства № 3, № 189 - № 191

48 Одитни доказателства № 3, № 192 - № 196

49 Одитни доказателства № 3, № 197 - № 201

50 Одитни доказателства № 3, № 202 - № 208

51 Одитно доказателство № 4

52 Одитни доказателства № 4, № 5, № 7, № 209 и № 210

53 Одитни доказателства № 4, № 5 и № 7

54 Одитни доказателства № 4, № 211 - № 214

55 Одитни доказателства № 4, № 215 - № 220

56 Одитни доказателства № 4, № 221 - № 224

57 Одитни доказателства № 4, № 225 - № 228

58 Одитни доказателства № 4, № 229 - № 232

59 Одитни доказателства № 4, № 233 - № 236

60 Одитни доказателства № 4, № 237 - № 241

61 Одитни доказателства № 4, № 242 - № 245

62 Одитни доказателства № 246 - № 249

63 Одитни доказателства № 250 - № 253

64 Одитни доказателства № 4, № 254 - № 257

65 Одитни доказателства № 4, № 258 - № 261

66 Одитни доказателства № 4, № 262 - № 266

67 Одитни доказателства № 4, № 267 - № 270

68 Одитни доказателства № 4, № 271 - № 274

69 Одитни доказателства № 4, № 275 - № 278

70 Одитни доказателства № 4, № 279 - № 282

71 Одитни доказателства № 4, № 283 - № 286

72 Одитни доказателства № 4, № 287 - № 290

73 Одитни доказателства № 4, № 291 - № 295

74 Одитни доказателства № 4, № 296 - № 299

75 Одитни доказателства № 2 - № 4

76 Одитни доказателства № 2, № 17 и № 20

77 Одитни доказателства № 2, № 300 и № 301

78 Одитни доказателства № 2, № 302 - № 308

79 Одитни доказателства № 2, № 62, № 309 - № 312

80 Одитни доказателства № 2, № 309, № 313 - № 315

81 Одитни доказателства № 3, № 316 - № 321

82 Одитни доказателства № 3, № 176, № 322 и № 323

83 Част трета, т. 2.

84 Част трета, т. 2, п. 2.3.

85 Част трета, т. 2, п. 2.4.


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница