Доклад №0200007912 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за периода от 01. 01. 2011 г до 30. 09. 2012 гстраница1/8
Дата24.10.2018
Размер1.08 Mb.
#97073
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8
ОДИТЕН ДОКЛАД

0200007912


за извършен одит за съответствие при финансовото управление
на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 181/13.06.2013 г. на председателя на Сметната палата.СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Част първа

4

РЕЗЮМЕ

4

Част втора

6

ВЪВЕДЕНИЕ

6

1. Основание за извършване на одита

6

2. Информация за одирания обект

6

3. Цели на одита

7

4. Обхват на одита

7

5. Критерии за оценка

8

6. Резултати от извършени проверки от вътрешния одитор в ДКЕВР

8

Част трета

9

КОНСТАТАЦИИ

9

І. Бюджет

9

1. Вътрешни актове

9

2. Бюджетна процедура

11

2.1. Структура на бюджета на ДКЕВР

11

2.2. Тригодишни бюджетни прогнози 2011 г. – 2013 г. и 2012 г. – 2014 г. и проект на бюджети за 2011 г. и за 2012 г.

11

2.3. Бюджет на ДКЕВР за 2011 г. и за 2012 г.

12

2.4. Извършени корекции по бюджета на ДКЕВР за 2011 г. и към 30.09.2012 г.

13

3. Изпълнение на бюджета

16

3.1. Приходи

16

3.2. Разходи

19

ІІ. Възлагане на обществени поръчки

27

1. Обща информация за проведените процедури

27

2. Вътрешни актове

27

3. Планиране на обществените поръчки

28

4. Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана

28

5. Обществени поръчки по реда НВМОП (отм.) – 2011 г.

30

6. Обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.) – 2011 г.

33

7. Обществени поръчки по реда чл. 2 от НВМОП (отм.) – 2012 г.

38

8. Сключени договори под стойностните прагове на НВМОП (отм. ) и ЗОП
(изм. и доп. ДВ, бр.33 от 27.04.2012 г.)

40

9. Изпълнение на договорите

40

ІІІ. Управление на имуществото

41

1. Обща информация за управляваните имоти

41

2. Вътрешни актове

41

3. Актове за собственост

41

4. Управление на имотите

41

5. Управление на имотите – частна държана собственост

42

6. Управление, придобиване и разпореждане с движими вещи

44

Част четвърта

45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

45

Част пета

46

ПРЕПОРЪКИ

46

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


АПК

Административнопроцесуален кодекс

АО и ФСД

Административно обслужване и финансово стопанска дейност

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЕК

Етичен кодекс

ДОПК

Данъчно - осигурителен процесуален кодекс

ЗА

Закон за администрацията

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗЕ

Закон за енергетиката

ЗЗД

Закон за задълженията и договорите

ЗВОПС

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

ЗСП

Закон за Сметната палата

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

ЗОП

Закон за обществените поръчки

ЗРВКУ

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

ИОиЧР

Информационно обслужване и човешки ресурси

МС

Министерски съвет

МФ

Министерство на финансите

НПЕКДА

Наредба за прилагане на Единния класификатор за длъжностите в администрацията

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

ОКИ

Отчет за касовото изпълнение

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ППЗДС

Правилник за прилагане Закона за държавната собственост

СП

Сметна палата

СФУК

Системи за финансово управление и контрол

УП

Устройствен правилник

ТД на НАП

Териториални дирекции на Националната агенция по приходите

Тарифа приета с ПМС № 266 от 2004 г. (изм. с ДВ бр. 10 от 06.02.2009 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката

Тарифа приета с ПМС № 49 от 2006 г. (попр. с ДВ бр. 26 от 28.03.2006 г.)


Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

Част първа

РЕЗЮМЕ
Настоящият одитен доклад е изготвен в резултат от извършения одит за съответствие при финансовото управление на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. За постигане целите на одита са определени критерии за оценка, обсъдени с ръководството на одитирания обект, свързани със законосъобразността на управленските решения във връзка с планирането, управлението и контрола на бюджетните средства и дейности, управлението на имуществото на ДКЕВР, както и на възлагането на обществени поръчки по реда на ЗОП и на НВМОП (отм.).

При одита са анализирани и оценени областите: организация на бюджетния процес и управленските решения във връзка с планирането, разпределението, изразходването и контрола на бюджетните средства, законосъобразността на сключените и действащи договори в ДКЕВР, възлагане и изпълнение на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП (отм.) и управление на имуществото на ДКЕВР.

ДКЕВР е юридическо лице на бюджетна издръжка – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със седалище София, съгласно чл. 2, ал. 2 от Устройствения правилник на Комисията.

В резултат на извършения одит са направени оценки и изводи за финансовото управление на бюджетните средства и имуществото на ДКЕВР за одитирания период.

Организацията по планирането, съставянето и утвърждаването на бюджета, необходим за осъществяване на дейността на ДКЕВР за 2011 г. и за 2012 г. е в съответствие със ЗДБРБ за 2011 г. и за 2012 г., Постановление № 334 на Министерския съвет от 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011 г., ПМС
№ 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2012 г. и указанията, дадени от Министерството на финансите.

От председателя на ДКЕВР са утвърдени „Вътрешни правила за функциониране на Системите за финансово управление и контрол”, приети с протокол № 36 от 12.02.2007 г., последно актуализирани с протокол № 74 от 21.05.2012 г. Като приложения към тях са утвърдени и одитни пътеки, с които са регламентирани основните елементи на СФУК и са определени контролните дейности и процедури във връзка с: отчитане на служебните аванси, отчитане на командировките в страната и чужбина, заприходяване, отчитане, инвентаризация и бракуване на материални активи, постъпленията от държавни такси по Закона за енергетиката (ЗЕ) и по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), отчитане на разхода на гориво на служебните автомобили и др.

В ДКЕВР е утвърдена „Стратегия за управление на риска”, в която е определено извършването на годишната оценка на рисковете в ДКЕВР. Разработени са риск - регистри по дирекции за 2011 г. и за 2012 г., в които не са идентифицирани и оценени рисковете във връзка с управлението на имуществото и в областта на обществените поръчки. Със заповеди на председателя са определени лицата, които осъществяват предварителен контрол за законосъобразност и служител, който да осъществява предварителен контрол в случаи на отсъствие на титуляра.

Постъпилите приходи в ДКЕВР през 2011 г. са в размер на 10 765 475 лв. а към 30.09.2012 г. възлизат на 6 821 648 лв. Получените приходи са от държавни такси, събирани по Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ, приета с ПМС № 266 от 2004 г. (изм. с ДВ бр. 10 от 06.02.2009 г.) и по Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗРВКУ, приета с ПМС № 49 от 2006 г. (попр. с ДВ бр. 26 от 28.03.2006 г.), както и приходи от глоби, санкции и наказателни лихви, приходи от наем на ведомствен апартамент и др. През одитирания период, приходите, реализирани от ДКЕВР са законосъобразни.


През 2011 г. разходите възлизат на 3 543 887 лв., а към 30.09.2012 г. техният размер е 2 412 845 лв. и са извършени при спазване на нормативните изисквания. Извършените разходи в основната си част са за изплащане на работни заплати, задължителни осигурителни вноски и други възнаграждения и плащания. Работните заплатите на председателя и на членовете на ДКЕВР са определени в съответствие с нормативните актове за одитирания период. Индивидуалните възнаграждения на служителите, назначени по трудови и служебни правоотношения са в рамките на минималните и максималните размери на основните месечни заплати, определени с ПМС № 67 от 2010 г. и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

За одитирания период в ДКЕВР са спазени нормативните изисквания при определяне на средносписъчния брой на назначените лица, определен в чл. 1, ал. 2 на ПМС № 66 от 1996 г. Основната месечна заплата на двама назначени служители не е определена пропорционално за отработеното време, с което е допуснато нарушение на чл. 1, ал. 4 от ПМС № 66 от 1996 г.

При извършването на разходите, през одитирания период е приложена системата на двоен подпис на всички разходни документи и договори. Осъществен е предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със ЗФУКПС.

Обществените поръчки в ДКЕВР са проведени от длъжностни лица в ДКЕВР, на които са възложени съответните отговорности за организиране на процедурите по подготовката и провеждането на поръчките в съответствие с утвърдените „Вътрешни правила за реда за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП”.

През одитирания период по реда на глава осем „а” - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП са възложени две обществени поръчки, от които едната е преустановена. При двете възложени обществени поръчки чрез публична покана е допуснато нарушение на чл. 101в, ал. 2 от ЗОП.

Публичните покани са публикувани на Портала за обществени поръчки на АОП и на интернет адреса на ДКЕВР, без да е създадена специално обособена рубрика „профил на купувача”, което не създава възможности за бърз и лесен достъп до информацията на заинтересованите лица относно възлагането на обществените поръчки.

При проведената процедура – открит конкурс по реда на НВМОП (отм.) за „Доставка на настолни компютърни конфигурации, документални скенери и мрежови принтери” от ръководството на ДКЕВР не е осъществен ефективен контрол преди стартиране на процедурата и при подготовката на документите за участие в процедурата, поради което извършената оценка на офертите от комисията не е в съответствие с предварително определените показатели, в нарушение на чл. 8, ал. 2 и чл. 38, ал. 10 от НВМОП (отм.).

При проведената малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) през 2011 г. чрез събиране на три оферти за „Доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на ДКЕВР” е допуснато в техническата спецификация поставянето на конкретни изисквания за марка (Sony Vaio), в несъответствие на чл. 32, ал. 2 от ЗОП, във връзка с параграф 2 от ПЗР на НВМОП (отм.).

Проведените две малки обществени поръчки по реда на НВМОП (отм.) за „Доставка на настолни компютърни конфигурации, документални скенери и мрежови принтери” и част от предмета на поръчката за „Доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на ДКЕВР” са систематично свързани дейности и са със сходен характер, във връзка с което е допуснато разделяне на поръчката и е нарушен чл. 15, ал. 6 от ЗОП (отм.) във връзка с параграф 2 от ПЗР на НВМОП (отм.) във връзка с чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.). При изпълнението на договорите са спазени, определените в тях срокове и стойности. Осъществените контролни дейности, свързани с приемането на работата по изпълнението на договорите са действали ефективно.

При проведената малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП (отм.) за „Доставка на превозно средство за нуждите на ДКЕВР” е установено нарушение на чл. 2а, ал. 1, т. 3 от НВМОП (отм.), като в заповедта за откриване на поръчката не са посочени показатели за избор и методиката за оценка. При извършената оценка на офертите комисията взема предвид само част от изискванията, заложени в техническата спецификация и въвежда допълнителни технически критерии за оценка, които не са включени и не се изискват в техническата спецификация на поръчката.

На ДКЕВР са предоставени за управление една административна сграда публична държавна собственост и два имота частна държавна собственост - жилищни сгради (апартаменти). Взетите решения във връзка с управлението на имотите през одитирания период са законосъобразни. Създадена е организация за отдаване под наем на ведомствения апартамент, предоставен за управление и стопанисване в съответствие с действащите нормативни актове. Досиетата на имотите съдържат необходимата документацията, удостоверяваща извършените действия по управлението и разпореждането с имотите, в съответствие с действащите нормативни актове.
Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Основание за извършване на одита

Одитът е осъществен на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП) и във връзка с изпълнението на Програмата за одитната дейност на Сметната палата (СП) за 2012 г. и Заповед № ОД-2-079 от 14.09.2012 г. на Валери Апостолов - заместник - председател на СП.


2. Информация за одитирания обект

С Постановление № 181 на Министерския съвет от 10.09.1999 г. на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност е създадена Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР/Комисията).

ДКЕВР е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката и на водоснабдителните и канализационните услуги, в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги .1

ДКЕВР е юридическо лице на бюджетна издръжка – първостепенен разпоредител с бюджетни кредити със седалище София, съгласно чл. 2, ал. 2 от Устройствения правилник (УП) на Комисията, ДКЕВР е колегиален орган и се състои от седем членове включително председател. С изменение в Закона за енергетиката ( ДВ, бр. 54 от 2010 г.), в сила от 16.07.2010 г. е променена числеността на членовете на ДКЕВР - от тринадесет на седем членове включително председател. ДКЕВР осъществява своята дейност при условията на прозрачност и публичност на нейната работа. Дейността на ДКЕВР и на нейната администрация се финансира от приходите, определени в чл. 27, ал. 1 от ЗЕ и чл. 8, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗРВКУ. За изпълнение на регулаторните си правомощия по ЗЕ и по ЗРВКУ, ДКЕВР събира приходи от такси за разглеждане на заявления, за издаване на сертификати, за продажба на документи за провеждане на конкурси, лицензионни такси и такси за регистрация на експерти. Размерът на таксите, редът и сроковете за заплащането им се определят с тарифи, одобрени от Министерския съвет по предложения на Комисията. Съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕ таксите, събирани по реда на този закон и по реда на ЗРВКУ, са публични държавни вземания.

С Устройствения правилник на ДКЕВР, приет с ПМС № 52 от 09.06.2004 г. (изм. ДВ. бр. 57 от 26.07.2011 г., изм. ДВ. бр. 107 от 31.12.2011 г.) е регламентирана дейността и правомощията на Комисията, промяната в структурата, организацията на работа на администрацията, както и функциите и отговорностите на дирекциите. В своята дейност ДКЕВР се подпомага от администрация, която се разделя на обща и специализирана според разпределението и функциите. Общата администрация подпомага технически дейността на Комисията и дейността на специализираната администрация и е организирана в Дирекция „Административно обслужване и финансово стопански дейности” (АО и ФСД) и в Дирекция „Информационно обслужване и човешки ресурси” (ИОиЧР). Специализираната администрация подпомага Комисията при осъществяване правомощията й по ЗЕ и ЗРВКУ и е структурирана в следните шест дирекции: Дирекция „Правна”, Дирекция „Икономически анализ и регулаторен одит”, Дирекция „Регулиране и контрол – електроенергетика и топлоенергетика”, Дирекция „Регулиране и контрол – природен газ”, Дирекция „Регулиране и контрол – водоснабдителни и канализационни услуги” и Главна дирекция „Разглеждане на жалби и решаване на спорове”. В структурата на ДКЕВР има три изнесени работни места в градовете Пловдив, Варна и Плевен.

Със Заповед № КВ 131 от 27.10.2010 г. на МС за председател на ДКЕВР е назначен Ангел Георгиев Семерджиев, който носи отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗФУКПС.

Председателят организира и ръководи дейността на ДКЕВР съобразно ЗЕ, ЗРВКУ и решенията на Комисията, свиква и ръководи заседанията, представя в МС ежегодно годишния отчет за дейността, предлага за приемане на МС проекти за подзаконови нормативни актове по ЗЕ и ЗРВКУ, упълномощава длъжностни лица за осъществяване на контрол по ЗЕ и ЗРВКУ, издава наказателни постановления, сключва договори и изпълнява и други функции възложени му с решения на Комисията в съответствие със ЗЕ и ЗРКВУ.

При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от друг член на Комисията, определен със заповед за всеки конкретен случай.

Дейността по планирането, финансирането и отчитането на бюджетните средства, както и стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на ДКЕВР се осъществява от Дирекция „АО и ФСД”. За одитирания период директор на дирекцията е Севастианна Петрова Григорова.2
3. Цели на одита

1. Да се оцени законосъобразността на управленските решения, свързани с организацията, планирането, управлението и контрола на бюджетните средства.

2. Да се оцени законосъобразността на прилагането на разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).

3. Да се оцени законосъобразността на управленските решения, свързани с придобиването, съхраняването, управлението и разпореждането с имуществото в ДКЕВР.

4. Да се оцени адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и вътрешния контрол за всяка от изследваните области в съответствие със законодателството и вътрешните актове.


Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница