Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 гстраница1/14
Дата24.10.2018
Размер1.41 Mb.
#95594
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ОДИТЕН ДОКЛАД

0300001311за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2011 г.


Март, 2012 година

Настоящият одитен доклад е окончателен и е издаден с Разпореждане на председателя на Сметната палата № 046 от 08.03.2012 г.СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА ................................................................................

3

Част първа
РЕЗЮМЕ ........................................................................................................................

5

Част втора
ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................................

8

1. Основание за извършване на одита ..........................................................................

8

2. Информация за одитирания обект ............................................................................

8

3. Цели на одита .............................................................................................................

10

4. Одитни въпроси ..........................................................................................................

10

5. Обхват на одита и ограничения в обхвата ...............................................................

10

6. Одитен подход ............................................................................................................

10

7. Критерии за оценка ....................................................................................................

10

8. Методология ...............................................................................................................

11

Част трета
КОНСТАТАЦИИ .........................................................................................................

12

І. Анализ и оценка на нормативната осигуреност на бюджетния процес ................

12

ІІ. Анализ и оценка на процедурите по планирането на държавния бюджет ..........

15

ІІІ. Анализ и оценка на процеса по съставянето и приемането на държавния бюджет ............................................................................................................................

26

ІV. Анализ и оценка на изпълнението и отчитането на държавния бюджет, в частта за държавните органи, министерствата и ведомствата ..................................

32

V. Практики по бюджетния процес ..............................................................................

68

Част четвърта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................

71

Част пета
ПРЕПОРЪКИ ................................................................................................................

72

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура”

АЯР

Агенция за ядрено регулиране

БНБ

Българска народна банка

ДАГ

Държавната агенция по горите

ДАНС

Държавната агенция „Национална сигурност”

ДАИТС

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

ДАМС

Държавна агенция за младежта и спорта

ДАТ

Държавната агенция по туризма

ДВУ

Държавни висши училища

ДКЕВР

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

ЕБК

Единната бюджетна класификация

ЕС

Европейски съюз

ЗДБ на РБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗСП

Закон за Сметната палата

ЗУДБ

Закон за устройството на държавния бюджет

КЗД

Комисия за защита от дискриминация

КРДОПБГ към ДС и РС на БНА

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

КРС

Комисия за регулиране на съобщенията

КС

Конституционен съд

МВнР

Министерство на външните работи

МДААР

Министерство на държавната администрация и административната реформа

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕ/Т

Министерство на икономиката и енергетиката/туризма

МИС

Министерство на извънредните ситуации

МК

Министерство на културата

МО

Министерство на отбраната

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МС

Министерски съвет

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МФВС

Министерство на физическото възпитание и спорта

МФ

Министерство на финансите

НАПИ

Националната агенция „Пътна инфраструктура”

НЗОК

Национална здравноосигурителна каса

НОИ

Национален осигурителен институт

НСИ

Национален статистически институт

НСТС

Национален съвет за тристранно сътрудничество

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПМС

Постановление на Министерския съвет

ПОДСТС

Правилник за организацията и дейността на съвета за тристранното сътрудничество

ПРБК

Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити

РБ

Републикански бюджет

РМС

Решение на Министерски съвет

СЕБРА

Система за електронни бюджетни разплащания

СП

Сметна палата

СФР

Средносрочна фискална рамка

ТБП

Тригодишна бюджетна прогноза

УП

Уточнен план

УП на МФ

Устройствен правилник на Министерството на финансите
Част първа

Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница