Доклад №0400000711 за извършен одит на съответствието при финансовото управление на " Академика 2000" еад за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2010 г април 2012 гстраница1/5
Дата18.01.2017
Размер0.81 Mb.
#13024
ТипДоклад
  1   2   3   4   5
ОДИТЕН ДОКЛАД
0400000711
за извършен одит на съответствието при финансовото управление на

Академика 2000” ЕАД за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.
април 2012 г.
Настоящия одитен доклад е издаден с Разпореждане № 048 от 08.03.2012 г. и
05.04.2012 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Списък на съкращенията

3

Част първа. Резюме

4

Част втора. Въведение

6

І. Основание за извършване на одита

6

ІІ. Одитиран период

6

ІІІ. Информация за одитирания обект

6

ІV. Правна рамка

7

V. Цели на одита

7

VІ. Обхват на одита

7

VІІ. Критерии за оценка

8

Част трета. Констатации

8

І. Управленски решения при образуването и преобразуването на търговското дружество

8

1. Капитал

9

2. Устав

10

3. Съвет на директорите

10

4. Участие в други търговски дружества

11

ІІ. Управленски решения, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на „Академика 2000” ЕАД и осъществяването на предмета на дейността му

12

1. Статут на имотите

12

2. Разпоредителни сделки

14

3. Отдаване под наем

14

4. Анализ на концесионната дейност

19

ІІІ. Проверки на възлагането на доставки на стоки, предоставяне на услуги и на строителство

21

1. Доставки на стоки и предоставянето на услуги за 2009 г.

22

2. Договори за доставка на стоки и предоставяне на услуги за 2010 г.

23

3. Контрол на сключването и изпълнението на договорите

23

ІV. Анализ и оценка на функционирането на системите за финансово управление и контрол (СФУК)

24

V. Финансово състояние на дружеството

25

Част четвърта. Заключение

26

Част пета. Препоръки

28

Опис на одитните доказателства към Одитен доклад № 0400000711

30СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ПРУПДТДДУК

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

НВМОП

Наредба за възлагане на малки обществени поръчки

СФУК

Системите за финансово управление и контрол

СД

Съвет на директорите

АП

Агенция за приватизация

ДВ

Държавен вестник

ДДС

Данък добавена стойност

МОН

Министерство на образованието и науката

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕБК

Единна бюджетна класификация

ЕК

Етичен кодекс

ЗА

Закон за администрацията

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

СГС

Софийски градски съд

ЗДС

Закон за държавната собственост

ТЗ

Търговския закон

ЗДСл

Закон за държавния служител

ОПР

Отчет за приходи и разходи

ЗФУКПС

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

ЗОП

Закон за обществените поръчки

АОП

Агенция по обществени поръчки

АДС

Акт за държавна собственост

АЧДС

Акт за частна държавна собственост

ППЗДС

Правилник за прилагане Закона за държавната собственост

ПРУПСДП

Правилник за реда за упражняване правото на собственост на държавата в предприятията

ЗК

Закон за концесиите

ППЗК

Правилник за прилагане на Закона за концесиите

МС

Министерски съвет


ЧАСТ ПЪРВА

РЕЗЮМЕ

Одитът се извършва в „Академика 2000” ЕАД - държавно търговско дружество, правоприемник на „Академика 2000” ЕООД, учредено през 1999 г.,1 и е в изпълнение на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г. Одитираният период е от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.

С решение на министъра на образованието и науката, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала и с Решение № 8 на СГС от 27.01.2006 г., „Академика 2000” ЕООД е преобразувано в търговско дружество - „Академика 2000” ЕАД, при запазване на седалището, адреса на управление, предмета на дейност и с размер на капитала 8 900 200 лв., разпределен в 8 900 200 броя налични поименни акции. Едноличен собственик на капитала е държавата 2. При преобразуването на дружеството стойността на капитала не е определяна по реда на ТЗ - чрез оценка от вещи лица, назначени от съда, а е определена на база балансовата стойност на недвижимите имоти и движимите вещи, находящи се в тях.

Определеният предмет на дейност на дружеството е стопанисване и експлоатация на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, експлоатация на спортни съоръжения.

Дружеството е с едностепенна система и се управлява от съвет на директорите, между които се избира изпълнителен директор. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание3.

Целите на одита са: да се проверят и оценят законосъобразността на управленските решения при образуване и преобразуването на търговското дружество; придобиването, управлението и разпореждането с имущество на дружеството и осъществяването на предмета на дейността му, както и адекватността, ефективността на функционирането на системите за финансово управление и контрол в областите от обхвата на одита.

Отговорност за управленските решения, по смисъла на Търговския закон, Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие на капитала и чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, през одитирания период носят: едноличният собственик на капитала в лицето на проф. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и спорта; председателите на съвета на директорите - Силвия Инджова – Васикова, Валерия Николова и Пламен Манолов, и изпълнителните директори на дружеството - Петя Божикова, Андрей Панайотов и Борис Тодоров.

Капиталът на „Академика 2000” ЕАД е формиран въз основа на записания капитал на преобразуваното дружество „Академика 2000" ЕООД, който съгласно от Учредителния акт на Дружеството е формиран на базата на стойността на апортираното движимо и недвижимо имущество.

От 24.09.2009 г. Министерският съвет променя органа, който упражнява правата на държавата, като едноличен собственик, от министъра на образованието, младежта и науката - на министъра на физическото възпитание и спорта.

Действащият устав на Дружеството е утвърден от едноличния собственик на капитала, с акта на преобразуване на дружеството в ЕАД. Разпоредбите на устава са съобразени с изискванията на Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Правомощията на Съвета на директорите са уредени в чл. 24 от Устава на Дружеството. Съветът на директорите приема Правила за дейността си, в съответствие с изискванията на Търговския закон и ПРУПДТДДУК.

Между министъра на образованието и науката и всеки от членовете на СД са подписани отделни договори за възлагане на управлението на едноличното акционерно дружество, в които са уговорени подробно правата и задълженията на страните по тях.

Министърът на физическото възпитание и спорта, като представляващ държавата в дружеството, след 24.09.2009 г., в нарушение на чл. 24 от ПРУПДТДДУК, сключва общ договор за управление с всички членове на съвета на директорите.

С решение на принципала, което не е подкрепено с мотиви - министърът на образованието и науката4,Академика 2000” ЕООД апортира недвижими имоти, а именно Студентски спортен лагер „Академика", находящ се в гр. Равда, в „Академика сий палас" АД. “Академика 2000” ЕАД става собственик на 20 % от акциите с право на глас от капитала на същото дружество. Участието на Дружеството в „Академика сий палас" АД е осчетоводено и се води по баланса на “Академика 2000” ЕАД. Балансовата стойност на това участие възлиза на 4 504 460 лева, което съвпада с оценката на непаричната вноска на Дружеството в капитала на „Академика сий палас" АД.

През 2009 г., във връзка с участието на „Академика 2000” ЕАД в капитала на „Академика Сий Палас” АД са осчетоводени приходи в размер на 459  086 лв. (преференциален дивидент за 2007 г. - 208 419 лв. и 2008 г. - 250 666 лв.), срещу бъдещо получаване на дивидент. За 2010 г. са осчетоводени приходи 233 016 лв. Тези начислени вземания, реално не могат да бъдат получени, тъй като дружеството не е реализирало печалба и съгласно чл. 247 ”а” от Търговския закон, за разпределението на дивиденти между съдружници е необходимо дружеството да реализира печалба. Към 31.12.2010 г., „Академика Сий Палас” АД е реализирало 10 млн. лв. загуба. Включените бъдещи вземания на дивидент, водят до отчитане на нереални финансови резултати от дейността на дружеството.

Към момента участието на „Академика 2000" ЕАД в „Академика сий палас" АД е неефективно и не носи положителен икономически ефект за дружеството.

В дружеството няма утвърдени Правила за изграждане на система за финансово управление и контрол. Част от елементите на системата са предвидени в някои вътрешни правила - Правилник за дейността на Съвета на директорите, Етичен кодекс, Правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на мерки и Правилник за вътрешния ред.

През одитирания период „Академика 2000” ЕАД не се самоопределя, като субект по ЗОП, а като стопански субект с определени стопански функции. За одитирания период ръководството на дружеството не прилага ЗОП и НВМОП при сключване на договори за доставка на стоки и услуги. Дружеството отговаря на изискванията на § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и в този смисъл е възложител на обществените поръчки по чл. 7, т. 3 от ЗОП, като „публичноправна организация”.

През 2010 г. са приети вътрешни Правила за избор на доставка на стоки и услуги, утвърдени от изпълнителния директор на дружеството. Тези правила са прилагани при избор на изпълнители, но същите не могат да заместят прилагането на ЗОП и НВМОП, което е задължително за субектите, попадащи в кръга на възложителите на обществени поръчки.


Спазвани са изискванията на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, както и Правилата за отдаване под наем на дълготрайни активи, включени в капитала на „Академика 2000” ЕАД, като са допуснати някои нарушения свързани със:

- Сключване на дългосрочни договори, без да е извършена оценка от лицензиран оценител за определянето на началната наемна цена, което е в нарушение на изискването на чл. 17 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

- Създадената аналитична отчетност, не отделя чистите приходи от наеми, а отразява общо постъпленията, които включват и разходите за консумативи. Така организирана отчетността не създава яснота и възможност за своевременни и правилни управленски решения от ръководството.

- Липсата на документална обоснованост на извършени ремонти и подобрения на имоти, предоставени под наем - липсват разходо-оправдателни счетоводни документи, фактури и др., както и количествено-стойностни сметки. Ремонтите и подобренията не са отразени в увеличение на стойността на активите, водещо до промяна и на амортизационните отчисления. Респективно не са увеличени и приходите на дружеството, съответно и финансовия му резултат.

Дружеството получава концесионни права върху морски плаж "Равда - Академика" вследствие на участие в проведена състезателна процедура5. Срокът на концесията е 20 години. „Академика 2000” ЕАД възлага на подизпълнители изпълнението на концесионния договор, в съответствие с договорените условия. През 2010 г. значително нарастват приходите на дружеството във връзка с осъществяваните концесионни права.

Ежегодно – до 30 май и 30 ноември, Дружеството-концесионер определя и внася размера на дължимото концесионно възнаграждение по сметка на МРРБ.6

Дружеството заприходява концесията като актив по сметка 215 „Недълготрайни материални активи” с първоначална стойност 70 134 лв.

Контролът по дейността на дружеството, както и върху дейността на подизпълнителите по изпълнението на концесионния договор се извършва от членовете на Съвета на директорите чрез прегледи, констатации и други, както и посещения на обекта. Констатациите се докладват пред съвета, с цел предприемане на необходимите действия.


ЧАСТ ВТОРА

ВЪВЕДЕНИЕ
І. Основание за извършване на одита

Одитът на „Съответствието при финансовото управление на “Академика 2000” ЕАД за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г., се извършва на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата и Заповеди № ОД-4-007 от 04.04.2011 г. и № ОД-4-014 от 25.05.2011 г. на заместник - председателя на Сметната палата, и в изпълнение на Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2011 г.ІI. Одитиран период

Одитираният период е от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.


III. Информация за одитирания обект

Академика 2000” ЕАД е държавно търговско дружество, правоприемник на „Академика 2000” ЕООД, учредено през 1999 г.7

С решение на министъра на образованието и науката, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала и с Решение № 8 на СГС от 27.01.2006 г, „Академика 2000” ЕООД е преобразувано в търговско дружество - „Академика 2000” ЕАД, при запазване на седалището, адреса на управление, предмета на дейност и с размер на капитала 8 900 200 лв., разпределен в 8 900 200 броя налични поименни акции. Едноличен собственик на капитала е Държавата8.

Дружеството е с едностепенна система и се управлява от съвет на директорите, между които се избира изпълнителен директор. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Дейността на дружеството е свързана със стопанисване и експлоатация на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, експлоатация на спортни съоръжения.

Отговорност за управленските решения, по смисъла на Търговския закон, Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие на капитала и чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, през одитирания период носят: едноличният собственик на капитала в лицето на проф. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и спорта; председателите на съвета на директорите - Силвия Инджова – Васикова, Валерия Николова и Пламен Манолов, и изпълнителните директори на дружеството - Петя Божикова, Андрей Панайотов и Борис Тодоров.ІV. Правна рамка

Одитната задача се изпълнява в съответствие със Закона за Сметната палата.

По-важните нормативни и вътрешни актове, имащи отношение към предмета на одита са представени в Приложение № 19 на одитния доклад.

V. Цели на одита

Да се проверят и оценят:

1. Законосъобразността на управленските решения при образуване и преобразуването на търговското дружество, придобиването, управлението и разпореждането с имущество на дружеството и осъществяването на предмета на дейността му.

2. Адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в областите от обхвата на одита.

3. Процесите на планиране, организация изпълнение, отчитане и докладване на дейността на дружеството.
VІ. Обхват на одита

Одитната задача обхваща:

1. Образуване и преобразуване на търговското дружество, органи на дружеството, промени в капитала, промени в принципала, избор на директорски съвет, договори за управление, отчитане на капитала, законосъобразност, своевременност и адекватност на управленските решения.

2. Проверки на възлагането на доставки на стоки, услуги и строителство, планиране на потребностите, организация и провеждане на процеса, сключени договори за доставка, контрол по изпълнение на договорите.

3. Придобиването, управлението и отчитането на имуществото в „Академика 2000” ЕАД за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г. – актове за собственост, разпоредителни сделки, процедури за отдаване под наем, наемни договори, отчитане и контрол.

4. Изпълнение на сключения концесионен договор, контрол върху изпълнението на подизпълнителите, разчети и концесионни вноски.


VII. Критерии за оценка

При одита на дружество „Академика 2000 „ ЕАД са използвани следните критерии за оценка:

1. Съответствие на СФУК със законовата и подзаконовата нормативна база.

2. Съответствие на приетата стратегия и годишните планове за дейността на дружеството със стратегията на принципала.

3. Законосъобразност и адекватност на управленските решения.

4. Ресурсна осигуреност на дейността.

5. Ефективност на резултатите при изпълнение на бизнес плана на дружеството.
ЧАСТ ТРЕТА

КОНСТАТАЦИИІ. Управленски решения при образуването и преобразуването на търговското дружество

Академика 2000” ЕАД е правоприемник на „Академика 2000” ЕООД10, учредено през 1999 г. въз основа на Постановление на МС № 216/1999 г.

Търговското дружество първоначално е образувано като „Академика - 2000" ЕООД, на основание чл. 3 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК). Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 1 от Правилника, образуването на търговски дружества се извършва от Министерски съвет (МС) по реда на Търговския закон (ТЗ).

МС делегира на министъра на образованието и науката правото да учреди еднолично дружество с ограничена отговорност и с капитал, формиран от определените с постановлението недвижими имоти, ведно с движимите вещи в тях11.Министърът на образованието и науката, със Заповед № РД-14-105 от 15.12.1999 г., учредява Дружеството с ограничена отговорност „АКАДЕМИКА 2000” ЕООД с капитал, формиран от балансовата стойност на седемнадесет недвижими имоти и движимите вещи в тях. Със същата заповед е приет учредителния акт на дружеството и е извършен апорт на имуществото. Стойността на капитала не е определена по реда на ТЗ и чрез оценка от вещи лица, назначени от съда, а е определена на база балансовата им стойност.

На основание решение на едноличния собственик на капитала, отразено в протокол от 19.01.2006 г. и съгласието на Агенцията за приватизация, с Решение № 8 на СГС от 27.01.2006 г., търговското дружество „Академика 2000” ЕООД е преобразувано в търговско дружество „Академика 2000” ЕАД, при запазване на седалището, адреса на управление, предмета на дейност и с размер на капитала 8 900 200 лв., разпределен в 8 900 200 броя налични поименни акции. 12

При преобразуването на дружеството стойността на капитала не е определяна по реда на ТЗ - чрез оценка от вещи лица, назначени от съда, а е определена на база балансовата стойност на недвижимите имоти и движимите вещи, находящи се в тях.

Всички акции са записани от едноличния собственик на капитала – Държавата, представлявана от министъра на образованието и науката. В съответствие с изискванията на ТЗ в дружеството се води книга на акционерите.

С Разпореждане № 4 от 24.09.2009 г. на Министерския съвет е променен упражняващия правата на държавата министър, като за такъв е определен този на физическото възпитание и спорта 13.

Съгласно чл. 219 от Търговския закон и чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от ПРУПДТДДУК, органи на „Академика 2000” ЕАД са общото събрание на акционерите и Съвета на директорите, като едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.


1. Капитал

Капиталът на „Академика 2000” ЕАД е формиран въз основа на основния записан капитал на преобразуваното дружество „Академика 2000" ЕООД с държавно участие в капитала, който съгласно чл. 8 от Учредителния акт на Дружеството, е формиран на базата на стойността на апортираното движимо и недвижимо имущество, описано подробно в последния учредителен акт на „Академика 2000” ЕООД. Тъй като по-голямата част от апортираните, при учредяването на „Академика 2000” ЕООД, имущества са продадени, при преобразуването на дружеството в ЕАД, капиталът на „Академика 2000” ЕАД се формира от следните недвижими имоти: • ПОЧИВНА БАЗА АКАДЕМИКА - ЩЪРКЕЛОВО ГНЕЗДО, ЯЗ. ИСКЪР С 18 БР. БУНГАЛА - 912 КВ. М, СТОЛОВА - 420 КВ. М, ХАНГАР - 275 КВ. М, ТРАФОПОСТ - 22 КВ. М В УПИ – 11 980 КВ. М. ЩЪРКЕЛОВО ГНЕЗДО С ОЦЕНКА 71 234 ЛВ.

 • БАЗА - С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - УПИ С ПЛОЩ
  30 600 КВ.М. ПЕТТЕ МОГИЛИ С ОЦЕНКА 118 587 ЛВ.

 • ЗИМЕН ДВОРЕЦ С ПЛОЩ 10021 КВ.М. В ГР СОФИЯ, СТУД ГРАД КВ. 26 С ОЦЕНКА - 1 917 609 ЛВ.

 • ЗАЛА ФЕСТИВАЛНА, ГР СОФИЯ - УПИ Х, КВ. 236, М. ГЕО МИЛЕВ С ПЛОЩ 26 500 КВ. М И ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 4810 КВ. М, С ОЦЕНКА НА СГРАДАТА И ДВИЖИМИ ВЕЩИ – 99 617 ЛВ. ОЦЕНКА НА ТЕРЕНА -
  1 245 500 ЛВ.

 • СПОРТЕН КОМПЛЕКС АКАДЕМИК, КВ. ГЕО МИЛЕВ - СОФИЯ - УПИ ХІ,
  КВ. 236 С ПЛОЩ 52 200 КВ. М, ВКЛ. ФУТБОЛЕН СТАДИОН – 9 800 КВ.М И ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ – 4 136 КВ.М И ЗАЛИ НА СТОЙНОСТ /С ДВИЖИМИ ВЕЩИ/ - 302 616 ЛВ. СТОЙНОСТ НА ТЕРЕНА – 2 139 741 ЛВ.

 • ТЕНИС КОРТ АКАДЕМИКА СОФИЯ, БОРИСОВА ГРАДИНА С ПЛОЩ -
  11 100 КВ.М - 13 ОТКРИТИ КОРТА И МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА СЪС ЗП - 660 КВ. М., СТОЙНОСТ ЗЕМЯ И СГРАДИ – 378 233 ЛВ.

 • СТОЛ АКАДЕМИКА - ІV КИЛОМЕТЪР, ГР.СОФИЯ - МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗП – 2 200 КВ. М И СТОЙНОСТ – 187 244 ЛВ.


Капиталът на дружеството към момента на одита се формира от стойността на същите имоти и възлиза на 8 900 хил. лв.

В последния учредителен акт, с който „Академика 2000” ЕООД се преобразува в ЕАД, е вписан „Хидропарк – с. Оризаре”. Същият е продаден през 2004 г., но поради наличието му в последния учредителен акт, преди преобразуването, при вписването в АВ автоматично е пренесено и неговото описание, като в последствие същият и заличен.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за търговския регистър Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията на 24.05.2008 г.14
2. Устав

Действащият устав на Дружеството е утвърден от едноличния собственик на капитала, с акта на преобразуване на дружеството в ЕАД.

Разпоредбите на устава са съобразени с изискванията на Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала15.
3. Съвет на директорите

Правомощията на Съвета на директорите са уредени в чл. 24 от Устава на Дружеството. Принципалът, в съответствие с изискването на Търговския закон, избира Съвет на директорите.

Съветът е приел Правилник за дейността си16. Приетият правилник е в съответствие с Устава и ПРУПДТДДУК17.

Между министъра на образованието и науката и всеки от членовете на СД са подписани отделни договори за възлагане на управлението на еднолично акционерно дружество, в които са уговорени подробно правата и задълженията на страните по тях18. Срокът на договора е три години.

За одитираната 2009 г. не са представени изискуемите в чл. 28 от ПРУПДТДДУК - бизнес програма за целия срок на договора за управление и поотделно за всяка година, в съответствие със стратегията за развитие на дружеството. Съгласно дадените писмени обяснения на г-жа Петя Божикова – изпълнителен директор на дружеството, за периода на нейното управление е изготвен и представен на Съвета на директорите бизнес – план за предстоящия период за развитие19, но същия не е приложен към обяснението. Не се създава разумна увереност, че дружеството е управлявано съгласно изискванията.

След промяната на Съвета на директорите в началото на 2010 г. министърът на физическото възпитание и спорта, в нарушение на чл. 24 от ПРУПДТДДУК, е сключил общ договор за управление с всички членове на съвета на директорите 20,21 .

Утвърдените права и задължения, в договора за управление, са в съответствие с ТЗ, ПРУПДТДДУК и Устава на дружеството.

Липсата на обстоятелства, регламентирани в чл. 22, ал. 1 от ПРУПДТДДУК са декларирани писмено от членовете на съвета на директорите и се съхраняват в досиетата им в отдел „Човешки ресурси”22 на дружеството.

Новият Съвет на директорите в съответствие с изискванията на чл. 28 на Правилника, в посочения срок разработва и представя на принципала бизнес програми на дружеството за 2010 г. и 2011 г. 23

Възнагражденията на членовете на съвета на директорите са определени съгласно изискванията на чл. 33 от ПРУПДТДДУК и се актуализират на всяко тримесечие.4. Участие в други търговски дружества

“Академика 2000” ЕАД е собственик на 20 % от акциите, с право на глас, от капитала на „Академика сий палас" АД, вписано в търговския регистър при Софийски градски съд24, с неограничен срок. Принципалът25 - министъра на образованието и науката, без да мотивира решението си, апортира недвижими имоти на “Академика 2000” ЕАД в новоучреденото дружество, а именно Студентски спортен лагер „Академика", находящ се в град Равда, състоящ се от дворно място, с площ от 72 766  кв.м - 72 766/


83 966 идеални части от цялото дворно място, съгласно АДС № 3560/23.12.1998 г., заедно с находящите в имота сгради, с цел изграждане и експлоатация на хотелски комплекс върху терена, с разгъната застроена площ от 36 000 кв.м и минимум 600 стаи.

Апортната вноска е оценена по реда на Търговския закон на 4 504 460 лева. Срещу апортната си вноска “Академика 2000” ЕАД записва 3 500 000 броя привилегировани поименни акции с право на глас, представляващи 20 % от регистрирания капитал на новоучреденото дружество. Останалите 14 000 000 обикновени поименни акции се записват от Керко България ЕООД26.

Участието на Дружеството в „Академика сий палас" АД е осчетоводено и се води по баланса на “Академика 2000” ЕАД. Балансовата стойност на това участие възлиза на 4 504 460 лв., което съвпада с оценката на непаричната вноска на Дружеството в капитала на „Академика сий палас" АД. При осчетоводяването на апорта и получените акции – през 2003 г., е приложен НСС 16 „Дълготрайни материални активи”, 27от тогава действащия Закон за счетоводство. В резултат от приложението му – „Академика 2000” ЕООД отчита разликата между справедливата пазарна стойност на имота – определена от вещите лица по реда на чл. 72 от ТЗ - 4 504 460 лв. и балансовата му стойност - 170 806.91 лв., като разсрочен финансов приход. Срещу този приход няма реални постъпления. Дружеството формира „кухи” печалби, за които внася и съответния корпоративен данък.

Съгласно Устава и учредителните документи на „Академика сий палас" АД – „Академика 2000” ЕООД придобива привилегировани поименни акции, като всяка една от тях, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, на гарантиран годишен дивидент - 2 пункта над ОЛП от номиналната стойност на акцията и на гарантиран ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията28.

Съгласно чл. 62 от Устава на „Академика сий палас" АД, дивиденти се изплащат на акционерите при предпоставките и по реда, определени в Търговския закон и Устава на дружеството – да е формирана печалба и ОС на акционерите да вземе такова решение.

През 2009 г., във връзка с участието на „Академика 2000” ЕАД в капитала на „Академика Сий Палас” АД са осчетоводени приходи в размер на 459 086 лв. (преференциален дивидент за 2007 г. - 208 419 лв. и 2008 г. - 250 666 лв.), срещу бъдещо получаване на дивидент. За 2010 г. са осчетоводени приходи 233 016 лв. Тези начислени вземания, реално не са получени, тъй като дружеството не реализира печалби. Към 31.12.2010 г. „Академика Сий Палас” реализира 10 млн. лв. загуба с натрупване. Включените бъдещи вземания на дивидент, водят до отчитане на нереални финансови резултати от дейността на дружеството29,30 Отразеният в отчета за приходи и разходи финансов резултат е счетоводна печалба, която е следвало да бъде правилно оповестена на принципала, с оглед на вземане на адекватно управленско решение, за разпореждане с така формираната печалба.


Акционерът „Академика 2000" ЕАД е с ограничени възможности да влияе ефективно върху управлението на „Академика сий палас" АД, тъй като:

- акционерът „Керко България" ЕООД има необходимото мнозинство (80 % от гласовете) за приемане на всяко едно решение от компетентността на Общото събрание на акционерите;

- акционерът „Академика 2000" ЕАД не може да наложи приемане на решение на Общото събрание на акционерите, за разпределение на част от годишната печалба като дивидент (дори и при формиран положителен финансов резултат за съответната финансова година). Без приемане на такова решение не биха били изпълнени изискванията на ТЗ за разпределяне на дивидент, т.е. с настоящата редакция на Устава се блокира възможността за усвояване на гарантирания годишен дивидент, полагащ се на привилегированите акции.

- към момента участието на „Академика 2000" ЕАД в „Академика сий палас" АД е неефективно31 и не носи положителен икономически ефект за дружеството.
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница