Доклад №0400001110 за извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гДата13.01.2018
Размер102.42 Kb.
#44944
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА
ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по

одитен доклад № 0400001110 за извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ
На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), издадена Заповед № ОД-2-ПК-016 от 08.02.2012 г. на заместник-председател на Сметната палата и във връзка с Разпореждане № 145 от 24.06.2011 г. на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад № 0400001110 за извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от ЗСП на председателя на Селскостопанската академия (ССА) е изпратен окончателния одитен доклад с препоръки за изпълнение.

На основание чл. 48, ал. 2 от ЗСП, в определения срок, председателят на Селскостопанската академия, с писмо изх. № 04-05-410 от 28.09.2011 г. е уведомил писмено председателя на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки1.

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в окончателния одитен доклад, получената информация от председателя на Селскостопанската академия и действително предприетите мерки и извършените действия за изпълнението им.


ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено:

За изпълнение на всяка от дадените в одитния доклад препоръки е изготвен план2, подписан от председателя на ССА, с информация за предприетите действия, срок и отговорно длъжостно лице.По препоръка 1. Да се утвърдят процедури относно планирането, изпълнението и контрола на бюджета на ССА.

От председателя на ССА са одобрени „Вътрешни правила за планиране, изпълнение и контрол върху бюджета на Селскостопанска академия”, които са предназначени за Централно управление (ЦУ) на ССА и институтите, влизащи в състава на ССА.3 Вътрешните правила обхващат общи положения за планиране, изпълнение и контрол върху бюджета на ССА. В тях не са разпределени ясни линии на докладване и конкретни механизми за осигуряване ефективното им действие и контрол. Вътрешните правила не са конкретизирани в съответствие със спецификата и дейността на ССА.Препоръка 1 е частично изпълнена.
По препоръка 2. Да се разработят правила, свързани с остойностяването на предоставяните от ЦУ на ССА услуги.

С плана, по изпълнение на препоръка 2, е определен срок - 07.07.2011 г. за изготвяне на „Вътрешни правила за събиране на приходи в ЦУ на ССА” от главен експерт – юрист в отдел „Човешки ресурси” в ЦУ на ССА. Със заповед № РД-206 от 28.09.2011 г. на председателя на ССА4 е наредено комисия от длъжностни лица да се запознае с вътрешните нормативни документи в ЦУ на ССА и да предложи корекции в същите, в срок до 15.11 2011 г. По време на проверката за изпълнение на препоръките – на 16.02.2012 г. са утвърдени от председателя на ССА „Вътрешни правила за реда за проследяване и докладване на изпълнението на сключените договори свързани с приходи в Централно управление на Селскостопанската академия и контрол на рисковете от несвоевременното отчитане на паричните средства”.5 В тях се регламентира редът за отдаване под наем на недвижими имоти или части от тях – публична и частна държавна собственост, в т. ч. и определянето на наемната цена, както и начинът на остойностяване на предоставяните от ЦУ на ССА услуги за обучение и за настаняване в общежитието на ССА.Препоръка 2 е изпълнена.
По препоръка 3. Да се обсъдят с ръководството на ИАСАС възможностите за предоставяне на своевременна информация, относно установени случаи на нарушаване правата на ССА, като притежател на сертификати, поддържани в Патентното ведомство.

С писмо, изх. № ННОИС – 63 от 03.06.2011 г.6, председателят на ССА се обръща към министъра на земеделието и храните за съдействие за създаване на работна група с участието на представители от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), относно „Необходими мерки за преследване на нарушителите на правата за собственост на ЦУ на ССА за сортовете тютюн (предоставени ни с Ваша заповед


№ РД-09-216 от 15.05.2010 г.) съгласно чл. 18 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (ЗНСРПЖ) през 2010 и 2011 г.” Към писмото са приложени отговори на изпълнителния директор на ИАСАС – от 14.01.2011 г. и 12.05.2011 г., в които се изразява отказ за предоставяне на поискана от ССА информация за фирмите и земеделските производители, отглеждащи сортове тютюн, за които ЦУ на ССА притежава и поддържа сертификатите си в Патентното ведомство. От ИАСАС е посочено, че ще извършат исканите от ССА услуги след заплащане на стари задължения към ИАСАС от ССА и институти към ССА. Не е оказано съдействие от Министерството на земеделието и храните за провеждане на среща между ССА и ръководството на ИАСАС във връзка с дадената препоръка7.

Препоръка 3 е частично изпълнена.
По препоръка 4. Да се въведат контролни дейности, които да минимизират създадените рискове, свързани с несвоевременно отчитане на паричните постъпления в брой.

За своевременното отчитане на постъпилите парични средства в брой за ползвани услуги, предоставени от общежитието на ул. „Шосе Банкя” № 9 и за подобряване на финансовия контрол е издадена заповед № РД-122 от 06.06.2011 г.8 на председателя на ССА. Със заповедта е конкретизирано задължението на техническия сътрудник в отдел „Професионално обучение и квалификация” относно внасянето в касата на ЦУ на ССА на приходите от ползване на общежитието в деня на регистрирането им. Редът за събиране на приходи по договори съгласно Закона за задълженията и договорите, в т. ч. събиране на приходи от чуждоезиково и професионално обучение и от ползване на материалната база на общежитието на ЦУ на ССА, находящо се на ул. Шосе Банкя” № 9, гр. София, е регламентиран във Вътрешните правила за реда за проследяване и докладване на изпълнението на сключените договори свързани с приходи в Централно управление на Селскостопанската академия и контрол на рисковете от несвоевременното отчитане на паричните средства9, утвърдени на 16.02.2012 г.Препоръка 4 е изпълнена.
По препоръка 5. Да се предприемат действия за изменение на Правилника за организацията и дейността на държавните предприятия като ясно се определят правомощията на УС на ССА и на изпълнителното бюро на ССА по отношение избора на директори на държавните предприятия в структурата на ССА.

В приетата с Решение № 608 от 05.08.2011 г. законодателна програма на Министерския съвет за периода 1 юли – 31 декември 2011 г. е предвидено внасяне на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия от министъра на земеделието и храните през месец декември 2011 г. От председателя на ССА е назначена, със заповед № РД-201 от 26.09.2011 г.10, работна група със задача да анализира и допълни основните насоки за промяна на Закона за Селскостопанската академия и промените да се предоставят на юридически екип, в срок до 31.10.2011 г. Изготвеният проект на закон, мотивите към него и други документи са внесени в Министерството на земеделието и храните за съгласуване, с писмо изх. № 30-02-564 от 29.11.2011 г.11 Законопроектът е публикуван на страницата на Министерския съвет в рубриката „Обществени консултации” на 09.02.2012 г.12 Изменения в Правилника за организацията и дейността на държавните предприятия могат да бъдат извършени след приемането на промените в Закона за Селскостопанската академия от Народното събрание.Препоръка 5 е изпълнена.
По препоръка 6. Да се предприемат действия за привеждане на ВПРЗ в съответствие с нормативните изисквания относно заплащането на допълнителни трудови възнаграждения за притежаване на научна степен и за изпълнение на извънредни задачи. Да се въведе ред за заплащане на парични награди на председателя на ССА.

Във Вътрешните правила за работната заплата (ВПРЗ) са извършени допълнения на изискванията на чл. 12, т. 3 и чл. 18, като е регламентиран реда за заплащане на допълнителни трудови възнаграждения за притежаване на научна степен и за изпълнение на извънредни задачи, и на парични награди на председателя на ССА.13Препоръка 6 е изпълнена.
По препоръка 7. Да се актуализират правилата за извършване на инвентаризация на активите и пасивите на ЦУ на ССА.

Утвърдени са Вътрешни правила за провеждане на инвентаризация в ЦУ на ССА, в сила от месец април 2011 г.14 В правилата подробно са описани сроковете за извършване на инвентаризация на отделните групи активи и пасиви на ССА и отделните етапи на процеса – подготовка, провеждане, документиране и осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията.Препоръка 7 е изпълнена.
По препоръка 8. Да се предприемат действия за оценяване на обектите на интелектуалната собственост на ССА.

Длъжностното лице от отдел „Наука, научно обслужване и интелектуална собственост” (ННОИС) в ЦУ на ССА, отговорно за изпълнение на препоръка 8, съгласно плана за предприетите действия по изпълнение на препоръките, писмено уведомява главния научен секретар на ССА на 20.09.2011 г.15 за липсата на информация в отдел „ННОИС” относно възлагане на лицензирана фирма извършването на оценка на интелектуалната собственост на ССА. В писмо до министъра на земеделието, изх. № 04-05-558 от


28.11.2011 г.16 на ССА, се изразява становище, че във връзка с констатирано при одита и заверката на годишния финансов отчет на МЗХ за 2010 г. незавеждане по баланса на ССА на обектите на интелектуалната собственост е необходимо изготвяне на експертна оценка от лицензирани оценители, като за целта следва да се обяви обществена поръчка. С писмото е отправена молба за допълнително включване в бюджета на ССА на средства във връзка с оценяване на продуктите на интелектуална собственост.

По счетоводни данни към 31.12.2011 г. в балансовата стойност на интелектулната собственост на ССА са включени остойностените през 2011 г. всички сортове растения в Института по зеленчукови култури – гр. Пловдив (23 сорта на обща стойност 1 849 639 лв.)17 и в Института по полски култури – гр. Чирпан (23 сорта на обща стойност 9 314 200 лв.)18, и оценените в предходния отчетен период сортове растения и породи животни в четири института19. В ЦУ на ССА обектите на интелектуална собственост (60 броя) не са оценени, поради което не са отразени в счетоводните регистри20.

Към периода на извършване на проверката за изпълнение на препоръките, дадени от Сметната палата, от ССА не са предприети действия за оценка на обектите на интелектуалната собственост на ЦУ на ССА и на институтите към ССА, в които липсват счетоводни данни за притежаваните сертификати за сортове семена и породи животни. Причината е неосигуряване на средства по бюджета на ССА за 2011 г., както и за 2012 г. от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити - Министерството на земеделието и храните, което е уведомено от ССА за проблема в края на 2011 г. (на 28.11)21, 22.

Препоръка 8 е изпълнена частично.
По препоръка 9. Да се възложат отговорности и да се въведе ред за проследяване и докладване на изпълнението на сключените договори, свързани с получаване на приходи от ЦУ на ССА.

От председателя на ССА е издадена заповед № РД-167 от 17.08.2011 г.23 за въвеждане на ред при контрола на извършената работа по сключените от ССА договори. Със заповедта е разпоредено преустановяване на приемането и подписването на протоколи по действащи договори, като за всеки договор изпълнителното бюро ще определя експерт отговорник. В приетите на 16.02.2012 г. „Вътрешни правила за реда за проследяване и докладване на изпълнението на сключените договори свързани с приходи в Централно управление на Селскостопанската академия и контрол на рисковете от несвоевременното отчитане на паричните средства” са определени отговорностите и контрола от страна на длъжностните лица от администрацията на академията по изпълнение на договореностите в ЦУ на ССА24.Препоръка 9 е изпълнена.
По препоръка 10. Да се предприемат действия за прекратяване на сключения на 04.01.2008 г. договор за съвместна дейност със СД „Анани Любенов” в съответствие клауза т. 4.3 от договора.

С писмо, изх. № 04-05-409 от 28.09.2011 г.25, на председателя на ССА е отправена покана към управителя на СД „Анани Любенов” за провеждане на разговор в периода от


11 до 13.11.2011 г. във връзка с одитния доклад на Сметната палата. По отношение на неиздължени от дружеството средства към ССА по договор за съвместна дейност № 1 от 04.01.2008 г., в Софийски районен съд (СРС) е внесено (вх. № 50810 от 23.11.2011 г.) Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК26 (изх. № 04-05-549 от 23.11.2011 г.). Към заявлението са приложени документи, в т. ч. и две уведомителни писма до СД „Анани Любенов” от месец май и месец юни 2011 г., в които е определен срок за издължаване на неплатените от дружеството суми по договор № 1 от 04.01.2008 г., като при неизпълнение на задълженията писмата се считат за уведомление за прекратяване на наемните и стопански взаимоотношения между ССА и фирмата. На 24.11 2011 г. е заведена искова молба27 в СРС (вх. № 51083) от председателя на ССА за постановяване на решение, с което съдът да обяви за прекратен договора между ССА и СД „Анани Любенов и с-ие”. В изпълнение на разпореждане на СРС28 от 24.11.2011 г. за внасяне на държавна такса и прецизиране на исковата молба, председателят на ССА внася в СРС молба на 29.12.2011 г.29, с която се обръща към съда „да осъди ответника да опразни и предаде имуществото, предмет на съдебното производство”.

Препоръка 10 е изпълнена.
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит на финансовото управление на Селскостопанската академия за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г., показва, че са предприети мерки за изпълнение на дадените препоръки.От общо десет препоръки са изпълнени седем и частично са изпълнени три.1 Одитно доказателство № 1

2 Одитно доказателство № 3

3 Одитно доказателство № 2

4 Одитно доказателство № 4

5 Одитно доказателство № 5

6 Одитно доказателство № 6

7 Одитно доказателство № 7

8 Одитно доказателство № 8

9 Одитно доказателство № 5

10 Одитно доказателство № 9

11 Одитно доказателство № 10

12 Одитно доказателство № 11

13 Одитно доказателство № 12

14 Одитно доказателство № 13

15 Одитно доказателство № 15

16 Одитно доказателство № 16

17 Одитно доказателство № 17

18 Одитно доказателство № 18

19 Одитни доказателства № № 19, 20, 21, 22

20 Одитно доказателство № 23

21 Одитно доказателство № 7

22 Одитно доказателство № 24

23 Одитно доказателство № 25

24 Одитно доказателство № 5

25 Одитно доказателство № 26

26 Одитно доказателство № 27

27 Одитно доказателство № 28

28 Одитно доказателство № 29

29 Одитно доказателство № 30


Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница