Доклад №0400006012 за извършен одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2011 г., дължимо към държавния бюджетстраница1/5
Дата13.09.2016
Размер0.6 Mb.
#9709
ТипДоклад
  1   2   3   4   5
ОДИТЕН ДОКЛАД
0400006012

за извършен одит на формирането на годишното превишение на приходите над разходите на Българската народна банка за 2011 г., дължимо към държавния бюджет

м. септември, 2012 г.
Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане № 120 от 13.09.2012 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.

СЪДЪРЖАНИЕ


Списък на съкращенията

3

Терминологичен речник

4

Част първа РЕЗЮМЕ

6

Част втора ВЪВЕДЕНИЕ

7

Част трета КОНСТАТАЦИИ

9

І. Формиране на превишението на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет за 2011 г.

9

1. Адекватност и уместност на оповестената счетоводна политика на БНБ спрямо МСФО и специфичните изисквания, регламентирани от ЗБНБ; последователност на прилагането й през одитирания период

9

1.1. Счетоводна политика и финансови отчети

9

1.1.1. Счетоводна политика

9

1.1.2. Финансови отчети

10

2. Формиране на превишението на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет за 2011 г.

12

3. Разпределение на превишението на приходите над разходите на БНБ

13

4. Изпълнение на дължимата вноска към държавния бюджет

15

ІІ. Управление на Брутния международен валутен резерв и влиянието му върху формиране размера на превишението на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет за 2011 г.

16

1. Управление на БМВР – структура и нормативни актове

16

2. Адекватност на вътрешните актове за управление на БМВР спрямо пазарните промени и прогнози

20

3. Прилагане на действащите нормативни актове при управлението на БМВР

24

4. Динамика на структурата и доходността на активите - влияние върху размера на дължимата вноска към държавния бюджет

26

Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28

Част пета ПРЕПОРЪКИ

29

Опис на одитните доказателства към одитен доклад № 0400006012

30


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


БМВР

Брутен международен валутен резерв

БМР

Банка за международни разплащания, Базел, Швейцария

БНБ

Българска народна банка

ВПОБМВР

Вътрешни правила за операции с брутния международен валутен резерв

НБПУВР

Наръчник с бизнес процедури за управление на валутните резерви на БНБ (юни, 2008 г.)

ВПФОСП

Вътрешни правила за финансови отчети и счетоводна политика

ДЦК

Държавни ценни книжа

ЗБНБ

Закон за Българската Народна Банка

ЗСч

Закон за счетоводството

ИК

Инвестиционен комитет

ИС

Информационни системи

МСС

Международни счетоводни стандарти

МСФО

Международни стандарти за финансова отчетност

МФ

Министерство на финансите

ОБИС

Обединена банкова информационна система

СПТ

Специални права на тираж

УС

Управителен съвет

Дирекция „АКР”

Дирекция „Анализ и контрол на риска”

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница