Доклад №0400308215 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание част първа 3Дата20.10.2017
Размер209.12 Kb.
#32749
ТипДоклад
ОДИТЕН ДОКЛАД

0400308215


за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет

на община Белица за 2014 г.

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа 3

І. ВЪВЕДЕНИЕ 3

ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет 5

ІІІ. Отговорност на одитора 5

Част втора:
КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище 5

І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО 6

1. По банковата сметка на СЕС-РА са получени трансфери от бюджета на ДФЗ в размер на 1 538 183 лв., предназначени за финансиране на разходи за ДДС по чл. 87 от ЗДБРБ за 2014 г. за девет проекта към ПРСР. 6

В Отчета за касовото изпълнение на бюджета същите са отчетени правилно по параграф 61-00 „Трансфери между бюджети“ със знак „плюс“ и неправилно по подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС“ със знак „минус“, вместо на параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и СЕС“, подпараграф 62-02 „Предоставени трансфери“ със знак „минус“. 6

IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО 7


СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

Абревиатура Пълно наименование на съкращенията
ЗСч Закон за счетоводството
НСС Национални счетоводни стандарти

ЕБК Единна бюджетна класификация

СБО Сметкоплан на бюджетните организации

УказаниеДДС Указание на Дирекция „Държавно съкровище”

МФ Министерство на финансите

ТД Търговско дружество

ПРБ Първостепенен разпоредител с бюджета

ВРБ Второстепенни разпоредители с бюджети

ГФО Годишен финансов отчет

ОКИБ Отчет за касовото изпълнение на бюджета

ЕС Европейски съюз

СЕС Сметки за средства от Европейския съюз

ДЕС Други средства от Европейския съюз

ДСД Други сметки и дейности

ОбС Общински съвет

ОбА Общинска администрация

КСФ Кохезионен и структурни фондове

РА Разплащателна агенция

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“

ОП Оперативна програма

ПРСР Програма за развитие на селските райони

ТГС Трансгранично сътрудничество

ДДС Данък върху добавената стойност

МОН Министерство на образованието и науката

ПТГС Програма „Трансгранично сътрудничество“

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие“

УО Управляващ орган
Част първа

І. ВЪВЕДЕНИЕ

1. Правно основание за извършване на одита


Одитът е извършен на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2015 г. и в изпълнение на Заповед № 04-03-082 от 14.09.2015 г. на Тошко Тодоров заместник-председател на Сметната палата.

2. Предмет на одита

Предмет на одита е Годишният финансов отчет (ГФО) на община Белица за 2014г.3.
Елементи на одитирания годишен финансов отчет:

Финансовият одит се извърши на годишния финансов отчет, който включва:3.1. Баланс към 31.12.2014 г.

3.2. Годишните отчети за касовото изпълнение за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., в т.ч.:

 • Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3);

 • Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ);

 • Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” (СЕС-3-РА);

 • Отчет за други средства от Европейския съюз (СЕС-3-ДЕС);

 • Отчет за средствата по други международни програми (СЕС-3-ДМП);

 • Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства (Б-3 с код 33).

 • др. отчетни форми, съгласно указания на МФ.

3.3. Приложение към ГФО за 2014 г., което съдържа обяснителна записка за изпълнението на бюджета, прилаганата счетоводна политика, информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи, както и допълнителни справки и разшифровки, съгласно указания на МФ.

4. Обхват


Основните области, които са обхванати при изпълнение на одитната задача са:

4.1. Проверка на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове относно:

 • съответствие на формата, съдържанието и представянето на отчета с приложимите изисквания;

 • вярно и честно представяне на информацията в отчета, в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;

 • взаимовръзка между счетоводни сметки от СБО и параграфи от ЕБК за одитираната година.


4.2. Проверка на баланса към 31 декември относно:

 • съответствие на отразените в баланса стопански, финансови и счетоводни операции с приложимата рамка за финансово отчитане;

 • вярно и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на одитираната организация;

 • последователност при прилаганата счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;

 • съответствие на извършената годишна инвентаризация на активите и пасивите и осчетоводяването на резултатите от нея в съответствие с действащото счетоводно законодателство и вътрешни актове на одитираната организация;

 • съответствие на формата, съдържанието, изготвянето и представянето на годишния баланс и приложенията към него с нормативните изисквания.


4.3. Проверка на приложенията към Годишния финансов отчет

Приложенията към ГФО (обяснителна записка, информация за състоянието и изменението на основните активи, пасиви, приходи и разходи) са проверени относно съответствието на включената в тях информация със съдържанието на баланса, оборотната ведомост и други източници на информация, както и с приложимата рамка за финансово отчитане.


4.4. Системата за вътрешен контрол в одитираната организация

Системата за вътрешен контрол е оценена от гледна точка на способността й да осигури изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.ІІ. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет


Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на информацията в този финансов отчет, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, както и за функционирането на система за вътрешен контрол, необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

ІІІ. Отговорност на одитора


Отговорността на Сметна палата се свежда до изразяване на независимо одитно становище по този финансов отчет, основаващо се на резултатите от извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие със Закона за Сметната палата и основните одитни принципи на Международните стандарти на Върховните одитни институции. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че одиторите да се убедят в разумна степен на увереност, доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включи изпълнението на процедури с цел получаване на одитни доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури са въпрос на независима одитна преценка, включително оценка на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска се взе под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансов отчет, за да се разработят одитни процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на становище относно ефективността на цялостната система за вътрешен контрол на организацията. Одитът също така включи оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Част втора:
КОНСТАТАЦИИ или База за изразяване на становище
І. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО

1. По банковата сметка на СЕС-РА са получени трансфери от бюджета на ДФЗ в размер на 1 538 183 лв., предназначени за финансиране на разходи за ДДС по чл. 87 от ЗДБРБ за 2014 г. за девет проекта към ПРСР.

В Отчета за касовото изпълнение на бюджета същите са отчетени правилно по параграф 61-00 „Трансфери между бюджети“ със знак „плюс“ и неправилно по подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС“ със знак „минус“, вместо на параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и СЕС“, подпараграф 62-02 „Предоставени трансфери“ със знак „минус“.1


В Отчета за касовото изпълнение на СЕС - РА, код 42, тези средства са неправилно отчетени по подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС”, вместо по параграф 62-00 „Трансфери между бюджети и СЕС“, подпараграф 62-01 „Трансфери между бюджети и сметки за СЕС“.2

Предвид получаването на средствата по банкова сметка 7443 на община Белица, трансфера е следвало да се отчете едновременно по бюджета на общината като получен трансфер от бюджета на ДФЗ и като предоставен трансфер за СЕС, а в Отчета за СЕС като получен трансфер от бюджета на общината.

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 21 от ДДС № 06 от 2014 г. и т. 16 от ДДС № 07 от 2014 г.

Допуснатото отклонение оказва влияние върху раздел „Операции с финансови активи и пасиви“ на Отчета за касовото изпълнение на бюджета и на отчета на СЕС - РА, код 42.

2. През 2014 г. в оборотната ведомост на СЕС-ДЕС не са осчетоводени следните стопански операции:3

2.1. Получени помощи в размер на 28 600 лв. по проект по Програма „Трансгранично сътрудничество с Македония“, не са осчетоводени в оборотната ведомост на СЕС-ДЕС по сметка 7471 „Получени текущи помощи и дарения от други държави“.

2.2. Средства с нетен размер 74 967 лв., представляващи постъпления по проект по Програма „Трансгранично сътрудничество с Македония“ в размер на 103 000 лв., които касово са отчетени по подпараграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС“ със знак „минус“ и 28 033 лв. - наличност по проект „Валуризация”, отчетени по същия подпараграф със знак „плюс, не са осчетоводени в отчетна група СЕС по сметка 4684 "Разчети със сметки за средства от ЕС на общините за постъпили и разходвани суми".

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 39.3 от ДДС № 12 от 2013 г.

Допуснатото отклонение оказва влияние върху шифър 0076“Други вземания“ от актива и върху шифър 0403 „Прираст/намаление в нетните активи за периода“от пасива на баланса.

3. Предоставени 41 254 лв. от общинския бюджет за съфинансиране на проекти по ОП „Регионално развитие“ са неправилно осчетоводени в отчетна група „Бюджет“ по сметка 4624 „Временни безлихвени заеми от/за сметки за средствата от ЕС на общини“, вместо по сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС на общини“. 4

Не са спазени указанията, дадени в т. 19 от ДДС № 7 от 2008 г. и т. 53 от ДДС № 14 от 2013 г.

Допуснатото отклонение оказва влияние върху шифър 0075 „Вземания по заеми между бюджетни предприятия“ от актива и върху шифър 0403 „Прираст/намаление в нетните активи за периода“от пасива на баланса.

4. Община Белица има 100 % участие в капитала на едно търговско дружество – „Мусала“ ЕООД. При осчетоводяване на дела на инвестицията на общината в дружеството не е прилаган методът на собствения капитал и не са отразявани промените в дела на инвестицията, в резултат на което към 31.12.2014 г. е допуснато отклонение в размер на 12 000 лв.5

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 28.4 от ДДС № 20 от 2004 г.

Допуснатото отклонение оказва влияние на шифри 0051 „Дялове и акции“ от актива на баланса и 0403 „Прираст/намаление в нетните активи за периода от пасива на баланса.IІ. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО


1. Получените трансфери по европейски проекти, финансирани от КСФ на стойност 895 413 лв., в отчетна група СЕС са осчетоводени неправилно по сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС на общини“, вместо по сметка 7532 „Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“6.

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 53 от ДДС № 14 от 2013 г. и СБО.

2. Предоставени от общинския бюджет 9 989 лв., за съфинансиране по проекти по ОПРР, в отчетна група СЕС са осчетоводени неправилно по кредита на сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за СЕС на общини“, вместо по сметка 7524 „Касови трансфери от/за бюджети на общини“.7

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 53 от ДДС № 14 от 2013 г. и СБО.

3. Получени трансфери от ПУДООС в размер на 4 991 лв. са неправилно осчетоводени по кредита на сметка 7481 "Получени текущи помощи и дарения от ЕС", вместо по сметка 7522 "Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор "Централно управление".8

Не са спазени СБО и т. 17 от ДДС № 7 от 2014 г.

4. Получени трансфери от УО към секторна програма „Коменски“ на стойност 7 823 лв. неправилно са осчетоводени в отчетна група СЕС по кредита на сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“, вместо по сметка 7532 „Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“.9

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 53 от ДДС № 14 от 2013 г. и СБО.

5. Приходи от продажба на оборудване на стойност 17 238 лв. са неправилно осчетоводени по сметка 7143 "Приходи от продажба на сгради", вместо 7144 "Приходи от продажба на машини, съоръжение, оборудване".10

Не е спазен СБО.

6. Неправилно са отчетени на касова и на начислена основа стопанските операции по получаването и погасяването на заеми от ФЛАГ-ЕАД, както следва:11

6.1. Погашения в размер на 806 061 лв. за ползван дългосрочен кредит по проект по ПТГС с Гърция, са неправилно отчетени по подпараграф 83-81 "Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната", вместо по подпараграф 83-82 "Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната";

6.2. Получен краткосрочен кредит по проект по Програма „Трансгранично сътрудничество с Македония“ в размер на 178 789 лв. и извършени погашения в същия размер, са неправилно осчетоводени по сметка 1992 "Дългосрочни заеми от небюджетни предприятия от сектор "Държавно управление", вместо по сметка 1991 "Краткосрочни заеми от небюджетни предприятия от сектор "Държавно управление“.

Не са спазени СБО и ЕБК.

7. Поетите и реализирани от общината ангажименти са правилно осчетоводени съответно по кредита и дебита на сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи – наличности“ в неправилна кореспонденция със сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви“, вместо със сметки от подгрупа 980 „Поети ангажименти за разходи – потоци“. Отклонението е в размер на 2 177 027 лв. в отчетна група „Бюджет“ и 8 733 375 лв. в отчетна група „СЕС-РА“.

Не са спазени указанията на МФ, дадени с т. 77 от ДДС № 14 от 2013 г.12

8. Разходи за снегопочистване в размер на 180 485 лв., неправилно са осчетоводени по сметка 6021 "Разходи за текущ ремонт", вместо по сметка 6029 "Други разходи за външни услуги". 13

Не е спазен СБО.

9. Разходи за платени съдебни разноски и съдебни обезщетения в размер на 11 376 лв., неправилно са осчетоводени по сметка 6063 "Разходи за съдебни такси в страната", вместо по сметка 6091 "Разходи за съдебни разноски и арбитраж в страната".14

Не е спазен СБО.

10. Разходи за членски внос в НСОРБ в размер на 4 369 лв., неправилно са осчетоводени по сметка 6098 "Други разходи в страната", вместо по сметка 6451 "Субсидии и други текущи трансфери за нестопански организации".15

Не са спазени указанията на МФ, дадени с т.19 от ДДС 07 от 2014 г.

11. Обезщетения и помощи за домакинства в размер на 36 026 лв., неправилно са осчетоводени по сметка 6425 "Капиталови трансфери и обезщетения за домакинства", вместо по сметка 6421 "Помощи, обезщетения и други текущи трансфери за домакинства".16

Не е спазен СБО.

12. Присъдени издръжки в размер на 8 276 лв. са осчетоводени неправилно по сметка 6425 "Капиталови трансфери и обезщетения за домакинства", вместо по сметка 6421 "Помощи, обезщетения и други текущи трансфери за домакинства".17

Не е спазен СБО.

13. Разходи за изграждане на инфраструктурни обекти – спортни площадки и подпорни стени в размер на 251 498 лв. са неправилно отчетени по подпараграф 52-19 "Придобиване на други ДМА", вместо по подпараграф 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти". 18

Не е спазена ЕБК за 2014 г.

14. Разходи за придобиване на НДМА в размер на 11 520 лв. са неправилно отчетени по подпараграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти", вместо по подпараграф 53-09 "Придобиване на други НМДА".19

Не е спазена ЕБК за 2014 г.

15. Разходи за командировки в чужбина в размер на 3 652 лв. са неправилно отчетени по подпараграф 10-16 "Вода, горива и енергия", вместо по подпараграф 10-53 "Дългосрочни командировки в чужбина".20

Не е спазена ЕБК за 2014 г.

16. Отчетите за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, както и годишната оборотна ведомост и баланса към 31.12.2014 г. на община Белица са представени след срока, определен в т. 11 от ДДС № 15 от.2014 г.21
ІІІ. Отклонения, коригирани по време на одита

1. Закупени народни носии и музикални инструменти в размер на 51 386 лв. по проект "Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Белица с прилагане на аудио - визуална и компютърна технология" са неправилно осчетоводени по сметка 2109 Други НМДА", вместо по сметка 2060 "Стопански инвентар".22

Не е спазен СБО.

2. Не са взети счетоводни операции за капитализиране в отчетна група ДСД на незавършени инфраструктурни обекти на стойност 8 590 732 лв. Същите са неправилно осчетоводени като ДМА в процес на придобиване в отчетна група „СЕС“, вместо да бъдат изписани на разход по счетоводна сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ и заведени в отчетна група ДСД по съответните сметки от подгрупа 207 „Дълготрайни материални активи в процес на придобиване“ в кореспонденция със сметка 7609 „Коректив за капитализирани активи в отчетна група „Други сметки и дейности“.

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т. 18 от ДДС № 14 от 2013 г.23

3. По банковата сметка на СЕС-РА са получени трансфери от бюджета на ДФЗ в размер на 1 538 183 лв., предназначени за финансиране на разходи за ДДС по чл. 87 от ЗДБРБ за 2014 г. за девет проекта по ПРСР.

В отчетна група „Бюджет” средствата са осчетоводени неправилно по дебита на сметка 4684 "Разчети със сметки за средства от ЕС на общините за постъпили и разходвани суми" и кредита на сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС на общини“, вместо по дебита на сметка 7534 „Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС на общини“ в кореспонденция със сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни организации от подсектор „Централно управление“.24

В оборотната ведомост на СЕС – РА тези средства са неправилно осчетоводени по кредита на сметка 4684 "Разчети със сметки за средства от ЕС на общините за постъпили и разходвани суми", вместо по сметка 7524 „Касови трансфери от/за бюджети на общини“.25

Не спазени указанията на МФ, дадени в т. 21 от ДДС № 06 от 2014 г. и т. 16 от ДДС № 07 от 2014 г.

4. Блокирани средства от набирателната сметка на община Белица в КТБ, в размер на 110 771 лв., са възстановени от ЦБ по бюджетната сметка на общината. Към 31.12.2014 г. средствата не са прехвърлени по набирателната сметка.

В отчетна група „ДСД“ средствата са посочени като салдо по сметка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“, вместо по сметка 4693 „Вземания от общини за временни депозити и гаранции“. 26

Не са спазени указанията на МФ, дадени в т.т. 40.3 „б“ и 42 от ДДС № 13 от 2014 г.

5. През 2014 г. в отчетна група „СЕС“ не са съставени счетоводни статии за прехвърляне на салдото на сметка 1002 „Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове” по сметка 1001 „Разполагаем капитал”, размер на 9 198 168 лв.27

Не са спазени указанията на т. 107 от ДДС № 14 от 2013 г.

6. В отчетна група „Бюджет“ сумата на крайното салдо за 2013 г. на подлежащата на закриване сметка 1997 „Други заеми и дългове към местни лица“ – 806 061 лв. не е посочено като начално салдо за 2014 г., а директно е пренесено като начално салдо по новооткритата сметка 1992 „Дългосрочни заеми от небюджетни предприятия от сектор „Държавно управление“.

Не са спазени указанията на МФ, дадени в писмо № 91-00-50 от 24.01.2014 г.

7. Сметка 9939 „Приходи от стопанска дейност“ – 429 354 лв. е приключена неправилно със сметка 9981 „Кореспондираща сметка за задбалансови активи“, вместо със сметка 9989 „Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви“.Не са спазени указанията на МФ, дадени с т.59.3.2. от ДДС №20 от 2004 г.

8. В отчетна трупа „СЕС“ не е спазена стойностната връзка между началните салда за 2014 г. и крайните салда към 31.12.2013 г. по балансова сметка 2079 „Други ДМА в процес на придобиване“ (916 704 лв.), сметка 4614 „Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети“ (60 755 лв.) и сметка 4684 „Разчети със СЕС на общините за постъпили и разходвани средства“ (25 786 лв.) и задбалансова сметка 9200 „Поети ангажименти за разходи“ (99 980 лв.), сметка 9214 „Получени гаранции и поръчителства“ (6 000 лв.), сметка 9299 „Други кредитори по условни задължения“ (3 125 058 лв.) и сметка 9902 „Инфраструктурни обекти“ (916 704 лв.)

В резултат от допусната техническа грешка салдото по сметка 9923 „Просрочени задължения към доставчици“ в размер на 91 901 лв. е посочено в обобщената оборотна ведомост по сметка 9233 „Обезпечени задължения по реда на особените залози“. Посочените отклонения не оказват влияние върху крайните салда по баланса за 2014 г.28

На основание т. 27 от ДДС № 16 от 13.12.2014 г. по време на финансовия одит са извършени корекции в оборотната ведомост и баланса на община Белица.


Коригираните баланс и оборотна ведомост са представени в Сметната палата.29
При извършения финансов одит на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и чуждите средства, както и на оборотната ведомост и баланса за 2014 г. на община Белица, след извършените корекции, не са установени съществени отклонения, които да оказват влияние върху потребителите на информация.
Настоящият одитен доклад е изготвен в 2 еднообразни екземпляра, по един за община Белица и един за Сметната палата и е неразделна част от одитното становище.
В подкрепа на констатациите са събрани 24 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 23, ет. 4, стая 41, ИРМ - Благоевград.

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД
Одитни доказателства

Брой страници

1

РД 2.13 Взаимовръзки между сметки и параграфи за трансфери

4

2

РД 2.14-1 Взаимовръзки между сметки и параграфи за ОФАП в отчетна група „Бюджет“. Доклад общински дълг

10

3

РД 2.15-3 Процедура по същество на получено финансиране за ДДС по проект към ПРСР

2

4

РД 2.28 Взаимовръзки между сметки и параграфи на РА (приходи, трансфери, ОФАП)

3

5

РД 2.27 Взаимовръзки между сметки и параграфи на ДЕС (приходи, трансфери, ОФАП)

4

6

РД 2.34 Отчитане на дяловото участие в ТД и на промените в дела на инвестицията на общината. Решение на ОбС. Копие от отчета на ТД

4

7

РД 2.26 Взаимовръзки между сметки и параграфи на КСФ (приходи, трансфери, ОФАП)

3

8

РД 2.11 Взаимовръзки между приходни сметки и параграфи

6

9

РД 2.17 Процедури по същество за отчитане на поетите ангажименти

3

10

РД 2.12Взаимовръзки между разходни сметки и параграфи – „Бюджет“. МО

10

11

РД 2.31 Взаимовръзки между разходни сметки и параграфи на РА

7

12

МО № 35

1

13

РД 2-32 Капитализация на задбалансови активи по реда, указан в ДДС №14/2013 г. Извлечения от счетоводните сметки

8

14

МО № 33

1

15

МО № 36

1

16

РД 2.14-2 Взаимовръзки между сметки и параграфи за ОФАП в отчетна група ДСД- код 33. Справка КТБ

5

17

МО № 34

1


18

Рд 2.33 Проверка на операциите по годишното приключване на счетоводните сметки

2

19

МО № 37

1

20

РД 2.7 Проверка на съответствието на елементите на ОКИБ

3

21

РД 2-36 Приема-предавателен протокол за предаване на коригирана оборотна ведомост към 31.12.2014 г.

1

22

Искане, банкови бордера за ДДС

48

23

РД 2.30 Взаимовръзки между разходни сметки и параграфи на ДЕС

6

24

РД 1.14-1 и РД 1.14-2 Проверка на приключвателните операции

28

ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ С ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ

на Годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г.

София, 2015 г.

Настоящото одитно становище е изготвено на основание чл. 54, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Белица за 2014 г.

Резултатите от извършения от Сметна палата независим одит, представени в Одитен доклад № 0400308215, предоставят достатъчна и подходяща база за изразеното одитно становище.

Независимо одитно становище

Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Белица към 31 декември 2014 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.

Финансовият отчет на община Белица за 2014 г. се заверява без резерви с обръщане на внимание.

Параграф за обръщане на внимание

Сметна палата обръща внимание на ръководството на общината за неефективното действие на контролните дейности относно:

- отчитане на касова и начислена основа на получените трансфери от бюджета на ДФЗ, предназначени за финансиране на разходи за ДДС;

- прилагане на метода на собствения капитал при осчетоводяване на дяловото участие на общината в търговски дружества;

- капитализиране на инфраструктурни обекти в отчетна група „Други сметки и дейности“;

- спазване на стойностната връзка между началния баланс за текущата година и крайния баланс за предходния отчетен период.Одитното становище не е квалифицирано във връзка с този въпрос.

1 Одитно доказателство №№1,2,3,22

2 Одитно доказателство №4,22

3 Одитно доказателство №5

4 Одитно доказателство № 1

5 Одитно доказателство № 6

6 Одитно доказателство № 7

7 Одитно доказателство № 7

8 Одитно доказателство №№ 8,1

9 Одитно доказателство №№1,2,3,22

10 Одитно доказатгелство №8

11 Одитно доказателство №2

12 Одитно доказателство №9

13 Одитно доказателство№10

14 Одитно доказателство №10

15 Одитно доказателство №10

16 Одитно доказателство №10

17 Одитно доказателство №10

18 Одитно доказателство №10

19 Одитно доказателство №10

20 Одитно доказателство №23

21 Одитно доказателство № 20

22 Одитно доказателство №11,12

23 Одитно доказателство №13,14

24 Одитно доказателство №№1,2,3,15, 22

25 Одитно доказателство №№4,22

26 Одитно доказателство №16,17

27 Одитно доказателство №18,19

28 Одитно доказателство №24

29 Одитно доказателство № 21


Каталог: search -> download
download -> Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
download -> Доклад №0200000411 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на община Белоградчик за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 г
download -> Списък на съкращенията
download -> Доклад №0000000709 1 за извършен одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на
download -> Доклад №0200008813 за извършен одит за съответствие при възникването и управлението на общинския дълг на Община Кюстендил за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 09. 2013 г
download -> Доклад №0100310515 за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Гулянци за 2014 г. София, 2015 г. Съдържание І. Въведение 4


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница