Доклад №0400400811 за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия герб за периода от 01. 01. 2010 г до 31. 12. 2010 гДата13.11.2017
Размер199.06 Kb.
#34504
ТипДоклад

ОДИТЕН ДОКЛАД

0400400811за извършен одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ за периода

от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

Октомври 2011 г.
Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане № 221 от 31.10.2011 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.

СЪДЪРЖАНИЕ


Част първа Резюме

4

Част втора Въведение

5

І. Основание за извършване на одита

5

ІІ. Одитиран обект

5

ІІІ. Одитиран период

5

ІV. Кратка информация за одитирания обект

5

V. Цели на одита

5

VІ. Обхват на одита

6

VІІ. Критерии за оценка

6

Част трета Констатации

6

І. Съответствие на финансовата дейност на политическата партия с нормативните изисквания

6

1. Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2010 г. в Сметната палата

6

2. Организация и функциониране на счетоводната система

7

3. Забрана за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

8

ІІ. Законосъобразност на набраните приходи и извършените разходи от политическата партия

8

1. Приходи

8

2. Разходи

10

ІІІ. Управление на предоставеното под наем имущество – държавна и/или общинска собственост

10

ІV. Създаване и водене на публичен регистър на интернет страницата на политическата партия.

11

Част четвърта Заключение

12СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ГФО

Годишен финансов отчет


ДВ

Държавен вестник


ЗПП

Закон за политическите партии


ЗСч.

Закон за счетоводството


МСС

Международни счетоводни стандарти


НДК


Национален дворец на културата

ОПР


Отчет за приходите и разходите

ПП ГЕРБ

Политическа партия ГЕРБЧаст първа

РЕЗЮМЕ
В съответствие с утвърдената Програма за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г. и на основание Заповед № ОД-4-008 от 04.04.2011 г. се извърши одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическа партия ГЕРБ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.

ПП ГЕРБ е регистрирана на 05.03.2007 г. в Софийския градски съд по фирмено дело № 1545, със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление - София, район Триадица, НДК, Административна сграда, ет.17.

Одитната задача обхвана проверка и оценка на: съответствието на финансовата дейност на политическата партия с нормативните изисквания, относно изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2010 г. в Сметната палата; организацията и функционирането на счетоводната система на партията; спазване на забраната за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации; законосъобразност на набраните приходи и извършените разходи; управление на предоставеното под наем имущество държавна и/или общинска собственост; поддържане на публичен регистър по чл. 29, ал. 2 от Закона за политическите партии (ЗПП).

Основни констатации и оценки:

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2010 г.

Счетоводната система на партията е организирана в съответствие със счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан, утвърдени от председателя на партията. Приетата счетоводна политика е разработена в съответствие със Закона за счетоводство (ЗСч.) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, както и с изискванията на Международните счетоводни стандарти (МСС) по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в националните нормативни актове по счетоводство.

През 2010 г. партията нарушава разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗПП относно забраната за извършване на стопанска дейност, като получава приходи от стопанска дейност. Приходите са незначителни по размер. Получени са по договор за съвместна дейност в ползван под наем от партията общински имот. Партията прекратява договорните отношения през месец февруари 2010 г.

Счетоводното отчитане през одитирания период е осъществено при спазването на основните счетоводни принципи и на основата на документалната обоснованост на стопанските операции.

ПП ГЕРБ спазва забраната на ЗПП за учредяване и участие в търговски дружества и кооперации.

Формираните приходи за 2010 г. от ПП ГЕРБ са в размер на 18 231 154 лв. Приходите са от: държавна субсидия, членски внос, лихви по депозити и дарения.

Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване на средства от държавна субсидия.

За получените през 2010 г. дарения, към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци на дарителите – физически лица и размера на получените дарения. От ПП ГЕРБ са спазени законовите ограничения и забрани относно размера и източника на получените дарения.

Получените приходи са в съответствие със законовите разпоредби и са отчетени правилно.

За одитирания период са отчетени разходи на партията в размер на 5 321 143 лв. С най-голям относителен дял спрямо общия размер на разходите са разходите за външни услуги.

Разходите са в съответствие със законовите разпоредби – извършени са за присъщи дейности на партията и са отчетени правилно.

Извършена е проверка и оценка на управлението на 28 имота (5 имота – частна държавна собственост и 23 – частна общинска собственост) от предоставените под наем на партията в градовете София, Варна, Пловдив, Перник и Русе. През одитирания период са прекратени наемните отношения за 6 имота.

Наемните вноски са изплащани в срок, съгласно договорните отношения.

Относно ползването от партията на предоставените й под наем общински имоти, е установено, че в 2 имота, предоставени от община Пловдив, се осъществява дейност, различна от дейността на партията. Не може да се изрази увереност относно спазването на изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП при управлението на ползваните от партията имоти в гр. Пловдив.

През одитирания период Контролната комисия на ПП ГЕРБ, в изпълнение на уставните си задължения, извършва проверки, свързани с ползването на предоставените на партията под наем имоти – държавна и/или общинска собственост. В резултат на предприетите от контролния орган мерки, през месец февруари 2010 г. е прекратен договор за преотдаване на помещение в гр. Перник. Констатираните при одита случаи на ползване на имоти от трети лица в гр. Пловдив се разглеждат от Контролната комисия на партията относно законосъобразното им ползване.

ПП ГЕРБ има създаден публичен регистър, публикуван на интернет страницата на партията. Оповестени са данните, които се изискват в чл. 29, ал. 2 от ЗПП.


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ
І. Основание за извършване на одита

Одитът се осъществява на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата, одитна задача № 517 от Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2011 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-04-008 от 04.04.2011 г. на г-н Валери Апостолов, заместник – председател на Сметната палата.


ІІ. Одитиран обект

Обект на одита е финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на ПП ГЕРБ.


ІІІ. Одитиран период

Одитираният период е от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.


ІV. Кратка информация за одитирания обект

ПП ГЕРБ е регистрирана на 05.03.2007 г. в Софийския градски съд по фирмено дело № 1545, със седалище по съдебна регистрация и адрес на управление - София, район Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17. За одитирания период партията се представлява от Бойко Методиев Борисов.


V. Цели на одита

Целите на одита са:

1. Да се анализира и оцени финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП ГЕРБ в съответствие с изискванията на ЗПП и ЗСч.

2. Да се осигури публичност и прозрачност на приходите и разходите на


ПП ГЕРБ и управлението на предоставеното й имущество - държавна и/или общинска собственост.
VІ. Обхват на одита

Одитната задача обхваща проверка и оценка на:

1. Набраните приходи и извършените разходи, съобразно нормативно регламентирания ред;

2. Управлението на предоставеното под наем имущество държавна и/или общинска собственост;

3. Организацията и функционирането на счетоводната система, осигуряваща отразяване в счетоводните регистри на стопанските операции, съгласно изискванията на ЗСч. и изготвяне на отчетните форми за одитирания период в съответствие с разпоредбите на счетоводното законодателство;

4. Създаване и поддържане на публичен регистър от ПП ГЕРБ, съгласно изискванията чл. 29, ал. 2 от ЗПП.


VІІ. Критерии за оценка

При одита на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на ПП ГЕРБ са използвани следните критерии за оценка:

1. Съответствие на формираните приходи и извършените разходи, съгласно ЗПП, ЗСч. и договорите.

2. Законосъобразно управление на предоставеното под наем имущество държавна и/или общинска собственост;

3. Съответствие на изготвените отчетни форми на Годишния финансова отчет (ГФО) за 2010 г. и навременното им представяне в Сметната палата, съгласно изискванията на ЗПП, ЗСч. и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;

4. Спазване на изискванията регламентирани в чл. 29, ал. 2 от ЗПП за създаване и поддържане на публичен регистър;

5. Публичност и прозрачност на финансовата дейност и управлението на имуществото.
Част трета

КОНСТАТАЦИИ
І. Съответствие на финансовата дейност на политическата партия с нормативните изисквания

1. Изготвяне и представяне на годишния финансов отчет за 2010 г. в Сметната палата

Годишният финансов отчет на ПП ГЕРБ е представен в Сметната палата, с вх. № 48-00-135 от 29.03.2011 г., в срока по чл. 34, ал. 4 от ЗПП. Отчетът отговаря по форма и съдържание на изискванията на чл. 34 от ЗПП.

Отчетът е съставен от лице, което отговаря на изискването на чл. 35 от ЗСч. и е подписан от съставителя и от лице, упълномощено от представляващия партията. Спазени са изискванията за подписване на финансовия отчет съгласно чл. 34 от ЗСч.

В изпълнение на чл. 34, ал. 2 от ЗПП, е извършен независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор. В одиторския доклад е изразено мнение, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на партията към 31.12.2010 г.Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на годишния финансов отчет на партията за 2010 г.
2. Организация и функциониране на счетоводната система

Счетоводната система на ПП ГЕРБ е организирана в съответствие със счетоводната политика1 и индивидуалния сметкоплан2, утвърдени от председателя на партията.

Приетата счетоводна политика е разработена в съответствие със ЗСч и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, както и с изискванията на МСС по въпроси, за чието решаване няма изрични разпоредби в националните нормативни актове по счетоводство. С политиката е определен редът, организацията, изходните положения, концепциите, правилата, базите и процедурите за предоставяне на информацията във финансовите отчети. Определени са и видът, редът и вътрешните отговорности за предоставяне на необходимата финансово-счетоводна информация на ръководството на партията за осъществяване на неговите функции.

Текущото счетоводно отчитане е организирано по утвърден на 04.01.2010 г. от председателя индивидуален сметкоплан, в който се предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност на партията, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности. Създадена е аналитична отчетност за отделните обособени структури на партията по видове приходи и разходи3. При осчетоводяването се използват и партиди за допълнителна аналитичност на разходите. Добра практика, осигуряваща прозрачност, е приходите от членски внос да се отчитат чрез фискални устройства за всяка местна структура на партията, като срещу всеки приход се издава фискален бон.

През одитирания период текущо са давани инструкции, указания, процедури за отчитане на структурите по места4, с цел осигуряване на финансова дисциплина в партията.

Счетоводната система е организирана в съответствие с действащото законодателство.

Текущото отчитане на стопанските операции е извършено в съответствие с принципа за документална обоснованост въз основа на предварително съставени счетоводни документи, които съдържат задължителните реквизити предвидени в ЗСч. При извършената документална проверка е установено, че са спазени основните изисквания, свързани с документооборота.Счетоводното отчитане е осъществено при спазването на основните счетоводни принципи, и на основата на документалната обоснованост на стопанските операции.

През отчетната 2010 г. със Заповед № РД-09-Г-006 от 29.12.2010 г.5 на административния секретар на партията са определени комисии по местните партийни структури за извършване на годишна инвентаризация на дълготрайните активи и паричните средства. Тези правомощия са вменени на административния секретар по длъжностна характеристика6, утвърдена от председателя на ПП ГЕРБ. Резултатите от инвентаризацията са отразени в инвентаризационни протоколи от структурите по области и сравнителна ведомост7.Спазени са разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗСч относно инвентаризация на активите и пасивите през одитирания период с цел достоверното им представяне във финансовия отчет.
3. Забрана за извършване на стопанска дейност и учредяване и участие в търговски дружества и кооперации

През 2010 г. ПП ГЕРБ получава и отчита приходи от стопанска дейност в размер на 423 лв.8 по договор за съвместна дейност и сътрудничество с едноличен търговец9, в имот предоставен на партията под наем от община Перник. Размерът на приходите е формиран като процент от годишния оборот на търговския обект в имота. За приходите е платен дължимият данък по ЗКПО.10Нарушена е забраната на чл. 22, ал. 1 за извършване на стопанска дейност от политическите партии. Нарушението е констатирано при предходния одит на партията за 2009 г. (извършен през 2010 г.) Договорът за съвместна дейност и сътрудничество е прекратен през февруари 2010 г.11

В годишния финансов отчет не са отразени дългосрочни финансови активи - дялове и участия в търговски дружества и кооперации12. При проверката на предоставените документи не са установени факти, доказващи дялове и участия на ПП ГЕРБ в търговски дружества и кооперации.Спазена е разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от ЗПП относно забраната за учредяване и за участие в търговски дружества и кооперации.
ІІ. Законосъобразност на набраните приходи и извършените разходи от политическата партия

Партията прилага утвърдени от 04.01.2010 г. финансови правила за набиране и разходване на средствата за финансиране на дейността и осъществяване на контрол по спазване на законовите разпоредби13.Създадени са условия за спазване на изискванията на ЗПП относно набирането и разходването на средства.


  1. Приходи

За 2010 г. са отчетени приходи в общ размер на 18 231 154 лв.


Структура на приходите

Вид приход

Размер

(в лева)

Съотношение спрямо общия размер на приходите

(в проценти)

Държавна субсидия

17 819 548

97,74

Членски внос

200 311

1,10

Лихви по депозити

198 619

1,09

Дарения

12 120

0,07

Други, в т. ч. от стопанска дейност

423

0,002

От валутни операции и други

133

0,0007

Проверени са приходи в размер на 17 819 971 лв. (98 на сто от общия размер на всички приходи), на които са извършени тестове на контроли и по същество14.

С най-голям относителен дял спрямо общия размер на отчетените приходи са приходите от държавна субсидия - 97,74 на сто.

1.1 ПП ГЕРБ получава държавна субсидия като партия, представена в 41-вото Народно събрание. Размерът на предоставената държавна субсидия за 2010 г. е формиран на база получените действителни гласове от партията на последните парламентарни избори и декларираната принадлежност на трима независими депутати към ПП ГЕРБ. През първото тримесечие на 2010 г. един независим депутат, с декларация от 19.03.2010 г., декларира принадлежност към ПП ГЕРБ, считано от 01.01.2010 г. Другите двама независими депутати декларират принадлежност към ПП ГЕРБ с декларации от 25.06.2010 г. и от 28.06.2010 г., считано от 01.04.2010 г.

На основание параграф 2а, ал. 1 от ЗПП годишната държавна субсидия се предоставя на правоимащите политически партии и коалиции в размер на 85 на сто от общата сума по Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

От Министерството на финансите е извършена промяна на държавната субсидия по тримесечия на 2010 г. С 15 на сто е намалена полагащата се субсидия за третото и четвъртото тримесечия на годината. Размерът на субсидията за третото тримесечие е намален и със сумата равна на 15 на сто от преведената субсидия за първото тримесечие, а субсидията за четвъртото тримесечие е занижена със сумата равна на
15 на сто от преведената субсидия за второто тримесечие.

Отразената в годишния финансов отчет от партията държавна субсидия за 2010 г. съответства на преведената от Министерството на финансите15. Приходите от държавна субсидия са осчетоводени по съответната счетоводна сметка.

През 2010 г. от партията не са предоставяни средства от държавната субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.

Спазени са изискванията на чл. 25 и чл. 28 от ЗПП за получаване и изразходване на средства от държавна субсидия.

1.2. За получените през 2010 г. дарения, към годишния финансов отчет на партията е приложена декларация със списъци на дарителите – физически лица и размера на получените дарения. Общият размер на получените от партията дарения от едно физическо лице за 2010 г. не надхвърля определения от закона праг за деклариране на произхода на средствата от 5 000 лв. и прага от 10 000 лв. за получаване на дарение за една календарна година.Спазени са изискванията на чл. 23, ал. 2 от ЗПП за размера на получените дарения от едно физическо лице16.

Средствата, получени от дарения са документално обосновани и счетоводно отразени.Спазени са законовите ограничения и забрани относно размера и източника на получените дарения17.

Спазени са законовите изисквания при набирането на приходи от ПП ГЕРБ.


  1. Разходи

Отчетените от партията разходи към 31.12.2010 г. са в размер на 5 321 143 лв. – разходи за дейността.


Структура на разходите


Вид разход

Размер

(в лева)

Съотношение спрямо общия размер на разходите

(в проценти)


За материали

722 672

13,60

За външни услуги

2 082 840

39,14

За амортизации

110 125

2.07

За заплати

1 391 882

26,16

За осигуровки

231 103

4,34

Други,

в т.ч.:


Дарения

769 855
166 284

14,47

За лихви

1 167

0.02

Други

11 499

0,20

С най-голям относителен дял спрямо общия размер на отчетените разходи са разходите за външни услуги – 39 на сто и разходите за заплати – 26 на сто.

Проверени са разходи в размер на 5 077 374 лв. (95 на сто от общия размер на всички разходи), на които са извършени тестове на контроли и по същество18.

Отчетените разходи за дейността през одитирания период са извършени за консултантски услуги; организационни разходи по провеждане на партийни мероприятия; за наеми на помещения, за осигуряване работата на партийните структури и други присъщи на дейността на партията разходи. Партията отчита и извършени от нея дарения за хуманитарни и образователни цели.19

При проверката на предоставените документи не са установени извършени разходи за неприсъщи на партията дейности. Разходите са документално обосновани и отчетени по съответните счетоводни сметки.

Отчетените средства са разходвани при спазване на изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗПП – за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

Отчетените от партията задължения за 2010 г. са в размер на 225 хил. лв., дължими до една година. От тях задълженията към персонала - 50 на сто; осигурителни задължения – 27 на сто; към доставчици – 12 на сто; данъчни задължения – 10 на сто и задължения към финансови предприятия – едно на сто.


ІІІ. Управление на предоставеното под наем имущество – държавна и/или общинска собственост

При одита е извършена проверка на 28 имота (в градовете София, Варна, Пловдив, Перник и Русе), ползвани под наем от ПП ГЕРБ през 2010 г., в т.ч.: 5 имота – частна държавна собственост и 23 – частна общинска собственост. През одитирания период са прекратени договорите за шест от имотите.

Наемните вноски за всички имоти са плащани в предвидения в договорите срок.20

Извършени са проверки на място на 18 имота (82 на сто от всички имоти, включени в обхвата на одита) относно ползването им.

Установено е, че в два имота, предоставени от община Пловдив, се осъществява дейност, различна от дейността на партията.21

За имота в гр. Пловдив, находящ се на ул. „Стефан Стамболов” № 21, партията представи договор за възлагане на оперативно управление на помещението на трето лице22 (юридическо лице). Договорът е сключен на 01.07.2010 г. от името на физическо лице (народен представител в 41-вото Народно събрание), което няма пълномощия да се разпорежда с имуществото на ПП ГЕРБ, собствено или наето.23 Имотът е ползван като приемна на народния представител и билярд –клуб. Помещението е обозначено като клуб на ПП ГЕРБ.24Не може да се изрази увереност относно спазването на изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП при управлението на ползвания от партията имот в гр. Пловдив, ул. „Стефан Стамболов № 21.

Наетият имот в гр. Пловдив, находящ се ул. „Прага” № 2, е обозначен като клуб на партията, но част от него се ползва от трето лице (юридическо лице). От партията не е представен договор с ползвателя. Представени са документи, че юридическото лице извършва обучение на членове на партията.25Не може да се изрази увереност относно спазването на изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП при управлението на ползвания от партията имот в гр. Пловдив, ул. „Прага” № 2.

В изпълнение на чл. 39 от устава на ПП ГЕРБ, Контролната комисия на партията извършва вътрешно партийни проверки за начина на стопанисване на наетите помещения, в различни периоди, за всяка от партийните структури. В резултат на извършена проверка на наето помещение в гр. Перник е констатирано, че имотът не се ползва по предназначение – преотдаден на трето лице. Предприети са действия и през месец февруари 2010 г. договорът е прекратен. Констатираните при одита случаи на ползване на имоти от трети лица в гр. Пловдив се разглеждат от Контролната комисия на партията относно законосъобразното им ползване.26


ІV. Създаване и водене на публичен регистър на интернет страницата на политическата партия.
ПП ГЕРБ има създаден публичен регистър, публикуван на интернет страницата на партията27. Оповестени са данните, които се изискват в чл. 29, ал. 2 от ЗПП.

Спазено е изискването на чл. 29, ал. 2 от ЗПП за създаване и водене на публичен регистър от партията.
Част четвърта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От извършения одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на ПП ГЕРБ за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. могат да се изведат следните основни изводи:

Спазени са нормативните изисквания за изготвяне и представяне пред Сметната палата на годишния финансов отчет за 2010 г.

Счетоводната система на ПП ГЕРБ е организирана в съответствие със счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан, утвърдени от председателя на партията, съгласно изискването на чл. 5, ал. 1 от ЗСч.

Спазени са разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от ЗСч. относно инвентаризация на активите и пасивите през одитирания период с цел достоверното им представяне във финансовия отчет.

Нарушена е забраната на чл. 22, ал. 1 за извършване на стопанска дейност от политическите партии. Нарушението е констатирано при предходния одит на партията за 2009 г. и е отстранено.

Спазена е разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от ЗПП относно забраната за учредяване и за участие в търговски дружества и кооперации.

Спазени са законовите изисквания при набирането на приходи от ПП ГЕРБ.

През 2010 г. партията разходва средства при спазване на изискванията на чл. 29, ал. 1 от ЗПП – за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

Не може да се изрази увереност относно спазването на изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗПП при управлението на два имота в гр. Пловдив, ползвани от партията под наем.

Спазено е изискването на чл. 29, ал. 2 от ЗПП за създаване, поддържане и актуализиране на публичния регистър от партията.


В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 21 одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата.

1 Одитно доказателство №1

2 Одитно доказателство №2

3 Одитно доказателство №3

4 Одитно доказателство №4

5 Одитно доказателство №5

6 Одитно доказателство №6

7 Одитно доказателство №7

8 Одитно доказателство №8

9 Одитно доказателство №9

10 Одитно доказателство №10

11 Одитно доказателство №11

12 Одитно доказателство №3

13 Одитно доказателство №12

14 Одитни доказателства №№ 3 и 8

15 Одитно доказателство №8

16 Одитно доказателство №21

17 Одитно доказателство №21

18 Одитни доказателства №№ 3 и 13

19 Одитно доказателство №14

20 Одитно доказателство №15

21 Одитно доказателство №16

22 Одитно доказателство № 17

23 Одитно доказателство № 18

24 Одитно доказателство № 16

25 Одитни доказателства №№ 18 и 19

26 Одитно доказателство № 18

27 Одитно доказателство № 20


Каталог: file categories -> download
download -> Доклад №0200003612 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Велико Търново за периода от 01. 01. 2011 г до 31. 12. 2011 г
download -> Доклад №0200007312 за извършен одит на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Чепеларе
download -> Доклад №0200005813 за извършен одит на управлението и разпореждането с имоти в Община Асеновград за периода от 01. 01. 2012 г до 30. 06. 2013 г
download -> Доклад за резултатите от проверките на отчетите за приходите и разходите на политическите партии
download -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я с м е т н а п а л а т а о д и т е н д о к л а д
download -> Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане №069 от
download -> Списък на съкращенията
download -> Д о к л а д за резултатите от проверките на отчетите
download -> Доклад №0300001311 за извършен одит на дейността на Министерството на финансите по организация и управление на бюджетния процес за периода от 01. 01. 2008 г до 30. 06. 2011 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница