Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гстраница5/10
Дата25.07.2016
Размер1.7 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.3.4. Разходи за вода, горива, енергия

Размерът на отчетените бюджетни средства в ОКИ към 31.12.2009 г. по подпараграф 10-16 „вода, горива и енергия” е 6 589 лв., като включва разходите за топлофикация, студена вода, електрическа енергия и горива (масла) за служебните автомобили. Планираните средства по подпараграфа са в размер на 7 000 лева. Отчетените разходи за одитирания период по видове са както следва:а) разходи за вода, топло и електроенергия - са извършвани в сградата, в която се помещава администрацията на ИА „ЖА”, собственост на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити (бившето МТ) и от РЖИ - Пловдив. Съществува Споразумителен протокол за разпределение на режийните между ползвателите на сградата, в която се помещава Агенцията. 87 На основание на т. 2.1. от него, след получаване на фактурите за топлоенергия, топла и студена вода, собственикът на сградата „прави стойностно разпределение на разходите и фактурира съответните суми на ползвателите.” Разпределението на разходите за студена вода се прави на база списъчен брой на служителите, а за топлоенергия и топла вода, на база обема на ползваните площи, веднаж в края на годината. От 2003 г. до момента на извършване на одита, Споразумителният протокол не е актуализиран въпреки, че през 2009 г. на ИА „ЖА” са предоставени от бившето МТ допълнителни помещения. За разходите на РЖИ Пловдив е подписан Протокол от 01.01.2009 г. за разпределението на топлинната енергия, електроенергията и водата между службите в сградата на ул. „В. Априлов” № 3, гр. Пловдив.88 Териториалните поделения РЖИ - София и РЖИ - Горна Оряховица се помещават в сгради, собственост на държавни предприятия от системата на железопътния транспорт и не плащат разходи за вода, топло и ел. енергия.

На основание на горепосочените протоколи през одитирания период са изплатени (възстановени на собственика на сградата, в която се помещава Агенцията) режийни разходи за 2009 г. в размер на 3 065,26 лв.89 Правилно са отчетени по счетоводните сметки от СБП.б) разходи за гориво - разходите за горива и смазочни материали са за служебните автомобили, ползвани за нуждите на администрацията в София, както и за командироване на служители за проверки на място в страната, във връзка с осъществяваната регулаторната дейност от ИА „ЖА”. Има изготвени и приети Правила и график за ползване на служебните автомобили, предложени от главния секретар и одобрени от изпълнителния директор. В тях е посочено, че ежегодно се определя лимит от парични средства за ремонт, гориво и технически прегледи на автомобилите, предоставени на РЖИ - София, Пловдив и Горна Оряховица. Определен е реда за ползване на предоставените средства и начина на отчитане на изразходваното гориво. Одобрените лимити за разходи за гориво на РЖИ - по 100 лв. на месец, не са определени на база на утвърдени за одитирания период актуални разходни норми за гориво на служебните автомобилите, в съответствие с нормативните изисквания. 90

Проверката установи, че Агенцията притежава 6 броя автомобили. Със заповеди


№№ 04-18-00740 от 16.09.2005 г. и 04-18-00403 от 24.10.2007 г. на изпълнителния директор са определeни норми за разход на гориво на два от служебните автомобили - Опел-Вектра рег. № С 1040 НТ и „Хюндай-Галопер” рег. № С 4050 КХ от минали години, без да са актуализирани през одитирания период. За останалите два автомобила ВАЗ-21310,
рег.№ С 9097 ХМ и рег. № С 9105 ХМ са ползвани норми от основните параметри на двигателя въпреки, че автомобилите са стари, т. е., също не са утвърдени актуални разходни норми на горивото за тях. За тези, които са дадени на териториалните звена, се ползва средна норма, определена по личната книжка на автомобила, т. е. също липсват утвърдени от изпълнителния директор, актуални разходни норми.91 Съгласно регламентирания ред за отчитане на горивото в Агенцията, определените лица за ползване на служебните автомобили получават всеки месец аванс за гориво и в края на месеца се отчитат, като прилагат месечно сведение за разходваното гориво и пътните листа заверени от ръководител. Превишение на лимита се допуска с доклад от шофьора до изпълнителния директор, който одобрява разхода. При липса на такъв доклад, превишението не се признава и не се изплаща. Съгласно т. 7 от Правилата, контролът за отчетността и воденето на пътните листа за изразходваното гориво, следва да се осъществява от главния секретар и от главния счетоводител. Проверката установи, че в счетоводството на Агенцията е организирано отчитане на закупеното и на изразходването на горивото за служебните автомобили по описания начин, но липсата на утвърдени актуални разходни норми за гориво за всеки автомобил.

Отчетените разходи по подпараграф 10-16 „вода, горива и енергия” към 31.12.2009 г., включват разходите за гориво на служебните автомобили. На начислена основа, правилно са отразени в едноименната счетоводна сметка 6010 „Разходи за вода, горива и енергия”. По нея през 2009 г. са отчетени разходи в размер на 12 828 лв., от които 1 977 лв. са разходите за вода, електро и топло енергия, за които има приложени разходо-оправдателни документи. Следователно отчетените разходи за гориво по счетоводната сметка 6010 „Разходи за вода, горива и енергия” са за 10 852 лв. От оборотната ведомост към 31.12.2009 г. се вижда, че изписаното гориво за служебните автомобили (кредитния оборот на счетоводната сметка 3020 „Горива”) през 2009 г. е в размер на 10 660 лв.), от които 1 792 лв. са от налични количества в началото на 2009 г. Следователно закупеното гориво през 2009 г. е за 8 868 лв. (10 660 лв. - 1 792 лв.).

На касова основа (по подпараграф 10-16 „вода, горива и енергия”) в ОКИ към 31.12.2009 г. са отчетени общо 6 589 лв., което показва, че отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2009 г. не отразява достоверно размера на изразходваните средства за закупуване на вода, горива и енергия, в т. ч. на средствата за закупуване на гориво за служебните автомобили през одитирания период. 92

В счетоводството е организирано отчитане на изразходваното гориво, но не е осъществен ефективен контрол от страна на главния счетоводител и главния секретар за определяне актуални норми за разход на горивото. Липсата на утвърдени актуални разходни норми за гориво на служебните автомобили за одитирания период, не позволява да се извърши анализ на законосъобразността на разхода и е довело до разходване на средства за гориво за служебните автомобили, над определените по план.

В ГФО за 2009 г. на Агенцията, съществува несъответствие при отчитането на разходите за вода, горива и енергия, на касова и на начислена основа.

2.3.5. Разходи за външни услуги

По подпараграф 10-20 „разходи за външни услуги” от ОКИ към 31.12.2009 г. са отчетени разходи в размер на 62 441 лв., при планирани 169 830 лв. Съгласно разшифровка на подпараграфа 93 изготвена от одитирания обект, тези разходи включват:а) транспортни разходи - 12 784 лв. са основно за покупка на карти за градския транспорт на служителите от администрацията. На основание одобрен от изпълнителния директор „Списък на служителите на ИА „ЖА” получили карти за градския транспорт” (без да са упоменати длъжностите им), всяко тримесечие са купувани карти за цялата градска мрежа на голяма част от служителите. При числен състав - 55 души, са закупувани тримесечни карти за градския транспорт средно на 30 души на тримесечие, или на 55 на сто, в т. ч. на нещатен персонал. С писмо изх. № 07-00-10 от 17.01.2011 г. на Агенцията е пояснено, че закупуването на карти за градския транспорт е „във връзка с честите служебни излизания на служителите”. 94

Съгласно изискванията на чл. 30, ал. 2 от ПМС № 27 на МС от 09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2009 г., „...Въз основа на трудовите задължения и изискванията за длъжността, определени с длъжностните характеристики, работодателят утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски по ал. 1...” (в границите на населеното място).

Като има предвид регулаторната дейност на Агенцията в сферата на железопътния транспорт, са извършени проверки на 5 броя произволно избрани длъжностни характеристики на служители по трудово и по служебно правоотношение, включително на “младши инспектор” и на главен инспектор”. Констатира се, че във всички е включен раздел Контакти и представителни функции, в който фигурира идентичен текст: „….с физически и юридически лица, относно проблеми и дейности обхванати от задълженията и правомощията на служителя….” Това е общ текст, който не посочва необходимостта от регулярни пътувания на конкретния служител от длъжностното разписание на Агенцията през работно време „в границите на населеното място”, както се изисква от нормативния акт (ПМС № 27 на МС от 09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2009 г.). В две от длъжностните характеристики - на „гл. инспектор” и „младши инспектор” е посочено, че осъществяват контролни функции на място, съгласно ЗЖТ (съставят актове за нарушения по закона).95 Следователно, в Агенцията съществуват длъжности, за които са наложителни „пътувания в границите на населеното място”, но те не са конкретизирани ясно в съответните длъжностни и не са свързани със списъците за закупуване на картите, утвърждавани от изпълнителния директор всяко тримесечие.

Разходите за покупка на карти за градския транспорт на 55 на сто от служителите на администрацията са извършени без да са конкретизирани в длъжностните характеристики задължения, изискващи редовното им пътуване в границите на населеното място. В резултат на това извършените разходи са незаконосъобразни.б) телефонни и пощенски услуги - съгласно разшифровката на разходите за външни услуги в ОКИ са отчетени 23 210 лв.96 От проверката се установе, че със заповед на изпълнителния директор № 04-18-01103 от 19.01.2007 г. са утвърдени Вътрешни правила за ползване на мобилни и стационарни телефони, неразделна част от които е Таблица с лимитите на провежданите телефонни разговори по телефонни постове и по служители. Съгласно т. 7 от вътрешните правила, „при надвишаване лимита на мобилния телефон се взема разпечатка на разговорите и ръководството на ИА „ЖА” преценява дали служителят да доплаща”. При наличие на утвърдени от изпълнителния директор лимити по телефонни постове и по служители, „конкретната преценка на ръководството” е нецелесъобразна и не следва да се регламентира с вътрешен акт.97

Общо през отчетния период за телефонни и пощенски услуги са изразходени 25 888 лв., като са възстановени от служителите преразходи на служебните мобилни телефони в размер на 2 678 лв.98 Възстановяването се извършва, като сумите се удържат от заплатите на служителите допуснали преразходите. За целта на основание т. 10 от Вътрешните правила за провеждане на телефонни разговори и за ползване на служебните мобилни и стационарни телефони на Агенцията, са събрани декларации във връзка с разпоредбата на чл. 272 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 72 от ЗДСл, за изразено съгласие от служителите, да им се удържат суми от месечното възнаграждение, в случаи на реализирани преразходи за ползвани телефонни услуги. Установи се, че декларации са събирани от служителите през 2007 г., след което прилагането им при възстановяване на преразходи е преустановено. 99

Отчетените разходи за телефонни и пощенски услуги в ОКИ към 31.12.2009 г. по подпараграф 10-20 „разходи за външни услуги”, съответстват на салдото в оборотната ведомост към 31.12.2009 г. на счетоводната сметка - 6023 „Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги” - 23 210 лв. Правилно възстановените преразходи на служителите за проведени разговори над утвърдените лимити са посочени на начислена основа, като кредитни обороти по счетоводната сметка 6023 „Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги”.

в) поддръжка на софтуер - през одитирания период са извършвани плащания за 9 812 лв. по договори за поддръжка на софтуер. Разходите за поддръжката на софтуера, отчетени по подпараграфа „разходи за външни услуги”, съответстват на дебитния оборот в оборотната ведомост на счетоводната сметка - 6026 „Разходи за поддръжка на софтуер” към 31.12.2009 г.

г) поддръжка на хардуер - отчетени са присъщи разходи по договори за поддръжка на компютрите, в размер на 3169 лв. Разходите за поддръжка на хардуера са отразени правилно като дебитен оборот на счетоводната сметка - 6027 „Разходи за поддръжка на хардуер” в оборотната ведомост към 31.12.2009 г.

д) други разходи - съгласно представената разшифровка са в размер на 12 466 лв., като включват разходи за интернет, автомивка, техническо обслужване на служебните автомобили, паркинг на служебните автомобили, изработка на печати и др. Правилно са отчетени по едноименната счетоводна сметка от индивидуалния сметкоплан 6029 „Други разходи за външни услуги”. Възстановените суми от Европейската комисия по договори за извършени преводи в размер на 12 076 лв. правилно са отразени по кредита на същата счетоводната сметка, партида 206 „договор за превод”.

Установи се, че неправилно, като „други външни услуги” са отчетени на начислена основа разходи за: „профилактика на компютърни системи” - 780 лв. (партида 0191); ”поддръжка на електронен регистър” (партида 0195) - 1260 лв.; „ремонт мобилен компютър” (партида 0061) - 173 лв.; „ремонт компютър” (партида 0160) - 36 лв.; „топлоенергия” (партида 0197) - 447 лв.; „семинар Европейска железница” (партида 0203) - 415 лв. и др., при наличие на предвидени едноименни счетоводни сметки в СБП за тези видове разходи. 100Допуснат е незаконосъобразен разход за покупка на карти за градския транспорт на 55 на сто от служителите на администрацията, в чиито длъжностни характеристики не е упоменато, че извършват служебни пътувания през работното време „в границите на населеното място.”

Неправилно при наличието на утвърдени лимити за ползване на служебните мобилни телефони, във вътрешните правила е регламентиран ред, ръководството да преценява за всеки служител поотделно, дали да възстановява преразхода.

По счетоводната сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” са отчетени неприсъщи разходи, при наличие на предвидени съответни счетоводни сметки в СБП за тях.

2.3.6. Разходи за командировки в страната и в чужбина

Извършената по време на одита проверка на отчетените командировки в страната и в чужбина показа, че реда за провеждането и отчитането на командировките не е регламентиран във Вътрешните правила за дейността на финансово-счетоводния отдел на Агенцията. По видове командировки, проверката установи следното:а) командировки в страната - отчетените разходи в подпараграф 10-51 „командировки в страната” за 2009 г. са в размер на 10 209 лв., при план 11 000 лв. Формират се преобладаващо от изплатени командировки на служителите от специализираната администрация и служителите от териториалните звена на Агенцията, във връзка с проведени проверки по места за спазването на правилата за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура, движението на влаковете и маневрената работа, сигнализацията в железопътния транспорт в страната, както и други задачи, произтичащи от УП на Агенцията. Със заповед № 14-00-58 от 25.04.2008 г. на изпълнителния директор е утвърден максимален размер (лимит) за нощувките на командированите служители в страната, в размер на 55 лв. за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Стара Загора и Плевен. За останалите градове от страната утвърденият лимит е 45 лева.101 Поради отдалечеността на териториалните звена от администрацията на Агенцията е възприета практиката, отчитането на извършените командировки в страната в счетоводството на Агенцията, да се извършва веднъж в края на всеки календарен месец, което не е в съответствие с изискванията на Наредбата за командировките в страната.

Във връзка с установяване на законосъобразността на разходваните средства за проведените командировки в страната, се извърши директна съществена проверка на отчетените в счетоводството заповеди за извършени командировки за първото тримесечие на одитирания период (от 01.01.2009 г. до 31.03.2009 г.). От проверката се констатира:аа) при изплащане на дневните на командированите служители в страната е спазван определения от нормативните актове размер;

аб) спазван е лимита на разходите за нощувки, определен със заповедта на изпълнителния директор;

ав) за изплатените нощувки са приложени разходо-оправдателни документи (фактури);

аг) при 30 на сто от проведените командировки, не е спазен тридневния срок за отчитането им;

ад) не е осъществяван във всички случаи предварителен контрол за законосъобразност на извършените разходи за командировки в страната, от финансовия контрольор. 102

Въведената организация за отчитане на командировките в страната от РЖИ - веднаж в края на всеки календарен месец, е в нарушение на изискванията на Наредбата за командировките в страната.

През първото тримесечие на 2009 г. за отчетените командировки в страната е спазван лимита за размера на дневните разходи и за изплатените нощувки, като в 30 на сто от проведените командировки е допуснато закъснение при отчитането им в счетоводството на Агенцията. Не е извършван във всички случаи предварителен контрол за законосъобразност на разходите за командировки от финансовия контрольор.

б) краткосрочни командировки в чужбина - разходите за „краткосрочни командировки в чужбина” отчетени по подпараграф 10-52 са в размер на 83 363 лв., като неправилно в подпаграфа са включени и разходите за проведена дългосрочна командировка в чужбина на служител от Агенцията в размер на 50 744 лв.103

С цел проверка законосъобразността на извършените бюджетни разходи във връзка с отчетените през 2009 г. краткосрочни командировки в чужбина, по време на одита се извърши директна съществена проверка на отчетените командировки за периода от 01.01.2009 г. до 30.06.2009 г. (първо полугодие). Проверени бяха спазването на лимита за дневни, за нощувки, както и срока за отчитане на командировките, съгласно изискванията на Наредбата за краткосрочните командировки в чужбина. За резултатите от извършената проверка се утанови, че:ба) лимита за полагащите се дневни разходи, съгласно Приложение 2 от Наредбата за краткосрочните командировки в чужбина е спазван;

бб) спазван е лимита за нощувките определен от Приложение 2 от Наредбата за краткосрочните командировки в чужбина;

бв) за 10 на сто от отчетените командировки не е спазен 14 дневния срок за отчитането им в счетоводството на Агенцията;

бг) не е попълван авансов отчет във валута, при отчитането на командировките в счетоводството.

Липсата на първичен документ, в който да се съпоставят получените авансово суми от всеки командирован служител, с извършените разходи за командировката по видове и по стойност, затруднява проследяването на изразходваните бюджетни средства (валута) за нея. 104

Върху разходните ордери за изплащане на суми за проведените краткосрочни командировки в чужбина липсват подписи на ръководител и на главен счетоводител. Не е прилагана във всички случаи системата на двоен подпис при изплащане на суми във връзка с провежданите командировки. С въведената в Агенцията организация за отчитане на извършените командировки, не се осигурява ясна и систематизирана информация за проследяване на разходваните бюджетни средства за извършените краткосрочни командировки в чужбина. 105

Краткосрочните командировки в чужбина се отчитат в счетоводството на Агенцията (валутната каса), без да се попълват за целта авансови отчети във валута, с което се затруднява проследяването на реално изразходените средства за всяка извършена командировка и не се осигурява ясна и систематизирана информация за проследяване законосъобразността на извършените разходи. Не е прилагана във всички случаи на плащания във връзка с краткосрочните командировки в чужбина, системата на двоен подпис.

в) дългосрочни командировки в чужбина - по план за одитирания период в ОКИ към 31.12.2009 г. по подпараграф 10-53 „дългосрочни командировки в чужбина” са предвидени 35 000 лв., и до 30.09.2009 г. са отчетени 33 256 лв., извършени разходи по подпараграфа.

През одитирания период, на основание заповед на изпълнителния директор № 14-00-22 от 30.01.2009 г., в ИА „ЖА” е разпоредена дългосрочна командировка на служител в Братислава, за три годишен период (от 16.02.2009 г. до 16.02.2012 г.). В заповедта са посочени командировъчни за периода от 01.01.2009 г. до 01.01.2010 г.; средствата за наем, съгласно договор за същия период и е отбелязано, че пътните разходи са за сметка на Агенцията. До момента на предсрочното прекратяване на дългосрочната командировка в чужбина (м. юли 2009 г.) са изразходени 50 744 лв. 106

За осигуряване на средствата за командировката, необходими до края на 2009 г. (115 390 лв., по план-сметка), с писмо на изпълнителния директор, изх. № 04-01-670 от 16.01.2009 г., до главния секретар на ПРБК, е поискана корекция на бюджета на Агенцията за 2009 г., в частта на средствата за дългосрочни командировки в чужбина, тъй-като към момента на командироване на служителя по бюджетната сметка на Агенцията са предвидени само 35 000 лв. Не е посочен размер на исканите средства. Допълнително с писмо № 10-18-303 от 26.01.2009 г. е приложена план-сметка за месеците февруари и март 2009 г. за командировъчни, общо в размер на 7 210 лв. В отговор главният секретар на МТ, с писмо вх. № 04-05-42 от 26.01.2009 г., уведомява изпълнителния директор, че „към момента технически не е възможно искането на корекция по бюджета на министерството, поради което следва да се потърсят резерви за частично осигуряване на средствата от бюджета на Агенцията, които в последствие да бъдат допълнени от министерството” (първостепенния разпоредител).107

Въпреки липсата на категоричен отговор, каква част от средствата необходими за дългосрочната командировка ще бъдат предоставени от Агенцията и каква ще бъдат ”допълнени” от ПРБК, изпълнителният директор на ИА „ЖА” е издал заповед № 14-00-22 от 30.01.2009 г., за извършване на командировката. Със заповедта, служителка на ИА „ЖА” е командирована в Централния офис на Проекта Транс-европейска железница към Икономическата комисия за Европа на ООН в гр. Братислава - Словакия, за срок от три години (от 16.02.2009 г. до 16.02.2012 г.), като заместник управител на проекта. По отношение финансирането, в заповедта на изпълнителния директор е посочено че „продължителността на командировката е обвързана с финансиране бюджета на ИА „Железопътна администрация”, като второстепенен разпоредител на Министерство на транспорта”.

След като за финансирането на дългосрочната командировка за периода м.януари - м.април 2009 г. са изплатени бюджетни средства в размер на 36 409 лв., в т. ч. издръжка 33 491 лв. и работна заплата 2 287 лв., отново е направен опит с писмо на изпълнителния директор до главния секретар на МТ № 04-05-42 от 30.05.2009 г., да се иска корекция на бюджета на Агенцията за финансиране целия размер на дългосрочната командировка - 115 390 лв. В писмото е посочено, че ако не се приведат средствата на Агенцията, тя не би могла от утвърдените й средства по бюджетната сметка да покрива минимума от необходимо присъщите за съществуването й разходи. За сравнение можем да посочим, че годишният размер на средствата за издръжка на Агенцията по отчет за 2009 г. е 193 446 лв., а годишният размер на средствата необходими за дългосрочната командировка, съгласно изготвената план-сметка е 115 390 лв.

Тъй-като до полугодието, исканата корекция по бюджета на ИА „ЖА” не е разрешена от ПРБК, с докладна на гл. секретар на министерството до министъра на транспорта - вх. № 28-00-180 от 16.07.2009 г. е предложено на изпълнителния директор на Агенцията, да издаде заповед за прекратяване на дългосрочната командировка. Считано от 01.08.2009 г., със заповед на изпълнителния директор № 10-18-189 от 21.07.2009 г., дългосрочната командировка в чужбина е прекратена.108

От направената проверка и анализа на разходите на прекратената предсрочно дългосрочна командировка в чужбина, се установи, че прекъсването й се е наложило, поради издаването на заповед за дългосрочното командироване на служителя, преди да са осигурени от МТИС необходимите средства по бюджетната сметка на Агенцията за финансирането й. До прекратяването на дългосрочната командировка са разходвани 50 744 лв., от които 15 744 лв. (50 744 лв. - 35 000 лв. по план) над планираните, тъй-като не са предвидени в плана за разходите по бюджетната сметка на ИА „ЖА” за 2009 г., по подпараграф 10-53 „дългосрочни командировки в чужбина”.

В края на годината, в ОКИ към 31.12.2009 г., изразходените средства , не са отчетени по предвидения от ЕБК за 2009 г. подпараграф 10-53 „дългосрочни командировки в чужбина”. Неправилно са посочени по подпараграф 10-52 „краткосрочни командировки в чужбина, с което верността на касовия отчет е нарушена. 109

Няма стойностна разлика при отразяването на дългосрочната командировка на начислена и на касова основа.

Издадена е заповед за дългосрочна командировка в чужбина на служител, без да са осигурени необходимите средстваот министерството по бюджетната сметка на Агенцията за финансирането й, което е наложило предсрочното й прекратяване. До предсрочното прекратяване на дългосрочната командировка в чужбина са изразходени 15 744 лв. над планираните. Разходите за дългосрочната командировка в чужбина, не са отчетени в съответствие с изискванията на ЕБК.

Провеждането и отчитането на командировките в ИА „ЖА” в страната и в чужбина, не е регламентирано във вътрешните актове на Агенцията.


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница