Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)страница1/25
Дата25.10.2018
Размер1.11 Mb.
#98698
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Технически доклад – 2009 – 030

ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕО)

Ръководен документ № 22
АКТУАЛИЗИРАНО РЪКОВОДСТВО ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС) НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВОДНИ ПОЛИТИКИ
СЪДЪРЖАНИЕ


1. Въведение 3

1.1 Цел на ръководството 4

1.2 Развитие на WISE чрез прилагане на Рамковата директива за водите и други общоевропейски методи за изготвяне на доклади за водите 5

1.3 Терминология и съкращения 10

2. ГИС в WISE Разработване на общо разбиране 14

2.1 Обхват на Ръководството на ГИС и цел на ГИС в WISE 14

2.2 ГИС данни, изисквани от държавите-членки съгласно WISE 17

3. 3 Определение за разработените продукти (карти) 19

3.1 Видове WISE масиви от данни за ГИС 19

3.2 Визуализация на изпълнението на политиката 23

3.3 Преглед на приложението WISE map viewer 26

3.4 Визуализация на състоянието на околната среда 28

4. Принципи за съвместимост и оперативна съвместимост на WISE 31

4.1 Какво означава съвместим с WISE? 31

4.2 Актуализация на съществуващи масиви от данни 35

4.3 Създаване на нови масиви от данни 41

4.4 Управление на идентификаторите и кодовете 44

5. Технически описания 51

5.1 Общ подход за определяне на масивите от данни 51

5.2 Преглед на ГИС слоевете и връзката между тях 64

5.3 Модел на данните 70

5.4 Европейски код на характеристиките 76

5.5 Метаданни 84

5.6 Стандарти за обмен на данни 94

5.7 Уеб услуги 100

6. Хармонизиране 107

6.1 Валидиране и хармонизиране на геометрията, дефинициите на данните, моделите на данните, имената. 107

6.2 Създаване на масиви от референтни данни за ГИС за целите на WISE 113

6.3 Референтни характеристики за визуализация в WISE 116

7. Координация 122

7.1 Фази на развитие на цикъла на докладване 122

7.2 Основни координационни групи 122

7.3 Участващи организации 124

Приложения 127

Списък на участниците 128


1.Въведение


 

Държавите-членки на ЕС, Норвегия и Европейската комисия съвместно разработиха и следват обща стратегия за подкрепа на прилагането на Директива 2000/60/ЕО, установяваща рамка за действие на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите - РДВ). Основната цел на стратегията е да позволи последователно и хармонично прилагане на директивата въз основа на общи разбирания за техническите и научните аспекти на Директивата.

 

Един от важните инструменти, който трябва да допринесе за общото разбиране, е разработването на практически ръководни документи по различни технически въпроси. В този контекст, разработването на технически спецификации за изпълнение на Географската информационна система (ГИС) за отчетните нужди на РДВ беше започнато през 2001 г. от работна група от представители на повечето държави-членки и европейските институции, под координацията на Съвместния изследователски център. По време на срещата им в рамките на датското председателство (21-22 ноември 2002 г.), директорите по водите на ЕС одобриха ръководство на ГИС (Ръководство № 9) , което е публикувано през следващата година. 

След публикуването на ръководството на ГИС през 2003 г., бяха проведени редица дейности за докладване по силата на Рамковата директива за водите и другите директиви за водите и бяха направени значителни подобрения на начина, по който данните и географската информация се събират, докладват и споделят на европейско ниво.

 

През 2003 г., доклад относно "Доклади за водите - концептуален документ: към обща Информационна система за водите в Европа (WISE)", определи цялостната концепция на WISE, която беше одобрена от директорите по водите в рамките на италианското председателство през ноември 2003 г. РДВ въведе нов подход за събиране и докладване на информацията и данните, осигуряващ по-просто процес на отчитане и по-ясно разграничаване между нуждите на различните участници и различните нива. WISE трябваше да е система, която да предостави рационализиране и яснота. WISE трябваше да бъде гъвкава, да се актуализира лесно, да е управляема по отношение на човешките ресурси и описателни, така че да се включат текстова информация, данни, документи, метаданни, фигури, графики, карти и т.н. 

През юли 2004 г., ГД "Околна среда" представи предложение за директива, насочена към въвеждането на европейска инфраструктура за пространствени данни (INSPIRE), за насърчаване на хармонизирането на географски данни и обмен на информация, което ще доведе до опростено докладване и общо използване на географската информация в различни области на политиката за околната среда. Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) влезе в сила на 15 май 2007 г.


През октомври 2005 г. Групата за преглед на политиката по околна среда публикува проект за отчитане и мониторинг относно концепцията за Общата екологична информационна система (SEIS).

 

С цел подобряване на достъпа до информация за околната среда и наличието на доклади на Европейската комисия (ГД "Околна среда", Съвместен изследователски център и Евростат) и Европейската агенция за околна среда (т. нар. група на четирите, Go4) на 24 ноември 2006 г. одобри плана WISE план за изпълнение през периода 2006-2010 г. На 22 март 2007 г. се проведе официалното стартиране на европейско ниво на картата WISE като "портал към водите". WISE служи като пилотен проект за прилагане на директивата INSPIRE и инициативата SEIS и за момента все още в във формираща фаза, като се разработват електронните данни и информационната система за водите, която ще служи като пример за други сектори на околната среда. 

След Общата стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите, през 2007 г. започна интензивен процес на рационализация на процеса на отчитане за всички директиви на ЕС за водния сектор (директива за пречистване на градските отпадъчни води, директивата за нитратите, директивата за водата за къпане и директива за питейната вода). Други новоприети (като например Директивата за подземните води и Директивата за морска стратегия), както и предстоящите директиви (като Директива относно стандартите за качество на околната среда в областта на политиката за водите ще следи процеса на общата стратегията за изпълнение по отношение на докладването на информация относно водите на равнище на ЕС през 2008-2015 г.

 

Тези основни стъпки в еволюцията на системата за подобряване на потока от информация, за предотвратяване на дублирането и за намаляване на тежестта върху държавите-членки са описани по-подробно в глава 1.2. 


Каталог: docs -> Zakoni -> EURukovodstva
EURukovodstva -> Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №1 Икономиката и околната среда
EURukovodstva -> 1. обхват на насоките
EURukovodstva -> Наръчник №10 реки и езера – типология, изходни условия и системи за класификация
EURukovodstva -> На рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията
EURukovodstva -> Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите
EURukovodstva -> Доклад 2009 025 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите
EURukovodstva -> Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
EURukovodstva -> Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница