Доклад 2009 030 обща стратегия за изпълнение на рамковата директива за водите (2000/60/ЕО)страница1/29
Дата01.07.2017
Размер2.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Ръководен документ относно оценката на еутрофикацията‘Технически доклад – 2009 – 030

ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ (2000/60/ЕО)

Ръководен документ № 23
РЪКОВОДЕН ДОКУМЕНТ ОТНОСНО ОЦЕНКАТА НА ЕУТРОФИКАЦИЯТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВОДНИ ПОЛИТИКИ

СЪДЪРЖАНИЕ


1.Въведение 3

1.1.Обхват на дейността 3

1.2.Разбиране на еутрофикация в контекста на нейната политика 4

1.3.Структура на документа 5

2.Цялостна концептуална рамка за оценка на еутрофикацията 6

2.1.Необходимост, изисквания и принципи на обща концептуална рамка 6

2.2.Описание на концептуалната рамка за оценка на еутрофикацията 7

3.Преглед и общо разбиране на еутрофикацията в ЕО и международната политика 14

3.1.Въведение 14

3.2.Общ преглед на инструментите на политиката 15

3.3.Концепции и дефиниции на еутрофикацията 19

3.4.Основни термини, използвани в различни европейски политики 20

3.5.Преглед на класификацията на водните басейни по отношение на еутрофикацията 21

3.6. Резултати от оценката съгласно различните политики 23

3.7.Примери за сравнения между класовете 30

4.Концепция на РДВ за екологичното състояние в контекста на Еутрофикацията 33

4.2.Роля на нормативните определения в развитието на методи за оценка на екологичното състояние 34

4.3.Общи принципи в нормативните определения за различните категории води 34

4.4.Описание на изобилието и таксономичния състав на водната флора 34

4.5.Ролята на общите физико-химични качествени елементи 37

5.Преглед на действащите методологии и критерии за оценка на еутрофикацията в европейските страни 37

4.2.Въведение 37

5.2.Езера 38

5.4.Преходни води 47

5.5.Крайбрежни води 51

5.6.Морски води 55

6.Хармонизиране на критериите за класификация 56

6.1.Използването на стандартите за хранителни вещества и добрите практики за определянето им 56

6.2.Комбиниране на информация от различни качествени елементи в оценката на екологичното състояние 61

6.3.Перспектива за речните басейни: свързване на резултатите от вътрешните води с тези за преходните и крайбрежните води 64

6.4.РДВ и морски конвенции: съгласуваност на сегашните схеми за оценка на еутрофикацията 65

7.Мониторинг - насоки и интегриране на изискванията, произтичащи от различните задължения 67

7.1.Въведение 67

7.2.Ръководни документи 68

7.3.Водни категории и географско покритие 69

7.4.Подбор на пунктове за мониторинг 71

7.5.Избор на качествени елементи/параметри за измерване 71

7.6.Честота на мониторинга 73

7.7.Мониторинг на защитени територии 74

7.8.Хармонизиране на програмите за мониторинг 74

8.Следващи стъпки - Връзки на оценката на еутрофикацията с анализа на натоварването и въздействието и програмата от мерки 76

8.1.Приложение на рамката DPSIR 76

8.2.Стъпки в разработването на мерки за даден воден обект (или част от морската зона), който е еутрофен или може да стане еутрофен в близко бъдеще. 77

8.3.Установени пропуски, които трябва да се разгледат 78

8.4.Заключение 79

9.Цитирана литература 79

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Разбиране на еутрофикацията 83

1.Законодателството и политиките на ЕС 83

1.1.Рамкова директива за водите (2000/60/EО) 83

1.1.2.Обобщение на изискванията на Рамковата директива за водите. 84

1.2.Директивата за пречистване на градските отпадъчни води (91/271/ЕИО). 92

1.3.Директивата за нитратите (91/676/ЕИО) 95

1.4.Директива за местообитанията (92/43/ЕИО) 97

1.5.Директива за водите с черупкови организми (79/923/ЕИО) 98

1.6.Директива за сладководните риби (78/659/ЕИО) 98

1.7.Директивата за водите за къпане (2006/7/ЕО) 99

1.8.Рамкова директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) 100

1.9.Директива за националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (2001/81/ЕО) 100

2.Преглед на работата относно еутрофикацията в други международни политики 101

2.1.Конвенция OSPAR за защита на морската среда на Североизточния Атлантически океан 101

2.2.Хелзинкска конвенция за защита на морската среда на Балтийско море 117

2.3.Барселонска конвенция за защита на Средиземно море от замърсяване 121

2.4.Букурещка конвенция за опазване на Черно море от замърсяване 124

3. Използвана литература в Приложение 1 125
 1. Въведение

  1. Обхват на дейността


 1. Европейската политика постоянно посочва еутрофикацията като приоритетен въпрос за опазването на водите. Постигнат е значителен напредък в борбата с еутрофикацията, но остават редица сфери, в които е необходима координация за постигане на хармонизиран резултат в различните области на политиката, и по-специално:

 • Хармонизиране на методологиите и критериите за оценяване на съгласуваните елементи /параметри / показатели на еутрофикацията за реки, езера, преходни, крайбрежни и морски води.

 • Прилагане на специфични цели в зависимост от типа на водата за биологични и общо физико-химични елементи;

 • Координация на мониторинга и изготвянето на доклади;

 • Хармонизация на модели за оценяване или предсказване на антропогенни или естествени съдържания на хранителни вещества в сладководните и морските води на базата на информацията относно източниците на хранителни вещества или сценариите за източници на хранителни вещества (например EUROHARP модели);

 • Систематично идентифициране на източниците на хранителни вещества и възможните мерки за възстановяване на водните обекти.

 1. Поради това беше започната дейност в рамките на Общата стратегия за изпълнение на Рамковата директива за водите и Европейската морска стратегия, която да даде насоки за първите три точки.Затова тя служи като ръководен документ за обща оценка и мониторинг на еутрофикацията в различните европейски политики.

 2. Работата по останалите въпроси може да започне в последствие, след финализирането на това ръководство. Това също може да включва работа, свързана с:

 • разработване и хармонизиране на причинно-следствени модели, свързващи съдържанията на хранителни вещества с екологичното въздействие в различните видове и категории водни обекти.

 • идентифициране на най-рентабилните мерки за справяне с проблемите, предизвикани от повишаване на съдържанието на хранителни вещества.

 1. Постигнато е всеобщо съгласие, че тази дейност трябва да се базира изключително на методическата концепция на РДВ и след това да се проучи до каква степен тази методология може да се използва в контекста на други директиви и политики. Крайният резултат от тази дейност трябва да представлява ръководство за целите на изпълнението на посочените по-горе политики. То трябва да е полезно и за изготвянето на плановете за управление на речните басейни на национално и международно ниво.  1. Каталог: docs -> Zakoni -> EURukovodstva
   EURukovodstva -> Рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №1 Икономиката и околната среда
   EURukovodstva -> 1. обхват на насоките
   EURukovodstva -> Наръчник №10 реки и езера – типология, изходни условия и системи за класификация
   EURukovodstva -> На рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията
   EURukovodstva -> Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите
   EURukovodstva -> Доклад 2009 025 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите
   EURukovodstva -> Доклад 2009 040 обща стратегия за прилагане на рамковата директива за водите (2000/60/ЕС)
   EURukovodstva -> Обща стратегия за изпълнение за Рамковата Директива за водите (2000/60/ЕК) Ръководен документ No 12


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница