Доклад 2009 за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителностраница1/3
Дата21.06.2018
Размер435.98 Kb.
  1   2   3„ГАЛИСМАН” АД

ДОПЪЛНЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД - 2009


ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№250-НО/2008 г.


площадка Брестовене

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


1. Увод

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително
“Инсталации за интензивно отглеждане на птици”
1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията
имот № 295, с. Брестовене, община Завет, област Разград
1.3 Регистрационен номер на КР
№ 250-НО/2008 г.
1.4 Дата на подписване на КР
08.10.2008 г.
1.5 Дата на влизане в сила на КР
15.11.2008 г.
1.6 Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното
“Галисман” АД, с. Енево, община Нови Пазар

Георги Томов Василев – Изпълнителен Директор


1.7 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора
с. Енево, община Нови Пазар

тел.: 0537/ 24 75, факс: 0537/ 43 35

e-mail: iiliev@gallisman.com
1.8 Лица за контакти
Милен Минчев – главен технолог

Иво Илиев - член на съвета на директорите


1.9 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти
с. Енево, община Нови Пазар

тел.: 0537/ 43 35


1.10 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията
Площадката представлява бивша птицеферма разположена в землището на с. Брестовене, община Завет. На тази площадка представляваща имот № 295 с площ 107,086 дка се намират 12 бр. производствени сгради.

През 2009 година производствения процес се реализира само в шест от сградите.

Производствените сгради представляват монолитни бетонни конструкции покрити с бетонови стенни и покривни панели. Размерът на всяка една от сградите е 15 х 73 м.

В предната част на сградата е предвидено помещение за системата за управление и наблюдение на процесите по отглеждане на птиците

Основните вентилатори на вентилационната система са разположени на целия заден калкан на сградата.

Подът на сградите е бетонен с дебелина 10 cm. Наклонът е от оста на симетрия на сградата към страничните стени. Това позволява лесно измиване без задължане на излишна вода в сградите. Поради изисквания на системата за поене и хранене по дължината на сградите подът е строго хоризонтален.

Канализационната система в сградите е с открити канали. От двете страни на всяка сграда са разположени 18 подови сифона, които свързват пода на сградата с канализационната система. Откритите канали позволяват лесно почистване и поддържане на чистота.

Птиците ще се отглеждат подово върху несменяема постеля. Като материал за постелята се използва суха слама или дървен талаш с дебелина минимум 7 см.

Почистването на сградите след изнасяне на птиците се осъществява механизирано чрез специализирана техника (мини трактор с гребло). Максималната височина на техниката за почистване трябва да бъде 2000 mm.

След почистването на торовата постеля сградите механизирано се измитат и подготвят за измиване. Получената торова постеля се използва за наторяване в земеделието.

Гъстотата на отглеждане на птиците зависи от климатичните условия и вида на вентилационната система. Избраната комбинирана вентилационна система осигурява гъстота на отглеждане до 23 птици/m2 през всеки годишен сезон.

Продължителността на угоителния период зависи от множество фактори, но при спазване на предписаната технология той е от 35 до 42 дни.

За предотвратяване на заразяване и развитие на болести у птиците се предприема ваксиниране.

Храненето на птиците се осъществява посредством три автоматични хранилни системи за бройлери.

Вентилационната система работи в два основни режима напречен (минимум вентилация) и тунелен. При напречния режим се осъществява много ефективен контрол на въздухообмена, базиран на възрастта на птиците, температурата и влажността на въздуха в сградата и температурата на външния въздух. Тунелният режим осигурява нормални условия на птиците при висока външна температура.

Системата за поене на птиците е нипелен тип. Всяка поилна система се състои от 4 бр. поилни линии с дължина 63 m, ръчна повдигаща система за регулиране на височината.

Независимо от сезона и климата, отоплението на сградите за отглеждане на бройлери трябва да се поддържа постоянно. Температурният режим зависи от възрастта на птиците.

Като са предвидени множество фактори влияещи на ефикасността на отоплителната система, както и цената на различните енергоносители и принципа на отопление е избрано отоплението на всяка сграда с размери 15 х 73 m. да се осъществява посредством 18 бр. газови брудери Ultra-Ray 42.

Избраният модел е с пилотно запалване и регулиране и има мощност 42000 BTU/Hour или 11 kW. Предвижда се един брудер да обслужва от 750 до 1000 пилета.

Преди всяко измиване на сградите е необходимо внимателното им измитане. Подът е бетонен със страничен наклон. На всеки 12 m са предвидени подови сифони за събиране на водата при миене. Водата от тези сифони се събира в открити бетонови канали разположени от двете страни по дължината на сградите. Водата от каналите постъпва във водосъдържатели, които се изпомпват през определен период от време.

За измиване на сградите се използват пароструйки, при което рязко се намалява количеството на използваната вода и се повишава качеството на измиване и дезинфекция.

Осветителната система се задейства по програма. Тя зависи от възрастта на бройлерите, осигуряват се цикли от светлинни дни и нощи, необходими за оптималния растеж на отглежданите птици.

Голямо значение за оптималното протичане на производствения цикъл /едно зареждане/ е редовното и щателно провеждане на дезинфекция, дезинсекция и дератизация във фермата. Високата концентрация на животни при интензивното отглеждане изисква сигурни мерки срещу проникването и разпространяването на патогенни микроорганизми, които могат да нанесат за кратко време огромни загуби на производството.

На дезинфекция се подлагат производствените помещения, тяхното оборудване, инвентарът и предметите за обслужване на птиците, въздухът в помещенията, товаро-разтоварните рампи, ветеринарно-санитарните обекти и транспортните средства.

Дезинсекцията е комплекс от методи и средства за унищожаване на вредните насекоми и кърлежите. Дератизацията е комплекс от мероприятия, с които се цели унищожаването на вредните гризачи.

1.11 Производствен капацитет на инсталацията

Инсталации

Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС

Капацитет

Годишно количество произведена продукция за 2009 г.

1

Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща 12 бр. птицевъдни сгради

6.6 а

 • 240 000 места за птици за угояване (бройлери)

 • 6 цик/год

 • 1 440 000 бр. птици/год.

552 281 бр.


Забележка: Заредените птици за 2009 г. са 593 850 бр., при смъртност средно 7% реално отгледаните птици са 552 281 бр.
През 2009 г. функционират само половината от сградите (6 бр.) като общо за цялата производствена площадка са заредени 31 партиди.
1.12 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда
Отговорен за управлението на околната среда е изпълнителният директор.
1.13 РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията
РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20


1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
Басейнова Дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен

гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет.16

 1. Система за управление на околната среда

Ръководството на “Галисман” АД, изхождайки от персоналната си ангажираност за осигуряване на високо­качествено и ефективно производство, здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда и общото разбиране, че прилагането на модерни форми на управление е един от подходите за успешно интензивно и устойчиво развитие на дружеството.

Всички дейности, свързани с управлението на околната среда, се координират от изпълнителния директор. Дейността му се подпомага от всички служители на Дружеството, които са ангажирани на производствената площадка.

Системата за управлението на околната среда (СУОС) е част от изискванията към операторите на инсталации, осъществяващи дейности по Приложение 4 на ЗООС.

Основните елементи на СУОС на „Галисман” АД, с. Енево, площадка Брестовене, са определени в условие 5 на КР, както следва:


 • Структура и отговорности

Изготвени са и са утвърдени от Изпълнителния Директор на Дружество:

- “Списък на персонала, които да извършва дейности по изпълнение на условията в КР № 250-НО/2008” и

- „Списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР № 250-НО/2008”.

В разработените инструкции са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол.


 • Обучение

Обучението по опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа на персонала обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности, като се прилагат следните видове обучения:

- Начална професионална подготовка;

- Периодично обучение.

В съответствие с изискванията в Условие № 5.2 ежегодно се определят потребностите от обучения и се изготвят съответните програми.
 • Обмен на информация

Изготвен е и е утвърден от Изпълнителния Директор на Дружество:

- „Списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 250-НО/2008 г.”. Информацията е достъпна за всички служители на дружеството.

- „Списък на организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 250-НО / 2008 г.”.
 • Документиране

На площадката Брестовене е изготвен “Списък на нормативни документи по околната среда, отнасящи се до работата на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици”. Горепосоченият списък подлежи на актуализация при промяна на нормативната уредба, имаща отношение към работата на инсталацията.

На площадката се съхранява актуален списък на необходимите инструкции, който е достъпен за всички служители.


 • Управление на документите

При необходимост “Галисман”АД прилага инструкция за актуализация на документите и изземването на невалидните документи.
 • Оперативно управление

Операторът е изготвил всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.
 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на КР са разработени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.
 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвена е писмена “Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария”.

Изготвена е “Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии”, която включва дейностите по:


 • определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария;

 • определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората;

 • подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

 • периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии;

 • избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

 • определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия;

 • определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварии;

 • определяне на необходимите средства за лична защита;

 • определяне на средствата за противодействие на възможните аварии;

 • изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии;

 • актуализация на списъка с персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.
 • Записи

Изготвена е „Инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискваниятана условията в КР”.

Изготвена е „Инструкция за документиране и съхраняване на данните за установените неъсответствия и предприетите коригиращи действия”.

Изготвена е „Инструкция за документиране, съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализазията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване”.

Записите се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на системата за управление на околна среда.

Операторът е изготвил “Списък с документите, доказващи съответствие с условията на комплексно разрешително № 250-НО/2008”. Списъкът и документите, доказващи съответствие с условията на КР № 250-НО/2008 се съхраняват на територията на площадката.

Операторът на площадката съхранява документите и при поискване ги представя на компетентния орган.


 • Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 250-НО/2008 е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.
 • Актуализация на СУОС

Системата за управление на околната среда ще бъде актуализирана при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително.3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода
Операторът “Галисман”АД ще ползва вода за производствени и питейно-битови нужди от градски водопровод, по силата на сключен договор с “ВиК”ООД, град Исперих.

Оборудването, най-голям консуматор на вода е поилната система.

Единицата продукт е 1000 бр. птици за един жизнен цикъл.
Таблица 3.1

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР,

м3

Количество за единица продукт, съгласно КР

м3/единица продукт

Използвано годишно количество, м3

Използвано количество за единица продукт, м3/ единица продукт

Съответствие

“ВиК”ООД

гр. Исперих-

9,01

9986

3,01

Да

Забележка: За 2009 г. на площадката са реализирани 6 жизнени цикъла.

Разходната норма за количеството вода за единица продукт, е определена в Таблица 8.1.2 от КР.Изготвени са инструкциите, изисквани с Условие 8.1., за:

 • поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях;

 • експоатация и поддръжка на технологичното оборудване – поилни системи;

 • измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, вкл. охлаждане;

 • оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди, вкл. охлаждане.

Не са констатирани несъответствия в консумацията на вода.
3.2 Използване на енергия
Единицата продукт е 1000 бр. птици за един жизнен цикъл.

Таблица 3.2

Електроенергия/

Топлоенергия

Количество за единица продукт, съгласно КР

МWh / единица продукт

Използвано количество за единица продукт

МWh / единица продукт

Съответствие

Електроенергия

0,477

0,024

Да

Забележка: За 2009 г. на площадката са реализирани 6 жизнени цикъла.
Изготвени са инструкциите, изисквани с Условие 8.2. за:

 • експлоатация и поддръжка на вентилационните системи;

 • измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия;

 • оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия.

За 2009 г. няма установено несъответствие за количеството използвана електроенергия с определената разходна норма в Условие 8.2.1.1.

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1.

Суровини

Годишно количество, съгласно КР


Количество за единица продукт, съгласно КР

Употреба годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

-

-

-

-

-

-

Комплексното разрешително не поставя условия по отношение консумацията на суровини, поради което Таблица 3.3.1. не е попълнена.
Таблица 3.3.2

Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР


Количество за единица продукт, съгласно КР

Употреба годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Дезинфектанти

1889 л

-

259

0,08

да

Масла

50 л

-

0

0

да

За Таблица 3.3.2. единицата продукт е 1000 бр. птици за един жизнен цикъл.

Таблица 3.3.3.

Горива

Годишно количество, съгласно КР

[Nm3/y]

Количество, съгласно КР

[Nm3/h за една сграда]

Употреба годишно количество

[Nm3/y]

Количество за единица продукт

[Nm3/ h за една сграда]

Съответствие

Природен газ

11 247 840

21.4

126 312

4,87

Да

За Таблица 3.3.3. единицата продукт е Nm3/h за една сграда за отоплителния сезон (180 дни).

Изготвени са инструкциите, изисквани с Условие 8.3. за:


 • измерване/изчисляване и документиране на използваните количества горива и спомагателни материали;

 • оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали и горива;

Не са установени несъответствия в консумацията на спомагателни материали и горива.
3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
Фуражът се съхранява единствено в бункерите към производствените сгради.

Към всяко от производствените халета има обособено помещение за склад, където се в оригиналните им опаковки се съхраняват медикаментите и дезинфектантите. Съхранението се извършва според изискванията на производителя.

На територията на Птицеферма – с. Брестовене, в тревните площи на 15 м от пътищата, е изгражда газово стопанство, състоящо се от 2 бр. резервоари за компресиран природен газ (метан). Резервоарите са положени подземно, като разстоянието от горната образуваща до повърхността на терена е 0,20 м. Резервоарите съответстват на Наредба №28/26.02.1980 г за устройство и безопасна експлоатация на съдовете, работещи под налягане.

Изготвени са инструкциите, изисквани с Условие 8.3.4 за: • експлоатация и поддръжка на резервоарите;

 • периодична проверка на съответствието на резервоарите и складовете с експлотационните изисквания и условията на разрешителното.

За 2009 г. не са установени течове от тръбната преносна мрежа за горива.
Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница